זהר פרשת ויקהל, סוד הקטרת והקדיש,

סודות הקטורת והקדיש

השעורים של רבי דוד קורן

    זוהר פרשת ויקהל    תסד' עד תפד')

.......... חלק א' ...........

 

רבי שמעון אמר. בוא וראה, כי אמרו,

שכל אלו עזי מצח, שאין להם בושה,

אין להם חלק בעולם הזה ובעולם הבא,

 

כל אלו עזי מצח שהיו בישראל,

כשהיו מסתכלים בציץ ההוא,

 היה נשבר לבם ומסתכלים במעשיהם,

 

משום שהציץ היה עומד על אות,

שהיה נחרת עליו קדש הוי''ה,

וכל מי שמסתכל בו היה בוש ממעשיו,

וע''כ הציץ מכפר על עזי פנים ועזי מצח,

 

סוד האותיות של השם הקדש שהיו חקוקות

על הציץ, היו מאירות באור בולט ונוצץ,

 

כל מי שהיה מסתכל בהתנוצצות ההיא של האותיות,

פניו נופלים מאימה,  והיה נשבר לבו,

ואז הציץ מכפר עליהם, כאפן הזה,

כיון שהוא גרם שישבר לבו ושיכנע לפני אדונו,

 

כעין זה קטורת, כל מי שהריח בעשן ההוא,

כשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה עשן,

היה מברר לבו בברור לעבוד לאדונו,

ונעבר ממנו הזוהמא של יצר הרע,

ולא היה לו אלא לב אחד כלפי אביו שבשמים,

 

משום שהקטורת הוא שבירת יצר הרע,

ודאי בכל הצדדים,

כמו השציץ קם על נס, כך הקטורת,

שאין לך דבר בעולם לשבור את הסטרא אחרא

חוץ מקטורת,

 

בוא וראה מה כתוב, במדבר יז' קרח)

קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת,

מהו הטעם, כי יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף,

כי אין שביה לצד ההוא חוץ על ידי קטת,

 

שין לך דבר חביב לפני הקב''ה כקורת,

ועומדת לבטל כשוף ודברים רעים, מבית,

ריח  ועשן של קטורת שעושים בני אדם, הוא מבטל

כשפים במעשה ההוא, כל שכן הקטרת,

 

דבר זה, גזרה ומדת לפני הקב''ה,

שכל מי שמסתכל קרא בכל יום מעשה הקטרת,

ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם,

ומכל פגעים רעים,   ומהרהור רע,

ומדין רע,  ומות, ולא ינזק כל יום ההוא,

כי אין סטרא אחרא יכולה לשלוט עליו

וצריך שיכון בו,

 

אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים,

כמה עליון הוא מעשה הקטרת לפני הקב''ה,

 

היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו,

והיו מעלים אותה עטרה על ראשם, כתר של זהב,

ומי שמשתדל בו במעשה הקטרת,

 

צריך להסתכל בו. ואם יכוון בו בכל יום,

יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא,

ויסתלק מיתה מימנו ומעולם,

 

וינצל מכל דינין שבעולם הזה, מצדדים רעים,

ומדין של גהנם, ומדינה של מלכות האחרת.

.....,,,,,,,,,.....

יתגדל ויתקדש שמיה רבא((((((((ו''ה))))))))

.......עיין ולמד את סודות הקדישים ........

....:::::::::::::....

בקטרת ההיא, כשהיה עולה העשן כעמוד,

היה רואה הכהן אותיות של סוד השם הקדוש

פורחות באויר ועולות למעלה כעמוד,

 

לאחר כך, כמה מרכבות קדושות

 מסבבות אותה מכל הצדדים,

עד שעולה באורה ושמחה ומשמח למי שמשמח,

וקושרת קשרים דהיינו שמיחדת יחודים,

למעלה ולמטה, ליחד הכל, וכבר העמידוהו,

 

וזה מכפר על יצר הרע ועל עכו''ם,

שהוא סטרא אחרא, וכבר העמידוהו,

....::::::::::::.....

 

מאמר ויעש מזבח מקטר קטרת,

מקרא זה יש להסתכל בו,

 

כי יש ב' מזבחות,

מזבח לעולותומזבח לקטרת הסמים

זה מבחוץ, וזה מבפנים,

 

מזבח הקטרת הזה שהוא פנימי,

למה נקרא מזבח, הרי אין מקריבים עליו זבחים,

שיקרא משום זה מזבח,

 

אלא משום שביטל ואסר כמה צדדים רעים,

משום שהסטרא אחרא ההוא אסור ואינו יכול

לשלוט ולא  להיות קטיגור וע''כ נקרא מזבח,

 

משום שהס''א נאסר ונעקד עליו כמו קרבן,

כשהס''א היא רואה את עשן הקטרת  עולה

הוא נכנע ובורח, ואינו יכול לקרב כלל למשכן,

 

משום זה נטהר, ולא נתערב אחר בשמחה

ההיא שלמעלה חוץ מהקב''ה  בלבדו,

 

ומשום שחביב כל כך, אינו עומד מזבח ההוא

אלא בפנים, כי הוא מכוסה מהעין,

דהיינו שעומד בפנים,

 

מה כתוב באהרון, קרח במדבר יז')

ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,

כי אסר את מלאך המות,

עד שלא יכול לשלוט כלל, ולא לעשות דין

 

סימן זה נמסר בידינו,

שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב,

מעשה הקטרת, אינו שולט המות במקום ההוא,

ולא ינזק, וא יכלו שאר העמים לשלוט על מקום ההוא,

 

בוא וראה, מה כתוב, שמות ל' תצוה ל')

ועשית מזבח מקטר קטרת, שואל,

כיון שכתוב מזבח, למה נקרא קטרתומשיב,

 

אלא משום שלוקחים אש ממקום הזה להקטיר הקטרת,

כמו שעשה אהרון,  שנאמר,

קח את המתחה ותן עליה אש מעל המזבח,

ועוד, משום שהמזבח, צרכים להקטיר ולקדש

אותו בקטרת ההיא,

 

וע''כ נקרא מקטר הקטרת,  ועוד טעם על

מ''ש  מקטר הקטרת, הוא כתרגומו,

לאקטרה קטרת, כי אסור להקטיר קטרת

במקום אחר, חוץ מבמזבח,

 

בוא וראה, זה, מי שדין רודף אחריו

הוא צריך לקטרת הזו,  ולשוב לפני אדוניו,

כי הקטרת היא עזרה שיסתלכו הדינים ממנו,

ובזה ודאי מסתלקים הדינים ממנו,

 

דהיינו, אם דרכו בזה, 

ב' בפעמים ביום, בבוקר ובערב, שכתוב,

קטרת סמים בבקר בבקר,  וכתוב,

בין הערבים יקטירנה, 

 

וזה הוא קיום העולם תמיד,

שכתוב, קטרת תמיד לפני ה' לדורותיכם,

ודאי היא קיום העולם למטה, וקיום העולם למעלה,

 

תעו') במקום ההוא שלא נזכר, דהיינו שאינם אומרים

בכל יום מעשה הקטרת,

שורים עליו דינים של מעלה, ומגפות רבות בו,

ועמים אחרים שולטים עליו,

 

משום שכתוב, קטרת תמיד לפני ה', יותר מכל

עבודה אחרת. חביב הוא מעשה הקטרת,

שהוא יקר וחביב לפני הקב''ה יותר מכל

עבודות ורצונות שבעולם,

 

ואע''פ שהתפלה היא חשובה מכל,

מעשה הקטרת יותר יקר וחשוב לפני הקב''ה,

 

בוא וראה, מה בין תפלה למעשה הקטרת,

תפלה, התקינו אותה במקום הקרבנות שהיו

עושים ישראל,  וכל אלו הקורבנות שהיו עושים ישראל

אינם חשובים כקטרת,

 

ועוד מה בין זה לזה,

כי התפלה היא תקון לתקן מה שצריך,

קטרת עושה יותר, שמתקן וקושר קשרים,

דהיינו יחודים, ועושה אורה יותר מהכל,

 

ומה הוא, היינו שמעביר הזוהמא ומטהר המשכן

והכל מזדהר ומתתקן ומתקשר יחד,

 

וע''כ צרכים להקדים מעשה הקטרת לתפלה

בכל יום ויום, להעביר הזוהמא מהעולם,

שהוא תקון הכל בכל יום ויום,

כמו קרבן חביב שהקב''ה רוצה בו,

 

מה כתוב במשה, שמות ל')

ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף וגו'

אע''פ שהעמידוהו,  אבל מה השינוי  שבכאן

שנאמר קח לך, מכל מה שאמר לו

ולא נאמר בו קח לך,

 

ומשיב, אלא קח לך, פירושו להנאתך לתועלתך,

משום כשאשה נטהרת הוא הנאת בעלה,

כי הקטרת מטהר המשכן שהיא מלכות כלת משה

כי משה היה מרכבה לז''א,

 

וזה סוד קח לך סמים להעביר הזוהמא

שיתקדש האשה מלכות בבעלה ז''א

אשרי חלקו של משה, (יתקדש שד''י במילוי)

 

כעין זה, קח לך עגל בן בקר שנאמר לאהרון,

פירושו, להנאתך ולתועלתך,  דהיינו

לכפר על חטאו, על עגל שהוא גרם לישראל,

ועל כן כתוב במשה, קח לך, דהיינו להנאתך ולתועלתך

 

קטרת קושר קשר דהיינו שמיחד, מאיר אטורה,

ומעביר זוהמא,  וה-ד' נעשה ה'

כי מטרם הזווג עם ז''א, המלכות דלה,

 

כי להיות בלי חסדים אינה מאירה, והיא דלה,

וכש ז''א נזדווג עמה מתלבש החכמה שבה

בחסדים ומאירה בכל השלמות, ונעשית ה',

 

והקטרת מיחדת יחוד ז''א עם המלכות,

ע''כ גורם שה'' ד' נעשית ה' ומתחברת  על

ידה עם ו' שהוא ז''א,

 

וה'' ו' עולה ומתעטרת ב'' ה' ראשונה שהיא בינה,

כדאי לקבל שפע בשביל המלכות,

והה' של בינה מזדהרת ב י' שהיא חכמה,

כדי להשפיע לז''א,

 

והכל מעלים רצון לאין סוף ונעשו כולם,

דהיינו, חכמה בינה ז''א ומלכות, י''ה ו''ה,

קשר אחד, ונעשה קשר אחד בסוד אחד,

שבוא קשר עליון של הכל

וכל זה נעשה על ידי הקטרת,

 

מכאן ולהלאה, כיון שהכל נקשר בקשר ההוא,

נתעטר הכל בסוד אין סוף,

וסוד השם הקדוש נזדהר ונתעטר מכל הצדדים,

והעולמות  כולם הם בשמחה, והאירו הנרות,

 

ומזון וברכות נמצאים בכל העולמות,

והכל הגיע בסוד הקטרת,

כי אם לא נעבר הזהמא על ידי הקטרת

הכל לא היה נעשה כי הכל תלוי בה,

 

בוא וראה, קטרת הוא ראשונה תמיד, קטדם הכל,

ומשום זה צרכים להקדים מעשה הקטרת לתפלה,

ושירות ותשבחות,

 

משום שכל זה אינו עולה, ואינו מתתקן,

ואינו מתקשר,  עד שנעבר הזוהמא, ע''י הקטרת,

 

מה כתוב, וכפר על הקדש,

וע''כ צרכים לכפר על הקדש, ולהעביר הזהמא,

ולטהר הקדש, ע''י הקטרת, ואחר כך,

שירות ותשבחות ותפלה הכל כמו שאמרנו,

 

אשרי הם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא,

כי הם יודעים לתקן התקון מלמטה למעלה,

עד שנקשר הכל יחד בקשר אחד

 

בקשר ההוא העליון דהיינו הקטרת,

כשצריכים לתקן בתקון של אותיות הרשומות

שהקב''ה נקרא בהן  דהיינו הוי''ה

.....::::::::  ראה סוד כונות הקטרת ::::::::::.....

שיעורים של רבי דוד קורן  בוידיו.

.....................

השארת תגובה