זהר פרשת ויקרא: סוד ז' רקעים וז' ארצות,

ז' רקעים ז' ארצות ... זהר: ויקרא ...

עורך ומגיש: רבי דוד קורן   ......   קרן אור ללימודי הקבלה

.....::::::::::::::.....

קלד) רבי יהודה פתחויאמר אלקים, יהי רקיע בתוך המים.

כשברא הקב"ה את העולם,

ברא ז' רקיעים למעלה,  ברא ז' ארצות למטה,

 ז' ימים, ז' נהרות, ז' ימים, ז' שבועות, ז' שנים,

  ז' פעמים, ז' אלפי שנה שהעולם עומד בהם.  .   

דהיינו: שקיים שישה אלפים שנה ואלף אחד חרב.

והקב"ה, נמצא בשביעי, של הנזכר, דהיינו באלף הז'  ובשנה הז' וכו'

 

 

קלה) ז' רקיעים הם למעלה, בכל אחד  ואחד כוכבים ומזלות,

שָׁמשׁים המשמשים בכל רקיע ורקיע.

 ובכל הרקיעים מאלו, יש מרכבות אלו על אלו,

לקבל עליהם עול מלכות אדונם.

 

ובכל הרקיעים יש מרכבות ושמשים משונים זה מזה,

אלו על אלו,

מהם בשש כנפיים ומהם בארבע כנפיים.

 

מהם בד' פנים, מהם בב' פנים, ומהם בפנים א'.

מהם אש לוהט, מהם מים, מהם רוח.

כמ"ש, עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט.

 

קלו) וכל הרקיעים הם אלו על אלו  כקליפות בצלים המלבישות

 אלו על אלו, שהפנימיים נבחנים למטה, והחיצוניים למעלה .  

 

וכל רקיע ורקיע הולך ורועש מפחד אדונם,

על פיו נוסעים, ועל פיו עומדים.

ולמעלה מכולם הקב"ה, שנושא הכל בכוחו וגבורתו.

 

כעין זה ז' ארצות למטה, וכולם בישוב,

 רק שאלו עליונים ואלו תחתונים.

.  וארץ ישראל היא למעלה מכולם   ,

וירושלים היא העליונה מכל הישוב.

קלז)   וחברינו  יושבי הדרום ראו בספרי הראשונים ובספר של אדם,

שכך מחלק כל אלו הארצות, אשר כולם נמצאים למטה,

כמו אלו הרקיעים שלמעלה. דהיינו: אלו על אלו, אלו על אלו, ,

ובין כל ארץ וארץ יש רקיע, המחלק בין זו לזו.

 

וע"כ כל הארצות מפורשות בשמות, וביניהן גן עדן וגיהינום.

ויש ביניהן בריות משונות אלו מאלו, כעין של מעלה ברקיעים, שמהם בב' פנים, ומהם בד' פנים, ומהם בא'.

ומראֶה של אלו אינה כמראֶה של אלו.

 

קלח) ואם תאמר הרי כל בני העולם יצאו מאדם,

וכי ירד אדם הראשון לכל אלו ארצות והוליד בנים?

וכמה נשים היו לו? ומשיב:

 

אלא אדם לא נמצא רק בעולם הזה העליון מכולם, הנקרא תבל,

כמו שאמרנו: שכתוב, ויצו לתבל ארצו.

ותבל זו נאחזת ברקיע שלמעלה, ונאחזת בשם העליון.

 

זה שנאמר:  והוא ישפוט תבל בצדק. בצדק ודאי,

שהיא המלכות.  הנקראת צדק,

משום זה בניו של אדם נמצאים בארץ עליונה הזו שנקראת תבל,

 והם עליונים על כולם, כעין של מעלה, שאדם העליון עליון מכולם.

 

 

קלט)  מה הטעם שאדם שלמטה כעין שלמעלה.

כמו שלמעלה מכל הרקיעים יש רקיע עליון מכולם,

ועליו נמצא כיסאו של הקב"ה. כמו שנאמר ביחזקל א'),

מראֶה אבן ספיר דמות כיסא,

 ועל דמות הכיסא דמות כמראֶה אדם עליו מלמעלה,

שהם סוד: הויה של מ"ה שבגימטריה' אדם.

 

אף כאן בתבל הזה נמצא המלך של כולם, ומי הוא,

הוא האדם,  מה שלא נמצא בכל התחתונים.

 

קמ)  שואל, ואלו התחתונים מאין באו, ומשיב,  מן האדים של הארץ.

ומסיוע הרקיע שלמעלה, יוצאות בריות משונות אלו מאלו,

מהם בלבושים, מהם בקליפות, כאלו התולעים הנמצאים בארץ,

מהם בקליפות אדומות, שחורות, לבנות, ומהם מכל הצבעים.

כך כל הבריות הן כעין זה. ואינן נמצאות בחיים רק עשר שנים.

 

קמא) ובספרו של רב המנונא סבא, מפרש יותר,

כי כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה.

 

כלומר: הבריות שעל הכדור מסביב, נמצאים אלו כנגד אלו,

וז' חלקים שבכדור הם ז' ארצות.

וכל אלו הבריות שבשש ארצות הן משונות במראיהן,

 על פי השינוי שבאוויר שיש בכל מקום ומקום  .

ועומדים בקיומם כשאר בני אדם.

 

קמב) ועל כן יש מקום בישוב, שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור.  

ונמצא, שלאלו יום ולאלו לילה.

 

ויש מקום בישוב, שכולו יום ולא נמצא בו לילה רק בשעה אחת קטנה. וזה שאמר בספרי הראשונים ובספרו של אדם הראשון,

שז' ארצות הן זה תחת זה, ורקיע מפריש בין כל ארץ וארץ כך הוא.

 

דהיינו: שאינו חולק עליהם  במה שאמר,

שכולן הן כדור אחד הנחלק לז' חלקים, כנ''ל  בדיבור הסמוך,

כי כך כתוב, אודך על, כי נוראות נפלֵיתי נפלאים מעשיך.

וכתוב, מה רַבּוּ מעשיך ה', וע"כ הכל טוב.

  כי אלו ואלו הם דברי אלקים חיים  .

 

ואין לשאול, איך אפשר זה, שיצדקו ב' הפירושים,

הלוא סותרים זה את זה? כי סוד זה נמסר לבעלי החכמה,

ולא למחלקי גבולים הטבעיים, כי הוא סוד עמוק שבתורה.

.................

 

קמג) כעין זה יש בים כמה בריות משונות זו מזו. זה שנאמר,

זה הים גדול ורחב ידים, שָׁם רמש ואין מספר,

חיות קטנות עם גדולות. וכולן כעין של מעלה.

ובכל העולמות אינו שולט בכל, רק האדם. והקב"ה עליו.

....................

 

קמד)  רבי נהוראי  סבא ירד לים הגדול,

ונסער הים ונאבדו כל אלו שהיו באוניה,

וקרא לו נס וירד בשבילים ידועים בלב הים,

ויצא מתחת הים לישוב אחד,

וראה מאלו הבריאות, שכולן קטנות והיו מתפללות תפילה,

ולא ידע מה אומרות,  קרא לו נס ועלה,

 

אמר אשרי הם הצדיקים שמשתדלים בתורה,

ויודעים הנסתרות של סודות עליונים,

אוי לאלו החולקים על דבריהם ואינם מאמינים,

 

קמה)  מיום ההוא  והלאה כשבא  לבית המדרש,

שהחכמים היו אומרים דברי תורההיה בוכה,

אמרו לו למה אתה בוכה,  אמר להם,

בשביל שעברתי על האמונה בדברי חכמים,

 

דהיינו: שלא האמין שיש ז' ארצות שבהם בריאות משונות

עד שראה אותן, כנ''ל בסמוך, ואני מפחד מן הדין שבעולם ההוא,

.....::::::::::::::::::::::.....

רמזי ד' אותיות הויה

........ זוהר  ויקרא ........

קמו) ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים,

ויהי מבדיל בין מים למים.

רבי יהודה אמר: אם לא רקיע, שמבדיל בין מים עליונים לתחתונים, ימין ושמאל שבמחלוקת, היה מהם מחלוקת בעולם.

 

אבל רקיע הזה, קו האמצעי, עשה שלום ביניהם.

והעולם אינו מתקיים אלא על שלום. בוא וראה:

הקב"ה נקרא שלום, הוא שלום ושמו שלום,

 ונתקשר הכל בשלום. הוא שלום ,

 

שפירושו, הוא שלום,  היינו ז"א, ושמו שלום, היינו המלכות, שנקראת שֵׁם. ונתקשר הכל בשלום, יסוד, המקשר הכל.

 שם הקדוש העליון הזה כולו שלום,  כל מדרגותיו, וכולו אחד.

ודרכיו מתחלקים לצד זה ולצד זה, לימין ולשמאל.

קמז) היוד של שם הקדוש מתקשרת בג' קשרים. משום זה,

 יש בו קוץ אחד למעלה, וקוץ אחד למטה, ואחד באמצע.

משום שג' קשרים נשתלשלו בה.

קוץ שלמעלה כתר עליון, עליון מכל העליונים

הראש של כל הראשים, עומד על כולם.

 

קמח) קוץ שבאמצע הי' הוא ראש אחר. משום שג' ראשים בי',

וכל אחד ראש בפני עצמו.

ע"כ הקוץ שבאמצע, הוא ראש אחר,

היוצא מן הקוץ שלמעלה, והוא ראש לכל שאר הראשים,

להיבנות ממנו השם הקדוש.

 

וראש הזה הוא סתום מכל. ונקרא חכמה,

הנאצלת מראש הא', כתר עליון.

 

קמט) קוץ התחתון הוא ראש האחר התחתון של הי'. הוא בינה,

 הראש להשקות את הגן, המלכות. והוא המעיין של המים,

שכל הנטיעות מושקות ממנו.

כי כל המוחין של זו"ן ובריאה יצירה ועשיה נמשכים מן הבינה.

 

וזה הוא סוד הי', שיש בה ג' קשרים, כתר חכמה בינה.

וע"כ היא נקראת שלשלת, להיותה כמו שלשלת,

בת ג' טבעות, המקושרות זו בזו.

 

קנ)  למדנו:  כתוב בספרו של חנוך, בשעה שהראו לו חכמה של

סודות עליונים, וראה האילן של גן עדן,

  ז"א, עץ החיים בתוך הגן  ,

הראו לו חכמה תתאה, מלכות, בסוד עליון, בייחוד ז"א,

 שהוא עליון לה, ראה שכל העולמות מקושרים זה בזה

ועומדים כולם על  י', חכמה , וממנה נבנו ונשתלשלו.

כמ"ש, כולם בחכמה עשית.

וראה שכולם מזדעזעים מפחד אדונם, ועל שמו נקראים כולם.

 

קנא) ובספרו של שלמה המלך, אמר, ההתפשטות של הי' היא

בשלשלת של שלוש טבעות, הכלולות בקשרי גופה:

א. פחד הכל, דהיינו: כתר, שכולם מזדעזעים מפחדו.

ב. סיתום שבילים, חכמה הסתומה.

ג. נהר אחד עמוק, בינה.

{ מטון: פירושו, התפשטות והגעה,  כמו שביק הני דמטו, שפירושו, שהגעה,

קטפורה: פירושו, שלשלת מלשון כקפטורין יוצאה מתוך הושט,

קיטפא: פירושו, קשר ודבק מלשון נתר מקטף מדבק ומקשר השערות זו בזו,)

............................

 

קנב) אח"כ ביאר בפרטות באותיות השם הויה.

 הבית בשכלולו הוא יוד ה"א, היינו בסוד הכתוב,

בחכמה ייבנה בית. הוא בניין הכל.

 

והזהר מפרש:  שלמות השם הקדוש הוא יוד,

הי' ראש הכל, אב לכל, דהיינו: חכמה.

הו' של מילוי היוד, הוא בן שהוליד ויצא ממנו, ז"א,

וממנו נמצא הד' דמילוי יוד, שהיא בת והמטרוניתא, דהיינו, מלכות,

שכל הדינים נמצאים בידיה.

  והם זו"ן שבחכמה. ונמצאים נסתרים בכל העולמות...     

שעליונים, זו"ן של אצילות, יוצאים ממנו,

ועליונים ותחתונים יחד ניזונים מהם.

 

כי זו"ן של חכמה הם ישסו"ת, בינה,

שממנה יוצאים וניזונים כל העולמות, העליונים,

זו"ן של אצילות, והתחתונים, בריאה יצירה עשיה.

הרי שהי' הוא שלמות הכל.

והשם הקדוש הויה נשתכלל בה ונמצא סתום בתוכה.

 

קנג) לאחר כך, היוד הוציאה הכל, ושלשלה הכל,

בקשר אחד זה בזה.

והרי העמיד המאור הקדוש, רבי שמעון,

הי', חכמה, הוציאה ממנה נהר הזה, שהוא בינה,

 כי זו"ן של חכמה נעשו לבינה.  ,

שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן,

ה' ראשונה  של הויה.  כי ו"ד של מילוי יו"ד, זו"ן של חכמה,

נצטיירו לה', צורת ד' על ו', בינה. והיא אמא עילאה, ישסו"ת.

 

קנד) ונהר ההוא, בינה, הוציא ב' בנים, כמו שלמדנו, ז"א ומלכות,

 וממנה הם ניזונים. ולאח"כ יוצאים ב' בנים, ז"א ומלכות,

   והבת ניזונת מן הבן, שהוא ו'  .

 

בן הזה הוא מלך, שהשלום כולו שלו, שהוא סוד ת"ת, ז"א.

ואח"כ נמצאת ה', דהיינו הבת, שהיא מלכות, שניזונת מן הו'.

וכבר העמדנו, נמצא, שהי' היא עיקר ושורש ושלמות הכל.

והו שכתוב, בחכמה ייבנה בית.

השארת תגובה