זהר: פרשת חיי שרה. מאמר: ואברהם זקן בא בימים סודות הנשמה.

מאמר: ואברהם זקן בא בימים

חיי שרה:  מאמר: ואברהם זקן בא בימים

עורך ומגיש: רבי דוד קורן ....  קרן אור ללימודי הקבלה

......כ' בחשון. ה"תשפ"ג.......

..........סודות תחיית המתים.........

....................

קיח) רבי יהודה פתח: ואברהם זקן בא בימים.

 

אשרי תבחר ותקרֵב ישכון חצריך.

 

מקרא זה נתבאר אבל

אשרי האיש שדרכיו רצויים לפני הקב"ה,

והוא חפץ בו לקרבו אליו.

 

קיט) בוא וראה: אברהם נתקרב אל הקב"ה.

וכל ימיו היה תשוקתו בזה, שיתקרב אליו.

 ולא נתקרב אברהם ביום אחד או בפעם אחת,

אלא מעשיו הטובים הקריבו אותו בכל יום ויום

ממדרגה למדרגה, עד שנתעלה במדרגתו.

 

קכ) כשהיה זקן, ונכנס במדרגות העליונות כראוי,

שכתוב, ואברהם זקן. אז בא בימים,

בימים אלו העליונים,

בימים אלו הידועים בסוד האמונה.

 

וה' ברך את אברהם בכל.

יסוד של אבא ואמא  עלאין הנקרא כל,

שמשם יוצאות כל הברכות וכל טוב.

כי שפעו אינו נפסק לעולם.

 

קכא) אשריהם לבעלי תשובה

שבשעה אחת, ביום אחת, ברגע אחת,

הם קרבים אל הקב"ה.

מה שלא היה כן אפילו לצדיקים גמורים,

שהם נתקרבו אל הקב"ה בכמה שנים.

 

אברהם לא נכנס באלו הימים העליונים, עד שהיה זקן.

וכן דוד, שכתוב, והמלך דוד זקן בא בימים.

אבל בעל תשובה, מיד נכנס ומתדבק בהקב"ה.

 

קכב) רבי יוסי אומר: במקום שבעלי תשובה עומדים בו,

באותו העולם, אין לצדיקים גמורים רשות לעמוד בו.

 

משום שהם קרובים אל המלך יותר מכולם.

 והם מושכים השפע מלמעלה עם יותר כוונת הלב,

ועם כוח גדול ביותר להתקרב אל המלך.

 

קכג) בוא וראה:  כמה מקומות מתוקנים יש לו להקב"ה

בעולם ההוא. ובכולם יש בתי דירה לצדיקים,

לכל אחד ואחד לפי מדרגתו כראוי לו.

 

קכד) אשרי תבחר ותקרֵב ישכון חצריך.

 

 

אותם, אשר הקב"ה קרבם אליו,

שאלו הנשמות עולות ממטה למעלה, להתאחד

בנחלתם שנתתקן להם.

 

 ישכון חצריך, מקומות ומדרגות שהם לחוץ מהיכל.

 

ומי הם? כמ"ש, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. וזה הוא מדרגה ידועה בין קדושים העליונים.

 

קכה) וכל הזוכים למדרגה זו, הם שליחי ריבון העולם,

כמו המלאכים. כי מהלכים פירושו שליחים,

ועושים שליחות תמיד, בחפץ ריבונם,

משום שאלו הם תמיד בקדושה, ולא נטמאו.

 

קכו) כעין זה, מי שנטמא בעולם הזה,

מושך על עצמו רוח הטומאה.

וכשנשמתו יוצאת ממנו, מטמאים אותו,

 הסיטרא אחרא, ודירתו בין אלו הטמאים. ואלו הם מזיקי העולם.

 

 כי כמו שאדם ממשיך על עצמו בעולם הזה,

כן הוא דירתו, וכן נמשך בעולם הנצחי.

 

קכז) בוא וראה,  כל המקדש עצמו,

ושומר עצמו בעוה"ז שלא יטמא,

דירתו בעולם ההוא, בין קדושים העליונים,

 ועושים שליחות של הקב"ה תמיד, והם עומדים בחצר,

כמ"ש, את חצר המשכן. ועליהם כתוב, אשרי ישכון חצריך.

 

קכח) ויש אחרים, שהם יותר בפנימיות,

שאינם בחצר אלא בבית, כמ"ש, נשׂבעה בטוב ביתֶך.

 

אמר דוד, נשׂבעה בטוב ביתך.

ושואל? וכיוון שאמר, ישכון חצריך,

למה כתוב, נשׂבעה בטוב ביתך?

ישׂבע בטוב ביתך, צריך לומר, כמ"ש, ישכון חצריך.

 

אלא שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.

 וע"כ אמר, כמְדבר בעדו, נשׂבעה בטוב ביתך,

שכוונתו היה על עצמו ועל שאר המלכים,

שיש להם ישיבה בעזרה, שנקראת ביתך,

כלומר בית המקדש.

 

קכט) ויש מקום לחסידים העליונים,

הנכנסים עוד יותר בפנימיות, להיכל. ועליהם נאמר,

קדוש היכלך.

 

וכמה מדורים על מדורים

ואורות על אורות נבדלים זה מזה בעולם ההוא.

 וכל אחד ואחד מתבייש מאורו של חברו.

 

כי כמו שהמעשים טובים נבדלים

בין איש לחברו בעולם הזה,

כן מקומות הדירה והאורות שלהם

נבדלים בעולם ההוא.

קל) בוא וראה, אפילו בעולם הזה.

כשהאדם ישן על מיטתו, והנשמות יוצאות מהגוף,

וצריכות לשוטט בעולם,

 

לא כל נשמה ונשמה משוטטת ועולה,

לראות בכבוד סבר פנים של עתיק יומין.

אלא כפי מה שנמשך תמיד, וכפי מעשיו, כן נשמתו עולה.

 

קלא) כשהוא ישן והנשמה יצאה ממנו,

כל רוחות הטומאה אוחזים בה,

והיא מתדבקת בהם, באלו מדרגות התחתונות

המשוטטות בעולם.

 והם מודיעים לה דברים הקרובים לבא בעולם,

ממה ששמעו מאחורי הפרגוד.

ולפעמים הם מודיעים לה דברי שקר, ומצחקים בה.

קלב) ואם האדם זכה, כשהוא ישן ונשמתו עולה,

הולכת ומשוטטת ובוקעת לה דרך בין רוחות הטומאה.

וכולם מכריזים ואומרים, פנו מקום. פנו,

אין זה מן הצד שלנו.

והיא עולה ובאה בין אלו הקדושים,

 והם מודיעים לה דבר אמת אחד.

 

 

קלג) וכשיורדת הנשמה, כל אלו מחנות המעורבבות,

שהם המלאכים כאלו, שקדושה וחול וטומאה

משמשים בהם בערבוביה,

 רוצים להתקרב אל הנשמה,

 לדעת אותו הדבר אמת ששמעה,

 

 והמה מודיעים לה דברים אחרים.

ואותו הדבר שלקחה מן הקדושים,

בין הדברים שלקחה ממחנות המעורבבות, דומה עליה,

כמו תבואה המעורבת תוך קש ותבן.

וזהו הזוכה ביותר בעוד שהוא בחיים,

והנשמה עוד נמצאת בעולם הזה.

 

קלד) כעין זה, כשהנשמות יוצאות מהגוף מעולם הזה

אחר הפטירה, הם מבקשים לעלות.

 וכמה שומרי הפתח ומחנות מזיקים נמצאים.

אם הם מן הצד שלהם, כולם אוחזים באלו הנפשות

ומוסרים אותן ביד דוּמָה להכניסם בגיהנום.

 

קלה) ואח"כ עולות מגיהנום, ואוחזות בהם,

והם לוקחים אותן ומכריזים עליהן.

 

אלו הן שעברו על מצוות ריבונן,

 

וכן משוטטים עימהן בכל העולם.

ואח"כ מחזירים אותן לגיהנום. וכן עושים עימהן,

שמוציאים אותן מגיהנום ומכריזים,

 ואח"כ שוב מחזירים אותן וחוזר חלילה.

עד שנים עשר חודשים.

 

לאחר שנים עשר חודש הן משתככות ובאות במקום

הראוי להם. אבל אלו הנשמות הזוכות,

עולות למעלה כמו שביארנו, וזוכות במקומותיהן.

 

קלו) בוא וראה, אשריהם הצדיקים, שצפון להם

הרבה טוב לעולם ההוא.

ואין מקום פנימי כל כך לכל אלו הצדיקים,

כמו אותם היודעים סוד ריבונם,

ויודעים להידבק בו בכל יום.

על אלו כתוב, עין לא ראתה (אלהים זולתך).

 

קלז) שואל,  למחכה לו מה פירושו?.

ואומר, הוא כמו שאתה אומר, הכה את איוב בדברים,

 ואלו הם הרוחקים להבין דבר חכמה,

ומחכים לה להבין בירורו של הדבר,

ולדעת את ריבונם,

 

אלו הם שריבונם משתבח בהם בכל יום,

אלו הם הבאים בין עליונים הקדושים,

ואלו נכנסים בכל שערים העליונים,

ואין מי שימחה בידיהם.

אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא.

 

קלח) בוא וראהאברהם נכנס לדעת ולהתדבק

בריבונו כראוי, אחר שהקדים מעשים טובים מתחילה.

וזכה באלו ימים העליונים,

ונתברך מן המקום שכל הברכות יוצאות משם,

כמ"ש, וה' ברך את אברהם בכל. מהו בכל?

הוא מקום הנהר, שמימיו אינם פוסקים לעולם,

יסוד של אבא ואמא  עלאין, שזיווגם לא נפסק לעולם.

 

קלט) אמר רבי חייא,  אברהם לא רצה להתערב בנשי העולם, ולהתדבק בעמים האחרים עובדי ע"ז.

משום שנשיהם של עמים האחרים עובדי ע"ז, הם מטמאים לבעליהן, ולאלו המתדבקים בהן.

כי כשאברהם ידע חכמה, ידע העיקר והשורש,

ומאיזה מקום יוצאים ומשוטטים רוחות הטומאה בעולם.

וע"כ השביע את עבדו, שלא יקח אשה לבנו מעמים האחרים.

........................

קמ) ואברהם זקןאמר רבי אלעזר: על כל פנים כך הוא,

שמשנה זו יפה הוא, שאותו כתוב בו,

והנה אופָן אחד, נעשה נשמה.

שאע"פ שאופָן בכל מקום הוא שֵם הנפש,

מכל מקום אומרת המשנה, שהשם אופָן שבכתוב זה,

 חזר ונעשה נשמה.

 

קמא) אחת היא יונתי תמתי אחת היא, הנשמה.

מהי שכאן, בשיר השירים,

אנו קוראים הנשמה בלשון נקבה, יונתי תמתי,

 ושם, בתורה, קוראים לה בלשון זכר, אברהם.

 

קמב) אמר לו רבי אבא, יאמר לנו אדוני, מאותו המשנה.

מה היא.  אמר לו רבי אלעזר, כך נתבאר במשנה,

בתורה נקרא הנשמה בלשון זכר, כלפי הגוף.

מפני שהגוף בערך הנשמה,

הוא כערך אשה כלפי זכר.

 

וכן הנשמה כלפי מדרגה עליונה ממנה,

היא כנקבה בפני הזכר.

וכל אחד יורש מעלתו לפי העניין.

 

וע"כ בשיר השירים, כשהמלך ששלום שלו,

מדבר על הנשמה, שהוא מדרגה עליונה ממנה,

 ע"כ נחשבת לו כמו נקבה,

וקורא אותה בלשון נקבה, יונתי תמתי.

 

אבל בתורה המדובר הוא בנשמה לפי עצמה,

ע"כ קורא אותה בלשון זכר, אברהם.

(תמיד עליון זכר. האור המשפיע לתחתון  כלי הנקבה.)

.................

אמר רבי אבהו, ארבעים ושמונה נביאים, עמדו להם לישראל,

וכל אחד נטל חלקו, תמצית טיפה אחת מאותם טיפות של עדן,

שהם ארבעים ושמונה טיפות,

ומה אם כל נביא, שנטל טיפה אחת מהן,

הייתה מעלתו ברוח הקודש, על כל שאר,

 

אדם הראשון, שהיה מקבל מארבעים ושמונה, לא כל שכן,

מכאן אתה למד, כמה הייתה חכמתו.

 

רבי בא אמר רב כהנא, וכי מאין היה להם לנביאים

מאותה הטיפה?.

אלא הכי תנן, בכל טיפה וטיפה היוצאת מעדן,

רוח החכמה יוצא עמו, ואלו המים מגדלים חכמים,

ואלו המים הן מטיפות של עדן,

 

שאמר רבי יוסי, מיא דביא טיפן יתבין,

מכל אינון ארבע נהרות קדמה הוא,

שכתוב: שם האחד פישון,

מאי שם האחד פישון. המיוחד מכולם פישון,

הוא הנופל בארץ מצרים,

לפיכך הייתה חכמת מצרים יותר מכל העולם,

.......................

 

קמז) ומשנגזרה גזרה, שאבדה חכמת מצרים,

היה זה מטעם, כי נטל קב"ה אותם טיפות.

ומשניטלו אלו הטיפות, שלא יצאו מהגן

אבדה החכמה ממצרים.

 

קמח) ומאותו הרוח שהיה יוצא מעדן,

המצו כל נביא ונביא, והיינו שכתוב:

מתהלך בגן לרוח היום, וגנוז בגן עדן, לעתיד לבוא,

 

וזה הוא הנהר, שראה יחזקאל בנבואתו,

וע"כ אמר הכתוב: כי מלאה הארץ דעת את ה' וגו'.

שאותם מים, תמיד מגדלים הידיעה בעולם,

 

קמט) ת"ר, כל נשמתן של צדיקים למעלה בעדן,

הן, ומה ממה שיורד מעדן, ישגא החכמה בעולם,

לעומדים בו, ונהרין, מהנאותיו וכסופיו עאכ"ו.

 

קנ')  אמ רבי יצחק, כהנשמה זוכה, ליכנס בשערי

ירושלים של מעלה, מיכא"ל השר הגדול, הללך עמה,

ומקדים לה שלום, מלאכי השרת תמהים בו, ושואלים עליה,

 

מי זאת עולה מן המדבר, מי זאת עולה בין  העליונים,

מהגוף החרב, שדומה להבל,  שכתוב: אדם להבל דמה,

הוא משיב ואומר, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא,

 

מיוחדת היא, אחת היא לאמה וגו',

לאמה, זו היא כסא הכבוד, שהיא אם לנשמה,

ויולדת לה, שנגזרה ממנה,

 

קנא) ראוה בנות ויאשרוה, אלו  שאר הנשמות,

שהן במעלתן למעלה, והם נקראות בנות ירושלים,

 

אמר רבי יוסי: הוא חוזר על מה שאמנו,

אלו נקראות בנות ירושלים, והאחרות נקראות בנות לוט,

 

ראוה בנות ויאשרוה, שאר הנשמות משבחות לה,

ואומרות שלום בואך, מלכות ופלגשים, ויהללוה

מלכות ומקלסות אותה, עד שנכנסת למעלה,

אז הנשמה במעלתה, ומתקיימא אריכות הימים  וזה סוד.

ואברהם זקן בא בימים. נכנס באריכות בימים, לעולם הבא,

 

קנב)  רבי אבא סבא, קם על רגליו, ואמר,

מנוחה ושלום גרמין יהא לך רבי שמעון בן יוחאי,

שהחזרתה עטרה ליושנה,

 

שלמדנו במשנה ראשונה, כיון שהנשמה היא בתשלומה

במקום העליון, אינה חוזרת עוד לגוף,

אלא שנשמות אחרות נבראות ויוצאות ממנה,

והיא נשארת במצבה. וכו'.

 

ועד עתה דרש רבי שמעון בן יוחאי,

ומה בעולם הזה, שהוא הבל,

והגוף שהוא טיפה סרוחה, נכנסת בו,

אותה הנשמה, לעתיד לבוא, שיצרפו כולם,

ויהיה הגוף מובחר, בקיום ותשלום יותר, אחנו דין להכנס

אותה הנשמה בו, בכל התשלומין, והעלויין שבה,

 

קנג) אמר רבי אחא, הנשמה ממש, ואותו הגוף ממש,

עתיד הקב"ה להעמידן בקיומן לעתיד לבוא,

אבל שניהם יהיו שלמים, בתשלום הדעת,

להשיג מה שלא השיגו בעולם הזה,

...........................

........ראה המשך המאמר: עניני תחית המתים. .........

:::::::::...................::::::::::

עניני תחית המתים

זוהר: פרשת חיי שרה (כרך ד. סעיף. קמ"ב)'

............כ' בחשון. ה"תשפ"ג..............

עורך ומגיש: רבי דוד קורן.     קרן אור ללימודי הקבלה.

.............................

קנד)  ואברהם זקן בא בימים. רבי בו אמר הבי יוחנן,

באותו העולם, שהוא ימים, כלומר אור,

ולא בעולם הזה, שהוא לילה.

 

בא בימים, ספירות העליונות שבעולם העליון,

שהם אורות, ונקראים ימים.

בא בימים, שבא באותם העולמות שהם נבחנים לימים,

 מטעם אותם ההנאות והכיסופים שהוא נוחל.

 

וה' ברך את אברהם. בכל, באותו המשרה,

השררה, שנתן לו הקב"ה משמו,

שהוא אות ה', שבו נברא העולם.

...ביאור המאמר: רבי אשלג.....

............וצריכים להבין היטב כאן...............

וצריכים להבין היטב עניין העצם, הנשאר בהקבר ואינו נרקב.

אשר אומר כאן, שהמלאך מטטרון עושה אותו שְׂאוֹר לבנין הגוף.

 העצם הזה נקרא לוז, ואינו נהנה ממאכל ומשקה, שהאדם אוכל ושותה.

וע"כ אינו נרקב בקבר כשאר עצמות.

וממנו חוזר ונבנה גוף האדם כשעומד לתחיית המתים.

 

 ויש להבין, למה נקרא לוז, ולמה אינו אוכל ושותה, ואינו נרקב בקבר, ומה יחוסו, שרק ממנו יבנה הגוף לעת התחייה.

 

וכבר נתבאר שאלו המוחין שהגוף מקבל בחייו, בקו אמצעי,

הם הגורמים לו להירקב בקבר.

ובכדי שתבין זה היטב, אביא לך מעניין יעקב ועשו.

 

כי יעקב קו אמצעי, ועשו קו שמאל, שאינו כלול מימין. וכתוב, וַיָזֶד יעקב נזיד, כלומר המוחין,

הנמשכים מקו אמצעי, שנקרא יעקב.

 

ויבוא עשו מן השדה והוא עייף,

ויאמר, הַלעיטֵני נא מן האדום האדום הזה.

שרצה שקו האמצעי ישפיע לו המוחין שלו,

אשר קו שמאל כלול בהם בימין, שמשם החיים.

 

אבל יעקב אמר לו, מִכְרָה כיום בכורתך לי.

 

כי נודע שהמוחין של חכמה נמשכים בקו שמאל,

שהוא בכורה וגדלות,

וע"כ אינו רוצה להיכלל בימין, שהוא אור חסדים,

 הקטן הרבה ממנו.

 

אבל התחתונים אינם יכולים לקבל הארת השמאל,

 מטרם התלבשותו בחסדים מקו ימין.

וע"כ עשו היה עייף. וכתוב, הנה אנוכי הולך למות

ולמה זה לי בכורה. וע"כ מכר לו הבכורה.

 

וכן, וַיִּבֶז את הבכורה,

מחמת שהיה מוכרח לקבל מיעקב המוחין מהתכללות הימין.

 

והינך מוצא, שעם קבלת עשו את המוחין של קו אמצעי,

ביטל את הבכורה שלו,

שהוא הארת החכמה משמאל בלי ימין.

 ולא עוד, אלא שביזה אותה,

כי גילה דעתו שמהארת השמאל בא רק מוות,

כמ"ש, הנה אנוכי הולך למות.

ומהארת קו אמצעי באים החיים.

וכעין זה תקיש אל גוף האדם.

 

כי כל גוף נפל תחת שליטת ס"מ, שׂרו של עשו,

 בעת החטא של עץ הדעת, שמשם נגזר המיתה על הגוף.

ושליטה זו היא זוהמת הנחש,

שאינה סרה מגוף מטרם שנרקב בקבר.

 

וע"כ הצדיקים מטהרים את גופם, הבא מכוח השמאל,

עד שראוי לקבל את המוחין מקו האמצעי. ועם קבלת המוחין,

 

נמצא הגוף שמבזה את הבכורה שלו, כמו עשו.

ורושם מביזוי הזה, נשאר בגוף גם לאחר מיתה,

עד שגורם לו ריקבון,

שפירושו, ביטול גמור של כל כוח הקבלה שלו,

 עד שלא נשאר זכר ממנו.

 

אמנם לפי  זה קשה, איך אפשר עוד שיקום לתחיית המתים,

כיוון שכבר נרקב.

והעניין הוא, כמו שיש בקו שמאל ג"ר וו"ק

 

כן בגוף, שהוא המקבל ממנו,   יש ג"כ ג"ר וו"ק.

וכן בעשו היה ג"ר וו"ק

כלי לקבלת ג"ר וכלי לקבלת ו"ק. ונתבאר,

שהמוחין של קו אמצעי שקיבל עשו,

גרם לו לבזות את הבכורה,

וכן גורמים לכל גוף שירקב בעפר.

 

אמנם המוחין הבאים מקו אמצעי, אינם אלא ו"ק של ג"ר,

ואין בהם כלום מג"ר של ג"ר.

ונמצא שרק הו"ק של עשו ביזו את הבכורה. כי נתגלה על ידם,

שמקו שמאל בא המוות, ומקו אמצעי החיים.

אבל הג"ר של עשו, שלא קיבלו כלום מהמוחין דיעקב,

להיותם רק ו"ק של ג"ר,

 א"כ נשארו תחת שליטת השמאל,

ולא ביזו כלל את הבכורה. כי בין כך ובין כך מתו,

 

כי קו אמצעי לא היה לו מה ליתן להם.

ועל דרך זה הגופים של כל אדם,

אשר מסיבת המוחין שמקבלים בחיים, הם נרקבים בקבר.

 זהו דוקא לבחינת הכלים של ו"ק של הגוף,

שהם הנהנים מקו אמצעי.

משאין כאן הכלים של ג"ר של הגוף,

שלא נהנו מעולם מאלו המוחין דקו אמצעי,

הם אינם נרקבים בקבר, כמ"ש בג"ר של עשו.

וכיון שלא נהנו, ע"כ לא ביזו.

 

שנאמר, שיש עצם שאינו נרקב בקבר,

חלק הגוף המיוחס לקבלת ג"ר של ג"ר,

שהוא אינו נהנה ממאכל ומשתה,

 

שהם המוחין הבאים מקו אמצעי,

וע"כ אינו נרקב, וע"כ יבנה הגוף ממנו לתחיית המתים.

והטעם שנקרא לוז, הוא

כמ"ש, ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל.

ואולם לוז שם העיר לראשונה.

 

כי כל דבר יש להבחין בג' הבחנות שהם,

עולם שנה ונפש.

 ועניין הארת השמאל בלי ימין בבחינת עולם, הייתה העיר לוז.

וע"כ הייתה נקראת לוז, שהוא מלשון הכתוב, תועבת ה' נָלוֹז.

וכן, וּנְלוֹזִים במעגלותם.

ויעקב, שהוא קו אמצעי, תיקן את העיר, והישרה בה האלקיות.

וע"כ קרא שמה, בית אל. אשר לפני זה היה שמה לוז.

אומנם קו האמצעי יכול לתקן רק את בחינת הו"ק של ג"ר,

ולא את הג"ר של ג"ר,

 

 נמצא שלא כל העיר לוז קיבלה את תיקונה,

להיות נקראת בית אל,

אלא רק בחינת הו"ק של עיר הזאת קיבלה תיקונה ונעשית בית אל.

 

אבל הג"ר של ג"ר מבחינת העיר, נשאר בה השם הראשון לוז.

 כי יעקב לא היה יכול לתקן אותה. וזהו מבחינת עולם.

 

וכן מבחינת נפש, נבחן כל גוף כמו העיר לוז,

אשר הצדיקים הזוכים לקבל המוחין של קו אמצעי,

וגופם זוכה להשראת השכינה.

אז נקרא גופם בית אל, תחת השם הקודם לוז.

 

אמנם בחינת ג"ר של הגוף שלהם, שאין להם מה לקבל מקו אמצעי,

לא נתקנו כלום ואינם נקראים בית אל.

אלא נשארו בשם הקודם לוז.

 

הרי שעצם הזה, המיוחס לג"ר של ג"ר נקרא לוז,

שנשאר בזוהמתו ואינו ראוי לשום תיקון במשך ששת אלפים שנה,

כי המוחין של קו אמצעי אינם מפרנסים אותו.

 

וכמ"ש, עתיד הקב"ה להחיות המתים במומם,

שלא יאמרו אחר הוא.

העצם לוז היא המום שבגוף,

שאינו יכול להירפא בששת אלפים שנה.

וממנו יעמוד הגוף לתחיית המתים,

כדי שלא יאמרו אחֵר הוא,

מצוּרתו שבאין סוף ברוך הוא.

:::::::::.............:::::::::

קנו)  רבי יצחק אמר: באותה שעה כתוב, ויאמר אברהם אל עבדו.

אם בחכמה זו נסתכל, כלומר בנוגע לתחיית המתים,

מהו הפירוש, אל עבדו?

כי אברהם הוא סוד הנשמה

וא"כ, ויאמר אברהם אל עבדו, היא העבד של הנשמה.

והיכן מצינו שיש עבד לנשמה?

 

אמר רבי נהוראי: לא נסתכל אלא במה שאמר עבדו,

 

ולא נייחס אותו אל אברהם, כמשמעות הכתוב,

אלא הפירוש הוא, עבדו של מקום, הקרוב לעבודתו.

ומי הוא?. והוא מלאך מטטרון, שהוא עתיד ליפות הגוף בקבר.

 

קנז)  ויאמר אברהם אל עבדו. זהו מטטרון,עבדו של מקום.

זקן ביתו. להיותו תחילת בריותיו של מקום.

 המושל בכל אשר לו,

שנתן לו הקב"ה ממשלה על כל צבאותיו,

על כל מלאכי מעלה.

קנח)  אמר רבי שמעון. אמר רבי יוסי אמר רב,

 כל צבאותיו של אותו עבד,

נוטלים אור ונהנים מזיו הנשמה,

 

שלמדנו אור הנשמה גדול מאור כיסא הכבוד.

והמלאכים נוטלים אורם מהכיסא.

 

הרי שאור הנשמה גדול מאור הכיסא. כיסה הכבוד.

ומקשה: והרי מהכיסא ניטלה הנשמה,

ובהכרח שהמקבל הוא קטן מי המשפיע?

ומתרץ: אלא זה לפי הראוי לו וזה לפי הראוי לו.

.............

 

הדברים הם עמוקים מאד. ואבארם משורשם.

........

שורשם של אדם, היושב על הכיסא,

והכיסא, הוא או"א וישסו"ת.

אשר ישסו"ת הוא הכיסא, שמאל.

ואו"א הם האדם היושב על הכסא, והימין.

ומהם נמשכים זו"ן.

 

שז"א, הוא אדם היושב על הכיסא,

 והנוקבא, היא הכיסא. ומהם נמשכים הנשמות,

 

ומטטרון וסיעתו. שהנשמות באות מאדם היושב על הכיסא.

ומטטרון וסיעתו באים מהכיסא.

 

ונודע, שהתחתונים צריכים להארת חכמה.

 וכל זמן שאין להם הארת חכמה,

אע"פ שמקבלים אור החסדים מז"א ומאו"א עלאין,

עדיין הם בבחינת ו"ק בלי ראש.

 

עד שמקבלים גם כן  הארת החכמה,

הנמשכת מהכיסא ומהנוקבא ומישסו"ת.

שאז קונים ג"ר.

 

ונמצא, שהנשמה, מטרם שמקבלת אור הכיסא,

הוא בבחינת ו"ק בלי ראש, ו"ק של ו"ק.

והיא קטנה מאור הכיסא, שהוא ג"ר של ו"ק.

 

אבל אחר שמקבלת הארת החכמה מאור הכיסא,

נעשית גדולה הרבה מאור הכיסא.

 

כי אור הכיסא נמשכת מהנוקבא ומישסו"ת.

והוא בחינת ג"ר של ו"ק.

ואור הנשמה נמשכת מז"א ואו"א. והוא בחינת ג"ר ממש.

 

ואיך אור הנשמה גדול מהכיסא,

והרי מהכיסא ניטלה הנשמה, שהיא קטנה מהכיסא?

 

 כי הנשמה, מטרם שמקבלת מהכיסא, היא ו"ק של ו"ק,

והכיסא הוא ג"ר של ו"ק, וע"כ היא מקבלת מהכיסא?

ומתרץ, אלא זה לפי הראוי לו וזה לפי הראוי לו.

שהם שני אורות משונים זה מזה.

 

כי הנשמה היא אור חסדים בעצם,

 והכיסא הוא הארת החכמה בעצם.

 

וע"כ כשהנשמה צריכה להארת חכמה,

מחויבת לקבל מהכיסא,

אע"פ שמשורשה הנשמה גדולה מאור הכיסא.

כמו שאמר, גדול מאור חכמה ממש.

 

כמ"ש, ביחזקל.דמות כמראה אדם עליו מלמעלה.

 

 

שואל: מעיל?. עליו ברוחניות, שאינו תופס זמן ומקום, הוא בהכרח רק בחינת מעלה בלבד.

 

הרי שאור הנשמה גדול מאור הכסא,

להיותה משורשה, מהאדם היושב על הכסא.

.........::::::::::::::::::::::..........

קנט)   וכשהולך לעשות שליחותו של הקב"ה,

כל צבאותיו והמרכבה שלו ניזונים מאותו הזוהר של הנשמה,

 

מאור החסדים, מהאדם היושב על הכסא,

הנמשך מז"א, המקבל מאבא ואמא עלאין.

וזה הוא שהנשמה אומרת לו, שים נא ידך,

 

כלומר סיעתך, הצבאות של מטטרון, תחת ירכי.

זהו אור הנשפע מן הנשמה,

כי ירכי פירושו כלי של. נצח הוד יסוד,

, שזהו מעלת הנשמה עליהם,

שיש לה נצח הוד יסודשל כלים וג"ר של אורות.


וע"כ אמרה לו, שים נא ידך תחת ירכי,

 

שיקבל אור הג"ר הנכלל נצח הוד יסודשלה.

 

שאור זה הוא השבועה שהשביעה אותו.

קס) אמר רבי יהודה ברבי שלום. כך קבלנו,

בשעה שזה הולך בשליחותו של מקום,

הקב"ה מניע כל צבאותיו של מעלה באות אחת משמו,

בי' של הויה, שהיא אבא ואמא,

שהוא שורש אור הנשמה.

 

ירכ"י בגימטריה, רם. כלומר, הנשמה אומרת,


שים נא ידך תחת ירכי, סיעתך,

 

תחת מעלתו של רם ונישא, המושל על הכל.

שזה רומז לבחינת עתיק, המאיר באבא ואמא,

שהם אות י'. ולאחר שהנשמה ציוותה סיעת עליונים,

אור אבא ואמא עלאין, תחת ידו,


אמרה לו, אני משביעך שבועה גדולה בו.

 

קסא) אמר רבי יצחק, כתוב, אלקי השמים ואלקי הארץ.

כיון שכבר אמר בה', אני משביעך בה', למה נאמר עוד,

אלקי השמים? שבשעה שהולך,

מניע כל צבאותיו באות אחת משמו, באות י',

באור החסדים של ואמא עלאין.

 למה אמר בלשון השבועה, אלקי השמים ואלקי הארץ,

 

ששמַיִם הם ז"א, הנמשך מאבא ואמא עלאין,

 והארץ, הנוקבא, הממשכת מישסו"ת,

 

שהיה מספיק להשביעו באות ה' לבדה?

אמר רבי יהודה, ורבי יצחק השיב לו,

 

נאמר, אלקי השמים ואלקי הארץ, להורות,

שהוא אדון על הכול בבת אחת,

וברגע אחד הוא מניע לכל,

 

וכולם כאיִן נגדו. שהזכיר שמים וארץ בלשון השבועה,

שהם האור של אות הי', להורות,

שאור זה מושל על כל המדרגות, וכולם כאיִן נגדו.

על ב' אותיות משמו מניע כל צבאותיו,

 

בעת שהמלאך מטטרון הולך בשליחותו.

 

להורות, שהוא הכול ואין אחר בילתו.

 

כלומר, רק באור הימין מאבא ואמא , שהוא י' של הויה.

ועל זה היקשה מלשון השבועה, שאמר, אלקי השמים,

שאורו הוא אבא ואמא, ואלקי הארץ,

שאורו ישסו"ת, שהם שמאל. ומוכיח הכתוב מזה,

 

שבשעה שמלאך מטטרון הולך בשליחות הקב"ה,

מניע כל צבאותיו בב' אותיות משמו, שהם י"ה מהוי.

אשר י' היא אור אבא ואמא עלאין,

והאות ה' היא אור ישסו"ת.

 

כלומר, גם בהארת החכמה הנמשכת מישסו"ת.

אשר הארת החכמה מבער הקליפות,

והכול רואים, שהוא הכול ואין אחר בילתו.

קסב) אמר רבי הונא, ואשביעךָ בה' אלקי השמים.

 

שבועת הברית הזאת, מַשבעת הנשמה,

שכתוב, אשר לא תיקח אישה לִבני.

כי אברהם רומז על הנשמה.כנ"ל.

 

קסג)  אמר רבי יצחק, מכאן נשמע, שהנשמה אמרה למטטרון,

 כיוון שאתה הולך בשליחות הזו דהיינו להחיות המתים,

לא תיקח אישה לבני, שלא תיקח גוף לבני,

 

כי הגוף בערך הנשמה נקרא אישה.

ולכנס בגוף אחר, זר, שאינו ראוי לו,

אלא בגוף ההוא ממש שהוא שלי,

בה הוא ממש, שיצאתי ממנו.

 

וזהו שכתוב, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך.

כמ"ש, עתידים המתים להחיות במומם,

 שלא יאמרו אחר הוא.

(עיין בהקדמת ספר הזוהר דף ל"ז מ"ז)

 

שיהיה באותה הצורה כמו בהתכללות באין סוף ב"ה.

לכן מַשבעת הנשמה למטטרון,

 

אל ארצי ואל מולדתי תלך, כלומר לגוף שלי,

 

שנשאר בעצם לוז, שהוא הגוף שיצאתי ממנו,

והוא הראוי לתחיית המתים. ואחר שיתרפא ממומו,

 

ראוי להתלבשות הנשמה לנצחיות.

 

קסד) אמר רבי יוסי, מהו ולקחת אישה לבני ליצחק?

אם הכוונה להתלבשות הנשמה, היה צריך לומר, לאברהם.

אמר רבי יצחק, אותו הגוף שנצטער עִמי באותו העולם,

 

ולא היה לו הנאה וכסוף בו, מפני יראת קונו.

שהוא, עצם הלוז, שאינו נהנה ממאכל ומשתה בעולםהזה,

 

אותו הגוף ממש תיקח לצַחק עימו,

בשמחה הזו של הצדיקים,

לצַחק עימו בשמחת הקב"ה. לצַחק עימו,

משום שעתה, בזמן תחיית המתים, עת שחוק בעולם.

כמ"ש, אז יימלא שחוק פינו.

 

 

קסה) אמר רבי יצחק, לרבי יוסי, אין מלאך אחד עושה

אלא רק שליחות אחת ולא שתי שליחויות בבת אחת.

כי יש כאן ב' שליחויות:

 

א. להחיות הגוף בקברו.

ב. להעלותו לארץ ישראל,

ששם מתלבשת בו הנשמה.

וזהו שמקשה, אין מלאך אחד עושה ב' שליחויות.

 

ומשיב: ולמדנו אמר רבי אבא,

מלאך אחד, אשר קֶסת הסופר במותניו, שהוא גבריאל,

 

עתיד להרשים כל אחד ואחד על מצחו,

דהיינו שיתקן את הגוף.

 

ולאחר כן, השר הגדול, מטטרון,

הולך לתקן כל אחד ואחד, ולהעמידו לקבל נשמתו.

 

וזהו שכתוב, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה.


לפניך, יורה לפני שליחותך.


שהקב"ה ישלח מלאך מקודם לתקן את הגוף,

 

ואח"כ יביאהו מלאך מטטרון  להתלבשות הנשמה,

מטעם שאין מלאך אחד עושה ב' שליחויות.

.......:::::::::::::::::.........

קסו) רבי אלעזר הלך לראות את רבי יוחנן בן זכאי רבו,

באותו יום ראש חודש היה, כשהגיע אליו אמר לו,

 

באר אשר לרואים, וממלאים אותו במים שאובים,

ונובע ממקורו עצמו עוד יותר מהם.

מה הוא מבקש כאן?.

 

אמר לו. חייב אדם להקביל פני רבו בראש חודש.

 

פירושו באר שלרואים, הוא מלשון הכתוב,

 

הארת החכמה. והמשיל את רבי אלעזר

 

לבאר נובע מעצמו,

משום שעיקר נשמתו היה מאור החסדים

של אבא ואמא עלאין, שזיווגם לא נפסק לעולם.

 

 ומשום שממשיך הארת החכמה מישסו"ת,

מכנים אותו באר של רואים,

על שם החכמה שמקבל מישסו"ת. ונבחן זה,

שממלאים אותו בשאובים ממקום אחר.

 

כי שורשו עצמו אינו נמשך מישסו"ת,

אלא רק מאבא ואמא עלאין,

 

ומשום זה החסדים שלו משורשו עצמו,

 הנמשכים מאבא ואמא עלאין,

 

שהחסדים שלו משורשו עצמו, הנמשכים מאבא ואמא עלאין,

בבחינת נביעה לא פוסקת,

 חשובים הרבה יותר מהארת החכמה,

שממלאים אותו מישסו"ת.

 

כי ערך אבא ואמא עלאין אל ישסו"ת, כערך ג"ר אל ו"ק.

באר לַחַי רואי. ראיה פירושו הארת חכמה.

 

קסז) אמר לו. חייב אדם להקביל פני רבו בראש חודש.

 

אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לרבי אלעזר.

לא על זה אמרתי מאי בעה הכא,

אלא אני רואה בפניך, שיש לך, דבר חדש,

מאלו סודות עמוקים שאתה עתיד לשאול,

על זה אמרתי, כיון שאתה גדול כל כך, מה אתה מבקש אצלי,

 

קסח) אמר לו רבי אלעזר, רואה אני אותו אור הראשון,

ששימש בימי בראשית,

ואח"כ גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, שמסעיו עשרה. ובעשרה נוסע, ובעשרה מנהיג הכל,

 ובעשרה אותות עושה מעשיו.

 

שלמדנו, עשרה כתבים, עשרה מפתחות

של בית החולים בידיו,

 ועשרה כתבים לוקח בגן עדן,

לתקן הארץ בשביל גופים של הצדיקים.

....................


...פירוש בעל הסולם רבי אשלג....

מספר עשרה, רומז על אור החסדים.

ואור הראשון שנגנז לצדיקים הוא אור החכמה,

כי ע"כ היה אדם הראשון מסתכל בו מסוף העולם עד סופו,

 

כי אור העיניים והראייה הוא אור החכמה.

שאור הראשון מסעיו עשרה,

 שאור החכמה מתגלה בהתלבשות עשרה,

שהוא אור החסדים. ובא להתלבשות הזה,

 

משום שבא בג' קווים, שכל קו מלובש בעשרה.

וכתוב, שנוסע ומשפיע בעשרה, והוא קו ימין,

שעצם השפעתו הוא אור החסדים.

 

ובעשרה מנהיג הכל. הוא קו שמאל, שאע"פ שעצם השפעתו

הוא חכמה, שע"ס שהיא נקודת השורוק, עכ"ז אינו מנהיג ומשפיע,

 זולת ע"י התלבשות בחסדים.

 

ובעשרה אותות עושה מעשיו. זהו קו אמצעי,

המכריע בין ב' הקווים הללו,

שממנו נמשכים כל האותות והמופתים שמצד הקדושה.

 

ומעשיו פתקים, פירושו מסכים,

וקומות אורות החסדים, היוצאות על הפתקים.

ובקומות האור האלו הוא רופא החולים.

 

כי כל המחלות, נמשכים מקו שמאל,

 

 בהיותו בלי התכללות הימין, וכשבא קו האמצעי עם המסך של חיריק, שעליו יוצא קומת אור החסדים, שבזה מכריע בין הקווים,

עד שנכללים זה בזה, מתרפאים אז כל החולים.

 

וע"כ נקראות קומות אור שלו מפתחות לרפואות החולים.

והם בעשרה, להיותם אור החסדים.

עשרה פתקים הוא המסך של קו אמצעי,

שעל ידו נכנס בחשבון הצדיקים,  על ידי המלאך דוּמָה.

 

ומובטחים בזה לעמוד בתחיית המתים,

 

כמ"ש, וכיפר אדמתו עַמּוֹ. לתקן הקבר,

 

 שיהיו ראויים להכתוב, ופתחתי את קברותיכם.

.................

.... לחץ להמשך הפרשה ...

השארת תגובה