זהר פרשת נשא. סוד הערב רב המעורבבים עם בני ישראל . מאמר: עץ החיים ועץ הדעת,

פרשת נשא  עץ החיים ועץ הדעת

 רעיא מהימנא. משה רבנו,

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,  .....   קרן אור ללימודי הקבלה

......:::::::::::::::::::::......

 סוד הערב רב המעורבבים עם בני ישראל

........................

 

"צ) והמשכילים יבינו מסטרא וכו' :

ואז, והמשכילים יבינו . כי הם מצד הבינה,

שהוא עץ החיים, בשבילם נאמר,

 

והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, בחבור הזה שלך,

של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ספר הזהר,

מזוהר של אמא עלאה, שנקראת תשובה,

 

אלו לא צריכים נסיון,

 ומשום שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים

 שהוא ספר הזהר הזה, יצאו בו מן הגלות ברחמים,

ויתקיים בהם, ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר ."

 

צא) ואילנא של טוב ורע וכו' : 

ועץ הדעת טוב ורע, שהוא איסור והיתר

טומאה וטהרה,

לא ישלוט יותר על ישראל,

כי הפרנסה שלנו לא תהיה אלא מצד עץ החיים,

שאין שם , לא קשיא, שהוא מצד הרע,

ולא מחלוקת מרוח הטומאה, כי כתוב,

ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ .

 

צב) שלא יתפרנסו  תלמדי חכמים וכו' :

שלא יתפרנסו תלמידי חכמים מעמי הארץ,

 אלא מצד הטוב,  שאוכלים טהרה כשר היתר,

 

ולא מער רב, שאוכלים טומאה פסול איסור,

שהם טמאים המטמאים עצמם בנדה שפחה גויה זונה .

משום שהם בניה של לילית,

 שהיא נדה שפחה גויה זונה,

וחוזרים לשרשם . ועליהם נאמר,

כי משרש נחש יצא צפע .

 

צג) ובזמנא דאילנא טוב ורע וכו':

ובזמן שאילן טוב ורע שולט, שהוא חולין של טהרה

וחולין של טומאה,   אלו החכמים הדומים לשבתות ויום טוב,

אין להם אלא מה שנותנים להם אלו אנשי חולין

 כמו  יום השבת שאין לו אלא מה שמתקנים לו בימי חול .

צד) ובזמנא ששלטא אילנא וכו' :

ובזמן ששולט עץ החיים נכנע האילן של טוב ורע,

 ולא יהיה לעמי הארץ אלא מה שיתנו להם תלמידי חכמים, ונכנעים תחתיהם עמי הארץ, כמו שלא היו בעולם ."

 

צה) והכי איסור והיתר וכו' :

וכך, איסור והיתר וטומאה וטהרה לא יעברו מעמי הארץ,

 כי מצדם אין בין הגלות לימות המשיח

אלא שעבוד מלכיות בלבד .

 

כי הם אינם טועמים מעץ החיים

 שיתגלה לימות המשיח,

 

והם צריכים משנה, באיסור והיתר וטומאה וטהרה .

אלא שיהיו מבוזים לפני תלמיד חכם

כמו חושך לפני אור .

כי הערב רב, הם עמי הארץ שהם חשך,

ולא נקראו ישראל אלא עבדים מכורים לישראל,

משום שהם כבהמות . וכבר העמידוהו ."

 

צו) וישראל אתקריאו אדם וכו' :

וישראל נקראים אדם .

 ומאין לנו שיש בישראל בהמה ואדם,

 

(זהו שאומר) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם .

ואתן צאן מרעיתי, אלו הם עמי הארץ,

שהם טובים מצד הטוב .

 אדם אתם, היינו תלמידי חכמים. 

 

צז) ובקרא דא נמי וכו' :

וגם במקרא הזה רומז לזה, שכתוב,

לו עמי שומע לי ישראל וגו' .

אחר שאמר עמי, למה אמר ישראל. אלא עמי,

 הם עמי הארץ .

ישראל, הם תלמידי חכמים . ובשבילם נאמר,

ובני ישראל יוצאים ביד רמה .

 

צח)  כמו שחלק אותם הקב''ה בהר סיני,

כך יחלק אותם בגאולה האחרונה,

כי ישראל נאמר בהם חמושים עלו בני ישראל ממצרים,

חמושים, פירושו מצד עץ החיים שהוא ז''א

שהם חמשים שנה של יובל שהוא בינה,

 

ונאמר בהם, המה  יעלו בהר,

ובהם ויסע  מלאך האלקים ההולך לפני מחנה ישראל,

 

ולהם נאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים,

שהם ענני כבוד, ואביא אתכם אלי וכן,

 

ובני ישראל יוצאים ביד רמה,

כך יוציא את ישראל תלמידי חכמים בכל הכבוד הזה,

 

צט') כמו שנאמר בעמי הארץ מצד הטוב,

ויתיצבו בתחתית ההר, כך יהיו בגאולה האחרונה,

תחת תלמידי חכמים,

כעבד שהולך לרגלי הסוס של אדונו,

 

כמו שנאמר בתחתית ההר,

אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו,

שם תהא קבורתכם,

 

כך יאמר להם בגאולה האחרונה,

אם תקבלו עליכם תלמיד חכם ביציאה מהגלות

כמו אדם הרוכב על סוס, ועבד המשמש לו, מוטב,

ואם לא, שם, בגלות תהא קבורתכם,

 

ק') וערב רב הם, שמו שנאמר בהם,

וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק,

 

כך יהיו רחוקים מן הגאולה ויראו את תלמידי החכמים

והעם הקדוש בכל הכבוד הזה,

והם יהיו רחוקים מהם,

 

ואם ירצו להתחבר עמהם, מה כתוב בהם,

לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה,

 

בזמן ההוא נתקיים בהם בישראל,

ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר,

 

אין מקבלים גרים לימות המשיח,

ורשעים בחושך ידמו,  אלו הם ערב רב,

ומשום זה אמר הנביא עליהם

אל אדמת ישראל לא יבאו,

................

 

קא')  אמר אליהו הנביא לרעיא מהימנא משה רבנו.

רעיא מהימנא, הרי השעה היא לעלות למעלה,

להביא הגאולה השלמה,

 

אמר אתה עלי בשבועה, כלומר שתשביעני,

למהר הגאולה, כי בשבילך אני רוצה לעלות,

 

כי נתן לי הקב''ה רשות להתגלות לך בבית האיסורים שלך,

בקבורה שלך, ולעשות עמך טוב,

כי אמה מחולל מעונות העם, כמו בבית האסורים הוא בינהם,

וזה שנאמר, והוא מחולל מפשעינו,

 

קב') אמר לו  רעיא מהימנא, בשבועה עליך בשם הוי''ה

שלא תאחר הגאולה בכל יכלתך,

 

כי אני נמצא בצער רב, עלי כתוב,

ויפן כה וכה וירא כי אין איש,

עוזר לי, להוציאני מצער הזה מקבורה הזו,

 

שנאמר עלי ויתן את הרשעים קברו, ואינם מכירים אותי,

ואני נחשב בעיניהם בין הערב רב הרשעים,

ככלב מת שסרח ביניהם,

 

כי חכמת סופרים תסרח ביניהם. בכל עיר ועיר,

 ובכל מקום שישראל מפוזרים ביניהם בין המלוכות,

 ונעשו הערב רב רועים על ישראל, שהם צאן הקב''ה 

שנאמר עליהם ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם,

ואין להם יכולת לעשות טוב עם תלמידי חכמים,

 

....פירוש בעל הסולם....

 

פירוש: כי משה רבנו שנקרא רעיא מהימנא

הם סוד התורה ודעת הפנימי,

שלא תתגלה אלא בגאולה השלמה,

 

ועד אז נאמר עליו והוא מחולל מפשעינו,

 

כי התורה שהם סוד רעיא מהימנא,

נתחוללה ונשתה חללה, כי נעלמה הפנמיות שבה

ולא נשארה לנו רק החיצניות,

 

ואני חשיב בעיניהם בין הערב רב הרשעים

ככלב מת שסרח,

 

כלומר שהם מתרחקים מפנימיות התורה

כמו שמתרחקים מסירחון,

שעליה אמרו,  וחכמת חכמים תסרח,

....................

קג',)  ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים בעיר ולא יחוננו,

והערב רב מחרימים אותם ביניהם,

 

ובמקומות רבים אין נותנים להם רק דבר קצוב

באופן שלא תהיה תקומה לנפילה שלהם,

 

ואפילו חיי שעה, וכל  החכמים ואנשי חיל

ויראי חטא נמצאים בצער בדוחק וביגון,

ונחשבים ככלבים בנים המסולים בפז

 

איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות,

שאינם מוצאים אכסניה ביניהם,

 

קד') מאמר ערב רב וכו' :

ואלו הערב רב, הם העשירים, בשלוה, בשמחה,

בלי צער, ובלי יגון כלל,

 גזלנים בעלי שוחד, שהם דיינים ראשי העם 

כי מלאה  הארץ חמס מפניהם

עליהם נאמר,   היו צריה לראש,

 

אמר רעיא מהימנא לאליהו, בשבועה עליך,

פעם שנית, בחי ה' צבאות אלקי ישראל יושב הכרובים,

 

שכל אלו הדברים לא יפלו מפיך

ובכל יכלתך תאמר אותם לפני הקב''ה

ולהראות הדחק שלהם, (עד כן רעיא מהימנא)

................

השארת תגובה