זהר: פרשת תרומה: סוד שבע ברכות להכלה. סעיף: תשפ"ח

סוד שבע ברכות להכלה.

זוהר פרשת תרומה.       סעיף: תשפ"ח

זהירות. מיץ ענבים פסול לקידוש.  כי הוא לא יין תוסס.

....:::::....

עורך ומגיש: רבי דוד קורן ... קרן אור ללימודי הקבלה

....:::::::::::....

פתח הילד דהינו הבעל,ואמר.שמות כ"ו.

ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים.

וכתוב כאן עומדים.  וכתוב שם שרפים(מלאכים)  עומדים.

מה שם שרפים. אף הקרשים שבכאן הם סוד השרפים.

 

אלו השרפים המכונים קרשים.

עומדים בתקון הכלה.שהיא השכינה.

ומסבבים סביב החופה, שהיא המכסה שממעל הקרשים.

שתשרה בחופה ההיא רוח עליון שהוא ז"א.

 

כאין זה כלה למטה.

צריכה לתקן חופה לכיסוי בתקון יפה

לכבוד כלה האחרת. שהיא השכינה.

הבאה לשרות שם בשמחה על כלה התחתונה.

 

תשפ"ט)  ומשום כבודה של כלה עליונה ההיא (השכינה)


צרכים לעשות חופה נאה בכל תקוני היופי

לזמן את הכלה העליונה שהיא השכינה.

לחופה הזו.

 

כי כמו שבכל ברית מילה למטה.

צרכים לתקן כסא שניה ביופי לבעל הקנאה(אליהו הנביא)

של אות ברית שבא שמה. דהיינו אליהו.

אף כאן בכל חופה לכבוד סתם כלה שהיא השכינה.

 

תש"צ)  כי זו הכלה התחתונה כעין זו הכלה העליונה.

וזו העליונה מתעלה בשבע ברכות.

ועל כן אסור לשמש בה עד שנכללה באלו

שבע הברכות כעין העליונות.

 .............

 .............

תשצ"א)  אלו ז' הברכות יורשת הכלה שהיא השכינה. מרוח העליון. שהוא ז"א(עץ החיים)

 מקום שכל הברכות נמשכות משם.

 

שואל:  הרי שש ברכות הם.  דהיינו.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. בז"א

שהכלה מתברכת מהם, ואתה אומר שהם שבע.

ומשיב: כי הברכה השביעית נגד בינה.

 

תשצ"ב)  שואל:  רוב הברכות הן על היין. למה?

ומשיב: אלא שהיין הוא בחינת המשמחת את הכלה.

על ההוא יין המשומר תמיד בענביו.

 

... פירוש בעל הסולם רבי אשלג ...

קו שמאל שבבינה נקרא יין. על שם הארת החכמה שבו.  מתוך שמאיר רק ממטה למעלה.(אור חוזר)

נבחן שהוא כמו שמאיר בתוך הענבים

והענבים אינם נסחטים ואין יוצא מהם כלום למטה.

(שהיין תוסס ועולה למעלה והפסולת נשארת למטה)

שהיין משומר בענביו.

(זהירות. מיץ ענבים תירוש  יין לבן

פסול לקידוש. כי הוא לא יין)

כי סחיטת הענבים. פירושו, שמושכים

אור החכמה ממעלה למטה

שזה סוד החטא האדם הראשון של עץ הדעת טוב ורע.  (משיכת אור ישר)

למי שאומר שעץ הדעת גפן היה.

 

ומשום זה ברכה הראשונה של אלו שבע ברכות

הוא סוד היין. דהיינובורא פרי הגפן.

כי יין עושה פירות בין למעלה בבינה.

ובין למטה במלכות. הגפן שהוא מלכות.

 מקבל הכל ומוציא פירות לעולם.

 

כי מבחינה זו של היין שמקבלת נקראת המלכות

חכמה תחתונה (דרך הכלי של בינה)  ומטרם שמקבלת חכמה אינה ראויה להולדה והתעוררות השמחה.

דהיינו תחילת הזווג של ז"א והמלכות.(גבר ואישה)

 שהוא השמאל.

שכתוב: שמאלו תחת ראשי ואחר כך ימינו תחבקני.

ועץ החיים ההוא ז"א. שהוא עושה פירות (ברכות) ואבים בהתעוררות הזה. של השמאל.

כי מטרם שמקבל חכמה משמאל של בינה

אינו ראוי להוליד. וע"כ. זה הוא ברכה הראשונה לכולן.

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. 

 

תשצ"ג)  שהכל ברא לכבודו

ברכה השניה. היא שהכל ברא לכבודו.

הם הסוד ברית הקודש.

 דהיינו  (ספירת.)יסוד של ז"א  שנקרא כל.

 

 שהוא שמחה החבור. שמקבל כל הברכות

מסוד הימין שהוא החסד. לעשות פירות בגפן ההוא 

שהוא המלכות  הנקרת כבודו.

 

כי מתחילה יורד פרי ההוא מלמעלה מבינה.

דרך האברים שהם הספירות של ז"א

 ונמשך לברית הקודש שהוא יסוד.

שתמשך לגפן ההיא שהיא מלכות. וזהו מצד ימין.

שהוא החסד. כי אין פירות נמצאים אלא בימין.

 והשמאל מעורר הפירות. והימין עושה הפירות.

(פירות פירושו נשמות הצדיקים. חיבור שני חצאים לנשמה אחד בין זכר לנקבה)

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו

תשצ"ד)  ברכה שלישית:  יוצר האדם.

אחר כך נכלל השמאל(הנקבה) בימין(בזכר)

 והימין בשמאל  כדי להיות סוד האדם.

שהוא קו האמצעי. תפארת.

ומשום זה ברכה השלישית היא יוצר האדם.

היה כי צורת אדם. יורה על קו האמצעי 

שימין ושמאל כלולים בו

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם יוצר האדם

תשצ"ה)  ברכה רבעית יוצר האדם

ברכה הרבעיית דהיינו אשר יצר .

היא עמוד אחד

של ירך ימין. כלומר ספירת נצח.

ברוך אתה היו"ה יוצר האדם.

ברכה החמשית שוש תשיש ותגל העקרה.

דהיינו עקרת הבית. שהיא המלכות.

בשמחת קבוץ ואסיפת בניה לתוכה מארבע רוחות העולם.

 

וזהו סוד ירך האחרת. שהיא נצח.

שנתחברה בירך השמאל שהיא הוד.

ללכת לכל הצדדים ולקבץ קיבוץ הבנים

ולהכניסם בין הברכיים שהם נצח והוד.

 

תשצ"ו) באלו השנים נצח והוד. שהנביאים הם

שמחת עקרת הבית. שהיא המלכות. מה הטעם.

הוא משום ששתי ערבות, שהם נצח והוד

   אינן עושות אבים ופירות   .

 וקיבוץ הבנים אליהם הם הפירות והאבים שלהם.

 שהם מבאים לעקרת הבית, שהיא המלכות.

 

וקיבוץ הבנים אינו מתעורר זולת בנביאים,

שהם נצח והוד.

ועל כן. ברכה זו השוש תשיש ותגל העקרה  בקבוץ בניה.

היא בהוד.

ברוך אתה היו"ה משמח ציון בבנינה.

......::::::::::::::...... 

תשצ"ז)  ברכה השישית: שמח תשמח.

ברכה השישית: שמח תשמח רעים האוהבים.

הוא מקום שרצון ושמחה ואחוה נמצאים בו.

דהיינו עמוד של כל העולם. שנקרא יסוד ומלכות.

רעים ואהבים הם. שאינם סרים זה מזה.

כי ברכה זו כוללת את המלכות. 

ועל כן אומר רעים האהבים.

עד כאן הן שש ברכות שהכלה מתברכת מהן

ברוך אתה היו"ה משמח חתן וכלה

 

...........:::::::::::::::::........... 

תשצ"ח) ברכה השביעית: משמח החתן הכלה

ברכה השביעית  היא מקיימת הכל.

ומהשביעית ההיא מתברכים הכל. שהיא בינה.

 

שהיא מקור כל המוחין. ודאי שהיא כלל עשרה מאמרות דהיינו(עשר ספירות) משום שזו כוללת למעלה ולמטה.

 דהיינו ג"ר תפארת עשר ספירות.

וע"כ. כלול בה עשר מיני שמחה.

 

ששון.(כתרושמחה (חכמה)   חתן(בינה) וכלה(חסד


גילה רנה(גבורה)  דיצה וחדוה(תפארתאהבה(נצח)

ואחוה(הודשלום(יסודורעות(מלכות)

כדי שתהיה הכלה שלמות הכל.

ברוך אתה היו"ה משמח החתן הכלה

 .......:::::::::::::........

תשצ"ט) אשרי הם ישראל. שהם זוכים למטה כעין של מעלה. עליהם כתוב. ומי כעמך מישראל גוי אחד  בארץ.

שמחו כולם כל יום ההוא בדברי תורה.

וכל בני העיר שמו אותו.

את הילד ראש עליהם ביום השני

קמו רבי יוסי ורבי חייא וברכו אותם והלכו לדרכם.

 .....,,,,,,,,,,.....

השארת תגובה