זוהר פרשת בהר הגלגול שינוי השם מקום ומעשה

זוהר פרשת בהר

הגלגול  שינוי השם מקום ומעשה. סעיף ס"ג

סוד עבודה זרע. שפיכת דמים. וגילוי אריות

עורך ומגיש:  רבי דוד קורן.   .....  קרן אור ללימודי הקבלה

..........רעיא מהימנא. שהוא משה רבניו.........

סוד העבדים: עבד עברי, עבד כנעני. עבד נרצה. עבדים לה'.

 

סעיף ס"ג)   פתח ואמר: רעיא מהימנא. שהוא משה רבניו

לעולם בהם תעבודו. מצווה זו היא לעבוד בעבד כנעני.

(קו שמאל של יצחק ספירת גבורה.)

שכתוב, לעולם בהם תעבודו.  והם מצד חם.

שם.   ימין    מים. חסד אברהם.

חם.   שמאל אש. גבורה יצחק.

יפת.  אמצע  רוח. תפארת יעקב.

והם מצד חם.  שגילה עריות.

 

(פירוש  של רבי דוד. כבר למדנו. שספירת גבורה היא קו שמאל הכלי.  שמגלה את אור החכמה  הנקרא אבא. ובזמן שהיא מושכת אור ישיר.

את אור החכמה.  נחשב לגילוי אריות.)

 

לכן כאן אומר הזוהר. והם מצד חם שגילה עריות.

שנאמר עליו. ארור כנען(גבורה)

 עבד עבדים יהיה לאחיו.(לחסד ותפארת)

 

למה, עבד עבדים. אלא שהוא עבד לעבד עולם ההוא

שהוא עולמו  של יובל. (בינה בינה חפץ חסד.)

 

כלומר שהוא עבד לעבד נרצה.

ישראל  שהוא יוצא חופשי בעולמו של יובל,

 

והוא עבד לעבד נרצה אינו יוצא לחופשי אפילו ביובל.

( שאינו רוצה בחירותו של שנה השביעית.

שעושים אותו בעל פגם.

שאינו יוצא לחופשי אלא רק באור הבינה הנקרא יובל.)

ואם תאמר.הרי אחיו של שם (חסד) ויפת(תפארת) היה,

למה לא היה כמותם.

וכן. אליעזר עבד אברהם שהיה מזרעו של חם,

 למה?  לא היה כמו חם.

 

אלא  שיצא צדיק והקב"ה הודה בברכתו כשברך אותו לבן.  שנאמר  עליו בתורה,

ברוך ה' וכיון שכתוב בתורה הרי הקב"ה מעיד עליו שהוא אמת.

 

סעיף ס"ד)  ומשיב, אלא ודאי כאן הוא בסוד הגלגול.

גולל אור מפני חשך.

דהיינו עבדו של אברהם שיצא מחשך שהוא זרעו של חם.

דיו לעבד להיות כרבו. שהוא אברהם שיצא מתרח

עובד עבודה זרע.

 

ועל כן יצא מארור ומחושך ונעשה ברוך ה' כמו אברהם.

 שיצא מתרח. שהיה אור מתוך החשך.

וחשך מפני אור.

זהו ישמעאל  שיצא מאברהם. ועשו מיצחק.

 

 

סעיף ס"ה)  והסוד הוא. תערובת טיפות הזרע במקום שאינו שלו  גורם את זה,

מי שמערב טפה שלו בשפחהבמחלת בת ישמעאל.

שהיא קליפה רעה,  או בבת אל נכר.

דהיינו בתו של עכו"ם. שהם רע וחושך.

 

והטיפה שלו הוא טוב ואור.  בסוד הכתוב.

וירא אלוקים את האור כי טוב.

 

והוא מערב טוב עם רע.  עובר על מאמר אדונו.

 

 שאמר.ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו.

 

סעיף ס"ו)  והקב"ה  במה שערב אותו האדם

מרכיב אותו ומביאו בגלגול לקבל ענשו.

 

דהיינו שמביאו בגוף הכלול מטוב ורע.

אם חזר בתשובה, ועסק בתורה,  והפריד טוב מרע.

כי עסק באיסור והתר,  טומאה וטהרה. כשר ופסול,

בזה נפרד הרע מטוב, שנאמר בו:

וייצר ה' אלוקים את האדם.

שכתוב וייצר  עם ב' יודים. 

להורות שיש באדם ב' יצירות.

 יצירה לטוב.  ויצירה לרע.

ובתורה הוא מפריד אותם.

והקב"ה מנחיל לו נשמה ממנו,

 שיהיה שולט על שניהם.

האחד שהוא טוב ואור, הוא עולם הבא.

והאחד שהוא רע וחשך הוא עולם הזה.

וזה שנאמר: ויפח באפיו נשמת חיים


סעיף ס"ז) וכפי הזכיות והחובות הוא נדון.  כמו שהעמדנו,

העושה מצווה אחת מטיבים לו.

בינוני הוא, מי שזכיות שלו ועונותיו הם שקולים שזה בשווה.

מחצה זכיות למטה, ומחצה עונות למטה,

 

וזה הסוד ממגילת אסתר:

מה שאלתך ויתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעשה.

דהיינו אם יש חצי המלכות, שהוא  מחצה זכיות,

 אז ותעש. שנתקבלה השאלה והבקשה.

 

צדיק גמורכל זכיותיו הן למעלה, ועונותיו למטה.

רשע גמור, עונותיו למעלה וזכיותיו למטה,

 

פירוש:

צדיק גמור: כל זכיותיו שמורים לו למעלה לעולם הבא. 


ואינו מקבל מהם בעולם הזה כלום.

ועונותיו. דהיינו העונשים על עונותיו הם למטה בעולם הזה.

 

רשע גמור: עונותיו למעלה, דהיינו שנפרדים ממנו בגיהינום


אחר פטירתו מעולם הזה. וזכיותיו שעשה, הוא למטה, שנותנים לו שכרו בעולם הזה.

 

בינוני, זה וזה שופטו, שהן שכרו והן עונשו הם למטה בעולם הזה.

 

 

סעיף ס"ח)  ואדם שחטא בגלוי.  הוא בב' מדרגות.

דהיינו בב' אופנים,  אם הוא חוזר בתשובה בגלוי

דהיינו כמו שחטא בגילוי,

 

אז מושיבין לו בעולם ההוא בין צדיקים

היודעים דיניו של הקב"ה, ושומרים עצמם מלחטוא.

 

ואם חזר בתשובה בסתר, אין מושיבים אותו בין הצדיקים,
כי חטאו לא נמחק לגמרי
,

אלא מושבים אותו בין הרשעים.

והרשעים מתקנאים בו שעשה תשובה.

לקיים בהם: ועיני רשעים תכלנה.

 

סוד שינוי השם. מאדם. לאברהם.

 

סעיף ס"ט)  ומשום זה,חטאו של אדם הוא,

שעבר על ויצוו אלוקים ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו.  והעמדנו.  אין צו, אלא עבודה זרע.

עבר על עבודה זרה.

הרכיבו. דהיינו שהביאו בגלגול,  בטיפת זרעו של תרח,

שבו רתח, דהיינו שהכעיס, את הקב"ה,

ועבר על צו של עבודה זרע.

 

כי תרח (אבא של אברהם) היה עובד עבודה זרע.

ויצא מטיפת זרעו, אברהם. שהיה גלגול האדם הראשון.

 

חזר אברהם בתשובה, ושבר צלמי עבודה זרע.

וכל המזונות ששמו בפניהם. הוא תקן מה שחטא אדם ותרח.

 

ושבר החטא, ובנין הרע שבנה.

דהיינו בנין הקליפות שאדם גרם על ידי חטאו.

והמליך את הקב"ה ושכינתו על כל העולם.

 

סעיף ע')  שואל במה המליך את הקב"ה ושכינתו על העולםומשיב.  שקדש את שמו יתברך, ברבים

ונכנס באש להישרף עצמו. לקיים בו, באדם,

פסילי אלוהיהם תשרפו באש.

 

פירוש: משום שאדם עבד עבודה זרע. הוא נחשב משום זה כמו פסילי אלוהיהם.

 

ולא עוד אלא החזיר בתשובה את אביו תרח, והביאו, ואת אמו ולכל שליטי אותו הדור, לגן עדן.

 

וכך נתלבן באש ככסף,(קו ימין חסד לבן.)

שהוא מטבע כסף של המלך וזייפו אותה בתערובת עופרת,

 

על כן. הכניסו באד,  ויצאה העופרת לחוץ, שהוא ישמעאל.

משום זה יצא ישמעאל מצחק בעבודה זרע.

ונשאר אדם מלובן באש.

 

וזה הוא שינוי השם.

שנשתנה שמו  מאדם לאברהם.

כי כשאדם נתגלגל, היה צריך לעשות לו,

שינוי השם, שינוי מקום, ושינוי מעשה.

 

 

סעיף ע"א')  אחר כך בא יצחק.  ונתחזק בו,

דהיינו שאדם נתגלגל בו ונתחזק, מעבירה שנייה.

שנאמר בו על האדם, שזה שפיכות דמים.

 

שדורש על הכתוב.

ויצוו ה' אלוקים,   על האדם,  לאמר וג"ו.

אשר ויצוו, הוא על עבודה זרע.

על האדם. הוא על שפיכות דמים.

לאמור, זו גילוי אריות  והוא עבר על כולם.

 

וזה גרם אל הניסיון של יצחק בסכין, דהיינו בעקדה,

שנאמא, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו.

ואדם נברר בו, כמי שמברר אוכל מתוך פסולת,

  ויצא הפסולת לחוץ,

שהוא עשו שופך דמים.

והאוכל, שהוא יעקב, יצא מבורר ונקי מכל פסולת.

 

שיעקב  הזיכוך של האדם הראשון.

דהיינו כי יעקב יצא מצורף ומזוקק מכל פסולת.

 

 

סעיף ע"ב')  ואחר כך בא יעקב.  שהוא בחינת הטוב

והאוכל שנברר מאדם הראשון.

והרכיבו חבר אותו בלבן. ונעשה לו עבד,

 

זה שנאמר:  אעבדך שבע שנים ברחל

ובסבה ההיא שהחליפו באחותה,

עבד שבע שנים אחרים.

(בלאה. שהיא גלגול חוה אשת האדם הראשון.)

דהיינו בב' רוחות. נקבות.שהזדווג עימה  אחר שפירש מחוה.

 

וזהו גילוי עריות. וזה המרומז במלה לאמר.

והוציא אותן מן לבן הארמי. שהוא בחינת נחש.

 

סעיף ע"ג')  בג' אלו באברהם ביצחק וביעקב. היה לאדם שינוי. השם, שינוי מקום, ושינוי מעשה,

 

שינוי השם  באברהם, עבודה זרע,

שינוי מקום  ביצחק, שפיכות דמים,

שינוי מעשה ביעקב. גילוי אריות,

 

ואם זה שנאמר בו, אז ראה ויספרה הבינה וגם חקרה ויאמר לאדם.  קבל בתשובה, כל שכן לאחרים.

שאינם כל כך גדולים כמוהו.

 

סעיף ע"ד')  ומשום זה, עבד טוב המקום גורם,

רע גם המקום גורם.

אבל שאר עבדים לעולם בהם תעבודו,

 

קמו ראשי הישיבה ואמרו.

אשרי העם שככה לו. שככ"ה הוא בגימטרייה משה

 

דהיינו רעיא מהימנא.(משה)  קם רעיא מהימנא ואמר.

אשרי העם ש ה' אלוקיו.

 

פנמיות המאמר.

כל המאמר הזה מדבר מתיקון החטא של האדם הראשון,

כי האדם הראשון גנב היה,  שבעל הגן צווה עליו,

ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל,

והוא הלך וגנב ואכל.

 

ועל כן תיקונו, ונמכר בגנבתו.

שבית הדין ימכרוהו לעבד.  שתיקון זה התחיל ביעקב,

אמנם מטרם שבא לתיקון  הזה הוא צריך לג' תיקונים,

 שהם, שינוי שם,  ושינוי המקום, ושינוי המעשה,

ואז נמכר לעבד ללבן,

שממנו נמשך הסוד של עבד עברי.

היוצא לחופשי בשנה השבעית שהם הסוד רחל.

 

ועוד לא נשלם התיקון בזה אלא שנצמח מזה בחינת עבד רע

שהם הסוד הגליות שנגלו ישראל ונמכרו לאומות העולם.  

 

שמזה נמשך הסוד, של עבד נרצה.

העובד לעולמו של יובל, שהיא בינה,

 

שבעת שהבינה שולטת, יוצא לחירות  ושב אל אחוזתו,

שהם סוד הג' הגליות שהיו על ידי שליטת אור הבינה.

 שהם סוד יובל.

 

ועם כל זה עוד לא נשלם בזה החטא של עץ הדעת כולו,

וכן עוד לא נגלה גאולה השלמה,

שהרי נשארו בחינות עבד כנעני,  שהם אינם יוצאים

אפילו בעולמו של יובל,

 

שגם הם מצאצאי החטא של האדם הראשון,

וצרכים תיקון,

והם צרכים דוקה לצאת לחירות מבחינת השמטה עצמה,

  כי הם לא יוכלו ליהנות מבחינת יובל כלום.

 

ועל כך צרכים להמתין עד גמר התיקון גם הם,

ואז נמצא שנתתקן החטא של עץ הדעת כולו.

 

סוד שינוי השם.

ועתה נבאר סוד שינוי השם, ושינוי מקום, ושינוי מעשה,

 

כי נודע שחטא של עץ הדעת. היה שהמשיך את

הארת החכמה שבשמאל ממעלה למטה,

שבזה הפריד השמאל מן הימין,  בסוד לא זכי הא רע,

נגלה עליו נקודת המנעולא. בסוד לפתח חטא רובץ,

 

 

שעם גילויה מסתלקים כל האורות

שמטעם זה אבד זיהרה עליה ונגרש מגן עדן,

ונמצא שהאדם הראשון גרם בחטאו שנתוספו דינים של נוקבה

על דינים של הזכר של שליטת השמאל בפרודה

שהם מחריבים את העולם,

 

ותיקון הראשון הוא, שיבטלו זה את זה.  ו

זה סוד גלגול האדם הראשון באברהם, 

שבו התחיל התיקון,  שהדינים של הנקובה(הכלי)

 יבטלו את הדינים של הזכר,

 

זה שנאמר: אין צו אלא עבודה זרע,

שהיא שליטת השמאל, שגרם אדם הראשון שהוא דינים

של הזכר. ארכיב לה בטיפת תרח וכ"ו. שהוא אברהם,

 

ושבר צלמים של העכו"ם.(עובדי כוכבים ומזלות) 

שהוא המשיך את המנעולה. שהם סוד הדינים של הנקבא. ושבר עם זה הצלמים של העכו"ם שהם   דינים של הזכר,

 

שבזה נתבטלו הג' ראשונות של השמאל.

שהם ראשם של העובדים עבודה זרע.

וכל מזונותיהם מלמעלה. כלומר שהפסיק כל השפע שלהם.

 

וזה הסוד כי אברהם הפיל את עצמו לכבשן האש.

כדי לבטל הדינים של הזכר.

וזה סוד הפסוק. פסילי אלוהיהם תשרפון באש.

 

דהיינו באש המנעולה. אומנם זה היה מספיק לתיקון הימין. דהיינו אברהם. שהם סוד אור החסדים,  שעליהם לא היה צמצום,

אפילו בכלים שמנעולה היה אפשר לקבל.

 

אמנם בחינת שמאל, שהם סוד הארת הבינה  השבה להיות חכמה.  לא תקן כלום.

כי הכלים שיש בהם גילוי מנעולה אינם יכולים לקבל חכמה.  ולהיותה המלכות דצמצום א'.

 

ומשום זה יצא ממנו הפסולת.  דהיינו החיסרון קבלה מהארת החכמה,

שדומה כמו שמזייף במטבע של המלך. 

שמעכב גילוי של האור של ג' ראשונות.

 והפסולת הזה הם סוד ישמעאל.

 דומה כמו העופרת המעורב בכסף.  וזה הוא שינו שם.

 כי שבר שם הטומאה שהוא אל אחר.

והחזיר השם הקדוש למקומו.

 

וכדי להחזיר בחינת השמאל לקדושה.

להמשיך הארת החכמה,  צרכים להעלות המלכות לבינה. שתקבל המלכות את הכלים של בינה.

ולגנוז בחינת המנעולה.  שזה סוד שינוי מקום.

שנעשה ביצחק.

 

שהמלכות נסתלקה ממקומה,  ועלתה למקום בינה. ואז נולד יצחק.  שהם סוד קו שמאל. ספירת גבורה)

ואדם הראשון ניתתקן בו על ידי השינוי מקום שבו.

כי על ידי שינוי מקום שבו נתחזק אדם הראשון בקו שמאל,  ועל ידי עקדת יצחק נכלל בימין,

 

כי מתוך שמנעולה נגנז לגמרי ונעשה שינוי מקום חזר ונתגבר השמאל.ספירת גבורה)  בלי הימין ספירת חסד.)

שעשו המשיך ממנו ממעלה למטה,

שהם הפסולת, שמיכן שפיכת דמים.

ולפי כך גם שינוי המקום לא היה מספיק לתיקון אדם הראשון,

 

ויעקב: שהוא סוד קו אמצעי.(תפארת)  העושה שלום

בין ב' הקוין ומתקן את קו שמאל שלא יאיר

אלא ממטה למעלה בסוד אור בנקבה. (אור חוזר).

 

שמטעם זה אין החכמה מתגלית עוד בקו שמאל של ז"א

שהם סוד יצחק. המאיר ממעלה למטה,  כאור זכר.

 

אלא במלכות שהם סוד רחל בלבדה, 

מפני שהיא אור הנקבה המאירה רק ממטה למעלה,

שהם סוד עבד עברי.  שנאמר בו:

שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי.

דהיינו עם גילוי אור המלכות שהם סוד הארת החכמה יוצא לחופשי.

 

וזה הסוד שאמר יעקב ללבן אעבדך שבע שנים ברחל. 

דהיינו לגלות הארת החכמה. שברחל שהיא סוד המלכות.

הנקראת שביעית.

 

שבהארתה יוצאים העבדים לחירות.

ואף על פי שעבד גם בשביל לאה,

אבל עיקר עבודתו היה לגלות אור החכמה שברחל.

וזה נקרא שינוי מעשה.

כלומר שביטל בחינת המעשה, הנוהג באור הזכר.

 

כי נקבה קרקע עולם היא ואין בה מעשה.

(כמו שבת שהיא השביעית.) שהיא בסוד המנוחה,

ובו יצא אדם הראשון נקי בלי פסולת.

והם סוד תיקון עבד עברי בסוד הכתוב:

ונמכר בגנבתו כנ"ל

 

אומנם עוד לא הספיק התיקון הזה של עבד עברי,

כי חטאו ישראל ונגלו בין האומות.

 

ומכאן, הסוד של עבד נרצה,  שאינו רוצה בחירותו של

 שנה השביעית.  שעושים אותו בעל פגם.

ועליו נאמר ועבדו לעולם.

שאינו יוצא לחופשי אלא רק באור הבינה. עליהם.

 

שזה סוד, ועבדו לעולם, דהיינו לעולמו של בינה.

כמו שנאמר:

בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו.

 

וכל זה אמור רק בעבד עברי.  שיש בו תיקון של

שינוי מקום. והם יכולים לקבל ממלכות הממותקת בבינה. או מאור הבינה עצמה,

 

מה שנאמר עבד כנעני.(קו שמאל של גבורה יצחק)

שאין בו השינוי  מקום, אלא בגלל שהמנעולה מגולת בו.

(אור ישיר)

על כך, אינו יוצא לחרות לא בשנה השביעית ולא ביובל,

 

כי אין הכלים של המנעולא יכולים לקבל מהם כלום,

אלא רק בגמר התיקון באלף השביעי,

 

 

זה מה שציינו בסעיף" ע"ד,( ומשום זה, עבד טוב המקום גורם,

 רע גם המקום גורם.) 

עבד טוב הוא עבד עברי.

היוצא בשביעית.  כלומר בשינוי המקום.

 של המלכות שעלתה לבינה.

גרם לו שיוכל לצאת בשביעית.

 

ועבד רע: כלומר עבד נרצע.  שהוא פגום,

שינוי המקום גורם לו. שיוצא לעולמו של יובל. 

דהיינו לקבל מאור הבינה.

 

אבל שאר העבדים. דהיינו עבד כנעני. 

שאין בו שינוי מקום.  לעולם בהם תעבדו.

שהם אינם יוצאים לחירות ביובל,

כי הכלים שלהם להיות ממנעולא אינם יכולים לקבל, אלא ממלכות המצומצמת. ועל כך, אינם יוצאים לחירות. עד שלא נגמר תיקון של האדם הראשון.

עד גמר התיקון.

 

שאז גם קו שמאל יהיה מתוקן  כלומר תיקון המנעולא. במקומה, ותהיה כמו בינה.(חפץ חסד)  ולא יהיה נצרך עוד שינוי המקום. ובזה מובן כל המאמר.

ברוך ה' לעולם אמן אמן.

ימלוך ה' לעולם אמן אמן.

 

ראה סוד כי לי בני ישראל עבדים.

סוד עבדים לה' אלוקיכם

ובנים אתם לה' אלוקיכם

ובני בכורי ישראל.

המון אור מודעות ואהבה רבי דוד קורן

 

פרשת בהר סעיף: ע"ה   רעיא מהימנא.

 עורך ומגישרבי דוד קורן.   .....  קרן אור ללימודי הקבלה

מאמר: כי לי בני ישראל עבדים.

................................

 

סעיף: ע"המצווה לעבוד בכל מיני עבודה במקדש.

ולחוץ המקדש.  לעבוד בכל אלו העשיות הנקראים עבודה.

דהיינו. בתפילה, ולהשתדל אחר מצוות התורה,

שהכל נקרא עבודה, כעבד המשתדל אחר אדונו לכל מה שצריך,

 

סעיף: ע"ו) משום שקרא את ישראל עבדים. עבדי הם.

מהו הטעם שהם עבדים. משום שכתוב:

אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים,

ומשום זה כתוב לאחר כן בעשרת הדברות. שכתוב:

אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.

לעבוד לו כעבד העובד לאדונו. שגאל אותו מן המוות.

 וגאל אותו מכל הרעות שבעולם.


פירוש: עבד הם סוד המתקן אורות החכמה שבשמאל,

כי בסבת חטאו של האדם הראשון

ירדו האורות והכלים של הארת החכמה של הקדושה

ונפלו לקליפת מצרים.

שבסבה זו הוכרחו ישראל להיות עבדים בארץ במצרים.

בחינות עברו על בירורים אלו של השמאל.

עד שנשלמו במתן תורה. בסוד:

נשמה חיה יחידהשל הארת החכמה.

 

עבדים. פירושו תיקון השמאל.

ומשיב הזוהר. בגין שכתוב: אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים.

דהיינו שהוציאו עמהם אז הניצוצים והכלים של הארת החכמה שבשמאל. וזה סוד הפסוק האומר בתורה,

אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.

שהם ההמשך של גילוי התיקונים של השמאל המיוחס לעבודת עבד.

וכנגד זה יש בחינת בן,

הנמשך מקו האמצעי. כמו שנאמר לפנינו.

 

סעיף: ע"ז( בשני אופנים נקראים ישראל להקב"ה.

נקראים עבדים. שכתוב: עבדי הם, ונקראים בנים,

שכתוב: בנים אתם לה' אלוקיכם.

כי בזמן שאדם יודע את הקב"ה בדרך כלל, נקרא עבד.

שעושה מצוות אדונו,

ואין לו רשות לחפש באוצרות ובסודות ביתו.

 

ובזמן שיודע את הקב"ה בדרך פרט,

אז נקרא בן האהוב שלו,

 כבן המחפש בנסתרות בכל הסודות של בתו.

פירוש: העבד ממשיך רק מהארת השמאל של הקדושה.

 שהיא מתוקנת להאיר רק ממטה למעלה.

בסוד אור הנקבה. שהוא ו' קצוות. בלי ראש שהם הג' ראשונות.

 

דהיינו בלי שום עשייה.(רק נפש ורוח)

כי הארתו בבחינת אור נקבה שאסור לו כל עשייה.

(מלכות עולם עשייה, עץ הדעת. ביום אכלת מימנו מות תמות.)


אבל בן (ז"א) הם סוד הדבוק בקו אמצעי.(תפארת שהיה עץ החיים)

 בבחינת החסדים שלו. שהם אור הזכר.

 המושפע מלמעלה למטה, שיש שם ג' ראשונות.

( שהם נשמה חיה יחידה) ובחינת עשייה.

 

לחפש בגנויזין שלו. באורח פרט,

 

דהיינו הדבוק בקו אמצעי, שנקרא בן המלך.

להיות באור הזכר שאורות הג' ראשונות המשפעים מלמעלה למטה,

שנהוג בו עשייה וחיפוש בגניזין המלך.

 

 כי האור גימטרייה ר"ז. ורז זה סוד. רק מי משמחובר לאור

 יכול לגלות את כל הסודות והאוצרות של המלך העליון

כמו בן שגר בבית אביו.


סעיף:ע"ח) 
ואף על פי שנקרא בן. בן בכור להקב"ה,

שמו שאומר הכתוב: בני בכורי ישראל.

אל יוציא את עצמו מכלל עבד.
שיעבוד לאביו בכל העבודות שהם כבוד אביו, 
וכך צריך כל אדם, שיהיה אצל אביו, בן,

לחפש בנסתרות שלו ולדעת סודות ביתו
ולהשתדל אחריהם, ויהיה אצל אביו עבד

,

סעיף:ע"ט) וסוד הדבר. שתי מדרגות הן למעלה,

שהאדם צריך להתעטר בהן, והם סוד האמונה, והן אחת.

א' הוא סוד העבד,

ב' הוא סוד בן,

ומדרגת עבד  הזה שלמעלה, נקרא אדון כל הארץ

שהם סוד המלכות. (מלכות של עולם אצילות)
שבה מתגלה הארת החכמה שבשמאל, בסוד אור נקבה.

 

הבן שלמעלה, הוא כמו שהעמדנו. בני בכורי ישראל,

שהם סוד ז"א בשעה שהוא בן לאבא (חכמה) ולאמא (בינה)

 שהם האורות העליונים. ( יסוד של עולם אצילות)

שאז נקרא ישראל.(לי ראש) שהם אור הזכר,

 

והכל סוד אחד של האמונה. (ואמונתו אותיות אומנותו
וצריך האדם להתעטר באלו המדרגות
בן, ועבד, שלמעלה, להכלל בסוד האמונה.


פירוש: האדם שלמטה צריך לקבל תחילה בחינת עבד, 
שהם סוד הארת החכמה מן 
המלכות שנקרא אדון כל הארץ.

ואחר כך שמקבל החסדים מזאיר אנפין. 
שהם סוד
 בן לאבא ואמא
הם אצלם בבחינת אורות הזכר, דהיינו בחינת הג' ראשונות

 

אבל אם אין בו מדרגת עבד,

אלא מדרגת החסדים בלבד, אז נחשבים לו לו"ק בלי ראש.

(והוא מקבל מהבן שהוא תפארת הנקרא דעת.

 

ולא מאבא שהוא חכמה. שמגלה את אור החיה.

מה שנאמר חכמה תחיי את בעליה.)


ולכן אם אין בו
מדרגת עבד, אינו כלל נחשב למדרגת בן,

אלא כשכבר נשלם בחכמה מן המלכות אז נחשבים 
החסדים לבחינת הג"ר 
כי כל כך נבחנת
המלכות שהוא פתח להיכנס לז"א.

וצריך להתעטר בשניהם ואם לא אינם בחינת ג' ראשונות
כי החסדים של ז"א בלי החכמה של המלכות, 
  בלי ג' ראשונות. 
זכור זאת למשך כל הלימוד. 
וכן גם החכמה שמתגלה במלכות בלי החסדים של זאיר אנפין,

הם גם ו"ק בלי ראש.


סעיף: פ') 
והזוהר מפרש דבריו ואמר שצריך להיות מדרגת עבד,

 כדי לעבוד בכל מיני עבודות תפילה שנקרא עבדות,

ואותו העבד הוא שסוד עליון. דהיינו סוד המלכות,

שאינה שוקטת תמיד לעולם. ומשבחת ומנגנת תמיד לז"א,

 

וכן למדנו, בעבודות אחרות,

כי כל העבודות והדברים הנעשים בכל העולמות כולם

היא המלכות.(עולם עשייה)

ומשום זה היא המלכות, נקראת אדון,

כי משום שהיא בבחינת עבד לעבוד ולהמשיך חיות ושפע

לכל העולמות כולם. על כך נקראת אדון כל הארץ.

 

 והאדם המתעטר בסוד זה, בבחינת עבד שבמלכות,

להיות עבד לעבוד אבודות אדונו.

הוא עולה ומתעטר להיות במדרגה זו, של עבד, ונקרא גם כן אדון.

(בסוד: אדון עולם אשר מלך)

 

כי הוא מברך בכל אלו העבודות שלו.

את עולם הזה, שהוא המלכות.

 ומקיים אותה, ועל כן נקרא אדון גם הוא.


סעיף: פ"א) עתה נפרש מדרגת הבן,

ואומר: אשרי חלקו של אותו בן,

שזכה להשתדל לדעת  בנסתרות אביו ובכל סודות ביתו,

כבן יחיד שהשליטו אביו בכל נסתריו. 
וזה הוא כבוד של בן השולט על הכל.

 

מי שמשתדל בתורה לדעת את הקב"ה ואלו נסתרות שלו, 

נקרא בן להקב"ה. מכל צבאות השמים
אין מי שימחה בידו להיכנס אל אביו בכל שעה 
שהוא צריך להיכנס, אשרי חלקו בכל העולמות,

 

משום זה, מי שמשתדל לדעת את אביו בדרך פרט בסוד החכמה.

 דהיינו חכמה שבימין של זאיר אנפין. נקרא בן.

 

(וההפרש בין חכמה שבימין לחכמה שבשמאל כבר למדנו בפרשת צו. עיין סעיף:

קל"ה, עד, קמ"ט פרשת צו. מאמר שריפת קדשיםכי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא,

השארת תגובה