זוהר: פרשת בחוקותאי. מאמרים וביאורים מהזוהר,

פרשת בחקותי  מהזוהר

עורך ומגישרבי דוד קורן.   .....  קרן אור ללימודי הקבלה

..........................

א) רבי חייא פתח:( מיכה ו') עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב

ומה ענה אותו בלעם בן בעור וגו'   עמי זכור נא,

 

אשרי חלקם של עם הזה, שאדונם מוכיח להם כך,

עמי זכר נא,  אע"פ שאתם, סרתם מן הדרך,  עמי אתם,

שאיני רוצה לגמול לכם כמעשיכם,

 

ב) רבי יצחק אמראשרי חלקו של עם,  שאדונם אמר להם,

עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי,

 

מה יעץ בלק מלך מואב, היינו, בכמה דברים ומעשים חשב

לכלות אותם מן העולם,  וכמה כשפים עורר לנגדם,

 

ג) אמר רבי יוסי:, אמר להם, הקב"ה לישראל  זכר נא,

אוי שאנו צועקים בכל יום,

ואנו גועים ובוכים, זכור ה' מה היה לנו,

זכור ה' לבני אדם, ואינו רוצה להשגיח עלינו,

 

והוא משום, שהוא אמר לנו בבקשה, זכר נאכי אין,  נא,

 אלא לשון בקשה,

ואנו אין משגיחים עליו, על כן,  אנו צועקים כעין זה,

 

זכור ה' מה היה לנו, זכור ה' לבני אדום,

זכור עדתך קנית קדם, זכרני ה' ברצון עמך,

והוא אינו רוצה להשגיח עלינו,

 

ד)  אמר רבי יהודה:  ודאי, הקב"ה משגיח תמיד  וזוכר אותנו,

ואם הוא לא היה משגיח בישראל,וזוכר אותנו,

לא עמדו אפילו יום אחד בגלות,

זה שנאמרואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, וגו'

כי הקב"ה אינו עושה עמנו כמעשינו,

 

ה) בוא וראהבלק חכם היה, וגדול המכשפים היה במעשי ידיו,

יותר מן בלעם, וכך למדנו,

 

כל מה שרוצה האדם בעולם הזה בעבודות הקב"ה

צריך לעורר במעשה שלמטה,

כי במעשה שלמטה מתעורר המעשה למעלה,

ומעשה זה, שלמטה, צריך להיות בקדושה, וכבר העמידוהו,

 

במקום שאין מעשה יש דבור,

ודבור הפה תלוילעורר המעשה למעלה,

וכמו שצרכים לעורר קדושה עליונה  במעשה ובדבור,

כך אלו הבאים מצד הטומאה,

צרכים לעורר הצד שלהם, במעשה ובדבור הפה,

 

 

ו)  ואע"פ שבלעם היה מכשף הגדול מכל מכשפי העולם,

בלעם בכוח הפה ודבור

 היה בלק מכשף  גדול ממנו, ( בלק כישוף במעשה בידיים)

כי בקסם היה בלק גדול מן החכמים, ובלעם היה גדול בנחש,

 

קסם ונחש הם ב' מדרגות,

קסם תלוי במעשה,  נחש, אינו תלוי במעשה,

אלא בהסתכלות ובדבור הפה, ואז מתעורר עליהם רוח הטומאה

להתלבש בהם,  ועושה מה שעושה,

 

ז)  וישראל הקדושים אינו כן,  אלא כולם קדושים,

וכל מעשיהם הם לעורר עליהם רוח קדוש,

כש"א: עד יערה עלינו רוח ממרום,

 

וע"כ כתוב: כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל,

כי ישראל הם אחוזים בצד הקדושה העליונה,

ומעשיהם באים בקדושה,

וקדושה מתעוררת עליהם ומתלבשים בה,

 

ח)  בוא וראהבקסם היה בלק גדול מכל החכמים,

ובלעם בנחש, וע"כ, בשעה שרצה בלק להתחבר עמו,

מה כתוב: וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם,

 

בוא וראהבדבור שבפה היה בלעם גדול מכל המכשפים שבעולם, 

ובהסתכלות הנחש ההוא, היה יודע לכוון את השעה לקלל,

 

וע"כ קללותיו נתקיימו, וע"כ רצה בלק להשלים

הדבור בקסם ונחש, שע"כ נתחבר עמו,

ט)  אמר לו הקב"ה רשע, הרי קדמוך בני, מעשה יש ביניהם,

שכל הצדדים הרעים ומינים הרעים וכל הכשפים שבעולם,

אינם יכולים לקרב אליהם,שכולם בורחים מפניו, ומה הוא,

 

הוא אהל מועד וכלי קדש ותשמישי המקדש,

וקטורת הסמים המבטל כל כעס ורוגז

שבעולם מלמעלה ומלמטה,  ועולות וקרבנות בכל יום,

 

ושני המזבחות לעשות עבודה המזבחות,

ושלחןולחם הפנים, ואת הכיור ואת כנו,

וכמה תשמישים למעשה מבחינת דבור הפה,

שהם הארון, ושני לוחות התורה,

ואהרון המכפר על העם הכל יום בתפילה,

 

כיון שהסתכל אותו רשע בזה, אמר,

כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל,

מהו הטעם, הוא משום, ה' אלוקיך עמו ותרועת מלך בו,

 

י)  וע"כ אמר הקב"ה עמי זכר נא, בבקשה מכם היו זוכרים זמן ההוא

 

 שנתחברו  בלק ובלעם לכלותכם ולא יכלו,

כי אני אחזתי בכם כאב האוחז בבנו, ואינו עוזב אותו בידי אחר,

מן השטים  ועש הגלגל,  

 

מהו היחס מזה אל זה,

ומשיב,  אלא אמר הקב"ה לישראל, בבקשה מכם היו זוכרים,

כל זמן שהייתם  אוחזים בי, לא יכול אותו רשע

בכשפיו ובקסמיו לשלוט עליכם,

כיון שעזבתם ידיכם מלאחוז בי, והייתם בשטים, 

 

 מה כתוב"(פרשת בלק) ויאכלו העם וישתחוו לאלוהיהם,

ובגלל, כש"א בגלגל שורים זבחו, אז שלטו בכם שונאיכם,

 

 וכל זה למה, למען דעת צדקות ה',

 

דהיינו כל אלו צדקות שעשיתי לכם

בזמן שהייתם אחוזים בי ולא עזבתי

שום דבר בעולם שישלוט עליכם, והרוגז שלמעלה  ושלמטה,

ומינים הרעים לא יכלו לקרב אליכם,

השארת תגובה