זוהר פרשת בלק ביאת המשיח זוהר חדש

ביאת המשיח

פרשת בלק.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן.                 זוהר חדש. סעיף:פ'')

.......::::::::::::::::::::::::::::.......

 

מאמר. אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.

דרך  כוכב מיעקב. וקם שבט מישראל

...............................................

מאמר מפוזר בזוהר בכמה מקומות.

ראו המשך וביאור המאמר בסוף עמוד זה.

לעיון ולימוד  יותר מעמיקה ראו מאמרים על

עורב והיונה. ............פרשת בהעלותך.

פרה אדומה  ...........פרשת חוקת.

סוד שלושת המשחים.

משיח בן אפרים. משיח בן יוסף. משיח בן דוד.

...............

סעיף:פ'')אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.

דרך  כוכב מיעקב. וקם שבט מישראל.

אראנו. היינו לדבר הגאולה הזו.

שהיא גלות רבעית. ולא עתה.   אלא לאחרית הימים.

 

סעיף:פא'')  ששת ימים היו בעולם. במעשה בראשית.

וביום רבעי ראיתי,  שהאורות היו מסתלקים בו ודועכים.

השמש והלבנה והכוכבים והמזלות נגנזו בו.

 

כי כתוב בו.  יהי מארת חסר ו'.

אלו היו ביום רבעי  ממעשה בראשית.

וכמו כן נסתלקו בו המאורות ביום

שהוא האלף הרבעי,  שבו נחרב בית המקדש.

 

סעיף:פב'')  בכה רבי שמעון ואמר.

אוי שהגאולה נמשכת. מי יכול לסבול אותה.

אמר לו. אהה רבי אהה רבי.

אלו היית יודע כמה בהלה ובלבול עשה

הקב"ה בכל הרקיעים.

 

בשעה שגזר ומסר את ישראל

בידיה של אותה שפחה,  להשתעבד תחת אותו אדום.

 

 

סעיף:פג'')  בשעה שהיו כותבים פסקי דינים ברקיע,

מטרם שנחתמו בטבעת החותם המלך.

קרא הקב"ה לכל צבאות השמים.

 

וקרא לגבריאל שקסת הסופר במותניו.

ואמר לו. עכב הפסוקים מטרם שנחתמו.

ואבכה על בני.   ואעשה להם מספד ואבל.

 

משביעני אתכם כל צבאות השמים.

שתעזבו אותי.  אל תאיצו לנחמני.

כש"א (ישעייה. כ"ב) על כן אמרתי שעו מני אמרר

בבכי אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי.

 

 

סעיף:פד'')  בעט בעיטות ברקיע שנקרא ערבות. ועשו בו

בקיעות, וחלונות פתוחים. פתח ואמר: 

בני . בני אהובי מעי, גדלתי אתכם

ונשאתי אתכם   כאב  הנושא את בנו.

למדתי אתכם יראתי.

השלטתי אתכם על כל אומות העולם.

 

חטאתם לפני בכמה חטאים,

עברתי עליכם, כלומר שמחלתי לכם.

משום שבנים יקרים אהובים הייתם לפני.

 

סעיף:פה'') בני בני אקרא לארבע רוחות העולם.

                    ואשביע אותם עליכם

(תפארת) מזרח מזרח, בשבועה עליך. 

אם בני יתפזרו  בינך.

תסתכל בתואר ובצורה שלהם,

 

איך והמספד אשר שם. עד שכל צבאות

השמים חשבו שכל העולמות יתהפכו.

 

סעיף:פו'') בני בני, כשהייתם  בביתי בחיק אמכם.

בעדונים בתענוגים, לא השגחתם עלי.

בני בני מה אעשה לכם. גזרות גזרתי בשבועה,

 לגלותכם.   אלא אני ואתם נגלה.

 

סעיף:פז'') משה רעיא מהימנא.  איך לא תשגיח

על בני,  צאן קדושים שמסרתי בידך.

 

(תפארת) מזרח מזרח התעורר אל משה.

ותבכו ותספדו על בני.

השמיעו אבל ומספוד יחד.

עד שאני אשמע ואדאב עמכם,

(שפירושו דואב וכואב)

 

סעיף:פח'')  בני בני אהובי נפשי,

איך תלכון בכבלים חזקים. ידכם קשורים לאחור.

בנים שגודלו במעדני, בנים שהם יקרים מפז וספירים.

בנים חסידים קדושים.

איך תפלו ביד נכרים שאינם מרחמים כלל.

 

בשר הקדוש  שבגופיכם,

איך הושלך וחולל בשווקים וברחובות.

בני בני אוי עליכם ועלי. אז קרע לבוש מלכות שלו.

והיינו שכתוב:  בצע אמרתו.

 

סעיף:פט'')(בינה. חסד) דרום דרום. בשבועה עליך.

כשיתפזרו בני בך.  תסתכל בהם איך נשחר

 צורתם. וימינם שבורה בין העמים.

 

דרום דרום. בשבועה עליך.

שתעורר לאברהם אוהבי. ואמור לו.

איך נפלו בניו. ונתפזרו בין שונאיהם.

ותבכו ותספדו עליהם.

 

דרום דרום. בשבועה עליך.

שתשמור בני אוהבי נפשי כשיתפזרו בתוכך.

 

סעיף:צ'')  צפון צפון (חכמה גבורה)

התעורר בקול בכיה.  ומספוד ואבל ויגון על בני.

ואמור לו אל העקוד על  מזבחי. (דהיינו יצחק.)

איך הולכים בניו בגלות. איך נופלים בחרב.

 

אל תאמרו זה ואל תודיעו זה ליעקב אביהם

שלא יהפך העולם ברגע.

 

סעיף:צא'') (מלכות) מערב מערב.

התעורר לאנקת חללים. והמלחמות החזקות

של בני. התעורר אל אהובתי.

יונתי תמתי.כלומר השכינה. איך הולכים בניה בגלות.

ואיך הם מתפזרים בכמה צדדים.

 

סעיף:צב'') אחותי בתי רעיתי,  הרועה שלי.

אהובת נפשי כלומר השכינה.

מה נעשה מן בנינו, מה יעשו הם.

 

אהובתי אחותי אני אומר לך.

אם עולה ברצון עליך, הנה את מרובעת.

שכוללת ארבע ספירות.

חכמה  בינה  תפארת ז"א.  מלכות.

וכנפים שלך פרושות לד' רוחות העולם.

 

בשבועה עליך בתי יחידתי,

שתלך עימהם ולא תעזוב אותם.

ותכסה עליהם בד' רוחות העולם.

ואם לא תעשה כן, הם יאבדו מן העולם.

 

סעיף:צג'')  מה אומר לך, רבי'

באותו שעה שכנסת ישראל. דהיינו השכינה.

שמעה זאת. הרימה קול,

ונזדעזעו י"ח עולמות  והקב"ה עמה,

 

ואז קול ברמה נשמע נהי תמרורים

רחל מבכה על בניה,  והקב"ה אז,

ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד

 

סעיף:צד'')  מי ראה הבהלה שבכל הרקיעים.

מי ראה הבלבול והמספד. אשר שם

עד שכל צבאות השמים חשבו

שכל העולמות יתהפכו.

 

סעיף:צה'') אמר לה הקב"ה לכנסת ישראל.

                       בתי יחידתי שלי.          

תלכי לחפות עליהם ולדור עם בנינו.

 

 

אמרה לו. ריבון העולם לא אלך.

אחר שגדלת אותם, ותיקנת אותם, והגדלת אותם,

אהיה רואה, ששונאיהם אוכלים אותם.

ותשכח אותנו שם,

 

אז נשבע לה הקב"ה להקים אותה,

ולגאול את ישראל. ולהוציאם מן הגלות.

כש"א: כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו',

ויש תקווה לאחריתך. ושבו בנים לגבולם.

 

סעיף:צו'') ועל זה, כלומר כיון ששמעה זה. יצאה ממנו.

ללכת לגלות. כיון שיצאה ממנו.

פתח הקב"ה על כל צבעות השמים. ואמר,

איכה יועם זהב.

 

וכל אחד הקינה של אלפא ביתה.

הקב"ה בלבדו אמר לה,

אחר שיצאה רחל.  שהיא סוד המלכות.

שמחזה ולמטה, בגלות. קשר אהבה.

באותה השנייה, דהיינו במלכות  שמחזה ולמעלה.

שנקראת לאה. וחתמו פסקי דין.

 

סעיף:צז'') ועתה נחזור לפרשה בלעם.

כי ודאי הגלות. נמשכת.  אראנו ולא עתה.

שואל. על מי אומר אראנו. ומשיב.

היינו על אותו שנאמר עליו.

מאנה להינחם על בניה כי איננו.

ואמר אראנו  כשיבא לפקוד את האילה.

שהיא השכינה  להוציאה מגלות.

ולא עתה.  ולא בזמן קרוב.

אשורנו ולא קרוב. היינו אני מסתכל בו,

אבל לא עתה אלה לזמן רחוק.

.........................

המשך המאמר:

בזמן מלך המשיח פרשת בלק.

זוהר סעיף:תקא')  אראנו  לא עתה. כי דברים אלו מהם שנתקיימו

באותו הזמן, ומהם לאחר זמן.

בזמן של מלך המשיח.

 

למדנו, עתיד הקב"ה לבנות את ירושלים.

ולהראות כוכב אחד קבוע,

הנוצץ ב.ע' כוכבים רצים, וב. ע' רוחות.

שמאירים ממנו באמצע הרקיע.

 

ויהיו מצטוים ומונהגים ממנו ע' כוכבים אחרים.

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים.

 

סעיף:תקב'וביום השיש, בכ"ה בחודש השישי.

(חודש אלול מזל בתולה  כ"ה באלול. יום בריאת העולם)

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שיכסה ולא יהיה נראה.

 

ביום הראשון יראה בעיר רום.

(דרום)  קו שמאל ביטול ג' ראשונות.

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

ההוא רומי והיכל הגדול אשר שם יפול.

 

ומושל של אותו העיר ימות.

אז יתפשט כוכב ההוא להראות בעולם.

 

בזמן ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם

לכל ד' צדדים ואמונה לא תמצא ביניהם.

 

 

סעיף:תקג')  ובאמצע העולם. כשיאיר כוכב ההוא

באמצע הרקיע.

יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

ורוחו יתגאה על כל המלכים ויעורר מלחמה

בב' צדדים, ויתגבר עליהם.

 

סעיף:תקד')  ביום שיתכסה הכוכב,

תזדעזע ארץ הקודש. מ"ה מילין.

סוד הויה  ז"א. (יוד הא ואו הא.)

מסביב המקום של בית המקדש..

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה.

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות.

וקדושים עליונים יתקבצו אליו.

אז יתגלה המשיח בכל העולם.

ותינתן לו המלכות.

 

 

סעיף:תקה'  ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרה.

 

ושונאי ישראל יתגברו.

אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

וישמיד את אדום הרשעה.

וכל ארץ שעיר ישרוף באש.

 

אז כתוב: וישראל עושה חיל. זה שנאמר,

והיה אדום ירשה ויהיה ירשה שעיר אויביו,

כלומר אויביו של ישראל.

 

וזה וישראל עושה חיל,

ובעת ההיא יקים הקב"ה לתחיה את מתי עמו.

ויסיר מהם המוות,

 

זה שנאמר. ימין ה' עושה חיל.

לא אמות כי אחיה,

וכתוב: עלו מושיעים, ואז והיה ה' למלך.

 

 

סעיף:תקו'אמר לו רבי אבא.  מה שנאמר.

כי השמחה תצאו. וגו'. אלא כשישראל יצאו מן הגלות

השכינה תצא עימהם. ועמה יצאו.

זה שנאמר בשמחה תצאו,

 

דהיינו בהשכינה הנקראת שמחה,

ששון זהו הקב"ה, רבי יצחק אמר,

זהו צדיק. כלומר יסוד של ז"א. זהו שכתוב,

ששון ושמחה ימצא בה.  שהם יסוד ומלכות.

 

אמר רבי שמעון.

צדיק.  שהוא יסוד של ז"א נקרא ששון.

ומיום שכנסת ישראל נפלה בגלות.

נמנעו הברכות לרדת לעולם מצדיק הזה.

 

בזמן ההוא בזמן הגאולה. מה כתוב.

ושאבתם מים בששון.

אלו הם אבא (חכמה) אמא (בינה)

שמשם שואב היסוד.

 

פירוש אחר. ממעייני הישועה הם נצח והוד.

שמהל מקבל היסוד.

והכול מקבלים ממבועים העמוקים הנובעים

שהם חכמה ובינה, אז.

ואמרת ביום ההוא אודך ה' וגו'.

צהלי ורני יושבי ציון. וגו'

ברוך ה' לעולם אמן אמן,

ימלוך ה' לעולם אמן אמן.

.......................................

ביאור המאמר  של הזוהר.

(אני רבי דוד מצהיר: הביאורים  בסוגריים שנכתבו באותיות קטנות הם באורים  שלי ואין להתייחס להם באופן מוסמך.)

 

ביאור המאמר  של הזוהר

כל המאמר הזה סובב לבאר הכתוב.

אראנו ולא עתה  אשורנו ולא קרוב

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל  ומחץ

פאתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשה.

והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל.

 

ותחיל מבואר. אראנו ולא עתה אשורנו וגו'.

אשר ולא עתה. משמע לא עתה אלא בזמן קרוב.

 

אשורנו ולא קרוב.  משמע. בזמן רחוק

שהוא זמן של מלך המשיח.

 

אחרי זה סובב לבאר.  דרך כוכב מיעקב.

זה שנאמר: עתיד הקב"ה לבנות את ירושלים.

ולהראות כוכב אחד קבוע, שהם סוד המלכות.

שהיא קבועה בזיווג עם ז"א  שנקרא יעקב.

 

מנוצץ ב.ע' כוכבים רצים, וב. ע' רוחות.

שמאירים ממנו באמצע הרקיע.

העניים הם סוד ספירת חכמה.. וכאן מורה על הארת החכמה.

 

ואומר שהכוכב כולל מימין ושמאל.

אשר הארת קו ימין שבו מכונים ע' ניצוצות.

שהוא רוחות.

 

וקו שמאל מכונה ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים.

כלומר רצים. משום שהארת השמאל מאירה בריצה. ובחיפזון.

 

שמאירים ממנו באמצע הרקיע. כלומר

שהם כוללים בקו אמצעי של המלכות.

כי כל זה.  נאמר דרך כוכב מיעקב.

אשר כוכב הוא מלכות.

(שהם כ"ב האותיות. כ"ו האור שמאיר בכלים).

וקו אמצעי הוא יעקב. הנקרא ישראל.

שהם הסוד קו אמצעי.

 

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שהם ע' שרי אומות העולם,

שהם בחינת קו שמאל. גם הם יינקו מכוכב הזה.

שזה סוד הכלי של עולמנו המלכות שבנוי משבע ספירות

נגד שבעת ימי הבריאה במעשה בראשית.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.

שבכל ספיה יש את השלמות של עשר הספירות.

שהם סוד ע' נפש ליעקב שהם ע' אומות העולם.

 

כבר למדנו. בקורס מבוא לקבלה. בחינה ב' בינה.

צמצום ב'. בסוד תשובה. שהמלכות עלתה לבינה.

 

וכבר ידעת. שהכלים של המלכות הם מבינה.

משום זה המלכות שלנו. חסרה בה בחינת עצמה.

שהם סוד מלכות של מלכות.(הנקרא לב האבן)

הנקרא מנעולה. שהיא נגנזה עד גמר התיקון.

 

ובמקומה משמש יסוד המלכות (ירח). הנקרא המפתח.

יוד  הה  וו  הה. ט' אותיות ט' כלים.

כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.

אלא ט' ספירות הראשונות שבה. ובחינתה עצמה

שהיא מלכות של מלכות חסרה. כי נגנזה.

 

וזה הסוד שנאמר. וביום השיש, בכ"ה בחודש השישי

שהוא יסוד. ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שהם הכלי של המלכות.  הנקרא כ"ה.

(ראו שעור על מזל בתולה. הנשלט על ידי כוכב כוכב.

בתולה בתו של האל שהיא המלכות.

שהיא בחודש השישי יסוד. עפר קו אמצעי.)

 

שכל האורות הנקראים כ"ה ירחים. יראו

בכ"ה ימים. הם מגעים עד ספירת יסוד.

כלומר שהארת החכמה שנקרא כוכב  תמצא רק במלכות

 שביסוד. שהוא כ"ה בחודש השישי. שה"ס. עטרת יסוד.

הנקרא מפתיח ולא מלכות ממש. שהוא המנעולה.

 

כי כבר למדנו שעד גמר התיקון שהמלכות של המלכות שלנו.

שהיא נקראת אחרית הימים. שהיא אחרית הספירות.

הנקראים בסוד ימים. שהוא יום השבים. המנעולה.

 

היא אינה ראויה לאור מחמת כוח הצמצום הרוכב עליה.

בגלל חוק לחם ביזיון.

 

וזה הסוד שנאמר ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שיכסה ולא יהיה נראה.  יתכסה האור ולא יאיר שם.

כי המנעולה נגנזה ואינה מקבלת שום אור.

 

ותדע  שהפרט והכלל שווים זה לזה.

ימין פרט  אמצע כלל שמאל פרט.

וכמו בגאולות הקודמות של המלכות.

המלכות שהם סוד השכינה נבנית בדרך ג' קווים.

 

בב' צדדים, ויתגבר עליהם כן בגאולה העתידה צריך הסדר להתחיל כן.

ואחר שהמלכות נמתקת בבינה,

שהם סוד קו ימין.  הנה אז

אין עוד גילוי מן הארת החכמה.

 

ותחילת הארת החכמה היא בקו שמאל.

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

ההוא רומי והיכל הגדול אשר שם יפול.

 

כלומר ההארה הראשונה של החכמה תהיה להלחם

 בבחינת שמאל. דין אש.  בלי ימין החסד מים.

שהיא הארת החיצוניים הקראת עיר רומי.

 

אז ילחם עמהם הכוכב הבא מקו אמצעי.

בכוח המסך שבקו האמצעי .

וימעט הג' ראשונות של הארת קו שמאל הזה.

(בסוד שמאלו לתחת לראשי וימינו יחבקני).

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

כלומר שיפלו הג' הספירות הראשונות. של השמאל.

המכונים ג' שרים. עליונים. של הקליפה.

(סוד מזל שור ספירת גבורה של יצחק אבינו. סוד שור תם ושור מועד. ופרה אדומה. ומשיח בן אפרים עיין במאמרים והשעורים של רבי דוד קורן.)

ששליטתם של השרים הממונים תיפול והם ימותו.

 

אז מתפשטת שליטת המלכות שהיא מסוד

קו אמצעי.להראות בעולם.

 

על זמן הזה נאמר.  דרך כוכב מיעקב.

כלומר בזמן ההוא שהביא לנפילת רומי. הנ"ל.

 

יתעוררו מלחמות ומחלוקות בד' רוחות העולם.

ימין ושמאל.  וכן מלחמות של קו אמצעי.

וזה סוד שנאמר.

בזמן ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם

לכל ד' צדדים ואמונה לא תמצא ביניהם

 

שאמונה זה סוד המלכות.

שזה הוא מטרם שהמלכות הנקראת אמונה נמצאת בינהם.

 

אבל אחר כך.אחר כך שנגלה הכוכב והכה לרומי.

שהוא השמאל. בלי הימין. אז ובאמצע העולם.

 כשיאיר כוכב ההוא

באמצע הרקיע. יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

ורוחו יתגאה על כל המלכים ויעורר מלחמה

בב' צדדים, ימין ושמאל. ויתגבר עליהם

 

כלומר  כאשר יקבע תיקון קו אמצעי בעולם.

שהיא המלכות, וברקיע שהוא ז"א.

יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

שהוא מלך המשיח.

 

ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרהושונאי ישראל יתגברו.  אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

וישמיד את אדום הרשעה. וכל ארץ שעיר ישרוף באש

 

ויתרגזו וילחמו ימין ושמאל שהם פרט ופירוד

הנקראים פאתי מואב. כי הם מחיצוניות.

נגד קו אמצעי שהוא מלך המשיח שיתגבר עליהם.

 

בסוף ע' ימים. שהוא המלכות של המלכות

(הנקרא לב האבן)

שהיתה גנוזה בכל ששת אלפים השנים.

והאור לא הגיה אליה ונתכסה במקומה. כנ"ל

 

תזדעזע ארץ הקודש. מ"ה מילין.

ארץ הקודש ה"ס המלכות

מ"ה מילין רומז על ז"א שהם הויה במילוי אלפין

בגימטרייה מ"ה  יוד  הא ואו הא = מ"ה = אדם.  

 

ואומר שהשם מ"ה שהוא ז"א (עץ החיים)

ישפיע גבורות קדושות למלכות,

שהיא תזדעזע.  כלומר מסביב יסוד המלכות

שהם סוד מקום בית המקדש.

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה.

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה. כלומר

מקום המנעולה הגנוזה. שהיא סוד המלכות של המלכות.

שלא קיבלה שום תיקון עד הנה,

 

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

כלומר המנעולה בעצמה, המכונה אש קשה.

שעד עתה בכל מקום שנגלתה הייתה

שור]פת ומכלה כל האורות מאותו המקום.

 

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות

ואז תקבל תיקונה השלם.

שהם הסוד. וקם שבט מישראל.  שהוא המשיח.

שיקבל אז העטרה שלו מתיקון הגדול של מנעולה.

שהוא יקבל המלכות השלמה שנשלמה אז.

 

וזה הוא משיח בן יוסף.

ואז עוד לא נגמר כל התיקון. זה שנאמר.

               ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרה.

כי להיות מבחינת קו שמאל  אין תיקונו עולה

בשלמות וצרות תבואנה בעולם.

ושונאי ישראל יתגברו.

וזה יהיה נמשך עד שיתגלה

משיח בן דוד  שהוא קו אמצעי.

 

וזה שנאמר. אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

שהוא משיח בן דוד 

וישמיד את אדום הרשעה. וכל ארץ שעיר ישרוף באש.

שהוא סוד הכתוב. והיה אדום ירשה.

שישחית מלכות אדום.  והיא ירשה שעיר אויביו.

שזה סוד הכתוב. והיה ירשה שעיר אויביו.

כלומר אויביו של ישראל.

ואז כתוב: וישראל עושה חיל.

 

ברוך ה' שזיכני לכתוב לכם עם קדוש  את המאמר הזה.

ברוך ה' לעולם אמן אמן,

ימלוך ה' לעולם אמן אמן.

באהבה רבה לרשותכם תמיד רבי דוד קורן.

השארת תגובה