זוהר פרשת כי תשא: מאמר העגל וסוד הערב רב, המכשפים

מאמר: משה אהרן ומרים. .. כי תשא   סעיף מז') ..

עורך ומגיש: רבי דוד קורן  ...  קרן אור ללימודי הקבלה

.......:::::::::::.......

מז) כמה טובה עשה הקב"ה עם ישראל בכל דור ודור.

כתוב, ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים.

והרי כמה נביאים היו לאחר משה,

והיה צריך לומר, ואשלח לפניך את

 משה, אהרן, אלעזר, פנחס, יהושע, אליהו, אלישע,

וכמה שאר צדיקים וחסידים? אלא אמר הקב"ה, עמי בני,

למה לא תזכרו לכל הטוב שעשיתי לכם,

ששלחתי לכם את משה אהרן ומרים.

מן משה ענן אהרן  באר מרים

רשי תיבות  בע''ם    באר  ענן   מן

מח) וזה דומה למלך בשר ודם, שיש לו מדינה,

 ושלח אליה אנשים שליטים ושרים, שיהיו מנהלי העם,

ויתבוננו בהם ובדיניהם. מי צריך להיות קשור

 ומחויב במזונותיהם ובדברים שיצרכו,

האם לא עם המדינה, ולאונסם יצרכו להשגיח בשבילם,

שלא יחסר להם מאומה, ולתת להם כבוד.

 

מט) שלחתי את משה, הוא הביא לכם מן לאכול,

ונהג אתכם ובניכם ובעירכם, והשתדל בדיניכם,

ובכל מה שצריך לכם.

שלחתי את אהרן, הביא היכלות של ענני כבוד לכסות עליכם, כמלכים, רחץ אתכם בטללי כבוד,

שלא ירקבו לבושיכם ומנעליכם, והיו מתחדשים בכל יום.

 

שלחתי את מרים, הביאה באר להשקות אתכם,

ושתיתם אתם ובעירכם.

הם נתנו לכם, ומשלהם אכלתם ושתיתם

 וישבתם בחופת כבוד שלהם

 ומשלכם לא נתתם כלום. ולא עוד,

 אלא שהשתדלו בשבילכם ולקחו המשא שלכם על צווארם,

והייתם מחרפים ומגדפים אותם.

.............................

זוהר פרשת כי תשא  סעיף נט'

עורך ומגיש: רבי דוד קורן  ...  קרן אור ללימודי הקבלה

.......מאמר: העגל......

נט)  בוא וראה כתוב: ויראה העם כי בשש משה, וגו'

מי הם העםומשיב:  הם הערב רב. ומי הם הערב רב,

 וכי לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים היו,

שקוראים אותם ערב רב, והלא מצרים היו, וממצרים נסעו.

ואלו היו ערב של עמים רבים, היה צריך לומר כך,

ערב רב עלו אתם, לודים כושים וכדומה, לפי הערב שלהם.

 

 

ס)  ומשיב: אלא שהכתוב אומר, ערב רב עלה אתם.

 ואינו מפרש שמות העמים, כי עם אחד ולשון אחד היו.

אבל כל המכשפים על מצרים וכל החרטומים שלהם היו. שכתוב בהם, ויעשו גם הם חרטומי מצרים.

שרצו לקום כנגד הפליאות של הקב"ה,

ולהראות שגם הם יכולים לעשות כמוהו.

 

כיון שראו הנסים והנפלאות שעשה משה במצרים,

 חזרו אל משה. אמר הקב"ה למשה,  לא תקבל אותם .

אמר משה, רבון העולם, כיון שראו הגבורות שלך הם רוצים להתגייר. יראו גבורתך בכל יום, וידעו שאין אלהים זולתך. וקבלם משה.

 

סא) שואל: למה קרא אותם ערב רב?

ומשיב: אלא, כל המכשפים של מצרים היו.

ובראשם, יונוס וימברוס. ובשעות היום, אחר שש שעות,

היו עושים תמיד כשפיהם.

 

 וכל אלו מכשפים העליונים היו מסתכלים

מכש נוטה השמש לערוב, בשש שעות ומחצה, ועשו כשפיהם, עד התחלת תשע שעות ומחצה, דהיינו ערב גדול,

שאז זמן מנחה גדולה. כל אלו מכשפים הקטנים היו עושים כשפיהם מתשע שעות ומחצה עד חצות לילה.

 

סב) העליונים שבהם, שהיו מסתכלים משעה שנטה השמש,


הוא, כי אז מתחילים תשע מאה וצ"ה מדרגות לשוטט על הרי חשך, ורוחם היה משוטט על כל אלו המכשפים בכשפיהם.

 

ואלו היו יכולים לעשות כל מה שרוצים,

עד שכל המצרים שמו בטחונם באלו. וקראו אותם ערב רב,

משום שיש ערב קטן, שהוא מתשע שעות ומחצה ולמטה.

 וב' ערבים הם, וע"כ נאמר, וגם ערב רב עלה אתם.


סג) והחכמה של הערב רב היתה גדולה.

 והם הסתכלו בשעות היום, והסתכלו במדרגת משה,

וראו, כי בכל הצדדים בשש משה:

בשש שעות הראשונות של היום, שהם לא היו יכולים לשלוט בהם,

בשש מדרגות עליונות, שמשה היה אוחז בהם.

ובכל הצדדים בשש היה, שהיה כלול מששה קצוות חג"ת נה"י.


ובאלו ששה עטרות של ששה שעות היום, חג"ת נה"י,

 היה עתיד לרדת מן ההר, שכתוב, כי בשש משה לרדת מן ההר.

 

סד) מיד, ויקהל העם על אהרן:

שואל:  למה על אהרון, ומשיב: כדי להכלל בצד ימין,

כי השמאל יוצא מן הימין,

 אלא שהם רצו ממנו שמאל ולא ימין.

 אלא כדי שיתכלל בימין, במקום מוצאו, נקהלו על אהרן,

שהוא ימין חסד. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלהים.

 

סה) בוא וראה: כל זמן שהיה משה במצרים,

לא הזכיר את השם אלקים, אלא שם הויה.

 

 וע"כ פרעה אמר, לא ידעתי את הויה.


משום שלא יהיה תוקף ל סטרא אחרא, שלא יתחזק בעולם,

כי הסטרא אחרא  נקראת ג"כ אלהים אחרים.

עתה רצו הערב רב כח השמאל, שנקרא אלהים,

כמ"ש, קום עשה לנו אלהים. לנו, אמר הערב רב,

אנו צריכים לדבר זה, לחזק את הצד שלנו, שהיה נדחה עד עתה,


משום שמשה לא הזכיר את השם אלהים.

 

סו)  אשר ילך לפנינו: שואל: מה אמרו בזה.

ומשיב:  אלא כך אמרו, ראינו שאתם ישראל,

כל טוב וכל יקר העולם יש לכם, ואנו נדחים לחוץ.

 כי לכם, והויה הולך לפניהם יומם.

אף אנו רוצים כן, אלהים, אשר ילכו לפנינו,

כמו שלפניכם הולך הויה.

כי יש רשות להצד שלנו ללכת ג"כ לפנינו. אם נזמין לו מעשה העגל.

 

....................

סז) בוא וראה:  כל ענני כבוד שהלכו במדבר,

 לא היו חופים, אלא על ישראל בלבד. וענן היקר ההוא,

שכתוב, וה' הולך לפניהם יומם, הלך לפניהם.

 וערב רב וכל הבהמות צאן ובקר היו הולכים מחוץ למחנה באחרונה.

 כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר,

 שום לכלוך וטינוף לא היה מעננים ולפנים.

וע"כ צאן ובקר, שהיו אוכלי עשב היו לחוץ,

וכל אלו שהיו שומרים אותם.

 

סח) אמר רבי אלעזר אבא: אם כן, הערב רב לא היו

אוכלים מן המן? ודאי, אלא מה שנתנו להם ישראל,

היה כמי שנותן לעבדו. והיו אוכלים מתמצית,

מה שנשאר מאחר הריחים, הפסולת.

 והמקרא מכריז ואמר,

 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה.

בני ישראל ולא אחר. ויראו בני ישראל, ויאמר, מן הוא.

 ולא שאר הערב רב, צאן ובקר שהיו ביניהם.

 

סט) עד עתה היו נכנעים הערב רב, ועתה קמו ובקשו מעשה

 לחזק את הסטרא אחרא  . אמרו, או נהיה כולנו עם אחד.

ונהיה בכלל ישראל עמכם. או יהיה לנו מי שילך לפנינו,

כמו שאלקיכם הולך לפניכם. אמר אהרן, חס ושלום,

 שאלו ישתתפו בעם הקדוש, שיהיה כולם כלל אחד.

 ולא יתערבו עם הקדוש בעם הזה בכלל אחד.

אלא טוב הוא להפרידם מן עם הקדוש, עד שיבא משה.

.....................

ע) ואהרן התכוון לטוב. אלא היו רבים מישראל,

 שנשתתפו עם הערב רב בלב. ומשום זה כשבא משה,

היה צריך לברר וללבן את העם הקדוש מאותו החטא,

 והשקה אותם שקוי, עד שנבררו כולם ולא היה בהם פסולת כלל.

 

עא) אמר להם אהרן, פרקו נזמי הזהב.

 שואל: וכי לא היה להם זהב אחר, חוץ מנזמי הזהב?  ומשיב:

אלא אמר אהרן, בעוד שיהיה להם ריב עם בניהם ונשיהם,

 יתעכבו, ובתוך כך יבא משה.

למדנו, קשים גרים לישראל כספחת בבשר החי.

 

כמו שאומר אלו ערב רב לא היו גרים כראוי. מה הם עשו?

 ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם.

 כמה אלפים ורבבות נזמים היו שם מנזמיהם של הערב רב.

 

עב) כתוב,  ויקח מידם  ויצר אותו בחֶרֶט.

אהרן לא נשמר מאלו שני חכמים,

שהיו בראשיהם של הערב רב. אחד מהם היה מלפניו,

 והאחר היה עושה כשפיו. כיון ששניהם נתיעצו יחד,

 

לקחו זהב ההוא, ב' שלישים ביד האחד  ושליש ביד האחר,

כי כך צריך להיות במין ההוא של הכשוף.

 

 

עג) בכה רבי שמעון, אמר, אי חסיד הקדוש אהרן,

משיח האל הקדוש, בחסידותך נפלו כמה מעם הקדוש,

ואתה לא היית יודע להשמר.

 

מה עבדו?  כשהגיעו שש שעות והיום היה במאזנים,

בצהרים שהשמש באמצע הרקיע ואינו נוטה

לא למזרח ולא למערב, כמו הלשון שבמאזנים,

לקחו הזהב שפרקו מאזניהם,

 

מהוא הטעם: משום שמי שרוצה לעשות כשוף,

אין עינו צריך לחוס על ממון.

והם אמרו, השעה עומדת לנו, אם אנו בעצמינו לא נעכב,

 אין השעה לחוס על זהב. מיד, ויתפרקו כל העם.

 מהו ויתפרקו, כמ"ש, מפרק הרים משבר סלעים,

כי חבלו ושברו אזניהם.

 

עד)  פתח רבי שמעון בבכיה, ואמר,

והגישו אדוניו אל האלהים. אזן ששמע על הר סיני,

כי לי בני ישראל עבדים.

 והוא פרק מעצמו עול מלכות שמים,

ומכר עצמו לאחר, תרצע.( קדושין כ''ב ) ואלו הפושעים, הרשעים,

אנשים הרעים, בחשקם לחזור לסורם,

 

לא בקשו מנשיהם ובניהם,  אלא חבלו באזניהם. כלומר,

 שפגמו באזן ששמע על הר סיני,

לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,

שזה גרוע ממוכר עצמו לעבד.

ונתפרקו מעול שמים שצוה אותם משה, ושברו אזניהם,

וגילו, שאין להם חלק בשם הקדוש ובעם הקדוש.

.....:::::::::::::::::.....

עה) מה עשו, חילקו זהב ההוא בין שניהם, יונוס וימברוס.

אחד לקח שני שלישים, ואחד לקח שליש.

קמו כנגד השמש בשש שעות על היום

,  עשו כשפיהם וכשפו בלהטיהם בכשפים שבפה.  

כיון שהגיע תחלת שעה שבע,

הרימו שניהם ידיהם על ידיו של אהרן,

 

שכתוב, ויקח מידם, שנים היו ולא יותר, יונוס וימברוס.

 כיון שקבל מידם, יצא קול ואמר, יד ליד לא ינקה רע.

 שכתוב, כי ברע הוא. דהיינו, ויאמר אהרן,

אתה ידעת את העם כי ברע הוא. כי הביא רע לעולם.

 

.......  שפירושו: הידים בחינת ג"ר  ........

הנמשך ממעלה למטה. כיון שלקח מידיהם,

יכלו לתת כח למשיכת החכמה ממעלה למטה, (בלי חסדים)

שהוא תבנית שור של הס"א.

 ואלו לקח מן הארץ,

שהיא ו"ק, ממטה למעלה לא נמשך משם כלום לס"א.

....................

עו)  הסוד של הדבר: אלו הרשעים החטאים המכשפים

היו בניו של בלעם הרשע, בני בניו של לבן הרשע.

ראו שכוס של ברכה, דהיינו, המלכות, הוא בימין

ומן הימין, מחסד, מתחזק תמיד.

אמרו, אם יהיה בצד  הזה דהיינו, סטרא אחרא.

ראש של ימין, אהרן, יהיה העצמה והכח שלנו כראוי.

 

... פירוש בעל הסולם  רבי אשלג ...

כי הסטרא אחרא. נמשכת משמאל, שרוצים להמשיך הארת השמאל

ממעלה למטה. וכל חולשתם שאין להם הארת החסדים,

כי בשמאל אין חסדים. לכן רצו כאן להמשיך הארת החסדים

ע"י ששתפו עמהם את אהרן, חסד.

....................

עו)  הסוד של הדבר: אלו הרשעים החטאים המכשפים

היו בניו של בלעם הרשע, בני בניו של לבן הרשע.

ראו שכוס של ברכה, דהיינו, המלכות, הוא בימין

ומן הימין, מחסד, מתחזק תמיד.

אמרו, אם יהיה בצד  הזה דהיינו, סטרא אחרא.

ראש של ימין, אהרן, יהיה העצמה והכח שלנו כראוי.

 

... פירוש בעל הסולם  רבי אשלג ...

כי הסטרא אחרא. נמשכת משמאל, שרוצים להמשיך הארת השמאל

ממעלה למטה. וכל חולשתם שאין להם הארת החסדים,

כי בשמאל אין חסדים. לכן רצו כאן להמשיך הארת החסדים

ע"י ששתפו עמהם את אהרן, חסד.

....................

עז) כיון שהגיעו שבע שעות על היום, נתנו מיד לאהרן.

אם היה אמר להם, שימו תחילה הזהב על הארץ,

 ואני אקח מעל הארץ,( אור חוזר מלמטה למעלה)

 לא היו יכולים לפעול בכשפיהם כלום.

 

 אבל לקח מידם. והמקרא מתרעם ואמר, ויקח מידם.

 ראו מה עשה אהרן, איש נביא איש חכם לא ידע להשמר.

 שאלו לקח מעל הארץ,

 כל הכשפים שבעולם לא היו יכולים להצליח.

אבל במה הצליחו במעשה הזה, משום, ויקח מידם, ולא מארץ.

 

עח)   ויצר אותו בחרט:  אין הפירוש כמו שחושבים בני אדם,

 שעשה ציורים במחוגה או בדבר אחר,

אלא המקרא בה להוכיח דבר, אשר אהרן לא ידע להשמר,

כי אם כשלקח הזהב מידם היה משליכו לארץ.

ואע"פ שיקח אותו אח"כ מן הארץ,

לא היה הצליח מעשה רעה הזה.

אבל בכל היה עזרה רעה, שלקח הזהב והסתירו מעין.

 

שמפרש הזהר, ויצר אותו בחרט,

שצרר אותו בסדין. רעה אחר רעה,

 אחת במה שלקח מידם.

שניה, שלא השליכו לארץ אחר שלקח מידם.

ושלישית, במה שצרר אותו בחרט והעלימו מן העין.

 ויצר אותו בחרט, ששם כל הזהב בכיס אחד,

 ונשמר מראיה של העין. אז עלה הכל והיה למעשה.

.......................


בספרא של חנוך אשכחנא וגו

עט) בספרו של חנוך מצאתי שהיה אומר כך,

 בן יחיד יולד לראש הלבן ההוא,   

דהיינו אהרן שנולד מצד החסד, ששורשו נקרא ראש הלבן.

וכשיבואו אלו שהם מבשר חמורים, דהיינו  הערב רב,

שנאמר עליהם, מבשר חמורים בשרם, יטעו אותו בזה.

 להכניס מרגליות תוך פעמוני זהב, בלא דעת שלו,

 ויצייר צורה בציור החרט, בחרט אנוש.

זהו העט של אנוש הרשע, שהטעה את בני האדם.

 

....ביאור הדברים רבי אשלג - בעל הסולם,.....

כי המלכות יש לה ב' בחינות שהם: אחורים ופנים.

 באחורים היא כולה שמאל בלי ימין כלל, חכמה בלי חסדים.

 

בפנים היא כולה ימין בלי שמאל, דהיינו חסדים בלי חכמה.

ולפיכך נרחק הסטרא אחרא מקדושה,

כי הסטרא אחרא  הוא  שמאל,

 

וע"כ מפנים של המלכות לא יוכלו לינק.

כי שם אין בחינת השמאל  כלל.

 ומאחורים של המלכות אינם יכולים לינק,

כי שם חשך ואין אור כלל, כי חכמה בלי חסדים אינה מאירה.


ולפיכך הערב רב, שהם מכשפים מצרים, מרדו בקדושה,

 ונקהלו על אהרן, שמצד ימין, חסד. ואמרו לו,

 עשה לנו אלהים, אשר ילכו לפנינו.

אלהים הוא שם השמאל, שמקומו באחורים של המלכות.

 

 

 ובקשו ממנו שיתקן אותם להיות בפנים, שיהיו להם חסדים.

כמ"ש, שילכו לפנינו, בפנים, ואז יוכלו לינק ממנו גם הם.

 

 כמו שהויה הוא אל המלכות של חסדים בבחינת פנים,

כמ"ש, והויה הולך לפניהם, כל יהיה לשמאל בפנים,

ואז יוכלו לקבל ממנו גם הם. שיש גם רשות לסטרא אחרא

 שלנו ללכת לפנינו, דהיינו בפנים, מעשה העגל.

 

דכתיב וימירו את כבודם בתנית שור

כי המירו את כבודם, המלכות, שהיתה בפנים, חסדים.

 והמירו בעגל, קו שמאל, ועזבו התקון של פנים של הנוקבא.

מרגלן הן בחינות המסך של מלכות המאיר בקו ימין,

הנקרא מרגלא.  הרי שהמרגלא הוא ימין המאיר,

 וזגין דדהבא..   הם בחינת השמאל,  המכונה זהב ,

 

 וכיון שמדובר בסטרא אחרא מכנה אותם זגין דהבא,

כלומר שיש להם תוכן ריק כמו זגים. והערב רב הטעו את אהרן,

 להכניס מרגלן אלו המאירים בחסדים לתוך זגין,

שהם השמאל החשכים.

ויאירו ואז יוכלו לינק מן השמאל.

 

ובזה תבין מה שנאמר שם, כי שהממונה הוא  מן הקדושה,

וע"כ  הוא כלול  משניהם, מימין ומשמאל,

וע"כ הוא פקיד על  הזהב, שהוא שמאל,

 ועל מרגלן סומקן שמימין.

 וע"כ הנגררים אחר הסטרא אחרא , עובדים לו ומקריבים קרבנות, למצוא המקומות שמרגלן ודהבא נמצאים ביחד,

 שיוכלו לינק מצד שמאל.

............................

פ)  ודאי זה הבירור של הדבר, אשר אנוש בעת שהטעה העולם לעבוד עבודה זרה  עם העט שלו,

היה רושם רשימות של כל הצורות ועבודות זרות עם עט ההוא.

וע"כ כתוב, בחֶרֶט, שיורה בחרט ההוא הנודע לעשות כך.

 וזהו בירורו של הדבר.

 

פא) והכל היה, כלומר ב' הפירושים של המלה חרט,

 של ספר חנוך רבי שמעון הזהר, היו שם.

כי ודאי השליך הזהב בכיס, והסתירו מעין,

כנ''ל מה שאמר  רבי שמעון בסעיף ע''ח)

כמו שאומרים המכשפים. וכך צריך להיות במיני כשפים אלו,

שכך הוא מעשה המכשפים  האלו, שדבר הצריך גילוי,

להתגלות אחר כך, צריך מקודם להסתר וכיסוי.

שיתכסה תחילה מן העין,

ואח"כ יצא האומן לאומנותו לגלותו.

 והדבר שצריך אחר כך לכיסוי, צריך בתחלה להיות בגלוי.

 

... פירוש בעל הסולם  רבי אשלג ...

כי זה לעומת זה עשה האלקים.

וכל מה שיש במדרגות הקדושה,

יש כנגדו בסטרא אחרא וכל ההפרש,

שהסטרא אחרא אוחזת

 רק ב' הקוים ימין ושמאל, אבל קו אמצעי אין להם.

 

אמנם הם דבוקים רק בקו שמאל לבד.

אבל אי אפשר להמשיך קו שמאל,  אם לא המשיך מקודם קו ימין.

 

כי אותו המסך העולה ועושה ו"ק בלי ראש במדרגה,

כשהוא בבחינת קו ימין, יורד ומוציא ג"ר במדרגה כשהוא בקו שמאל.

וע"כ הם מוכרחים להמשיך תחילה הקו ימין,

כדי לגלות שוב הג"ר בקו שמאל.

 

 ותדע שמסך הזה שמעלים אל המדרגה למעטה מג"ר,

שהיא בקו ימיןהוא נקרא עט או קולמוס.

  כי בדומה לעט סופר, שמודד ומגלה צורת האותיות לכאן ולכאן ע"י העט,

 כן המסך שמעלים בקו ימין למעט המדרגה,

בו תלוי כל הצורה של גדלות המדרגה היוצאת בקו שמאל.

  כל הצורות של השמאל, הנוהגים בעבודה זרה.. ,

 תלוים ויוצאים מן הקולמוס, שהוא מסך

הגורם הקטנות והמיעוט בקו השמאל, כמ"ש, ויצר אותו בחרט.

דהיינו, שהעלה החרט, הקולמוס והמסך,

וצר אותו תחילה במיעוט והעלם של קו ימין,

ואח"כ נמשך הגדלות של שמאל הסטרא אחרא ,

 המכונה עגל או שור.ואינם יכולים לגלות קו השמאל ולינק ממנו,

מטרם שממשיכים תחילה את קו הימין,

 ע"י העלאת המסך, הקולמוס, להעלים המדרגה.

 

כי ב' הפירושים במלה חרט.

כי רבי שמעון  פירש מספר של חנוך, הם עניין אחד,

רבי שמעון  פירש  ויצר אותו בחרט, שהשליכו בכיס,

דהיינו. כדי להעלימו מעין, דהיינו להעלימו מג"ר, שנקרא עין, שהכונה, שהמשיכו תחילה ההעלם והקטנות, הנוהג בקו ימין.

 

 וממש כן הוא גם לדברי חנוך, שצר אותו בחרט אנוש,

שג"כ העלאת המסך להעלים ולמעט המדרגה בקו ימין.

כמבואר. שעל פיה מכוונת אח"כ הגדלות שבשמאל.

..........................

פב)  אמר רבי שמעון  עתה בני אהובי אוהבי נפשי,

מה אעשה ודאי אני צריך לגלות, הקשיבו והסתירו,

בצד הקדושה ההוא, אלקים אמת, מלך על העולם,

נתחזק בג' עולמות, בבריאה ביצירה בעשיה.

והמשיכו הערב רב מכל ג' עולמות אלו, כנגד הבריאה,

 כתוב, ויקח מידם, שלקח דבר, מה שלא היה לו ממנו עד עתה

כלום, דהיינו הזהב. וזה יורה על עולם הבריאה,

כי בריאה פירושו דבר חדש,

מה שלא היה בו מקודם לכן.

כנגד יצירה, כתוב, ויצר אותו בחרט.

וכנגד עשיה, כתוב, ויעשהו עגל מסכה.

מי ראה בכל העולם מכשפים כאלו

פג)   עתה יש לומר:  וכי לא כתוב, ואשליכהו באש,

 ולא עשה יותר, ויצא העגל הזה ועתה, אתה אומר,

ויעשהו עגל מסכה. אלא חס ושלום שאהרן עשה העגל,

והכתוב מוכיח, שכתוב, ויקח את העגל אשר עשו,

 ולא כתוב אשר עשה.

אבל ממה שכתוב, ויקח מידם, וכתוב, ויצר אותו.

 

שמכח יונוס וימברוס נעשה הכל. ודומה שאהרן עשה אותו.

ואם אלו שניים לא היו, לא היה נעשה העגל,

ולא יצא לאומנות. אבל מי גרם שיעשה? אלו השניים.

כי בעוד שאהרן לקח מידם,  הם עשו כשפיהם

 ומלחשים בפיהם, ומשכו רוח למטה מן הסטרא אחרא .

 

פד) ומשכו ב' רוחין ביחד, אחד מן דכר ואחד מן נוקבא.

רוח הזכר נתלבש בצורת השור. רוח הנקבה בצורת החמור.

ושניהם היו כלולים יחד.

ולמה ב' אלו... אלא שור כבר למדנו, שהוא משום שהמזיק הראשון

של הסטרא אחרא נקרא שור. אבל חמור,למה.

ומשיב:  הוא משום שבמכשפים אלו המצרים כתוב בהם,

אשר בשר חמורים בשרם.

 

פה) וע"כ כל אלו מישראל שמתו נתחברו  עמהם,

עם הערב רב בלבם.

ומשום שהיו ב' צורות, שור וחמור, כתוב, אלה אלהיך ישראל.

ולא כתוב, זה, לשון יחיד, אלא משום ששנים היו יחד.

 וכן אשר העלוך מארץ מצרים, לשון רבים.

אשר העלוך  מארץ מצרים, כתוב לשון רבים, ולא העלך. יחיד.

 

פו) ויעשהו עגל מסכה ויאמרו. כתוב ויאמרו,

 כי אהרן לא אמר כלום. למדנו,

מאה ועשרים וחמשה ככרות זהב היו בו.

מסכה בגימטריא קכ"ה. כי מן אלקים דקדושה

 עד אלהים אחרים מתפשטים ק"כ צירופי אלקים,

שאחריהם מתחילים אלהים אחרים


 

וע"כ לקחו כנגדם קכ"ה ככרות, ק"כ כנגד ק"ך צירופים,

וה' כנגד ה' אותיות אלקים.

 

פז) איך כתוב, ויקח מידם? וכי בידם היו כל אלו קכ"ה קנטרין,

ומשיב: אלא מכלל של אלו קנטרין לקחו מלא ידיהם,

ומעט ההוא נחשב כהכל, כאלו הכל היה בידיהם.

 

פח) בוא וראה מה כתוב, וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו.

אי חסיד הקדוש,

כמה היה רצונך לטוב, ולא ידעת להשמר.

 כיון שהשליכו באש, נחזק הכח של הסטרא אחרא שם באש,

 ויצא צורת השור,

 

כמו שאמרו, בב' המשכות של הסטרא אחרא ,

דהיינו,  בשור וחמור.

מיד, וירא אהרן, שהסטרא אחרא נתחזק.

 מיד, ויבן מזבח לפניו.

 ולולא שהקדים ובנה מזבח הזה, היה העולם חוזר לחורבנו.

 

פט) בדומה לשודד, שהיה יוצא לאבד ולהרג בני אדם.

הלגיון של המלך ראה, ששודד ההוא יצא בכח חזק.

 מה עשה אותו הלגיון? שידל את המלך, שיצא לדרך, והלגיון משך אותו בדרך ההוא שבו השודד, בעוד שהשודד הלך באותו הדרך,

ראה צורת המלך עומד לפניו, כיון שראה צורת המלך, נזדעזע וחזר לאחור.

 

צ) כך, וירא אהרן, שהסטרא אחרא נתחזק,

 אחז ברפואה, ונתחזק והמשיך את הצד הקדוש,

ושם אותו עומד לפניו.

כיון שראה הסטרא אחרא שצורת המלך עומדת לפניו,

מיד חזר לאחור, ונחלש תקפו וכחו.

כי אהרן נתחזק, ומזבח זה, שהם סוד המלכות, נתגבר,

 והסטרא אחרא נחלש.

 

צא)  בוא ורה מה כתוב ויקרא אהרן,

 ויאמר חג לה' מחר. חג לה', ( מח''ר אותיות רמ''ח)

ולא לעגל. לצד הקדושה עשה,

ולצד הקדושה קרא ואמר. וזו היא הרפואה שהקדים.

ולולא עשה זאת, לא היה נשאר העולם על קיומו. ועם כל זה,

 לא נח כעסו על אהרן, אע"פ שלא התכוון לרע.

 

צב) אמר לו הקב"ה, אהרן, ב' מכשפים אלו משכו אותך למה שרצו, חייך, ב' בניך יפלו, ועל חטא הזה יהיו נתפשים.

 ז"ש, ובאהרן התאנף ה' מאד, להשמידו.

מהו להשמידו, אלו הם בניו,( נדב ואביהו)

 כמ"ש, ואשמיד פריו ממעל. כי פירות האדם הם בניו.

 

צג) אהרן שם למזבח, המלכות, לפניו,

 והעגל, סטרא אחרא , שם לאחוריו, שעיקר חטא העגל היה,

מה שהפכו השמאל שמקומו באחורים, ושמו אותו בפנים.

 

וע"כ עתה החזיר אהרן הקדושה לפנים והעגל לאחורים.

 

ובניו שמו את הסטרא אחרא לפניו וצד הקדושה

 החזירו לאחורים, כדמיון חטא העגל,

שכתוב, ויקריבו לפני ה' אש זרה, ששמו האש הזרה,

הסטרא אחרא , לפני ה', לבחינת פנים.

הרי שבניו נתפסו בחטא זה של העגל.

כתוב את הכותרת כאן

השארת תגובה