זוהר: פרשת לך לך : אוי למי שמסתיר עצמו מלפני הקב"ה,

לך לך  וה' אמר אל אברם, אחרי היפרד לוט


...............

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,   ...   קרן אור ללימודי הקבלה

.....::::::::::::::.....

.....::::::: זהר: פרשת לך לך קפ) :::::::.....

רבי אבא פתח, ויקום יונה לברוח תרשישה מפני ה' וגו'

אוי למי שמסתיר עצמו מלפני הקב"ה,

שכתוב בו, הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום ה'.

ומתמיה?  ויונה בא לברוח מלפני הקב"ה,

 

קפא) ומשיב: אלא כתוב, יונתי בְּחַגְוֵי הסלע בסתר המדרגה.

יונתי, היא כנסת ישראל,  דהיינו, השכינה.

בחַגְוֵי הסלע, היא ירושלים, הגבוהה מכל העולם.

 

מה סלע הוא גבוה וחזק מכל,

אף ירושלים היא גבוהה וחזקה מכל.

בסתר המדרגה זהו המקום שנקרא בית קודש הקודשים,

שהוא הלב של כל העולם.

 

קפב) ועל כן כתוב על קודש הקודשים, שהוא בסתר המדרגה, משום שהשכינה הייתה מסתירה עצמה שם,

כאישה שהיא צנועה לבעלה, ואינה יוצאת מביתה לחוץ.

כמו שאתה אומר,  אשתך כגפן פורייה ביַרְכתֵי ביתך.


 כך כנסת ישראל אינה שורה מחוץ למקומה, בסתר המדרגה,


אלא בזמן הגלות, שהיא בתוך הגלות,

 

ומשום שהיא בתוך הגלות,  על כן,

 שאר האומות יש להם טובה ושלווה יותר מישראל.

.... פירוש: רבי אשלג בעל הסולם ....

בית המקדש הוא סוד הנוקבא.

וכתוב: , והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים.

כי הפרוכת היא  סוד הפרסא שבמקום החזה,

המבדילה בין מחזה ולמטה,  ששם

החסדים מגולים בהארת חכמה,

שהוא סוד: הקודש.

 ובין מחזה ולמעלה, ששם החסדים

מכוסים ונעלמים מהארת חכמה,

שהוא סוד: קודש הקודשים.

ועל כן נקרא קודש הקודשים בשם סתר המדרגה,

כי החכמה מסתתרת שם ואינה מתגלה.

אמנם מקום הזיווג אינה אלא בבחינת מחזה ולמעלה

דהיינו, במקום קודש הקודשים,

 כמו שנאמר: שהשכינה הייתה מסתירה עצמה שם,

כאישה שהיא צנועה לבעלה,  ואינה יוצאת מביתה לחוץ,

     כי אין  פני אדם אלא שם   .

קפג) בוא וראה: בשעה שישראל שרויים בארץ הקדושה,

הכל  היה מתוקן כראוי, והכיסא, הנוקבא, שלם עליהם.

כלומר, שכיסא היה שלם לישראל העליון, עבדו עבודת ה',

דהיינו, שהעלו מ"ן, ובקעו אווירים של העולם,

 והעבודה עלתה למעלה למקומה לזו"ן, וגרמו להם זיווג .

כי הארץ מתוקנת לעבודה רק לישראל.

 וע"כ שאר האומות היו מתרחקים מהארץ,

שלא היו שולטים בה כמו עתה,

כי לא היו ניזונים אלא מתמצית השפע, שהמשיכו ישראל

 ע"י עבודתם, והשלים גם את אומות העולם,.

אבל עיקר השפע הגיע לישראל,

והאומות קיבלו רק תמצית מהשפע. לפיכך הייתה הממשלה לישראל.

...............

קפד)  ואם תאמר הרי אנו רואים,  כמה מלכי האומות היו שולטים

גם בזמן שהיה בית המקדש  קיים בעולם?

בוא וראה: בבית ראשון, טרם שטימאו ישראל את הארץ,

לא היו שולטים שאר האומות כל כך,

אלא שניזונו מתמצית, ומתמצית הזה הייתה שליטתם אז,

וע"כ לא הייתה שליטתם חזקה כל כך.

כיוון שחטאו ישראל וטימאו את הארץ, אז, כביכול,

דחו את השכינה ממקומה, והתקרבה למקום אחר,

 ואז שלטו שאר האומות, כי ניתן להם רשות לשלוט.

 

קפה) בוא וראה: ארץ ישראל, ממונה אחר אינו שולט עליה,

       חוץ מהקב"ה בלבדו.  ,    ובשעה שחטאו ישראל,

והיו מקטרים בתוך הארץ לאלקים אחרים,

נדחתה, כביכול, השכינה ממקומה.

כי היו מושכים ומקטרים לאלקים אחרים שיתקשרו בשכינה,

 

ואז ניתן להם השליטה. הקטורת עושה קשר להתקשר.

וע"כ ינקו מהשכינה וקיבלו ממנה השליטה,

ואז שלטו שאר האומות, ונתבטלו הנביאים.

וכל אלו מדרגות העליונות לא שלטו בהארץ.

 

קפו) ולא הוסרה השליטה משאר האומות,

משום שמשכו אצלם את שפע השכינה.

וע"כ בבית שני לא הוסרה השליטה משאר האומות.

 

 ומכל שכן, בזמן הגלות, ששפע השכינה היא בשאר האומות,

במקום ששאר הממונים שולטים.

 וע"כ יונקים כולם מהשכינה, שהתקרבה אֲליהם.

 

קפז) ועל כן, בשעה שישראל היו שרויים בארץ,

 ועבדו עבודת ה', השכינה הייתה צנועה ביניהם,

ולא יצאה מהבית לחוץ בגלוי.

 

ומשום זה כל הנביאים, שהיו אז באותו זמן,

בזמן שבית המקדש היה קיים,

לא קיבלו נבואה מחוץ למקומה, מחוץ לארץ ישראל.


   ומשום זה ברח יונה לחוץ  מארץ הקדושה,


כדי שהנבואה לא  תתגלה עליו,

ולא יהיה מחויב ללכת בשליחותו של הקב"ה.

 

קפח) ואם תאמר, הרי אנו רואים  נשִגלה השכינה בבבל, (ליחזקאל ),

שהוא חוץ לארץ?  הנה ביארנו, שכתוב: היה היה אז,

מה שלא היה מקודם לכן, מיום שנבנה בית המקדש,

 ואותה הנבואה לשעה הייתה. כדי לנחם את ישראל.

 

כמו שנאמר להלן, וכתוב:  על נהר כְּבָר.

נהר שכְּבָר היה מיום שנברא העולם,


והשכינה הייתה נגלה עליו תמיד, מטרם שנבנה בית המקדש.


 שכתוב,   ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן  ,

ומשם יפרד, והיה לארבעה ראשים.

 

ונהר זה כבר, הוא אחד מד' נהרות הללו,  פירושו: הגן,

הם סוד השכינה,  שממנה נמשך הנהר היוצא מעדן,

שהם סוד החכמה, ונעשה לד' נהרות, מטרם שנבנה בית המקדש,

 

 

קצ) ושם נגלה השכינה לצורך השעה, שהיו ישראל צריכים אותה,

כדי לנחמם מצער של חורבן בית המקדש,

אבל בזמן אחר לא נגלה השכינה בחוץ לארץ.

 

 ומשום זה, ברח יונה, כדי שלא תשרה עליו השכינה,

 ולא תתגלה עליו, וע"כ הלך מארץ הקדושה וברח.

וזהו שכתוב,  מלפני ה', כי ידעו האנשים, כי מלפני ה' הוא בורח.

קצא) בוא וראה: כמו שהשכינה אינה מתגלה אלא במקום הראוי לה,

כן אינה נראית ואינה מתגלה אלא לאיש הראוי לה.

שהרי מיום שעלה ברצונו של לוט להתהפך בחטאו,

 נסתלק רוח הקודש מאברהם, וכשלוט נפרד ממנו,

מיד שָׁרה רוח הקודש על אברהם.

כמ"ש, וה' אמר אל אברם, אחרי היפרד לוט מעימו.

.........................

....  פירוש וביאור המאמר: בעל הסולם רבי אשלג  ....

.........כיסוי יוצר גילוי........

כי  ידעת שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות,

 שבשורשו של התחלקות הזה  הם סוד עליית ה' תחתונה  לעיניים,

כלומר שמכוח עלית המלכות לבינה,

ואז הבינה נפקעת לשניים, ג' רושונות ז' תחתונות,

כלומר פנים ואחוריים,

כי לאחר שהזיווג נעשה בן אבא ואמא שנקרא נקביי העניים,

אין בראש אלא ב' ספירות וחצי, שהם גולגולת ועניים ונקבי עניים,

כלומר כתר חכמה וחצי בינה,

והם מכונים כלים של פנים,

 

וכלים של אחוריים הם חצי בינה, ז' תחתונות שמבחינתה הם למטה,

יורדים לז''א, ונעשים לראש למדרגה שלמטה

 

לפי זה אין לך מדרגה שאין לה פנים ואחוריים,

 

ונעשה סיום חדש בסיום גולגולת "עניים, שהם סוד פרסא. (מסך)

ואזן חוטם פה, יצאו לחוץ מהמדרגה.

 

ולפיכך הכלים שלמעלה מפרסא שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות,

והכלים שיצאו למטה מפרסא, נקראים חיצוניות, או אחוריים.

 

ואע"פ שבעת גדלות מוחזרים הכלים החיצוניים שלמטה

מפרסא אל המדרגה,

 

עם כל זה,  כיוון שז"ת של אצילות, שהם זו"ן,

אינם נשלמים אלא רק בדרך עלייה למקום שלמעלה מחזה,

שהם סוד  השלמת התחתון בעליון,

ואינם נשלמים במקומם עצמם, במקום שמחזה ולמטה,

....  פירוש וביאור המאמר: בעל הסולם רבי אשלג  ....

.........כיסוי יוצר גילוי........

כי  ידעת שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות,

 שבשורשו של התחלקות הזה  הם סוד עליית ה' תחתונה  לעיניים,

כלומר שמכוח עלית המלכות לבינה,

ואז הבינה נפקעת לשניים, ג' רושונות ז' תחתונות,

כלומר פנים ואחוריים,

כי לאחר שהזיווג נעשה בן אבא ואמא שנקרא נקביי העניים,

אין בראש אלא ב' ספירות וחצי, שהם גולגולת ועניים ונקבי עניים,

כלומר כתר חכמה וחצי בינה,

והם מכונים כלים של פנים,

 

וכלים של אחוריים הם חצי בינה, ז' תחתונות שמבחינתה הם למטה,

יורדים לז''א, ונעשים לראש למדרגה שלמטה

 

לפי זה אין לך מדרגה שאין לה פנים ואחוריים,

 

ונעשה סיום חדש בסיום גולגולת "עניים, שהם סוד פרסא. (מסך)

ואזן חוטם פה, יצאו לחוץ מהמדרגה.

 

ולפיכך הכלים שלמעלה מפרסא שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות,

והכלים שיצאו למטה מפרסא, נקראים חיצוניות, או אחוריים.

 

ואע"פ שבעת גדלות מוחזרים הכלים החיצוניים שלמטה

מפרסא אל המדרגה,

עם כל זה,  כיוון שז"ת של אצילות, שהם זו"ן,

אינם נשלמים אלא רק בדרך עלייה למקום שלמעלה מחזה,

שהם סוד  השלמת התחתון בעליון,

ואינם נשלמים במקומם עצמם, במקום שמחזה ולמטה,

 

 ע"כ נבחנים תמיד הכלים בינה ותו"מ שמחזה ולמטה לחיצוניות,

כי לא יוכלו להתברר ולהשתלם מטרם גמר התיקון,

כי אז יקבלו הזו"ן השלמה דמין הב'.  שזה השפעת החסדים,

 

וזהו ההפרש מנשמת ישראל לאומות העולם.

כי ישראל נמשכים מכלים של פנים,

שראויים לקבל אורות שלמים גם מטרם גמר התיקון,

 

 אבל אומות העולם,  נמשכים מכלים החיצוניים,

שלא יוכלו לקבל שלמות מטרם גמר התיקון.

 

ועל דעת זה נחלקו העולמות לפנימיות וחיצוניות.

וארץ ישראל הם כלים של פנים מבחינת העולם,

וחוץ לארץ הם כלים של חיצוניות.

 

וע"כ אין שלמות בחוץ לארץ מטרם גמר התיקון.

 כי אז נאמר, והיה ה' למלך על כל הארץ.

וכן, ומָלְאָה הארץ דעה את ה'.

אבל מטרם גמר התיקון, אין שלמות,

 אלא רק בכלים של פנים מהעולם בלבדם,

שהם ארץ ישראל .

 

וזה שאמרו על ארץ ישראל,  לא שולט עלה ממונה אחר

חוץ  מהקב"ה בלבדו שולט על ארץ ישראל .

 

כי ארץ ישראל , להיותה מכלים של פנים,

 קיבלה תיקון גם בזמן הזה,

בסוד הכתוב: , ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה.וגו'

 והשכינה מתגלה בה.

 

מה שאין כן  בחוץ לארץ, כי ניתנה לשליטת ע' (70) שרים,

שגם הם בחינת חיצוניות מהקדושה, שנמשכים מכלים החיצוניים,

שאין להם שום שלמות מטרם גמר התיקון.

ולפיכך עוד לא נתקיים,

והיה ה' למלך על כל הארץ, אלא בארץ ישראל לבד.

 

ע"כ כתוב, כמו שהשכינה אינה מתגלה אלא במקום הראוי לה,

בהארץ ישראל , כן אינה נראית ואינה מתגלה

אלא לאיש הראוי לה,

שיהיה נשמר מלעורר הזיווג בחיצוניות הנוקבא,

במקום שלמטה מחזה, כי אז הוא מפריד הנוקבא מז"א,

והשפע הולכת לחוץ לארץ,

אל ע' שרים של אומות העולם, שהם בעלי הכלים החיצוניים,

המתאווים לאותו השפע.

 

כי בשעה שחטאו ישראל,

והיו מקטרים בתוך הארץ לאלקים אחרים,

שעוררו זיווג בכלים החיצוניים של הנוקבא,

 

 והמשיכו השפע ממעלה למטה, חכמה בלי חסדים

 שאז הולכת השפע לאלקים אחרים

 

ואז שלטו שאר האומות, כי השפע הגיע לע' שרים שלהם.

וע"כ יונקים כולם מהשכינה, שהתקרבה אֲליהם,

 כי הכלים החיצוניים של השכינה קרובים לאומות העולם,

כי רק הם מקבלים מהם. הקליפה

...................

קצב) בוא וראה: כיוון שראה אברהם שלוט חזר לסורו, היה מפחד.

אמר, משום התחברותי עם זה,

איבדתי בשבילו חלק הקדוש שהקב"ה העטיר אותי.

 

 כיוון שלוט נפרד ממנו, אמר לו הקב"ה, שָׂא נא עיניך וראה,

מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה, וקדמה וימה.

 

ושואל מהו מן המקום אשר אתה שם?

המקום שנתדבקת בו בתחילה ונתעטרת באמונה שלמה,

שהוא צפונה ונגבה קדמה וימה.

 

אלו הם המסעות שנסע בתחילה,

שכתוב, וילך למסעיו, שהם נפש רוח נשמה וחיה

צפונה הוא בינה ונשמה.

נגבה הוא חכמה וחיה.

קדמה הוא ת"ת ורוח.

 ימה הוא מלכות ונפש.

וכתוב, הָלוך ונָסוע הנגבה.

 אלו הן מדרגות העליונות, שנתעטר בהם באמונה שלמה בתחילה.

 

קצד) ואז נתבשר, שלא יסורו ממנו ומבניו לעולם.

שכתוב, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך.

 

אשר אתה רואה, זהו מדרגה הראשונה שנתגלה לו, מדרגת הנפש,

כמ"ש, לה' הנראה אליו. ומשום זה נאמר, אשר אתה רואה.

משום שמדרגה זו הראשונה, שהיא הנוקבא,

נכללת מכל המדרגות. וכל המדרגות נראות בה.

ומשום זה נאמר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה.

..................................

השארת תגובה