זוהר פרשת תולדות.: מאמר: קיבוץ גלויות ותחיית המתים גוף ונשמה.

פרשת תולדות  מהזוהר

עורך ומגיש: רבי דוד קורן        קרן אור ללימודי הקבלה

...........................

מאמר: קבוץ גליות ותחיית המתים,

 

נח) שני בניני הגוף הכבד והלב.

 הכבד והלב הם מנהיגי הגוף בכל מיני אבריו.

 מנהיג הראש הוא המוח.

אבל של הגוף הם שניים, הכבד והלב.

ויתרוצצו הבנים בקירבה, שהם המוח והלב, בִּניְינֵי הגוף.

נט) שואל מה הטעם שהלב והכבד נתרוצצו,

ואומר: משום שנתבטל היצר הרע  מן הלב.

ומתמה אם כך שנתבטל היצר הרע,

למה כתוב: ויתרוצצו, וישלח היה צריך לומר,

אלא אמר רב הונא, ויתרוצצו פירושו וישברו,

כלומר, נשבר כחם וחילם של הלב והכבד מנהגי הגוף,

 מטעם שנתבטל היצר הרע.

אמר רבי יהודה, הגוף מה הוא אומר אז,

הוא אומר אם כן למה זה אנוכי, ולמה נבראתי.

מיד, ותלך לדרוש את ה'.

סג) אמר רבי יוסי:  לאחר מכן ויעקב. וגו' ונזיד עדשים.

 מהו עדשים? ואומר: עדשים שהם עגולים כעיגול,

 כמו הגלגל המקיף העולם,  

כלומר שאינו יוצא ממסלולו. כך הוא האדם,

אף על פי שיהיה אז כל הטוב והשלמות,

 מכל מקום לא ישתנה דרך העולם מלאכול ולשתות.

................................

מאמר: קבוץ גליות ותחיית המתים,

 

סד')  מתניתין, תנן ארבע רוחות העולם מנשבים,

ועתיד הקב''ה לעורר רוח אחד, לקיים הגוף,

שיהא כולל מ-ד' רוחות  כמו שכתוב,

מארבע רוחות באי הרוח, בארבע לא כתוב,

אלא מארבע רוחות העולם, שיהיה כולל מארבעתם,

ותאנא אותו הרוח, הוא רוח המוליד,

הוא הרוח האוכל, ושותה

ואין בין העולם הזה לימות המשיח,

אלא שעבוד מלכויות בלבד,

ואין בין העולם הזה, לתחיית המתים,

אלא נקיות והשגת ידיעה,

רב נחמן אמר ואריכות ימים,

 

סה') אמר רבי יוסי: וכי ימות המשיח ותחיית המתים

לא אחד הוא, אמר לו לא, דתנן,

בית המקדש, קודם לקיבוץ גליות,

קיבוץ גליות, קודם לתחיית המתים

 

ותחיית המתים הוא אחרון שבכולם, מעין לנו,

שכתוב, בונה ירושלים ה' נדחי ישראל

 יכנס הרופא  לשבורי לב ומחבש לעצבותם,

 

זו היא תחיית המתים,

שהיא הרפואה לשבורי לב, על מתיהם,

 בונה ירושלים תחלה,

ואחריו נדחי ישראל יכנס,

ורפואה לשבורי לב אחרון על הכל,

 

סו')  תנן מ' שנה קודם קיבוץ גליות ולתחיית המתים

כאמירן, ויצחק יהיה בו ארבעים שנה,

האי מ' שנה, מאי עבידתייהו, אמר רבי כהנה,

אל רבי ברוקא, מקבוץ גליות עד תחיית המתים

 כמה צרות, כמה מלחמות יתעוררו על ישראל ,

ואשרי הנמלט מהם,

שכתוב בעת ההיא ימלט עמך כל הנמצאים בספר,

 

רבי יהודה אמר מהכא, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים,

רבי יצחק אמר מהכא, וצרפתים בצרוף את הכסף,

ובחנתים כבוחן את הזהב, ובואם הימים,

יהיו ימים, אשר יאמרו אין לי בהם חפץ,

ומשעה שיעברו הצרות עד תחיית המתים מ' שנה


סז') רבי הונא אמר בוא וראה: כי ארבעים שנה הלכו

בני ישראל במדבר, אשר לא שמעו בקול ה'

כהאי גוונא הכא, אמר רבי יוסף: כל אחד יומר משהו,

 

ולסוף מ' שנה שהצרות יעברו, והרשעים יכלו,

יחיו המתים שוכני עפר, מה הטעם, משום שכתוב:

לא תקום פעמים צרה, ודאי להם במה שעברו,

 

ומזמן תחיית המתים, יתיישב העולם בישובו,

שכתוב:  ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד ,


סח) רבי אלעזר בן ערך היה יושב והיה מצטער בעצמו ביותר

בא לפניו רבי יהושע ואמר לו רבי אלעזר,,

מורא ופחד גדול נכנס בי,

 כי אני רואה מה שהעירו החברים בעלי המשנה,

 שרוח הקדושים שורה עליהם.

 

ומה שהעירו שבאלף השישי תהיה הגאולה. יפה הוא.

אבל אני רואה אריכות יתרה לשוכני העפר הללו,

אשר לזמן ארבע מאות ושמונה שנים מאלף השישי,

יעמדו לתחיה כל שוכני עפר בקיומם.

 

ומשום זה נתעוררו החברים על הפסוק שקרא אותם

 אל שוכני העפר בני חת ,

כי חת רומז שיתעוררו לתחיה ל ת"ח שנה. וכמ"ש

בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו,

 כשישתלם הזאת, שהוא ה' אלף ות"ח.

כי ה' של הזאת רומזת על ה' אלפים. זאת בגימטריה ת"ח.

תשובו איש אל אחוזתו,

 שהגוף ישוב אל נשמתו, שהיא אחוזתו ונחלתו.

סט) אמר רבי יהושע לא יקשה לך זה האריכות,

כי למדנו ג' כיתות הם: של צדיקים גמורים,

 ושל רשעים גמורים,  ושל בינונים.

צדיקים גמורים יקומו בתחיה, של מתי ארץ ישראל,

שהם קודמים תחילה כמה שנים מהיום של ת"ח,

בשנת ארבעים אחר קיבוץ גלויות.

 

והאחרונים, יקומו כולם, לזמן ת"ח שנה לאלף הששי.

מי יזכה לאריכות הזה? מי ישאר בשמירת דתו בזמן ההוא?

            ועל זה אני מצטער בעצמי .

 

ע) אמר לו רבי: למדנו, יהי אור, יהי ר''ז כלומר אור הוא סוד הגאולה.

והמילה אור בגימטריה ר"ז, שפירושו סוד.

 

כשהכתוב אומר, יהי אור, רמז בזה, שזמן הגאולה

יהיה סוד. ולא ידוע לשום אדם,

ורבי אלעזר בן ערך רמז בזה שהוא חולק על הזמן הארוך

 הזה, חוזר ואומר: בתשובה יתקדמו כולם לקום לתחיה.

 

אמר רבי יהושע: אם לא אמרת כך,

לא הינחנו פיתחון פה למצפים על הגאולה בכל יום.

כמ"ש, חוסן ישועות,  מהו ישועות:

רומז על אלו המצפים ישועות בכל יום.

 

ואם הגאולה קשורה בזמן קצוב,

איך אפשר לצפות בכל יום? אלא ודאי שתלוי בתשובה.

ואימתי שיעשו תשובה, יגאלו.

  וארבעים שנה אחר הגאולה תהיה תחיית המתים .

 

עא)  שואל, מה הוא דעתו של רבי אלעזר, שאמר

תלוי בתשובה, כלומר מאין ידע זה,

ומשיב: שכתוב,   ורבים מִיְשֵנֵי אדמת עפר יקיצו. ומשמע

משאמר הכתוב:  מישני, שרק חלק יקומו, הצדיקים,

ששבו בתשובה בחייהם, שהם נִקְדמִים בתחייתם מקודם לכן.

 

הרי שע"י תשובה מתקדמים. וכמה שנים נִקְדמִים

 הצדיקים לשאר בני אדם?  רבי יהודה אומר

מאתיים ועשר שנה, (רד''ו) שנה   רבי יצחק אומר רד''י שנה, שכתוב,

וירד מיעקב, להראות  נִקְדמִים הצדיקים לשאר כל אדם.

 

רבי נחמן אמר: שיעור הקְדִימה תלוי לפי השעור שנִבְלה בעפר.


כלומר שכל גוף הקודם לִבְלוֹת בעפר קודם לתחיה.

אמר לו רבי יוסי, אם כך: יש הרבה תחיות.

כי לכל גוף תחיה מיוחדת,

לפי שיעור מהירותו לִבְלוֹת בעפר.

ומשיב: אלא כל התחיות תהיינה באותו הזמן.

כמו זה שנאמר בחזון, ואמת הדבר וצבע גדול

הרי שיקומו בזמן אחד

........................

השארת תגובה