חודש כסלו מזל קשת סודות חג החנוכה

שער ראש חודש חנוכה, ופורים

השער הי"ט - שער ראש חודש חנוכה, ופורים.  ויתחלק לששה פרקים:

עורך ומגיש: רבי דוד קורן     תשע''ט

.........................

שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק א:

ראש חדש היא הנוקבא שנעשה בה ר"ח, שהיא מתחדשת,

כי הנה מתחילה היתה היא שוה אל הז"א, כתר שלה לכתר שלו,

ופב"פ היתה עמו, וחסרה ממנה כמה דברים –

א', בחי' זו דאמרן, שהוא פב"פ.

ב', פנים שלו בפנים שלה, וראשה כנגד החזה שלו לבד.

ג', אף באחור לא כשיעור קומתו דבאחור, אלא מכנגד החזה.

ד', אפילו בחי' זו חסרה ונפלה לבריאה.

 

 והנה כל בחינת הללו שירדו, מהם גרם הקטנות,

ומהם גרם עודהן א"ר,

וע"ז נאמר לכי לבריאה, ומעטי את עצמך,

שלא יהיה בה כל שיעור קומתה ונעשית ראש לשועלים

שהם למטה בבריאה: והנה הנשים,

במה שלא פרקו נזמי זהב אשר באזניהם במעשה העגל,

 תקנו בה קצת תיקון,

שתתעלה ותתחדש מחדש לחודש,

"כ בר"ח אין להנשים לעשות מלאכה,

כי הם גרמו לה תוספות זה.

 

והנה בר"ח יש לה ב' עליות –

 א', בתפילה דשחרית, ולעולם תפלה בלחש וחזרה,

הכל עליה אחת, אף בחול בחזרה, ולכן בחול אין נפילת אפים עד אחר החזרה כי שניהן עלייה אחת וזיוג אחד לבד,

ובר"ח עולה עוד במוסף, וגם בלחש וחזרה עלייה אחת.

והנה עלייה הראשונה הוא עד חג"ת שלו,

וז"ש ובראשי חדשיכם  כי נעשה לה ב' רמוזים, וזהו ראשי,

 זהו תקריבו עולה ליהו"ה,  שאנו מעלין אותה שתעלה ותקרב לה',

ואמר פרים ואלים וכבשים,

הם אברהם יצחק ויעקב,

כמבואר בזוהר שהם חג"ת.

 

אח"כ במוסף, עולה עד ראשי יעקב,

דהיינו שיעור כתר הז"א,

 

ולכן אנו אומרים כתר. אבל אין עלייה זו,

אלא לפי שעה לבד בשעת התפלה לבד ותו לא,

וזהו מוסף שיש לה תוספת זה בראש חדש יותר מימי החול,

וזה על עולת התמיד הנזכר בשבת ור"ח,

שעכשיו עולה עלייה זו,

 תוספות על עולת התמיד,  על מה שהוא עולה בחול:

 

והנה ענין השעיר לחטאת ליתן חלק חיות

מעט אל הקליפות,

כדי להעלות מתוכם בחי' חיותם שהיא בתוכם,

שהיא המלכות דעשיה, סוד י"א סמני הקרתטו,

 

וכל זמן שלא הגיע זמנם להבטל מכל וכל,

כדכתיב בלע המוות לנצח,

אין אנו יכולין להעלות בחי' חיות זה שבהם,

אם לא שנתן חיות קצת להם להעמידם,

כדי שתתעלה היא,

וזהו ענין שעיר של ראש חודש,

שהוא חלק חיות להם,

ובזה אנו יכולין להעלות המלכות המחייה אותן,

ולכן השעיר הוא חטאת,

 שהוא במקום עוון והחטאת שהוא בקליפות.

וגם הכוונה, להיות מחטא ומטהר אותן הבחי' שבהם,

ולהעלותן מביניהם, וזהו לחטאת.

כי העולה שהקריבו תחלה שנאמר בה

תקריבו עולה לה', אין להם חלק בה כלל,

כי היא כולה כליל לה',

לכן אנו יכולין להעלותן בר"ח,

לכן אין אנו יכולין להסיר אותו הבחי' מביניהם,

אבל בחטאת שהוא שעיר,

ואנו נותנין להם חיות חלק קצת,

ולכן אנו יכולין להעלותן:

\\\\\\\\\\\\...............\\\\\\\\\\\\\\

 

שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק ב:

ענין ר"ח, כבר ידעת כי בחול יורד הת"ת בנצח,

והמלכות עולה בהוד, בתפלת י"ח בלחש.

 

אמנם עתה עולה המלכות עד הנצח,

לכן אומרים יעלה ויבא ברצה שהוא בנצח.

והיינו גם כן ראשי חדשים

שהם ב' ראשים שיש לה בר"ח, והם נ"ה דז"א,

 

 ואח"כ בחזרה מאירין בה ח"ג,

 ואח"כ במוסף הוא עולה עד חו"ב דז"א.

 

והנה הענין הוא, כי הנה אמת הוא,

 כי ודאי קדושת שבת אין כמוהו,

אך ההפרש הוא, כי בשבת היא אוכלת משולחנו, והיא עולה ע"י הת"ת, ואע"פ שעולה עד או"א,

עכ"ז אינה עולה אלא עד שיעורו לבד, שהוא בחו"ג שלו. ובמוסף ר"ח, אז שניהן שוין כאחד.

ולכן בשבת נאמר ונסכה,

כי היא בסוד נקבה וטפלה אל הזכר.

אך בר"ח, כתיב ונסכו, כי היא כמוהו במעלה,

 ונקרא לשון זכר:

ולכן תמצא, כי ר"ת

 ימי המעשה וביום השבת, הם יהו"ה כסדר,

כי אז הוא קודם עליה במעלה, ונקרא לשון זכר,

ומשלו היא אוכלת.

 

אך יש הוי"ה אחרת,

והוא השבת יפתח וביום החודש, ר"ת ה"י ו"ה,

ה' על י', להורות כי בר"ח בינה גוברת על חכמה,

ואז גם המלכות תעלה מאליה, ולא ע"י הת"ת.

אך שאע"פ שאני אומר שהיא עולה מאליה,

ג"כ הת"ת צריך להעלות כדי שיהיו שניהן שווין בעת הזיווג,

אך כונת העליה הוא אליה לבד, וזהו הביאו עלי כפרה,

שהיא בבינה, שהוא על הת"ת, ה' על י':

 

ועיין בתפילת ר"ה, דבר כולל לשבת וי"ט ור"ח,

 ואולי בלילה לא יש עליה כלל לנוקבא רחל כ"א ביום,

שאז עולה נוקבא בנצח,

לכן אומרים יעלה ויבא ברצה, שהוא בנצח.

 

ובלילה אם לא אמר יעלה ויבא, אין מחזירין אותו,

הסוד כי בלילה הזווג עם לאה עלמא דאתכסייא כנודע,

לכן אם לא אמר יעלה ויבא בלילה,

אין מחזירין אותו, מה שאין כן ביום,

כי אז מפני שהיא עליית וזווג יעקב ורחל,

אשר רחל עלמא דאתגלייא ביום, שאז זמנה,

לכן אם לא אמר יעלה ויבא, צריך לחזור:

 

והנה ר"ח הוא, הנה ראש,

הוא עליית הנוקבא בכתר דזעיר אנפין,

שהוא ראש ממש. חדש הוא להורות על חידוש זה,

הבא מזמן לזמן, שאינו נעשה בכל יום ויום.

והנה הנוקבא נקרא אלהים, ונעשה ראש,

לכן צריך לכוין לג' אותיות ראש אלו,

והוא - כי הנוקבא יוצאת מאחורי הז"א,

כי גם הוא נקרא אלהים, והאחוריים של אלהים,

 

הוא גי' ר' דראש, וא' רומז על אלהים פשוט,

 וש' הוא בגי' אלהים דיודין, שהוא גי' ש' דראש,

וזהו ראש חד" שהוא גימ'

אל"ף ה"י יו"ד ה"י, = קס''א

אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, = קנ''א

צריך האדם לכוין בר"ח, בשם שדי במלואו, כזה

 שי"ן דלת יוד בניקוד קמץ בכל אות,

 גי' תתי"ד, והוא בגי'  ראש חדש:   

גם דוד מלך ישראל חי וקים גימטרייה.

ראש חדש כולל חמש תיבות ד'מ'י'ח'ו'

ומה שאמרנו לעיל כי

 כל העליות של ר"ח בין ביום ובין בלילה היא לנוקבא,

לכן צריכין הנשים שלא לעשות מלאכה בר"ח,

מפני שהם בחי' הנוקבא ולהם העלייה ולא להזכר (א"מ,

כי מלכות קנ"א, ובקבלתה מבינה הנקראת קס"א,

 נקרא חדש):קנ"א+קס"א= חדש)

אל"ף ה"י יו"ד ה"י, = קס''א

אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, = קס''א

..............................

ואומרים הלל בדילוג ויכוין בר"ת

"לקרא "את "הלל שהוא לאה

ששורשה ממלכות של תבונה,

והיא המוסיפה אור בר"ח בהלל,

שמספרו אדנ"י שבמלכות של אצילות כנודע,

ונמתקת רחל, כמו בי"ג מדות,

לכן במקום י"ג מדות אומרים הלל:

 

הלל, לר' יוסף מערבי,

הנה ההלל בר"ח, הוא כנגד י"ג מדות הרחמים,

 להורות שנמתקו בסוד הרחמים, בסוד הי"ג מדות,

שיש תוספות אור כמו בי"ט,

 

אלא שי"ט הוא סוד מוחין דו"ק דאמא עלאה,

שרומז לס"ג עם י' אותיותיו, שעולה גי' יום טוב,

 ואז אין ההנהגה למלכות דבינה שהיא מלאכה,

לפיכך אסור במלאכה. אמנם ר"ח,

הוא רומז שיש תוספות אור מלכות בינה,

שממנה מתחיל אור למלכות ביום ר"ח. ובשבת שהוא קודש,

והוא מציאות אבא שכולו רחמים,

 

א"צ לא הלל ולא י"ג מדות, שאין שם שורש דין,

כמו באמא דמקננא בכורסייא למתק הדינין שיצא ממנה,

 

אמנם אבא מתפשט רק עד סוף אצילות לבד,

לפי שלא יצא ממנו דינין כלל,

לזה א"צ לעורר לא הלל ולא י"ג מדות,

 והי"ג מדות נרמזו בט' פעמים אדם, בפסוקים מן המצר,

 שזה צריך לכוין בהם, כנזכר באדרא:

 

מהחברים - טעם ההלל בר"ח שאומרים,

אע"פ שאין בו נס,

נודע מה שארז"ל בקטרוג הלבנה, במסכת

ולין לכי ומעטי את עצמך, כבר פירשנו במקומו,

כי דקדקנו במלת לכי. פי' - שכל מה שיורדת למטה,

 מתמעטת, שבכל מקום שהלכה הניחה עיקר,

עד שאנו אומרים שנקודה אחת ממדת מלכות,

יורדת להיות נשמה לעשייה. וכן בגשמיות,

 

הלבנה הולכת ומתמעטת,

עד שאינה נראת כלל,

 

כמו שלמעלה בעולם העליון, בהתלבשה בעשייה,

מאירה על כל עולם התחתון, שאז קבלה אור בשלימות,

ונאמר בה ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה.

 פי' - מתחלת הלילה, שאין זווג אלא בחצי לילה האחרונה,

 ואין שולט אז רק בחי' לאה, הנקרא ליל כנודע,

 

וזהו ליל שמורים כדפירש בזוהר. ומחצות ואילך,

מתעוררת לזיווג, ונקרא אז לילה,

ומאותו הארה היא משפעת לכל העולמות,

וזהו שנעשית ראש לשועלים, וזהו בעוד לילה,

שאז יש לה מוחין והארה,

באמצעית התורה אשר לומדים בלילה,

אשר זה צורך קימת לילה לעסוק בתורה,

 כנזכר בזוהר בכמה דוכתי,

 

באופן כי מהאור שקיבלה היא משפעת, ואין לה פחד,

מאחר שהאור גדול.

 

אמנם מחצי חודש ואילך,

 מתחיל נגה שהוא נשמה לחיצונים לעלות,

ולפתות לקדושה,

שהחיצונים מפתים אותה לגנוב האור מהקדושה,

ורוצה לפתות ואז היא מתמעטת,

וכל מה שנגה עולה ומתדבק בקדושה,

 הקדושה מתעלמת למעלה ומסתלק אור הנוקבא

מחמת תגבורת הדינין, עד שנסתם אורה,

 

שכשיש דינין והחצונים מתגברין ומתדבקין בקדושה,

אז האור עליון מסתלק למעלה,

כדי שלא יזונו עיניהם ממנו, ואינם מתגברין בו,

רק במה שגנבו כבר, וזה העניין פירשתי במקומו בס"ד באורך:

 

וא"ת, לפי מה שפרשתי לכי ומעטי את עצמך,

שכל מה שמתפשטות מתמעטת אורה,

א"כ איך אפשר שבהתפשטותו לתת שפע לא יחסר,

וכשמתעלמת למעלה יחסר אורה,

 

הענין - כי מתחלה לא היתה צריכה לקבל אור ע"י בעלה,

 רק הוא והיא שוין ומקבלין יחד,

והיא היתה גדולה כמוהו, וכשנתמעטה וירדה למטה ולא נשאר בה למטה אלא נקודה א' עשירית ואפילו ו"ק שלה אינן מתקנין,

אלא ע"י התחתונים בסוד יראה כל זכורך,

שמתקנים אותה ומגדילין אותה ע"י בעלה כמו העלין (ס"א כמו פרי)

 

שצריכין לאילן עד שיתבשל הפרי,

כן היא צריכה לו ודבוקה בו, וכל זמן שדבוקה בו אין פחד,

 וט' חלקים שלה נשארין למעלה גנוזים בבינה,

שהם עיקרה ונשמתה,

 

ולפי שרצתה להיות ראש לכל העולמות ואין ראוי שיהנו מאורה,

לזה נשארו ט' חלקים שלה שהם עיקרה ונשמתה,

כיון שנשאר אורה למעלה,

וכל מציאות הרחמים נסתלקו ממנה,

ולא נשאר בה אלא בחי' נפש לבד,

עיקר הדין שמציאותה היא מהגבורה עליונה,

 

לזה גברו כל הדינין, שגבר הדין בה,

ונסתלקו כל הרחמים ואז אסכרה לרביא ח"ו יום ד' כנודע,

 

והיא נקרא חדש ל' יום, לרמז לנצח הוד יסוד ז"א,

שעל ידם גדלותה ופרצופה בהתדבקה בו באחור,

כהדבק הפרי לאילן:

ודע, שמוחין שלה הם בפרקין העליונים דנה"י שלו,

והם נעשין לה חו"ב, ופרקין שניים הם נעשין ח"ג,

ויסוד מתפשט עד הטבור שלה,

ופרקין תחתונים הם לנ"ה שלה, ואין מגיעין לשם חסדים כלל,

 

אלא אדרבא שם הגבורות מתגלות, והם מתקבצין ביסוד שלה,

ולזה דינין דגבורה נייחין ברישא וקשין בסופא,

שאין החסדים מגיעין אלא עד מקום שמגיע שם יסוד הזכר,

וכנגדו מן הצדדים, כמו שיסוד אבא מתלבש בז"א,

 

כן ג"כ יסוד דז"א מתלבש תוך המלכות עד הטבור שלה,

 

ושל אבא מגיע עד שעטרה שלו מתלבש ביסוד ז"א,

לפיכך מתפשט בכל אצילות, באופן שאין למלכות מאבא,

כי אם עטרה שלו, סוד ד' של יוד כנודע,

ולפי שירדה המלכות ונתמעטה,

אינו מגיע לה יסוד דזעיר אנפין עד יסוד שלה,

ותהיה מתוקנת אפילו בסוד שהיתה קודם הקטרוג.

 

ואלמלא חטא אדם הראשון,

שגרם שהחיצונים פשטו יד בכל העולמות, ופגמו אותן,

היה נקל לתקן מה שנפגם בקטרוגה,

שאינה פגם על ידי בני אדם,

אבל כיון שחטא אדם הראשון, נפגם הכל,

וגברו הקליפות, רגליה יורדת מות.

 

ונמצא לפי שפירשתי שהמלכות ל' יום,

רמוז לנה"י שלו, כל אחד י' הרי ל',

ועוד חצי שכנגד היסוד הוא רחמים.

ומחציה ולמטה שאין שם כנגדו יסוד דז"א,

ואין להם על מה שיסמוכו הוא דין גמור:

 

וסדר גדלותם, אחר שעולה הנקודה מאחוריו בין חדוי,

מתחיל להיות לה חו"ב, אחר כך חג"ת, אחר כך נצח הוד יסוד,

וכשאלו מתגדלין, האור מתפשט להגדילה,

וכיון שנצח הוד יסוד דילה אין להם על מה שיסמוכו,

ויש פחד מהחיצונים שיהנו ממנה, כי היא באחור,

עד שתבוא להיות פנים בפנים,

ועולה עמה עד שיהיה פנים שלה ושלו שוין,

 

באופן שעד חצי חודש, תהיה ההנהגה גם כן התמידית שהוא

לחיות העולמות לבד, על ידי חצי עליון.

 

ומחציים ולמטה, תהיה ההנהגה על ידי חציים התחתון,

עד סוף החודש, והם פועלים דין,

אם לא על ידי התפלה ודמעה שיחזור אותה כולה

בסוד רחמים לעלות למעלה.

 

ולפי שעשה המאציל העליון יתברך,

שאף על פי שגברו דינין הממעטים אורה, על כל זה חוזרת לעלות למעלה לקבל אור גדול ומתחדשת כבראשונה, ומתפשטת למטה,

ובהתפשטותה באותו אור גדול מתמתקים כל הדינין,

ונותנת לכל א' חלקו כראוי לו, ומשתלמת בשלימות,

 ואז אין שופ"ר, לזה אנו אומרים הלל,

שזה הנס שמתגדלת בשלימות גדול, ומתחדשת למתק הדינין שגברו

במיעוטה, וניצול העולם מאסכרה, ומכל חלי ר"ל, עכ"ל:

\\\\\\\\\\.................\\\\\\\\\\\

 

שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק ג:

קריאת התורה בראש חודש,

כבר כתבנו במ"א, הכוונה הצריכה לקריאה בכל יום,

 ומשנה וקבלה, והנה כאן נדבר בראש חודש, הנה יום שחל ראש חודש, באיזה יום שיהיה, צריך לכוין כשיעסוק בתורה, לשם אל במלוי,

 ובשם אדנ"י פשוט, אשר בהם י' אותיות,

 

וזהו תוספות הארה לשכינה, ובהם י' נקודות, וזה סדרן - א' תחתיו קמץ,

 מורה לספירת הכתר. ל' ותחתיו פתח,

מורה לספירת החכמה. ף' תחתיו צירי,

 מורה לספירת בינה. ל' תחתיו סגול, מורה לספירת חסד.

ותחזור פעם אחרת, מ' ותחתיו קמץ, מורה לכתר. ד' תחתיו פתח,

מורה לחכמה. א' תחתיו צירי, מורה לבינה. ך' תחתיו סגול, מורה לחסד:

ו' תחתיו קמץ, מורה לכתר. י' תחתיו פתח,

מורה לחכמה. צריך לחלוץ התפילין קודם מוסף,

 

והטעם כי עד עתה לא היתה עליה לנוקבא יותר מימי החול, (ובספר זאת חקת התורה מצאתי וז"ל, וצריך בראש חדש באשמורת הבוקר,

לכוין בשם אלף למ"ד אדנ"י קמץ, כמו רביע שעה,

ואחר כך כולו פתח, כמו כן. ואחר כך כולו סגול).

 

ועתה אז עולה הנוקבא יותר מימי החול,

כי התחילה לעלות במוסף עד הכתר, לכן קודם המוסף צריך לחלוץ התפילין. והרב ז"ל לא היה מסיר התפילין עד שיגמרו כל הקדיש שלאחר חזרת ספר תורה בהיכל קודם מוסף, ואחר כך חולץ תפילין, והתפלל מוסף:

 

מע"ח - דע כי בראש חדש מסלקין התפילין קודם מוסף,

כי אז נגלה עליו שפע עתיקא קדישא, ויורד דרך המדרגות, והוא למעלה מהתפילין, ועיין בכוונת חול מועד ובנע"ח נוף א' פרשת אחרי:

מוסף ראשי חדשים - יש להבין, למה אמר ראשי חדשים בלשון רבים,

וכי כמה ראשים יש לנוקבא רחל העולה עתה,

והיא רמוזה בר"ת "ראשי "חדשים "לעמך, ר"ת רחל.

 

והענין - כי בתחלה יש לה כמה בחי', אשר כל אחת נקראת ראש,

והוא כי הלא בתחלה יש לרחל מוחין מנצח הוד יסוד דז"א, והם לה בחי' ראש. ואחר כך בעמידה עולה לחג"ת שלה, ונעשין לה בחי' ראש,

ובמוסף עולה עד חב"ד דז"א, ונעשין לה מהם בחינת ראש,

ובכתר יתנו לך עולה עד כתר דזעיר אנפין, כי הוא בראשו ממש,

ובהעלותה בכל בחי' ובחי', נעשה ממנה בחי' ראש,

לכן אמר ראשי בלשון רבים, כי כפי גודל המוחין שהיא עולה,

נעשה לה ראש כנ"ל. ראשי חדשים,

 

ב' ראשים יש לה בראש חדש, והם נצח הוד דז"א כנ"ל.

מהחברים - ניקוד הוי"ה בראש חדש במוסף אמצעית,

שוין עם מוסף שבת ור"ח, צירי ושורוק.

נ"א ראש חדש שורק ואהי"ה.

הצירופים של י"ב הויות וי"ב אהי"ה שצריך לכוין בכל חדש,

לקמן בשער היחודים):

 

בליל ראש חדש אחר חצות, או בליל י"ט אחר חצות, מותר לשמש לת"ח, אע"פ שאין זווגם כליל שבת:

חייב אדם להקביל פני רבו בר"ח,

והטעם כי גם בר"ח יש נפש יתירה בעת הכתר,

ואז אם יקבל פני רבו, יושפע לו מכח רבו,

אבל עיקר הוא בשבת, כי כל היום יש נפש יתירה.

 וברגל (ס"א לא צ"ל) אצטריכא ליה, דלא כתיב בקרא.

):הגהה (א) (ס"א הם הקרא שהזכיר הרב,

 

הנה זה נוכל לומר, שהשונמית שהיא בחינת נפש,

שתקן מטה ושלחן ומנורה,

מדוע את הולכת אליו היום,

 לא חדש ולא שבת היום,

רומז לי"ט, וא"כ גם כן נזכר בקרא, אבל אם היא יו"ט לא היה יום קצר,

ולזה אינה ראיה). צמח- נ"ל כי ברגל לא אצטריכיה ראייה, כי יש בו גם כן כתר,

ואינו גרוע מר"ח, כי הלא מוסיפים העולין לספר תורה,

ואיסור מלאכה, ולא כתיב בקרא כי אם לא חדש ולא שבת,

 והלא יום טוב לא כתיב בקרא

 

מצאתי כתוב במכתבי קודש של הרב במצרים,

סגולה נפלאה מכל צרה וצוקה, בפרט בזמן המגפה,

שמדת הדין מתוחה,

 לומר בכל ג' תפילות של ר"ח עלינו עד אין עוד,

ישר והפוך ז"פ, ובפ"א יאמר אבגית"ץ קרעשט"ן,

ובפ"ב יאמר נגדיכ"ש, ובפ"ג יאמר בטרצת"ג חקבטנ"ע,

ובפ"ד יאמר יגלפז"ק שקוצי"ת. (מ"כ הטעם,

לפי שיהושע תיקן עלינו, והפיל עי"ז ז' חומות יריחו,

נגד ז' קליפות, ועי"ז ז' שמות דמ"ב,

שהם לשבר כח הקליפות ז' של ז' חומות)

אח"כ יאמר על כן נקוה עד גמירא,

ויכוין בס"ת מהרה" בתפארת "עוזך "ס"ת תכ"ה.

אח"כ יאמר מזמור ז' שגיון לדוד וכו'. וסיים הרב,

ויודע אני שהוא מקובל, ונגע לא יקרב באהלו עכ"ל:

(

 

א"מ) מנהג הרח"ו ז"ל,

שלא להניח תפילין דר"ת לאחר שאמרו קדושת כתר,

עד שחרית של יום ב',

כי הלילה מפסקת. והרמ"ע חולק,

אף שהיה ירידה בחטאת דר"ח, דאסקי תיכף אחר מוסף,

ויש להניח:להרח"ו ז"ל, דע ענין ר"ח,

 

וההבדל שבין שנה לחדש, והוא,

כי החמה מקפת י"ב מזלות בי"ב חדשים,

והם י"ב צרופי הויה.

 

והלבנה מקפת אותם בחודש א',

 והם י"ב אותיות של אדני.

ואין מכוונות י"ב של אדני לי"ב של הויה,

לפי שזה מקיף הי"ב מזלות בי"ב חודש,

 וזה ב ל' יום, והחמה אין בה שיעור בהקפה.

(ס"א כחה בתחילת הקיץ, וכחה בסוף הקיץ,

כי ככחה בתחלת ההיקף כמו ן בסוף ההיקף,

 

והלבנה יש בה חסרון:

 

והענין - שהם ה' פרצופים, א"א או"א זו"ן,

וכנגד ה' השמות בנשמה, הם נרנח"י –

נפש נגד מלכות,

רוח נגד ז"א,

נשמה נגד בינה,

 חיה נגד חכמה,

 יחידה נגד א"א,

וכל א' כלולה מי',

וכל א' יש בו אות א' מהויה,

 וקוצו של י' רומז לא"א,

 וכן כל א' מאלו האותיות יש לה י',

שהוא פרצוף שלם. י' כפשוטה,

 

ה' יש לה ה' אחרת, כזה ה"ה,

הרי י'. ו' כשהוא בבטן המלאה,

והוא אות ו' זעירא שבתוך ה',

והוא בעל ו' קצוות, ואין לה ראש,

 ולזה הולד כשהוא בעיבור

אין לה ראש למעלה אלא בין ירכותיה,

 וכשנולד נעשה ראש אל ו' והם ג"ר,

וקוצו התחתון של אות ו' הוא המלכות והוא עשיה.

 

 ואות ה' אחרונה, יש לה ג"כ ה' אחרת,

ופי' - כי בהיותה בבטן,

וכשיורדת למקומה נשאר שורש שלם שם למעלה,

 הרי יש שם למעלה י',

 

 וכשיורדה, הביאה שורש אל אמא עמה ולזה יש לה עשר.

וז"ס מנצפ"ך, שהם ה"ג, והם כפולים,

 וה"ג אינם אלא ה', אלא שהם ה' דאמא עלאה,

 וה' דאמא תתאה, ולזה הם כפולות:

 

עוד בחי' אחרת לה' תתאה שמורה על עשר, שהם ד"ו,

ונחלקים לב' אותיות, ו' נשאר באצילות למעלה,

אות ד' שהוא בחינת המלכות ירדה למטה, ונעשה פרצוף שלם,

והיא נשמה דבי"ע, ולזה היא דל"ת,

שהיא עניה ודלה כשיורדת למטה. וכשיוצאה לחוץ אמא,

אז אוזיפת אמא לברתא מנהא.

וזו הדל"ת שיורדת לבריאה, נקראת אלהים,

כי מלכות שבאצילות אינו נקרא בשם אלהים,

 רק זאת שיורדת למטה ונעשה ה',

בסוד היורד לבריאה, ומזדווג שם,

והוא ו' שנשארה למעלה באצילות,

ונעשית זכר אליה,

 ויסוד שבה יורד ומזדווגת עמה,

ונעשית מן ד' ה',

 

 וזהו שאנו אומרים השכיבנו אבינו לשלום וכו',

כי באצילות לא יש שינה, אלא מבריאה ולמטה, ובריאה שהוא הכסא,

בלילה נעשה מטה. ורחל שהיא בעשיה של אצילות למטה,

המלכות שבה היא תחת המטה, והזווג הוא בלאה, "

השכיבנו "אבינו "לשלום, ר"ת לאה למפרע,

ואנו מתפללין שירד השלום שהוא היסוד,

שאות ו' המלוי שנשאר שם למעלה, שירד להזדווג עמה,

זהו בזיווג של לאה. אבל ביום, והעמידנו לחיים ולשלום,

שהוא זווג עליון ביסוד של מעלה:

וזהו כל מה שמתפללין אנחנו, ומתקנים בתפילת שחרית,

 שיעלה אות ד' זו למעלה במקומה הראשון,

שהוא שער ראשון מלכות שבמלכות, שבלעדה אי אפשר להזדווג.

וכשהיא עולה כולה, נעשית הזווג העליון.

וכאשר יורדת למטה, אות ד' נעשית נקבה,

 ואות ו' שבה נעשה בחי' זכר אליה:

 

וז"ס בזהר פרשת בלק על פסוק מעיין גנים,

ה' גנים אית להקב"ה דקא משתעשע בהון,

מעיין חדא עלייהו דקא משקי לון האי גנתא,

אית גנין אחרנין עבדין איבין לזינייהו,

והאי גנתא אתשקי מהאי מעיין דאשקי לון.

 

 פי' ה' גנים שעל ידם נבנית מלכות, ונעשית גן,

ומעיינא חדא דאשקי לון, הוא היסוד המשקה את הגן. תחות האי גן,

אית גנין אחרנין, אות ד' שבארנו שירדה למטה,

ונעשים גנים אחרים שהוא אות ו' הנשאר למעלה אתהפיך לבחי' זכר,

 והיסוד שבה נעשית מעיין, דאשקי ומזדווג עמה,

כמ"ש, וזש"ה וכגנה זרועיה תצמיח, זרעה לא נאמר,

אלא זרועיה, והם הספיחים:

ופי' - כי קודם החורבן,

היו באים נשמות חדשות לעולם,

אבל לאחר החורבן לא יש אלא ספיחים.

והטעם, לפי שסבת החורבן היה,

 שלא שמרו שמיטה, ואכלו חדש,

לפיכך נגזר עליהם,

שכל ימי החורבן לא יאכלו אלא ספיחים.

ופי' - כי ממה שנזרע בנוקבא העליונה בזמן הבהמ"ק,

 כשיורדת למטה, היא מתהפכת בבחי' זכר,

ומזרעת ספיחים עליונים בתחתונים.

וז"ס השכיבנו אבינו לשלום, וזהו בלילה.

אבל ביום, והעמידנו מלכינו לחיים ולשלום,

כי למטה יש מות, ולמעלה אין מות:

 

וכן מצינו, כי יסוד הנוקבא שהוא בנימין,

 כשמסתלק יוסף בסוד מצרים שהיא הגרון,

משמש בנימין תחתיו,  והוליד עשרה בנים,

דוגמת י' בנים שהיה ראוי להוליד יוסף ואבדם,

 ויצאו בלי נקבה,   כשהוציא י' טפין

כמאמר רז"ל שהם עשרה הרוגי מלכות,

והם י' נשמות שיצאו מיסוד עליון בלתי נקבה דרך קרי,

וקיבלום החצונים ועלו בעלייה ראשונה ביסוד בנימין,

וזרעם בסוד ד' היורדת למטה.

 

ואפשר שלכן נקרא ר' עקיבא בן יוסף,

וכשנסתלקו על ידי הריגה עלו ביסוד דיוסף, וז"ס ר"ע נכנס בשלום ויצא בשלום, שנכנס בשלום של בנימין, ויצא מן העולם בשלום של יוסף.

או יהיה פירושו, נכנס בשלום, לתקן השלום הזה שהיה פגום ועלה בידו,

וז"ש ויצא בשלום:

וז"ש בפרשת פקודי, בגין דר"ע סליק לעילא כדקא יאות,

 אעל בשלם ונפיק בשלם, כמ"ש בפירוש שאיל שאילתא,

ולא איתפרש. פי' שימות באותו מיתה לתקן יסוד עליון,

 ולא יפרד ממנו. ופי' הכא תרין סטרין, ידך ה' דא קב"ה,

שהיא השכינה, ונשמתו איתכניש לגבוה. ממתים מחלד,

דא סט"א דגופא איהו שליט עלייהו.

 

ופי', שבמיתה זאת יש ב' בחי',

א' מיתה טבעית, שכבר היה בן ק"ך שנה.

והב' היא ההריגה. ואם היתה מיתתו מיתה טבעית,

היה נכנס בנוקבא העליונה, ובנוקבא נסתלק למעלה,

ויהיה ידך משתמשת למעלה ולמטה, ומלת מחלד ג"כ למטה ולמעלה,

וז"פ ממתים ידך היתה המיתה נכנס בידך שהיא השכינה,

עכשיו שהיתה המיתה מחלד, אשר הם החצונים מחלד,

חלקם בחיים. וחלד פי' לשון חלודה, שהוא ר"ל מוצנע,

והוא נכנס בסוד העליון, והוא הנקרא חיים אל חי,

וזהו אור" זרוע" לצדיק" ולישרי" לב" שמחה", ס"ת ר' עקיבה.

 ולישרי לב, מישרים הנקראים גבורות.

 ולב הוא המלכות.

וז"ש ולישרי לב, שהם הנמשכים מהגבורות שבלב,

שמחה נמשך להם מאמא, ושמחה היא הגבורות,

שאין שמחה אלא בבשר ויין,

 שהם גבורות. וז"ש וצפונך, שהם הגבורות,

תמלא בטנם, ישבעו בנים שהם הם עצמן,

והניחו יתרם לעולליהם, פי' - כי משה ויתרו, לקחו חלק הטוב שהיה בקין, וז"ש וחבר הקני נפרד מקין, והוא עיקר עליית הגבורות, והגבורות הם עיקר לע"ל, לפי שאז אין חצונים שולטין, וההנהגה היא על ידם:

וז"ש רז"ל - לע"ל, הצדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם, וההבדל שיש בין העטרה לכתר, שהכתר הוא בזכר, והעטרה היא בנוקבא. ולע"ל, שיהיה ההנהגה ע"י הגבורות, צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם שהיא עולה להיות עטרת בעלה, כי כל גבורה נוקבא, ולכן נקראת בשם עטרה:

וכן מוצא בחוש, שהזהב חשוב מן הכסף, ומצפון זהב יאתה, והכסף מצד החסד. אלא בגין שקין היה קינא דמסאבותא,

שהיה בו תערובת מהקליפות יותר מהבל. א"ה, כ

שנראה בדעתינו, שבקין היה ב' חלקים זהב, וד' חלקים תערובות. ובהבל ד' חלקים כסף, וב' חלקים תערובות. כמה חשיבות יש לשני חלקים זהב, מד' חלקים כסף. ומזה העופרת של קין, לקח קרח, כשחלק על משה ע"ה. וז"ש רז"ל, ויקח קרח, שלקח מקח רע לעצמו, שהוא היה ממדרגה מעולה ביותר, שהוא רומז ראש ללוים, ולקח זה המקח לעצמו של קין,

כדי לעלות ולחלוק על משה. ויתרו לקח מהטוב,

והניח המותר לעולליהם הבאים אחריהם,

 ולזה הביא קין קרבן מזרע פשתן,

דפשתן הם הגבורות,

אלא שהביא מדרגה תחתונה,

שנאחזים בה הקליפות,

לכן פשתן בס"ת של קרבן - קו"ף רי"ש בי"ת נו"ן.

וזה סוד זכור רחמיךי" י וחסדיך,

וארז"ל ויצחק היכן היה,

שהלך להציל את בניו משעבוד מלכויות,

כי רחמיך וחסדיך היינו יעקב ואברהם,

וז"ש למה לא נזכר יצחק, אלא שהלך להציל בניו וכו'.

דאז הוא עיקר שלטנותו,

 

 ומה שעתה אינו ראש ההנהגה, לפי שהחצונים נאחזים בו,

אבל לע"ל בלע המות לנצח,

 ואז לא יהיה קליפה ותהיה ראש ההנהגה ע"י יצחק,

וז"ש כי אתה אבינו, ופי' ז"ל על יצחק נאמר, והבן:

עוד ענין אחר, בניצוח שמש וירח, בהיות שניהם תאומים נבראו,

והושוו זה לזה. וכשטענה אין שני מלכים משתמשים בכתר א',

אז ירדה ממעלתה והקטינה את עצמה, שהשמש בהיות שנברא ביום ד',

וניתן ברקיע ד' שהוא חלקו, ואין מקום הירח שם,

שאז היתה סמוכה לשמש, והשמש עיקרו שם,

 

לכן ירדה היא ואין לה אור מעצמה כי אם מבעלה השמש שמזווג

עמה בערב ובשעת המנחה, שמשם והלאה משפיע בה מאורו,

ומתגדלת עד י"ד יום, שהם ימי טהרה. ומשם ולהלאה היא הולכת

 וחוסרת י"ד ימים אחרים,  ונקראת עיר פרוצה,

 

כי אין לה חומה, כי אין לה אור ממנה, כי נפרצה מאותו האור,

ולא כמו שהיתה עד עתה נשפעת ונתגדלת אורה.

 והשמש ישיש כגבור לרוץ אורח, שהיא הלבנה,

שיש לה אורח כנשים כנודע:

והנה דם נדה באשה, ממקום התוהו,

ומשם נתהווה הנחש הבא על חוה והטיל בה זוהמא,

וכן נרמז בירח כי לא יהל אורו הבא מן שמש, כי אם רגע אחת,

 כי היא בתוספות אורה, ונטהרה לבעלה. וי"ד ימים פסק אורה,

שהם ימים דמסאבותא, ואחר הכ"ח יום, אין אנו רואין אותה,

שהיא תחת הארץ.

 

אבל חסרון אורה הוא ברגע אחד, והיא באותה רגע א' נרמז בפסוק, ברגע קטן עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, וז"ס הסתרתי פני רגע ממך:

עוד רמוז, שזמן רגע א' קטן, שממנה אותה שעה הטה השמש, שלא יהל עליה אורה, ואז נדבק שם סמ"אל,

להטיל בה זוהמא להנות ממנה, והיא כ"ט לחודש,

 וסימן כז"ב שהיא שקר, לכן נדבק שם באותו יום,

 ואפילו כולו שקר אין לו רגלים,

כי אץ ברגלים חוטא, שנתקצצו רגליו,

ושארו בחבורא וסיים בפרודא,

כי כבודי לאחר לא אתן והבן:

ורמוז ג"כ שפגימת הלבנה היתה ברקיע ז',

 סמוכה לחיצונים, לכן יכול לגשת,

 

אבל הזמן הוא ברגע קטן. וסוד ותצא דינה בת לאה,

 וירא אותה שכם בן חמור, שהטיל בה זוהמא.

 

וכן לחוה בהיות שיצאה חוץ לג"ע מן הפתח,

 לכן יכול הנחש לפתותה, והטיל בה זוהמא,

עד שיעביר הטומאה מן ארץ, ואז

והיה הויה למלך על כל הארץ,

ויהיה הויה אחד ושמו אחד:

\\\\\,,,,,,,\\\\\

 

להרח"ו ז"ל - ענין ידוע, שהאצילות נתחלק לג' חלקים והם

-        ג"ר, ו"ק הוא ז"א, ומלכות.

-         

-         וידוע, שבג' ראשונות, י' בחכמה, וה' בבינה דין, אך לא דין גמור כמו ה' אחרונה. והטעם, שה' ראשונה בין י' לו', שגם הוא חסד, מה שאין כן בה' אחרונה, שאין לה אלא אות ו' מצד א', לכן היא יותר קשה מה' ראשונה. ועל ידי התורה והמצות שעשו ישראל, אז אשת חיל עטרת בעלה, תעלה עד למעלה בסוד צדיקים יושבים וכו'. ונודע, ששם הוי"ה, מהוה כל הויות, ואין לך דבר שבעולם, שלא יהיה לו אור מצד שם זה, וכל אחד לפי מעלתו, ובלתו אין קיום כלל. וידוע, שבשם זה יש י"ב צירופים, והם מתחלקים לי"ב חדשי שנה:

גם ד' אותיות הוי"ה, אות א' בכל חדש, וחוזרים בכל שנה. וגם הם ד' יסודות - י' מים. ה' אש. ו', רוח. ה', עפר. וידוע שכ"א נוטל מחדש, נגד אותיות הוי"ה. גם כן המלאכים, י' מיכא"ל, ה' גבריא"ל, ו' נוריא"ל, ה' רפא"ל. ניסן נגד י', ובו שולט מיכא"ל, ומזל ניסן טלה. אייר ה' ראשונה, ומלאכו גבריא"ל, ומזלו שור. סיון ו', וידוע שהוא כלול מב' ראשונים חו"ג, לכן מלאך שלו פעמים נקרא נוריא"ל מצד ו', אוריא"ל מצד ה'. נוריא"ל כנודע שנקרא אורפניא"ל כשיונק מהפנים שעולה חשמ"ל, גי' מלבוש שהוא לבוש הפנים גי' שע"ח. ואוריא"ל הוא לבוש הגוף, ואוריא"ל גימ' רמ"ח, כמנין אברהם, שהוא חסד, שהוא תחלת הגוף, לכן מזלו תאומים, לשון רבים, לכן ניתנה התורה בסיון, שהוא אות ו' שבשם, וגם היא נגד ו':

תמוז ה' אחרונה דין גמור, כידוע שמבכות את התמוז, שהבחי' בה' אחרונה, ע"ד רחל מבכה על בניה. ומ"ש קול ברמה נשמע, הוא על ה' ראשונה, שהיא רומז ה' עלאה, שם נשמע קול נהי ובכיה של רחל, ואז גם היא בוכה, שהבכיה דאימא עלאה, ע"ד במסתרים תבכה נפשי, לכן כתיב ועיני לאה רכות, אמ"זל מהבכיה, וע"ז אמרו קול ברמה נשמע, הכוונה על ה', לזה אמר תמרורים, לשון רבים, ואח"כ אמר רחל מבכה על בניה, שהולכת בגלות, ואין הבכי על הגלתה, אלא כי איננו, פי' שהיא אינה עמהם, ונפרדה, שאז הוא החורבן כנ"ל, לכן היין שהוא הגבורה, ה' אחרונה, צריך למזוג ג' חלקים מים וא' יין, כדי למתקו בג' אותיות יה"ו, שהמתוק שלה הוא, להעלותה לנה"י, ואז ממתיקה, לכן צריך ג' חלקים מים כנ"ל, לכן בתמוז אירע מה שאירע עד ט"ב, עד שנגלה י', שהוא י' שבו, ולכן הציתו אש בהיכל בתשע, קודם שנתגלה י', לכן חכמים הראשונים קבעו התענית ביום ט', שבעשירי כבר נתגלה אור י':

אלול, ה' הראשונה, תשובה כנודע, לכן הם ימי תשובה. תשרי ו', ואמרו רז"ל מאזנים לשון רבים, וגם בר"ה הדין. יוה"כ מצד סליחה, והיינו המלאך נוריאל אוריאל. וזה סוד ג' ספרים נפתחים בר"ה - צדיקים גמורים, רשעים גמורים, בינונים. וזהו מאזנים שתי תיבות, היינו מאזנים, וכשזה עולה זה יורד, היינו צדיקים גמורים, או רשעים גמורים, ושאר חדשים תבין. וכן ד' אותיות הוי"ה, נגד ד' רוחות העולם - י' מזרח, ה' צפון, לכן כתיב מצפון תפתח הרעה, שהוא גבורה, אך לא כמתחתה (צ"ל כמתנקם) לכן אמר תפתח, שמשם ההתחלה לבד. ו' דרום, ה' אחרונה מערב, שהשכינה במערב, לכן ר"ת "רחל "מבכה "על "בניה, מערב. והנה השמש יוצא ממזרח, ששמה דכורא, והלבנה ממערב, והשמש אינה משנה הלוכה, אבל הלבנה משנה הלוכה שהיא מתחדשת, והיינו חדש. ובתחילה נראה במערב, ואח"כ מתקרבת למזרח מעט מעט, עד ט"ו יום. וע"ז נאמר, יש דרך ישר לפני איש, דהיינו השמש שהוא הזכר, שלעולם יוצא ממזרח, ולעולם הוא מאיר באופן א', אבל אחריתה שהיא הלבנה, הולכת לאחור, שהיא משנה הלוכה, והם דרכים לשון רבים, והם דרכי מות, שאחר כך נשארת בלא אור כלל, וזהו וילכו לאחור ולא לפנים, וזהו אחור וקדם צרתני, כאשר יבואר בסדר פגימות הלבנה בהלכות פורים:

והנה פרעה לקח עמו שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. ר"ל, שמצרים הוא הבן הב' של חם, ולקח ת"ר רכב בחור, שהוא נגד ו"ק, וכל רכב מצרים נגד המלכות. ומלבד כל זה, לקח שלישים על כולו, רצה לומר גם בג"ר, דהיינו שלישים. ועשו היה מצד הדין, בנו של יצחק, אלא שהיה יונק מג"ר לכן כתיב ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ר"ל בעבור ניצוץ הקדוש שהיה בו בפנים, דהיינו בג"ר. ובעבור אותו הציד, היה יצחק אוהב אותו, שאולי יתוקן עי"ז:

נמצא במקום אחר, כתיב עשי"ו, כי להיות שנתגלגל בישוע, תלמיד רבי יהושוע בן פרחיה, ולפי שדחוהו בב' ידים, וענשו, וכמ"ש. ולטעם זה, חושם בן דן הרג לעשו, שחתך ראשו, ונפל הראש תוך המערה, ונקבר שם עם יעקב, לפי שהקדושה שבו היה בראשו לבד, לכן נקבר שם:

ובהיותו יונק מג"ר, שהם ראשי ישראל,

 כגון שמעיה ואבטליון,

ור"מ ור"ע, וע"ז נאמר והאבדתי חכמים מאדום,

לכן אין מקבלין גרים לימות המשיח,

מאחר שלא ישאר שום ניצוץ קדושה כלל יבוא משיח:

 

ונחזור לענין כי ביצחק וגו',

כאשר כתוב בפגימת הלבנה בהלכות פורים,

והנה מ- י' עממין לא נתן הקב"ה לישראל אלא ז',

 ונשארו ג', שהם קנ"י וקניז"י וקדמו"ני,

שהם עמון ומואב ואדום,

 נגד ג"ר - מואב נגד חכמה, עמון אותיות נועם, דהיינו בינה, אדום עשו, נגד הדעת, שהם נגד ראש ג"ר, שהם עיקר האור, לכן נאמר פני י"י חלקם לא יוסיף להביטם, שהאומות היו אומרים, מאחר שהקב"ה מסתיר פניו מישראל, לא יוסיף עוד להביטם, שהחזרת הגוף אינו קשה כ"כ כמו הסתרת פנים, שהוא חשך גדול, אבל הש"י כוונתו לטובה, כי להחזיר הגוף לצד אחר צריך יגיעה גדולה, וצריך זמן, משא"כ כשהגוף נשאר במקומו, ומחזיר רק פניו לצד אחר, שתיכף בפתע פתאום מחזיר פניו למקומו,

 

לכן הש"י הסתיר פניו לבד, וז"ס בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ר"ל שלא יהיה העונש אלא רגע, ותיכף אוכל להחזיר אותו הסתרת פנים, מה שלא היה אפשר כ"כ אם היה בהיפך. ומש"ה ברח דודי ודמה לך לצבי,

ארז"ל כשהצבי בורח מחזיר פניו לאחור,

 א"כ נראה היפך מה שכתבנו,

שהוא הסתר כל גופו, אך שמחזיר פניו.

אלא מתרץ בעצמו זה, ואומר על הרי בשמים,

ר"ל - שלעולם פניו גופא הוא על הרי בשמים,

ומחזיר פניו ממנו, נמצא הוא ממש מ"ש,

שהש"י אפילו כשהעונות גורמין,

אין כוונתו אלא הסתרת פנים רגע ממך,

 שכוונתו לבלתי ידח ממנו נדח, ומגלגל אדם לעולם,

עד שיעשה לבוש הראוי לנפש מתורה ומצות,

כידוע כי דור הולך ודור בא,

הדור שהולך הוא הדור שבא וחוזר ומתגלגל:

ובזה יש פרושים רבים, והרשע שאינו מתוקן, אינו מתגלגל אלא פעמים ושלש עם גבר, והצדיק ר"ל המתחיל לתקן, לאלפים, עד שישלים תרי"ג מצות. ועכ"ז יש באדם חלק ראשו וגופו, והגוף הוא ב' חלקים, צד ימין ושמאל, והנה הש"י אחר שבא אדם ולא תיקן כל הצריך לו, הש"י מביא חלק אחד ממנו דהיינו ראשו, ואחר כך מביא חלק האחר, ואם לא תיקן מכל וכל, חוזר חלילה לעולם, באופן שאפילו יהיה אלף פעמים, הם לעולם חוזרים על ג', וזהו פעמים ושלש עם גבר, וכל זה לבל ידח ממנו נדח, לכן הדור שבא וכו'. וזה דווקא לאנשים שיש להם מצות הרבה, אבל הנשים, עליהם נאמר והארץ לעולם עומדת, או היא צדקניות, או נכנסת לגיהנם, או הולכת לאבדון:

והנה בכל דור ודור, יש צדיק אחד שראוי להיות מנהיג הדור, וגם הוא מהלך ובא עם בני דורו, להאיר להם, וזהו וזרח תחלה, ואחר כך ובא. והוא מה שאמרו רז"ל קודם שתשקע שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי. קודם פטירת הצדיק, נולד צדיק אחר, כמאמר רז"ל. וזהו וזרח השמש ובא השמש אל מקומו שואף זורח הוא שם. והכוונה שנפטר הצדיק, משם מאיר לצדיק שנשאר במקומו, וזהו אל מקומו, ר"ל לצדיק שנשאר במקומו, שואף וזורח הוא שם. ואמר כל הנחלים הולכים אל הים, שמלבד המנהיג הכולל, יש כמה פרטים חכמים המנהיגים הדור, והיינו כל הנחלים הולכים, שהם ת"ח שיוצאין מצדיק זה, והם ענפים לו, כולם הולכים לים, שהוא כללות, כדי לתקנם ולהנהיגם, והים אינו מלא, ואינו מתנהג ומקיים התורה ומצות כראוי, באופן שיחזרו ויתגלגלו הם, והחכמים עמהם, וזה אל המקום שהנחלים הולכים, הם שבים ללכת, ומתגלגלים עם הדור ההוא, ע"כ מהרח"ו. צמח - שמעתי שאומרים בדמשק, ששאלו להרח"ו, טעם למה אנו מברכין ברכת הלבנה במ"ש, ואמר, כי הטעם הוא, שאז נחרב הבית, והלכה השכינה בגלות, לכן אנו מבשרין חדוש ישראל והשכינה:

ברכת הלבנה להר"א הלוי קודם ברכת הלבנה,

צריך לומר הללו את י"י מן השמים, עד חק נתן ולא יעבור,

 

 ודע כי יעבור גי' רפ"ח, וכן דוד מלך חי וקיים, גי' רפ"ח. מהרב ז"ל - שיש לומר קודם הברכה, מזמור הללו את ה' מן השמים, כי בד' הללו ראשונים רמוזים ד' עולמות אבי"ע כסדרן, ובג' הללו אחרונים לכלול עשיה ביצירה ויצירה בבריאה, ובריאה באצילות, ממטה למעלה. וגם כי בו רמוז בס"ת קנ"א, חק" נתן" ולא", כי שם זה ביסוד אמא, המתגלה בחזה ז"א, ומאיר על עבר פני רחל היוצאת משם, וע"כ סמוך לו ולא יעבו"ר, העולה מספרו דוד מלך חי וקים:

להרח"ו ז"ל - ברכת הלבנה אנו אומרים בר"ח, לפי שאז היא מתחדשת, ולפי שהיא יוצאת בת"ת שלו, נקראת עטרת תפארת, והנה עטרה היא כתר, ובכל היא נקבה, אלא שהכתר הוא ג"כ דכורא, כי הוא כתר שלו, אבל העטרת היא כתר לנוקבא, לכן היא נקראת עטרת, וזהו עטרת תפארת לעמוסי בטן. כי לכך אנו אומרים ברכה זו בר"ח, מפני שהיא מתחדשת בר"ח, ולפי שהיא יוצאת בת"ת שלו, נקראת עטרת תפארת, לעמוסי בטן הם ישראל, שכולם יוצאים מבטן שלה, והם עמוסים, ולפי שהם שם מקום שלה, גם הם עתידין להתחדש כמותה:

ומדלגין ג' דלוגין, כי לפעמים מלכות תחת היסוד, והנה כדי להתחבר גופא בגופא, שהוא בספירת ת"ת, צריך לדלג ג' דלוגים, כי מדלגים נה"י, ועולה בחג"ת, ואלו הם ג' דלוגים של ברכת לבנה לחברה עם בעלה, והוא עליית נה"י בחג"ת:

וצריך לנער שולי בגדיו, להבריח את החיצונים הנעשין מקטרוג הלבנה. (ומורי ז"ל היה מנער כנפות הטלית קטן, כי הוא בגד המלכות כנודע) ואחר ברכת הלבנה אומרים שלום עליכם ג"פ, והוא כי קטרוג הראשון של לבנה, באומרה א"א לב' מלכים להשתמש בכתר א', ולזה אנו אומרים בברכת לבנה שלום עליכם שלא יהיה עוד שום קטרוג:

מהחברים - ברכת לבנה, הנה נודע לכל באי שערי חכמה, כי כל פנות שאדם פונה לעלות, עליונים למעלה ותחתונים למטה, והם יתעוררו הכוחות של מטה בעובדא ומלולא, אשר הם נקראים מ"ן, לעורר מ"ד דלעילא, זה אחר זה, וזה למעלה מזה, עד הגיע להוריד שפע מעילת העילות ית' שמו, לכן צריך בכל תפלות וברכות שאדם מתפלל, לכוין בהם כוונה גדולה, כי דבור נחשב לעובדא, והכוונה שהוא מכוין הוא מלולא, ואם ככה, אנחנו חייבים לעשות בכל הברכות, ק"ו בברכת לבנה, שאנחנו תובעים עלבונה בתחלה, מנה אחת אפים, לספר קצת בשבחה בפניה, ולהעלותה למעלה העליונה, כאשר היתה באמנה אתו, וק"ו בן בנו של ק"ו, אחרי שאנחנו בברכה זו ותופסים אמונת אמון ויוצר שלנו, אשר מלא בפיו לאמר, הביאו עלי כפרה, כי אם ככה הוא עושה, נדבק בו, לאחריו נלך, כאשר רמזו רבותינו ז"ל בדבריהם הקדושים בשם ר"י, תנא דבי ר' ישמעאל, אלמלא לא זכו בני ישראל להקביל פני וכו', שכוונה לומר, בברכה זו שאנו מברכים, ומעלין ומתנשאים את הלבנה, אנו מקבלים בדורון נאה, פני אבינו שבשמים, לפי שאנחנו מפייסין אותה במקומו על שנתמעטה, וא"כ הרי זה לו ית' דורון וקבלת פניה מאתנו, לכן נבאר ברכה זו, וזהו - ברוך - עולה רכ"ח, ר' אלהים ברבוע, כ"ח אותיות המילוי דמלוי דס"ג, אמא המאירה ברחל, והכוונה שאנו מכוונין בשם אלהים המאיר לרחל, שתתפייס בחסרונה, אשר כמאמרו, מאמר ו', היא רחל הנקרא מאמר, שהיא מקודשת לו' ת"ת, ומאמר הם קדושין, נמצא שהיא מאמר של ו' ברא שחקים - בנצח הוד יסוד דידה, שנתפשטה בעולמות, ברא שחקים, שהם היכל חסד וגבורה דבריאה, שנקראים שחקים, ששוחקים מ"ן לצדיקים כנזכר פרשת פקודי, שהם מ"ן דמנצפ"ך, שהם צריך מתוק גדול, לפי שהם יותר חזקים מן הג' גבורות, והראשונים יתמתקו משלם לע"ל, וזה במאמרו, מאמר ו', פי' - בנצח הוד יסוד דידה שיתפשטו בעולמות, ברא שחקים, אלו ב' היכלות דבריאה, שבהם שוחקים מ"ן, ומי הם השוחקים מ"ן, אותן דקבלו יסורין בשביל הקב"ה, דאתתרכת מאתרהא, וגם הנהרגים על קדושת השם, מדה כנגד מדה, מפני שהם זבחו את יצרם וגבורתם, וקיבלו יסורין לשם שמים, אין עומד לנגדו, ותיכף אחר מותם עולה לב' היכלות אלו לשחוק מ"ן כנ"ל:

וברוח פיו כל צבאם, פי' - רוח הוא זעיר אנפין, הנקרא רוח, ופיו של הרוח היא הנוקבא, כי פ"ה רומז לנוקבא. ופי' - כי זאת על ידי הנוקבא שהיא פיו, תיקן כל צבאם דיצירה, שהם המלאכים הנקראים צבא מעלה. ואע"פ שזעיר אנפין מקנן ביצירה, יכוין עתה לרחל בבחינה זו, שלא יעשה דבר ביצירה, כ"א על ידי רחל:

חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, צריך לדעת כי כל הנבראים הם תחת הזמן וחוק, הם בעשייה, ויהיה בחינת חק וזמן, חק ע"י ז"א, וזמן ע"י רחל, נתן לעשיה לכל דבר, שלא ישנו את תפקידם ר"ל הנהגם:

ששים ושמחים, כי כל העולמות ששים לעשות רצון קונם, ואמר לשון רבים, שהם ב' שמות קס"א, כי כל א' גימטריא קונה, שהם בנצח הוד יסוד דאמא, לעשות רצון ב' שמות הנ"ל,

המאירין בכל העולמות:

 

 

פועל אמת שפעולתו אמת, אמת הוא הזעיר אנפין,

כי כ"א פעם אהי"ה, גימטריא אמת,

 כי הז"א נבנה ונתקן כולם בשם אהי"ה דאמא,

ועוד כי א' דאמת הוא שם אהי"ה שהוא בבינה כנודע.

 והמ' פתוחה רמוז למלכות דבינה המשפעת לזעיר אנפין,

 כנזכר בזוהר, ות' רומז לרחל באופן זה,

 כי תחלת ת' הוא י', שהוא תק"י,

ובאה מה' דאמא,

 ת' כלולה מי' וי' מי' הרי ת"ק,

וי' רומזת לי' דאבא,

 המאירה לה' פי' נקודה בהיכליה

כי ה' דאמא נבנית מן י' דאבא, כיצד במלוי יו"ד יש ו"ד, והוא צורת ה' ולכך יו"ד דאבא מאיר בה' דאמא, הרי לך י' של ת' רומזת למלכות, ורומז לה' לאה, וכרעים דת' שהוא נ' כפופה רמוז לז"א, שהוא בסוד ו', ופסיעה לבר רומז לרחל, הרי נרמזו זו"ן, הרי לך מלת אמת, רומז בנין ז"א כנ"ל, לכן אמר פועל אמת ז"א, שחותמו ובנינו אמת:

שפעולתו אמת היא המלכות, שמקבלת ממנו, כי גם היא כל מעשיה כמוהו, ואמת שהוא ז"א, כי כל העולמות שהם בי"ע שנתקנו על ידה,

 ג"כ לא נתקנו אלא בדמותו שהוא ז"א, בדמותו ובצלמו:

וללבנה אמר, פירוש - הקב"ה הבטיח לישראל,

למלכות שהיא לבנה, שתתחדש ותעלה למקום תפארת.

פי' - למקום שהוא עתה ז"א,

 וקובע לה מקום עד היכן שמגעת,

שהוא לעמוסי בטן, אמא עם ז"א.

וזה וללבנה אמר, שהיא נוקבא, אמר הקב"ה, שתתחדש ותעלה למקומה לע"ל, עד שזאת היא עטרת,

תהיה בתפארת, ולהיות במקום שהוא עמוסי בטן:

עיין בראש השנה פי' אחר על עמוסי בטן,

שהם עתידין להתחדש כמותה, פי' - שזו"ן יתחדשו לעתיד, ויהיו כאו"א. גם הוא פירש אמא, תתחדש ותתעלה באופן כי אמא ותבונה הם פרצוף א', וכן יש"ס ואבא יעשו פרצוף א', ויתוקן העולם. לפאר ליוצרם ר"ל - יעלו ב' מעלות, ויתקשרו, עד שבמקום שהיא עתה פאר, שהוא ת"ת, שם יהיה יצירה, כי יתעלו העולמות ב' מעלות, באופן - שעשייה תתעלה ביצירה, ויצירה בבריאה, ובריאה באצילות, וזהו מעלה א'. ואחר כך יעלו מעלה ב', העשייה שעלתה במקום יצירה, תתעלה בבריאה, הרי ב' מעלות. ויצירה שעלתה לבריאה, תתעלה למקום אצילות. ובריאה תעלה מעלה העליונה וגבוהה עליהם. ואצילות יעלו עד הסיבה העליונה. לזה רמז הכתוב, באומרו והיה אור הלבנה שהיא מלכות תהיה כאור החמה זעיר אנפין. ואור החמה ז"א, יהיה שבעתים, פי' - שז"א יעלו י"ד ספירות, וזהו שבעתים ב' פעמים, לרמוז שהם ז' של התבונה של מעלה ממנו, וז"ס של יש"ס:

כאור שבעת הימים, פי' - ואבא יהיה אור ז' ימים,

ר"ל שאבא יעלה לז' תיקונים דעתיק, הנקרא ג"ט קר"ע פ"ח, שהם ז' ימים הידועים, ולז' תקונים אלו, היה שבח יותר ומעלה אחרת נודעה, כי הם מעולם הנסתר:

על שם כבוד מלכותו, פי' - שעלו זה דיצירה עולה עד מקום אצילות, כל שאר העולמות יהיה בכח "שם "כבוד "מלכותו, שעולה בא"ת ב"ש ב"ם, רמז לשם מ"ב דאנ"א בכח, שמקומו המיוחד לו הוא ביצירה, אמת שיחפוץ הוא ופועל פעולתו בעשיה, כי שם בעשיה צריכין לו, ושם פועל גבורות מעשיו, והעשיה היא הנקודתו הרגילה, וביצירה הוא שם של מ"ב דבראשית, באותיותיו ונקודתו. וכל שם מז' שמות, נחלקו בספירות דיצירה, כיצד - אבגית"ץ, בחסד, וכן כל א' וא' עד"ז, באופן שבכח זה דמ"ב, שהוא ר"ת "שם "כבוד "מלכותו, ר"ת שכם, ובא"ת ב"ש גי' מ"ב, יתעלה עד מקום מ"ה, המיוחס לז"א דאצילות, באופן שיצירה נתעלה לאצילות, ואז יהיה ראשו כתם פז, כי מ"ה ומ"ב, גי' פ"ז, וזהו תולה ארץ על בל"י מ"ה, גי' מ"ה ומ"ב:

ברוך אתה י"י מחדש חדשים - יכוין,

 כי בכוונה פתיחה, במלת ברוך, דהיינו אלהים ברבוע ר',

וכ"ח אותיות דמלוי מלוי ס"ג,

 ויכוין עתה ממטה למעלה.

ובפתיחה מלמעלה למטה,

ויאמר ברוך עושך ברוך יוצרך,

 עשייה ויצירה. ברוך בוראך,

בריאה. קונך,

אצילות. ומדלג ג"פ להעלות עולמות בי"ע לאצילות,

ויאמר כשם שאני וכו',

כך כל אויבי וכו', שהם הקליפות לא יוכלו ליגע בי לרעה, כי לא יהיה בי, כך סימנא היא שלא יגע בך לרעה. ויאמר ג"פ, כדי להציל מלכות מג' עולמות בי"ע, מכל מיני קליפה:

ויאמר תפול וכו', ישר והפוך, ישר להציל מלכות דבי"ע מן הקליפה. ובהיפך יכוין לחרב פיפיות בידם, להשליך הקליפות על שונאי ישראל להכניעם אמן:

ויאמר סימן טוב ומזל טוב וכו',

 דוד מלך ישראל חי וקים,

 כי ראי זה כראי זה, בחשבך כפל אותיות דוד, גי' חי וקים לעד, באופן זה - ד' כפול ח', חפ"ח ס"ד. ו' כפולה י"ב, י"ב פעם י"ב, קמ"ד. ד' אחרונה ס"ד. הרי רע"ב, כמנין חי קים לעד. ועוד דוד בכפל מרובע התיבה, יעלה מספרו דוד מלך ישראל קים,

באופן זה - דוד גי' י"ד, והכפל הוא כ"ח,

 כ"ח פעם כ"ח עולה תשפ"ד:

ויאמר תנא דבי ר' ישמעאל וכו', שלום עליכם, כלומר הם הם דברי הקב"ה, שאומר הנה אני שולח מלאכי השלום, כנגד הדורון אשר אתם משלחים במקומי, והנה נותן לכם את בריתי שלום:

\\\\\\\\\\,,,,,,,,,,\\\\\\\\\\

שער ר"ח חנוכה ופורים - פרק ד:

בזה הפרק יבואר סוד חנוכה:

סוד שמונת ימי חנוכה,

איהי מקבלת אור ההוד בעצמו, שלא ע"י ז"א,

כי בחול יעקב בנצח ורחל בהוד,

 וביען אשר לא תיקן ההוד,

בענין והודי נהפך עלי למשחית. והנצח נתקן,

 

בענין וגם נצח ישראל לא ישקר,

לכן מקבלת איהי אור מן ההוד על ידו דרך הנצח.

אבל מתתיהו בן יוחנן כ"ג, תיקן ההוד,

באלו הח' ימים לבד,

לכן מקבלת איהי אור מן ההוד עצמו על ידה,

 ושלא על ידו,

לכן אנו אומרים על הנסים בברכת מודים,

 שהוא כנגד ההוד:

 

מהחברים היא נצח, שהוא ענף החכמה,

סוד שמן משחת קודש, ולכן היה הנס בשמן, וע"י כהן.

 

ודע, כי יש בה ג' יחודים,

א' נגד נה"י, כי עד שם מגיע קומתה לבד,

ובזה היחוד הוא הוי"ה אדני.

ולפעמים הוא נגד החזה, ואז הוא הוי"ה אלהים.

ולפעמים הוא שוה עד הכתר שלו, ואז הוא הוי"ה אהי"ה,

וג' יחודים אלו, גי' נר.

(עיקר כוונת נר חנוכה הוא, להוריד הארה למטה באלו הימים,

כאלו היה הזווג עם בעלה פב"פ, שוה לו עד הכתר ברמ"ח אברים,

הרי רמ"ח וב' דרועין, גי' נר. ושם הויה בזווג זה,

הוא י"א ה"ה ו"י ה"ה).

והנה בחנוכה היא נגד נה"י לבד,

ואנו ממשיכין לה אור מג' יחודים אלו עליונים, לעשות אותה נר.

 

והנה בחנוכה, זו היה כוונת ההדלקה,

שיכוין האדם כשמוריד ידו להדליק,

כי היא למעלה מג' טפחים, שהוא כנגד נה"י,

שהם ג' טפחים, ולמטה מי' טפחים,

שאינו עולה עד הראש,

 ואנו ממשיכין לה אור מן הראש.

לכן אם הניח אותה בתוך י' יצא, כי כל זה נקרא מקומה,

 

כיון שהיא נוטלת אור מן כל י'. אבל למעלה מי' אין להניח.

 וביום השבת, היא עולה עד הכתר שלו,

 ואז מקומה ממש בכל הי', ואז היא נקראת נר שבת שלימה.

 

ולכן אם לא השיגה ידו,

 לקנות שמן לנר של שבת ונר חנוכה,

נר שבת קודם, שיותר טוב להעלותה עד למעלה,

עד כל הי', ולא נר חנוכה שהוא למטה,

אף שהאור בא לה מכל הי':

 

וגם לכך ראוי להדליק ערב שבת,

נר חנוכה קודם שידליק נר שבת,

כי ראוי להעלותה מעט מעט ממטה למעלה ממדרגה למדרגה.

אבל אם הדליק של שבת קודם, שכבר עלתה למעלה עד הראש,

איך ידליק של חנוכה, ויחזור להורידה למטה בנה"י ח"ו:

 

ודע, כי אנו מדליקין אותה עם שקיעת החמה,

כי אז היא מדת לילה, והיא יורדת למטה,

אל הבריאה וליצירה ולעשייה,

 לתת טרף לביתה וחק לנערותיה,

 

 ואז אנו ממשיכין לה אותן האורות שהיו לה למעלה.

 ולפי שעיקר המשכה היא מאותו האור הנמשך אליה מן הראש,

שהוא הו"יה אהי"ה,  כי כשהם מלאים ביו"דין הם גי' רגל,

ה'י ויו יוד ה''י (ע''ב) + (קס''א) אלפ ה'י יוד ה'י= ע''ב+קס'א= רגל

ואין האור הזה יכול להמשיך אליה, אלא זמן מועט,

לכן גם מצות הדלקה אינה אלא זמן מועט,

 וזהו עד שתכלה רגל מן השוק,

 

כי השוק הם העולמות התחתונים,

עד שתכלה אותו רשימו מן האור שנמשך אחריה למטה עד מקומה.

לכן הדלקה עושה מצוה, ולא ההנחה,

כי אין אנו מעלין אותה ממקומה כלל,

אלא שאנו ממשיכין לה אור מלמעלה אל מקומה לבד,

היינו ההדלקה. ולכן אסור להשתמש לאורה,

כי כדי להיות אור הקודש העליון יורד עד למטה,

אשר שם מקומה במקום אשר מצוים שם החיצונים,

ואנו חוששין שלא יתאחזו באור העליון,

ולכן אין להנות מן האור. (א):

 

\הגהה (א) צמח - מכאן כי בשבת יכול להנות מנר של שבת,

כי שם אין החיצונים כנזכר בנר של חנוכה:

 

פי' חנוכה, הוא חנ"ה כ"ו,

והוא שיונקת המלכות מאימא עלאה הנקרא חנ"ה, העולה ס"ג,

כי חנה בבינה, ושם שם ס"ג, ושרשו הוא ייא"י, מספרו אל,

כמספר הוי"ה עם ד' אותיות והכולל, וזהו חנ"ה כ"ו.

 יוד-ה' ואו ה''י = ס''ג. = חנ''ה.   

וזש"ה, ואת חנה אהב וה' סגר רחמה, (ב)

פי' - כי אלקנה הוא בחינת אבא,

וחנה בחינת אימא, ואינו יכול להזדווג עמה, לפי כי ה' סגר רחמה,

ר"ל שנה"י דבינה שם נעלמים בראש ז"א בסוד מוחין.

 

וז"ס בספרא דצניעותא, אתי מפתחא דכליל שיתא

לכן או"א אינם יכולים להזדווג ביחד,

אבל מסתלקות למעלה ומזדווגת,

וז"ס ועלה האיש ההוא מעירו, ואז מזדווגין יחד:

הגהה (ב) א"מ, אלקנה גי' אל במלואו, אלף למד:

............................

בענין חנוכה - בברכות, תחלה תכוין,

כי הלא יש תוספות קדושה יותר מבחול, כמו שיש בשבת וי"ט ור"ח,

רק שאינו דומה להם.

 

אמנם נלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה,

לידע איך בחול איהו בנצח ואיהי בהוד,

ובחנוכה ופורים הוי תרוויהו בהוד,

ואדרבא נראה כי הוא גרוע מבחול,

אך הענין כי בחול יעקב לקח הארת שניהם דידיה ודידה,

מן נצח ומן הוד, ואח"כ נותן חלק ההוד בה אל הנוקבא,

נמצא כי היא טפילה אליו. אך בחנוכה ופורים,

היא יונקת מן ההוד ע"י עצמה, שלא על ידו, וזה תוספות קדושה אליה:

 

 

ונדבר עתה בענין הברכות, דע כי שרשם סובב,

 על היות לה סוד יחוד א' ונאה, והוא סוד נר, שידעת,

שהוא סוד יחוד שם הויה ואהיה, הויה אלהים, הויה אדני.

וג' יחודים אלו, גי' נ"ר. והנה בברכות אלו, רמוזים כל הג' יחודים,

 

דהיינו - בברכה א', יחוד א', הויה אהיה.

בברכה ב', הוא יחוד ב', של הויה אלהים.

בברכה ג', יחוד ג', של הויה אדני. אמנם תכוין תחלה,

להמשיך אליה ע"ב ס"ג מ"ה, גי' ק"פ, כמנין להדליק ע"ה,

 

כי הוא סוד שם ב"ן, ולכן תמשיך אליה ע"ב ס"ג מ"ה,

וע"י זה תמשיך ודולקת ומאירה, ותעשה נר חנוכה,

ואז תתייחד עם דודה, בג' היחודים שהם גי' נ"ר.

ותכוין לשם קדוש נח"ל, שהוא ר"ת להדליק נר חנוכה,

והוא המשכת אור עליון של הבינה לז"א.

(ס"א, עצמו מן הנחל העליון, כי בכח אור זה הבא עליו מלמעלה,

 יש בו אור ליתן אליה, להדליק ולהאיר אותה)

 

כדי שיוכל להתייחד עמה, ביחוד נ"ר הנ"ל.

 לכן תכוין, כי נחל ע"ה, הוא סוד שם מ"ה, ובתוכו שם אהי"ה כזה

ברבוע - יו"ד ה"א, ו"א א' א"ה אה"י אהי"ה וה"א, גימטריא פ"ט,

והוא, כי סוד אחוריים דאהי"ה הוא סוד דם אדם, כמבואר אצלינו.

(ס"א, כי אחוריים דאהי"ה הנ"ל גימטריא דם, הוא דם זעיר אנפין,

ומן א' שבתוך וא דמ"ה, נעשה אהי"ה גימטריא דם,

הבא לזעיר אנפין מלמעלה, מן אהי"ה שבאמא):

 

ואפשר ששמעתי, גם כן לכוין להמשיך זה לשם ב"ן,

ומלוי אותיות דמלוי המלוי, שהוא גימטריא נחל, רק שאיני זוכר אם שמעתיו:

 

אחר כך תכוין, להמשיך מס"ג אל הנוקבא, וזהו חנוכה, שהוא ס"ג כ"ו,

אלו הם גימטריא חנוכה, ותמשיכם למלכות:

 

אחר כך ברכה ב' במלת שעשה, שהוא ש"ע ש"ה.

ופירוש ש"ע, הוא ב"פ אל"ף למ"ד, שהוא הארת פנים עליונים,

מסוד א"ל, למתק אלהים דיחוד ב' הנ"ל, שהוא במלוי יודי"ן,

שהוא ש, ועם ה' אותיות אלהים, הרי ש"ה:

אלף למד הי יוד מם = ש'.  

מהחברים - כשיאמר נ"ר, יכוין ג' יחודים הנ"ל, גימט' נ"ר. וכשיאמר חנוכה, יכוין גימטריא ס"ג כ"ו. וב' אל יוצא - א' מן ס"ג, י"י א"י. וא' מן כ"ו,

כי כ"ו ם אותיות ההוי"ה, ועם כולל, עולה א"ל.

וכשיאמר חנוכה, יכוין ס"ג כ"ו, ויאריך בב' אותיות אחרונות כ"ה,

עד שיכוין הג' יחודים העולין נ"ר. בברכה ב', יכוין הוי"ה במילוי ס"ג, והוי"ה בניקוד אלהים. כשיאמר שעשה, יכוין ב' אותיות ש"ע, יכוין ב' אל הנ"ל, שעולין ש"ע. ובב' אותיות אחרונות ש"ה,

יכוין אלהים ביודי"ן גי' ש, ועם ה' אותיות אלהים, הרי ש"ה):

\\\\\\\\\\\,,,,,,,,,,,,,\\\\\\\\\\\

 

ענין נר חנוכה,

כבר נתבאר לעיל, והנה

בברכה ראשונה  יכוין כשאומר ברוך אתה י"י,

יכוין כי הוי"ה זו דע"ב דיודי"ן.

גם תכוין לחבר אהי"ה דיודי"ן, ושניהם גימטריא רגל,

וזה עד שתכלה רגל מן השוק.

 ................

ובברכה ב', כשמזכיר הוי"ה, יכוין שהוא במלוי ס"ג,

 ויחבר עמה אלהים. והענין יכוין כי הוי"ה זו של ס"ג,

וניקודה בניקוד אלהים.

 

ובברכה ג', יכוין כשאומר יהו"ה, שהיא של מ"ה,

ויחבר עמה שם אדנ"י:

......................

בענין נרות חנוכה, כבר בארנו כי נר חנוכה,

 יכוין ג' יחודים הנ"ל. וכאן מצאתי כתוב,

 שיכוין כי הוי"ה א' שעם אהי"ה הוא ביודי"ן,

והוי"ה שעם אלהים הוא בס"ג.

והוי"ה הג' דאדנ"י, היא דמ"ה.

ואלו הג' עצמן הם גימטריא להדליק, ע"ב ס"ג מ"ה.

גם במלת חנוכה, שארז"ל חנו כה. וסוד כ"ה,

 הוא סוד כ"ה אותיות של הו' שמות שבמלת נר:

 

שעשה, בארנו - כי ש"ע, הם ש"ע נהורין,

שהם גימטריא ב' א"ל במילוי, ומציאות ב' א"ל אלו,

הם בשם ס"ג, שבארנו במלת חנוכה, שהיא חנ"ה כ"ו,

כי חנה גימ' ס"ג, שהוא הוי"ה פשוטה ומלאה. והנה הפשוטה הוא כ"ו,

וד' אותיותיה ועם הכולל גי' א"ל,

וכן בס"ג במלוי יש י"י א"י גי' א"ל,

וב' א"ל הנ"ל מתמלאין כנ"ל, ונרמזו באותיות ש"ע מן שעשה.

 גם במה שבארנו במלת נ"ר,

כי יש בו יחוד הויה דע"ב עם אהיה, תכוין כי גם אהי"ה זו היא ביודי"ן,

אז שניהם גימטריא רגל, כי גם חנוכה גימטריא רג"ל,

נ"ל שצ"ל נקרא רגל, כנזכר בתיקונים:

 

 

מורי זלה"ה, היה נוהג להדליק נרות חנוכה בנוסח מהרי"ק, (הובא בב"י)

שלא כנוהגין באופן אחר, והוא מה שהיה נוהג,

כי בלילה הא' מתחיל מן היותר רחוק מן הפתח,

ובלילה ב' מתחיל מנר הסמוכה לראשונה. וכן היה עושה. באופן,

כי בלילה אחרונה היה מתחיל להדליק, אותה שהיא יותר קרובה לפתח:

 

מהחברים - בברכה יש י"ג תיבין, נגד י"ג מכילין דרחמי,

דאמא מקשטי לברתא לתקנא הוד דידה.

וקשטה בח' מכילין דידה קדמאין מן א"ל וכו',

 

עד תמינאה נוצר חסד. ויכוין למכילתא חדא,

שכל א' כלול מי"ג, וביום הח' שהוא נוצר חסד,

 מעוררת ביומה כל שאר המדות,

ע"י בטישה דנוצר עם ונקה, שהם ב' מזלות עלאי ותתאי,

כדי להשפיע למלכות, ואלה הח' מדות דאמא, אינון תמנין.

 אהי"ה כל אחד ברבוע אותיותיו, אהי"ה פעם אהי"ה,

עולה אמת, שכנגדם ח' אמת דאמת ויציב:

 

והם כזה,

א אל"ף ה"י יוד ה"י

ב אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה

ג אל"ף ה"א יו"ד ה"א

ד אל"ף ה"י יו"ד ה"א

ה אל"ף ה"י יו"ד ה"ה

 ו אל"ף ה"א יו"ד ה"ה

ז בקדימה ואיחורה בקריאה כזה –

אל"ף ה"א יו"ד ה"י

ח אל"ף ה"ה יו"ד ה"י

ט אל"ף ה"ה יוד ה"א:

הסר השורש שהוא קס"א, נשארו ח',

לפי שאין השפעתה לזעיר אנפין,

אלא מטבורה ולמטה וקס"א הוא למעלה מהטיבור.

 

 ליל א', יכוין אל הוי"ה, י"ו בסגול ה"ה בקמץ.

ליל ב' יכוין רחום הוי"ה, י"ו שב"א ה"ה קיבוץ.

ליל ג' י כוין וחנון הוי"ה, י"ו חול"ם, ה"ה קיבו"ץ.

ליל ד' ארך הוי"ה, י"ו חירק ה"ה קיבוץ וכו', עיין לקמן.

ליל ח' נוצר חסד הוי"ה בניקוד צבאות.

יש נ"א, ה' אחרונה בקיבוץ.

ברכה ב', בכל יום באזכרה ס"ג וקנ"א.

 עוד, ליל א' ניקוד צבאות.

ליל ב', שורק.

ליל ג', קיבוץ. ליל

 ד', חירק. ליל

ה', חולם. ליל

ו' שבא. ליל

 ז' סגול. ליל

ח' צירי:

בברכה ג', שם מ"ה כולו חולם, ובכל שהחיינו הכל מ"ה:

מ"כ בסידור א', כסדר זה –

יום א', אל"ף ה"י יו"ד ה"ה, קנ"ו א', ורבוע פשוט, עולה אמת,

דהיינו אהי"ה פעם אהי"ה, גימטריא אמת, והם מן ח' אמת שבאמת ויציב,

 דהיינו א' רבוע אהי"ה, ומעורר מכילתא א' מי"ג מכילין דרחמי, ונקרא א"ל.

 

יום ב', אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, קנ"א ורבוע פשוט, גימטריא אמת, ומעורר מכילא ב', הנקרא רחום.

 

יום ג' אל"ף ה"ה יו"ד ה"א, קמ"ז ב', ורבוע פשוט, גימטריא אמת, ומעורר וכו', וחנון.

 

יום ד', אל"ף ה"א יו"ד ה"ה, קמ"ז א', ורבוע פשוט וכו'.

 

יום ה', אל"ף ה"א יו"ד ה"י, קנ"ב ב', ורבוע פשוט וכו'.

 

יום ו', אל"ף ה"י יו"ד ה"א, קנ"ב א', ורבוע וכו'.

יום ז', אלף ה"ה יו"ד ה"ה, קנ"א, ורבוע וכו'.

 יום ח', אלף ה"א יו"ד ה"א, קמ"ג, ורבוע וכו'. ומעורר יום ח' כל שאר מדות וכו':

ענין על הניסים, כבר ידעת מה שכתוב בתיקונים,

 כי נ"ה הם ב' פקודין, דאתמר בהון פקד פקדתי,

 והם חנוכה ופורים, שבהם מתגלין האורות דנ"ה.

והנה בנצח שם הויה, ובהוד אדנ"י, הנזכר בתיקונים,

והם מ"ה ואדני, גי' נ"ס,

ויסוד כלול בגויהו, הכולל נ' שערים, גי' י"ם,

לכן נקרא על הנסים, נס י"ם.

והנה נמצא, כי נ"ה נקראו נסים, לכן אומרים בחנוכה ופורים על הנסים.

מ"כ, כל הגאולות ראשונות, היו בסוד ההוד,

ולכן כל השירות הם בלשון נקבה, דאיהי בהוד.

ואפילו גאולת מצרים, היה על ידי בתיה בת פרעה,

ולפיכך כתיב ונתת מהודך עליו. וכן גאולת סיסרא,

 היה על ידי דבורה ואשה יעל.

וכן גאולת יון, ע"פ בת מתתיהו,

 והיה אז בתיקון הוד, לפיכך הם ח' ימי חנוכה, כי הוד ספירה ח'.

ופורים היה על ידי אסתר. אבל לעתיד לבא,

יהיה הגאולה מצד הנצח, ולכן יהיה גאולה נצחית וקיימת,

כדכתיב וגם נצח ישראל לא ישקר,

וזה ויז נצחם על בגדיהם, בסוד גם את זה לעומת זה וכו':

\\\\\\\\\\\\.........  חג שמח ........\\\\\\\\\\\\

רבי דוד קורן, קרן אור ללימודי הקבלה

 

 

כתוב את הכותרת שלך כאן

וז"ס בזהר פרשת בלק על פסוק מעיין גנים, ה' גנים אית להקב"ה דקא משתעשע בהון, מעיין חדא עלייהו דקא משקי לון האי גנתא, אית גנין אחרנין עבדין איבין לזינייהו, והאי גנתא אתשקי מהאי מעיין דאשקי לון. פי' ה' גנים שעל ידם נבנית מלכות, ונעשית גן, ומעיינא חדא דאשקי לון, הוא היסוד המשקה את הגן. תחות האי גן, אית גנין אחרנין, אות ד' שבארנו שירדה למטה, ונעשים גנים אחרים שהוא אות ו' הנשאר למעלה אתהפיך לבחי' זכר, והיסוד שבה נעשית מעיין, דאשקי ומזדווג עמה, כמ"ש, וזש"ה וכגנה זרועיה תצמיח, זרעה לא נאמר, אלא זרועיה, והם הספיחים:

ופי' - כי קודם החורבן, היו באים נשמות חדשות לעולם, אבל לאחר החורבן לא יש אלא ספיחים. והטעם, לפי שסבת החורבן היה, שלא שמרו שמיטה, ואכלו חדש, לפיכך נגזר עליהם, שכל ימי החורבן לא יאכלו אלא ספיחים. ופי' - כי ממה שנזרע בנוקבא העליונה בזמן הבהמ"ק, כשיורדת למטה, היא מתהפכת בבחי' זכר, ומזרעת ספיחים עליונים בתחתונים. וז"ס השכיבנו אבינו לשלום, וזהו בלילה. אבל ביום, והעמידנו מלכינו לחיים ולשלום, כי למטה יש מות, ולמעלה אין מות:

2 תגובות

  1. דוד קורן הגב

    חזק וברוך

השארת תגובה