חודש מ"ר חשון מזל עקרב סודות המבול ויצר האדם

"א בחשוון יום פטירת רחל אמנו והולדת בנה בנימין,

רחל אשת יעקב ספירת מלכות שהיא השכינה.

בת כ"ב שנים הייתה שנישאה ליעקב.

שש שנים (יסוד)הייתה עקרה,

לאחר מכן ילדה את יוסף ספירת יסוד,

שבע שנים לאחר מכן, ילדה את בנימין,

שהוא שולט על חודש השביעי תשרי מזל מאזניים.

ויעקב קרא לו בנימין, שהוא החסד,

נא להדליק שני נרות לרחל אמנו.  ובנה בנימין,

מומלץ לקרוא  את המאמר מהזוהר.
Raakelinhauta.png

רחל מבכה על בניה

.מאת רבי דוד קורן                  זוהר פרשת ויקרא שמ"ג)

 

 

רבי יוסי פתח ואמר: ירמיה לא')

כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי וגו'

כה אמר ה', 

הרי העמידו שבכל מקום שהנביא מתחיל לדבר,

יהיו דבריו נודעים ע"י השם שמזכיר בתחילתו,

אם השם יורה על דין או רחמים,  או על ז"א או על

המלכות וכדומה,

 

וכאן כה אמר ה', זה הוא הקב"ה,

דהיינו ז"א  ומה אמר,

 קול ברמה נשמע, של המלכות,

כמ"ש לפנינו,

 

כך למדנו, שביום ההוא שנחרב בית המקדש למטה,

וישראל הלכו בגלות, ריחים על צווארם וידיהם

קשורות לאחור, וכנסת ישראל, שהיא השכינה,

נגרשה מבית המלך ללכת בגלות אחריהם,

 

הנה בשעה שירדה השכינה, אמרה,

אלך תחילה ואבכה על דירתי שהוא בית המקדש,

על בני, שהם ישראל, ועל בעלי, שהוא ז"א(יעקב)

שנתרחק ממנה. כשירדה, ראתה מקומה חרוב,

וכמה דם חסידים נשפך בתוכו,

והיכל הקדש והבית נשרף באש,

אז הרימה קולה בבכי,

ונתרגשו העליונים והתחתונים,

והגיע הקול למעלה,

עד המקום, שהמלך, שהוא ז"א, שורה בו,

 

ורצה המלך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו,

עד שירדו כמה גדודים וכמה מחנות מלאכים לנחמה,

אלא קבלה תנחומים מהם, זה שנאמר,

 

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים

רחל מבכה על בניה

מאנה להינחם על בניה,

כי לא קבלה מהם תנחומים, כי איננו,

 

הוא משום שהמלך הקדוש עלה למעלה ולא

נמצא בתוכה, זה שנאמר, כי איננו, ולא כתוב,

כי אינם, משום שסובב על המלך הקדוש,

 

אמר רבי חייא, מהו

רחל מבכה על בניה,

שהיה צריך לומר השכינה מבכה על בניה,

אמר לו, למדנו, שרחל היא כנסת ישראל,

דהיינו השכינה, וזו היא אשת יעקב ודאי,

דהיינו אשת ז"א שנקרא יעקב,

שכתוב,  ויאהב יעקב את רחל,

וכתוב ורחל עקרה,  וכתוב שם,

מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה,

שכל אלו הכתובים סובבים על השכינה.

 

אמר רבי חייא, מאיזה מקום התחילה השכינה להגלות,

אמר לו רבי יוסי, מבית המקדש,

ששם הייתה שורה,

ואח"כ הייתה מסבבת כל ארץ ישראל,

ואח"כ, כשיצאה מן הארץ, עמדה תוך המדבר,

 

ישבה שם ג' ימים, והובילה ההמון והמחנות

והתושבים מבית המלך, מירושלים,

וקראה עליה, איכה ישבה בדד וגו'

בכו רבי חייה ורבי יוסי,

 

אמר רבי יוסי, לא נגלו ישראל מארץ,

ולא נחרב בית המקדש עד שמנהיגי העולם נמצאו

חייבים תחילה,  זה שנאמר,

מאשריך מתעים ודרך אורחותיך בלעו,

 

וכיון שראשי העם הלכו ברשע,

כל העם נמשך אחריהם,

 

ר' חייא אמר מכאן,

ואם כל עדת ישראל ישגו, במה היה זה.

משום ונעלם דבר מעיני הקהל,

כי עיני העם הם ראשיהם  שכל העם נמשך אחריהם,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

פרשת ויחי פ"א

מאמר: מתה עלי רחל בדרך,

 

מתה עלי רחל וגו', רבי אבא פתח,

כה אמר ה' קול ברמה נשמע וגו'

מה כתוב אחריו,

כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו'

כי יש שכר לפעולתך וגו'

ושבו בנים לגבולם,

ושואל, אינו אומר וישובו לשון עתיד,

אלא ושבו שכבר שבו,

הלא הבטחה היא לעתיד, והיה לו לומר,

וישובו בנים לגבולם,

(ראו המשך הביאור בזוהר,)

 

 

מתה   עלי רחל,

פרשת וישלח,   קצ"ה

 

וכאן נענשה רחל על ידי היצר הרע,

שקטרג בשעת הסכנה,

ונענש יעקב על נדרו שלא שלם,  וזה היה קשה

לו ליעקב יותר מכל הצרות שעברו עליו,

ומאין לנו שבשביל יעקב הייתה מיתת רחל,

כי כתוב, מתה עלי רחלעלי ודאי היה הדבר,

משום שאיחרתי לשלם את נדרי,

 

רבי יוסי אמר, כתוב קללת חנם לא תבא,

ובארוהו, לו עם ו' דהיינו כמו שהיה כתוב,

קללת חנם לא תבא,  להראות,

שאם קללת צדיק הוא, אפילו שלא נתכוון כלל לקלל,

כיון שיצאה הקללה מפיו מקבל אותה היצר הרע,

ומקטרג עמה בשעת הסכנה,

 

יעקב אמר, עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה,

ואע"פ שהוא לא ידע שרחל גנבתם,

קבל הדבר אותו השטן הנמצא תמיד אצל בני אדם,

ובשעת הסכנה קטרג עליו כנ"ל,

 

וע"כ למדנו לעולם לא יפתח אדם פה לשטן,

משום שלוקח אותה המלה ומקטרג עמה למעלה ולמטה,

 

וכל שכן אם המלה יצאה מפה של חכם או צדיק,

ועל שניים אלו נענשה רחל,

א)            משום שאחר לשלם את נדרו יעקב,

ב)             משום הקללה שהוציא מפיו,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

השארת תגובה