כח הזרע, נפש רוח ונשמה וסוד המלאכים בעולמנו,

סוד נפש רוח ונשמה שבאדם,

זהר פרשת לך לך,  (סעיף צו' )

.....................

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

......,,,,, סודו וכוחו של הזרע ,,,,,,......


..... הנפש והרוח פרק א'....

שלוש מדרגות הנאחזות זו בזה, הן:

נפש, רוח, נשמה,

היא בחינת כח שהגוף נבנה ממנו,

כי כשאדם מתעורר בעולם הזה להזדווג בנוקביה,

כל האברים מוסכמים  ומתתקנים להנות מזה,

 

והנפש והרצון של האדם,

נכנס אז בהסכמה באותה הפעולה,

ומושך את הנפש ומכניסה בהזרע שהוציא,

ומתוך הרצון ועם המשכת הנפש שהמשיך

שמה נמשך שם כח אחר,

מאלו המדרגות המלאכים הנקראים אישים,

והכל נכנס בהמשכה של הזרע,

והגוף נבנה מהם, זה הוא כח הראשון התחתון

מאלו שלוש מדרגות הנ''ל, שהוא הנפש,

 

......... פירוש .........

כי האדם תולדה של זו''ן של עולם אצילות,

וע''כ משורשו אין לו אלא בחינת הנפש,

כי האור הנמשך ממלכות

שהם הנוקבא של ז''א מכונה נפש,

אומנם מתוך מיתוק, שהמלכות עלתה ונמתקה בבינה,

נאחז האדם גם בבינה,

 

ונמצא משום זה, שהאדם כולל ג' מדרגות,

שהם בינה תפארת ומלכות,

שאור הבינה נקרא נשמה,

ואור התפארת נקרא רוח,

ואור המלכות נקרא נפש,

שהם נפש, רוח, ונשמה, כמו שהולך ומבאר לנו הזוהר

.......

ואלו ג' מדרגות, נמשכים מ.ג' עולמות,

בריאה  יצירה ועשיה,

ואם זכה יותר הם נמשכים

מבינה ותפארת ומלכות מעולם האצילות ,

....................

והמשכה ראשונה היא אור הנפש, והזוהר מבאר כאן,

שהיא כח שהגוף נבנה ממנו,

והוא נמשך מאור הנפש של המולידים,

 

כי מכח גודל  תשוקת המולידים, שהיא בחינת

הסכמה חזקה מאור הנפש שלהם,

הם ממשיכים מעולם העשיה הרוחני

את אור - הנפש של הולד,

והוא מתלבש בהזרע שלהם שמוציאים

ומאור הזה הרוחני הולך ונבנה גופו של הולד,

(הולד גימטריה  מ''ה = אדם,)

 

אומנם לא יצויר כלל מציאות של הארת אור הנפש

בלי הארה מאור הרוח,  כי אין לך דבר

שלא יהיה בו בחינת זכר ונקבה,

  והרוח הוא זכר...והנפש היא נקבה ,כנודע,

 

וע''כ יחד עם אור הנפש נמשל לו אור הרוח

מעולם המלאכים שהם עולם יצירה,

 

אבל בתחילת ההתהוותו של הולד אינו נמשך

לו אז רוח ממש,  אלא בחינת מלכות של רוח,

דהיינו מהמלכות של עולם המלאכים,

כי גם הם נחלקים

 לעשר ספרות     כח''ב חג''ת נהי''מ  ונקראים

מלאכים, אראלים, שרפים,

   חיות, אופנים, חשמלים  ,

  אלים  , אלהים, בני אלהים, אישים ,

 

הרי המדרגה האחרונה שלהם הוא אישים,

דהיינו בחינת מלכות של המלאכים, שערכו הוא כמו

נפש של הרוח, והוא מתלבש באור הנפש של הולד,

 

ונבחן בזה שיש לו ב' אורותרוח ונפש שבנפש,

אשר נפש שבנפש הוא מעולם עשיה,

והרוח שבנפש הוא מעולם המלאכים,

מבחינת הנפש שבהם, הנקראים אישים, כמבואר,

ומשום שנפש הזה מקרבת קרבן בדביקות יחד עם יסוד הגוף,

שהוא נקרב כדי לכפר על הנשמה, יתן חלק ממנו,

לאלו המדרגות של בחינת האישים,

 

משום שחלק מהנפש, שהוא הרוח שבנפש כנ''ל,

נמשך מהם, והיינו שכתוב,  (במדבר כח')

את קרבני לחמי לאישי, שפירוש לאישים הנ''ל,

 

כי משום שהוא כפרה הבאה בכח הנפש,

לוקחים גם הם חלקם,  דהיינו לפי שיער מדת חלקם

המלובש בנפש ההיא המקרבת את הקרבן,

...............

וכאשר האדם נפטר מעולם הזה,

אותו הנפש לא תסור מן הקבר לעולם,

ובכח הזה, של הנפש הנשארת בקבר,

יודעים המתים ומדברים זה עם זה,

 

רוח: הוא המקיים ממשיך שפע החיים ומשפיע לנפש,

והוא מדרגה האמצעית מג' מדרגות הנ''ל,

 

והא המשכה הבאה בהתעררות הנקבא של

עולם אצילת, להדכר של אצילת(ז''א)

בעת שהם בתשקה אחת,

 

דהיינו בעת הזווג כי אז מתעררת להזכר מחמת

תשוקתה לקבל ממנו אור הרוח,

כעין הנוקבא של העלם הזההמזרעת זרע

בכח תשוקתה לקבל מהזכר,

 

וזה הסוד, והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה,

דהיינו ששב אל הנקבא הנקראת בשם אלקים,

ואע'' שהרוח נמשך מז''א שנקרא הוי''ה, מכל מקום,

כיון שבה עם התעוררות הנקבא היא נחשבת לו לשורש,

שלאחר הפירה מהגוף הוא שב אליה,

..........

ק') ורוח הזה אחר פטירת האדם,

יוצא מהעולם הזה ונפרד מהנפש,

והנשמה חופפת על הקבר,

 והוא נכנס לגן העדן שבעולם הזה,

ומתלבש שם בהאויר של גן עדן,

כמו המלאכים,  העליונים היורדים  לעולם הזה,

ומתלבשים באויר הזה כאשר יורדים  לעולם הזה,

 

משום שהם נתהוו מאותו הרוח, שכתוב:

עושה מלאכיו רוחות,

...........

ובאמצע הגן, יש עמוד אחד מרוקם בכל הצבעים,

ורוח ההוא, כשרוצה לעלות לעולם אצילות,

מתפשט שם מאותו הלבוש, של האויר של גן עדן,

ונכנס תוך העמוד,

 

ועולה למעלה, אל המקום שיצא משם

דהיינו אל הנקבא של אצילותכמו שכתוב: קהלת (י''ב)

והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה,

.............

ואז מיכאל כהן גדול לוקח אותו, את הרוח,

ומקריב אותו קרבן ריח ניחוח לפני הקב''ה דהיינו ז''א,

והוא יושב שם, בז''א שבאצילות,

ומתעדן באותו צרור החיים,  אשר עליו כתוב,

עין לא ראתה אלקים זולתך,

 

ואחר כך, חוזר ויורד משם לגן עדן הארץ,

ומתעדן בכל עדנים,

ומתלבש שוב באותה הלבוש, של אויר גן העדן,

ויושב שם עתה בעטרה, הגדולה  בכפלים

ממה שהיה לו מטרם עליתו לזו''ן של עצילות,

.........

.....,,,,, כח הנשמה ,,,,,.....

קג') הנשמה: היא כח עליון מכח הזכר על כל אלו,

דהיינו על הנפש והרוח, והוא כח הזכר, שהוא עץ החיים,

 

כלומר שז''א הנקרא עץ החיים

מושך אותה מבינה של אצילות,

משום שז''א מושך אותה הוא נבחן לשורשה, כמו הרוח,

שהנוקבא נחשבת לשורשו של ז''א,

משום שממשכת אותו מז''א,

 

אומנם אור ז''א נקרא רוח,

ואור הבינה נקרא נשמה,

והנשמה, אחר פטירתו של אדם, היא עולה למעלה מיד,

 

כלומר, שאינה באה מתחילה לגן עדן הארץ שבעולם הזה,

כמו הרוח, אלא שעולה לשורשה מיד,

 

וכל שלושת המדרגות הללו, שהן נפש רוח נשמה,

מתקשרות זו בזו, וכאשר נפרדים מהגוף,

כולם עולים וחוזרים אל המקום שיצאו משם, כמ''ש לעיל,

..............

כאשר הרוח יוצא מהעולם הזה,

ונכנס בתוך המערה של האדם הראשון והאבות,

הם נותנים לו שם מכתב לסימן,  והולך אל גן העדן,

 

כשהוא קרב שם פוגש הכרובים (מלאכים)

ואותו להט החרב המתהפכתאם זוכה...

הם רואים את המכתב הסימן, ופותחים לו הפתח ונכנס,

ואם לא, הם דוחים אותו לחוץ,

 

ויושבת שם כל הזמן שיושבת,

ומתלבשת שם בצורה של עולם הזה,

 

ובראש חודש ושבת כשהיא רוצה לעלות לגן עדן העליון,

הצדיקים שבגן עדן נותנים לה מכתב סימן,

והיא עולה דרך אותו עמוד שבאמצע גן עדן התחתון,

 

והיא פוגשת את שומרי חומות ירושלים,

אם הוא זוכה... פותחים לה הפתח ונכנס,

ואם לא, לוקחים ממנה את המכתב הסימן, ודוחים אותו לחוץ,

 

והיא אומרת מצאוני השומרים הסובבים בעיר, וגו'

נשאו את רדידי מעלי וגו'

רדידי, זהו המכתב הסימן שלקחו ממנה אותם

שומרי החומות, שהם שומרי חומות ירושלים,

(ה' אותיות םןץפך,(גימט' עיר)  שהם ה' גבורות, שמורי החומות ירושלים)

..... ביאור הדברים .....

כי המיתה באה לעולם מכח חטא עץ הדעת,

שגילה הנקודה של מדת הדין של המלכות,

 

שאין לה תקון בששת אלפי השנים,

וע''כ אין צדיק בארץ שלא יחטא,

ואפילו זכה האדם להמשיך נפש רוח נשמה המעשיו הטובים,

מ''מ יש למלאך המות לגלות הנקודה של מדת הדין הגנוזה

בשורשה ואז הוא מת,  כי בכל מקום שנתגלהה נקודה זו

מסתלקים אורות החיים משם,

 

ואחר שתא אלפי שני, כשתתוקן נקודה הזו,

אז נאמר, ובלה המות לנצח,

 

אומנם מדת הדין הזה שהם סוד צמצום א',

אינה שולט רק על המלכות לבדה

ולא כלום על ט' ספירות ראשונות, (מכתר עד יסוד)

 

ולפיכך הוא שורה רק על הגוף הנמשך ממלכות הזו,

וכן על הנפש שהם סוד אור המלכות, שממנה נבנה הגוף,

 

אבל על הרוח ונשמה שהם סוד ט' ספירות עליונות,

כי הרוח הם סוד ז'''א הכולל  חג''ת נה''י,(שש ספירות,)

והנשמה שהם סוד אור הבינה הכולל ג''ר (שלוש ספירות)

 

כי הם אינם נפגמים כולם,

אלא פורחים מהגוף ומסתלקים לשורשם,

 

מכל מקום יש הפרש בין מרוח לנשמה,

כי הרוח, הם סוד אור של ז''א, שהוא מקיים את הנפש,

וע''כ יש לו התכללות מן המלכות הזו של מדת הדין,

שצריך למיתוק מחדש מן הבינה,

 

אבל הנשמה, שהיא אור של הג''ר  אין לה שום מגע

עם מלכות הזו של מדת הדין,

 

וע''כ אינה צריכה שום מיתוק, וע''כ בעת מיתת הגוף

היא עולה תכף לשושה באופן שיש ג' הבחנות בינהם,

 

א') הנפש והגוף, שעליהם רובץ כח מדת הדין בזה,

שנתגלה עם המיתה, המכונה קבר,

ב') הרוח שיש לו תקון לחזור לשורשו על ידי שמקבל מיתוק מהבינה,

ג') הנשמה שבלי שום מיתוק, היא עולה תכף לשורשה,

כי הקבר הם סוד מדת הדין שבמלכות שממנו מת האדם,

ושם הוא נעול עד תחית המתים בסוד הכתוב,

בפתחי את קברותיכם, וגו'

 והוא רובץ בעיקר על הגוףשהם סוד מלכות הזו,  ועל הנפש

שהם סוד אור המלכות המקים הגוף, וע''כ הם בקבר,

 

כי אתו הקליפה הקשה שהם סוד קבר אינו שולט

על הרוח אלא שצריך מיתוק מחדש מבינה, כנ''ל

 

וע''כ הוא נכנס במערת המכפלה, שהם סוד מקום

המיתוק של ב' ההין יחדיו, שהם מלכות ובינה,

אור המלכות,   יוד  ה''ה  ו''ו  ה'''ה   

ומיתוק זה  מכונה בשם פנקס, שפירושו אגרת מקופלת,

על דרך שאמרו בעובר במעי אמו, שמקופל כפנקס ראשו על ברכיו,

וזה יורה על עלית נה''י  לחג''ת ג' בו ג',

וכשהרוח מקבל פנקס זה

מאדם והאבות סימן ההוא

שנתמתק בהבינה, די צרכו,

ופותחים לה,  והיינו גן עדן התחתון,

כי נן הם סוד מלכות,

וכשהוא מתוקנת להיות לגמאי באורות הבינה,

נקראת עדן,  נקראת המלכות גן עדן, ואז נבחן ב' כלליות,

א')  המלכות בבינה, שהם סוד גן עדן העליון,

(עיין בזוהר בראשית ב' דף ה' היכלות, \ושם מדובר בדרך כללות מרוח ונשמה יחדיו,)

וכאן מדובר בפרטותוע''כ אומר שרק הרוח עולה גן עדן התחתון,

 

וזה שנאמר, כי בראש חודש ובשבת במנחה הרוח עולה

גן עדן העליון, וע''כ צריך מיתוק ב' בחינות, והם סוד

הפנקס שנותנים הצדיקים לכניסה חעדן,

וכל זה אומר רק ברוח, שצריך לאלו המיתוקים בבינה,

אבל הנשמה, אומר הזוהר מיד, כי אינה צריכה למיתוקים כמבואר,

השארת תגובה