מאמרים מומלצים מהזהר

סוד:שמן וקטרת
סוד: מים גנובים ימתקו

ברכת ה' היא תעשיר  

ולא יוסיף עצב עמה:

סוד הגאולה צדיק כתמר יפרח ,

סוד ואהבתה לרעך כמוך
סוד המקוה שאדם חי בכעס
סוד המרגלים ושליחות האדם
אור הלבן ואור השחור
סותשחת הארץ לפני האלקים
אמונתו של האדם אומנותו
סוד נפש רוח נשמה
הערב רב בדורנו דיינים וראשי העם,
סודות הפרד"ס פשט רמז דרש וסוד

סוד הפרדס פשט רמז דרש וסוד

על פי שתי עדים יקום דבר
סוגי נשמות ושליחות הנשמה לעולמנו
מצוות מתוך פחד

חוקי לחם בזיון כל מה שבא בחינם ורק

רבי שמעון מגרש את מלאך המות

הערב רב בדורנו דיינים וראשי העם

שורש ישראל וער רב שהם אינם טועמים מעץ החיים

אידרא זוטא קדישה פרשת האזינו, זוהר,
יום יציאת רבי שמעון בר יוחי מן העולם,

קבלה מ הזהר   

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

זה ספר תולדות האדם ר 

קבלה מ הזהר   

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר 

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר 

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר 

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר  

קבלה מ הזהר 

אינדקס  מקורות מאמרים מהזוהר הקדוש בצורה מרוכזת

סודות האכילה

 
 

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

 

ב'

בראשית

תכ"ה- תל"ה

בא נח ותקן כלים לעבודת האדמה

 

ד'

לך לך

רצ"ח – ש"ה

אכילת בשר וקרבנות

 

ט'

תרומה

תצ"ט – תקכ"ה

סודות אכילה

 

ט"ז

עקב

א' – ח'

סודות ברכת המזון

 

ט"ז

עקב

ל"א – ס"ב

10 פעולות בסעודה

 

כ'

שיר השרים

קמ"ז- קמ"ט

סוד אותיות ח' ט'

חטא האדם הראשון

 
 

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

 

ב'

בראשית

תנ"א – תנ"ד

עלי תאנה וכתונת עור

 

ב'

בראשית

תל"ז – ת"נ

הפיתוי.  החטא  והעונש

 

ז'

וארא

ס' – ס"ג

שס"ה מצוות כנגד מילוי אברי הגוף וכנגד ימות השנה

 

ז'

בשלח

ר"ל – רל"ה

האדם שולט בבריאה

 

ח'

יתרו

רס"ו – רע"ה

סוד האדם ומחשבת הבריאה

 

כ'

שיר השרים

שפ"ח – ת"ב

אדם הראשון בגן עדן

סודות המזוזה

 
 

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

 

י"א

תזריע

קמ"ד – קס"א

הכוחות השורים בבית

 

ט"ז

ואתחנן

ע"ב – ע"ז

מאמר על המזוזה

 

ט"ז

ואתחנן

קל"ב – קל"ה

סוד המזוזה

סודות גלגולי נשמה.

מוות שינה וחלומות

 
 

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

 

ד'

לך לך

צ"ד – צ"ה

יציאת הנשמה מהעולם הזה

 

ד'

לך לך

קמ"ו – קנ"א

יציאת הנשמה בעת השינה

 

ד'

חיי שרה

ק"ל – קל"ו

נשמה בלילה

 

ה'

וישב

פ"א – צ"ד

חלומות

 

ה'

וישב

קי"ד – קי"ח

סוד כוח המים

 

ה'

וישב

רנ"ג – רנ"ו

חלומות

 

ה'

וישב

רס"ג – רע"ב

חלומות

 

ו'

מקץ

כ"ז – ל"א

החלום הולך אחר פתרונו

 

ו'

מקץ

קמ"ו – קנ"ה

יציאת הנשמה בעת שינה

 

ו'

ויחי

קמ"ב – קנ"ה

מודיעים לאדם לפני מותו

  
 

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

     
 

ט'

תרומה

רע"ט – רפ"א

גופו של צדיק לא נרקב

 

ט'

תרומה

תל"ב – תס"א

גוף  נשמה ומוות

 

ט'

תרומה

ת"ע

הרואה אות ט' בחלום

 

י'

ויקהל

ת"ג – ת"ט

כוח הדם

 

י"ג

במדבר

מ"א – מ"ה

בידך אפקיד רוחי

 

י"ג

נשא

ו' – ח'

עדות הנשמה בלילה

 

י"ד

חוקת

ד' – ט'

הרואה מת בחלום

 

י"ד

שלך לך

רכ"ד – ר"מ

מדוע פוקדת הנפש את הגוף אחרי המוות

 

כ'

שיר השרים

קפ"א – קפ"ב

הרואה ענבים והשותה יין בחלום

 

כ'

מדרש רות

רל"ו – רנ"ה

מוות קליני

 

כ'

מדרש רות

שס"ח – שעה

כשנפטר אדם מן העולם

 

כ'

מדרש רות

תרצ"ב – תש"ה

כל זמן שהגוף אינו נקבר.

הנפש לא נחה

 

כ"א

השמטות

רכ"ט

הרואה תכלת בחלום

למד חכמה מצדקי אמת של הזוהר