מבצע שיעורים נבחרים

מי יחיה בצער ומי בשמחה בחייו.

 

סוד העלילה   כלי שאין בו חטא

פרשת וישב    זוהר עמוד: ח'. סעיף: כ"ה

מאמר :כי פעל אדם ישלם לו

 

המורה והמרצה:  רבי דוד קורן

 

רבי חיה פתח ואמר:

לכן אנשי לבב שמעו לי(איוב ל"ד)

בוא וראה כאשר ברא הקב"ה את העולם עשה אותו על דין


(סיבה ותוצאה הכלי של העולם שלנו שנקרא אלהים שהוא הטבע ) 


והוא מתקיים על דין


וכל מעשה העולם מתקיימים על דין.

מלבד שבכדי לקיים העולם  שלא יאבד.

 

הקב"ה פורש עליו רחמים. והרחמים האלו מעקבים את הדין שלא יכלה את העולם.

והעולם מתנהג ברחמים ומתקיים על ידו.

 

חסד נשמה       גבורה הגוף דין.אלהים

תפארת הקב"ה רחמים. זמן.

 

סעיף:כ"ו) ואם תאמר, שהקב"ה עושה דין באדם בלי משפט.

הרי למדנו. כשהדין שורה על האדם. והוא צדיק.


הוא משום אהבת הקב"ה אליו. כמו  שלמדנו.


כאשר הקב"ה מרחם על האדם באהבה לקרבהו אליו.

משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה.

ואז מתקרב האדם אליו באהבה כראוי.

והנשמה שולטת באדם. והגוף נחלש.


סעיף:כ"ז) וצריך האדם לגוף חלש. ולנפש חזקה  שתתגבר בגבורה.


ואז הוא אוהבו של הקב"ה.

 כמו שאומרים החברים.

שהקב"ה  נותן צער אל הצדיק בעולם הזה.


בשביל לזכותו לעולם הבא.

 

סעיף:כ"ח)  וכשהנשמה היא חלשה. והגוף הוא חזק.


הוא שונאו של הקב"ה. שאינו חפץ בו.

ואינו נותן לו צער בעולם הזה.


אלא דרכיו ישרים. והוא בכל השלמות.

משום. שאם עושה צדקה או מעשים טובים.

הקב"ה משלם שכרו בעולם הזה.

ולא יהיה לו חלק לעולם הבא.

וזהו שתרגם אונקלוס. ומשלם לשונאיו בחייהם.


משום זה צדיק ההוא השבור תמיד. הוא אוהבו של הקב"ה

 

והדברים אמורים רק באם בדק


ולא מצא בידו שום חטא שיענש על ידו.

 

סעיף:כ"ט) יש כאן להסתכל בכמה צדדים.

אחד, כי אנו רואים שהשכינה אינה שורה במקום עצבות


אלא במקום שיש בו שמחה.

ואם אין שמחה לא תשרה השכינה במקום ההוא.

כמו שאתה אומר. ועתה קחו לי מנגן(מלכים ב'. ג')

כי ודאי שהשכינה אינה שורה במקום עצבות.

 

מאין לנו זה. מיעקב.

שמשום שהיה מתאבל על יוסף נסתלקה השכינה ממנו.

כיון שבאה לו השמחה של בשורת יוסף.

 מיד, ותחי רוח יעקב אביהם.

ולפי זה קשה כאן באותו צדיק השבור מצרותיו

כיון שהוא חלש ונשבר במכאובים,

איפה הוא השמחה.

הרי הוא בעצבות ואין עמו שמחה כלל.

 

סעיף:ל') ועד יש להסתכל. הרי אנו רואים כמה אוהבים 


וצדיקים היו לפני הקב"ה. ולא נשברו במחלות


ולא במכאובים ולא נחלש גופם לעולם.


למה אין אלו כאלו. כלומר מה נשתנו אלו מאלו.

שאלו נשברו  ואלו עומדים בגופם כראוי.

 

סעיף:ל"א)  ואם תאמר כי אלו הנמצאים בקיומם כראוי. הוא 


משום שהם צדיקים בני צדיקים כמו שבארוהו.

ואלו האחרים. שגופם נשבר, הם צדיקים ולא בני צדיקים.

הרי אנו רואים צדיקים ובני צדיקים ואשר


אפילו אביו היה צדיק בן צדיק והוא צדיק.


וממילה גופו נשבר במכאובים. ולמה נשבר גופו במכאובים וכל ימיו הוא צער.

 

סעיף:ל"ב)  אלא  כאן הוא סוד

שהרי כל מעשיו של הקב"ה הם באמת וצדק.

כי פועל אדם ישלם לו  וכאורח איש ימצאנו.

 

ומצאתי בספרי הראשונים  סוד אחד.

 ועמו מתגלה סוד אחר.  אחד שהוא שנים.


כי יש זמנים שהלבנה דהיינו הנקבה (הכלי)

היא בגרעון.

( מט"ז בחודש הלבנה הולכת ומתרוקנת עד סוף החודש.)

ונמצא בדין. והשמש שהוא ז"א אינו נמצא אצלה.

וכל זמן ובכל שעה יש לה להוציא נשמות לבני אדם.

(מי שנולד לאחר ט"ז בחודש עד סוף החודש.


עיין במזל סרטן על מחזוריות הלבנה

כמו שלקטה אותן מתחילה מן ז"א.

 בכל זמן ובכל שעה.

ועל כן היא מוציאה עתה נשמות

גם בשעת גרעון  בזמן שנמצאת בדין.

וכל מי שמקבל אותה בזמן ההוא יהיה תמיד בגרעון.

ועניות נמשכת לו. ונשבר תמיד בדין.

וכן הוא בכל ימיו של האדם ההוא.

בין הוא צדיק ובין רשע.

מלבד התפלה. המבטלת לכל גזרות הדינים.

ויכול האדם להעבירם בתפילה.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

השעורים של רבי דוד קורן

סודות המזל של האדם ויעודו בעולם ,

למד על עצמך לדעת את סודות החיים

מה הסיבה והמטרה שנולדת לגורל זה ולא אחר