מזל החודש וסוד החגים וההלכות החג

ודע כי אע"פ שביארנו כי ביום

ר"ח המלכות' היא העולה

הנה גם הת"ת צריך לעלות כדי שיהיה שניהם שוים בעת הזווג


אבל כונת העליה היא עליה בלבד

 וז"ס הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח

שהו' בחי' הבינה שהיא על הת"ת

בסוד ציור אות ה' שהוא ד' על ו':

הכוונות שיכוין האדם בליל ר"ח

הנה נתבאר אצלנו כי בליל החול יכוין האדם תמיד

אחר חצות לילה לזכך נשמתו ע"י הכונה הזו

שיכוין לשלב ולחבר ארבע הויות של

ע''ב  "ס''ג   מ"ה  ב''ן

עם ארבע שמות אהיה

שניהם דיודין

ואחד דאלפין ואחד דההין.

גם נתבאר שם שיכוין ביום ראשון מהשבוע בהויה של ס"ג

בשם אל שדי שבבריאה

וביום ב' בהויה של מ"ה ובשם אל ידוד שביצירה

וביום ג' בהויה של ב"ן ובשם אל אדני שבעשיה.

וביום ד' יכוין כמו ביום שלישי

בהויה דב"ן ובשם אל אדני שבעשיה

וביום חמישי כמו ביום שני

בהויה דמ"ה ובשם אל ידוד שביצירה

וביום ששי כמו ביום ראשון. מהשבוע

בהויה דס"ג   בשם אל שדי שבבריאה


ואמנם בליל ר"ח

לא תכוין בכונה הנז"ל

אבל תכוין כוונה זו שנכתוב והוא כי

הנה עתה יש מעלה אחרת יתירה ולכן תכוין באלו השמות שם


אלף למד אדני, = נר

ותכוין שהם עשרה אותיות והם בגי' נ"ר  שהוא חיבור

יהו"ה אהיה

יהו"ה אלקים

יהו"ה אדני.

ואמנם עשרה אותיות אלו תכוין בניקודים

אלו שהם ארבע אותיות ראשונות

 תנקדם בארבע מיני נקודות שהם

בכתר ובחכמה ובינה וחסד

שהם קמץ באלף ותכוין בספירת הכתר.

ופתח בל' ותכוין בספי' החכמה.

 וצירי בפ' ותכוין בספי' הבינה.

וסגול בל' ותכוין בספי' החסד.

אח"כ תחזור עד"ז ממש לנקד ארבע אותיות השניות והם

 מ"ד אד ותכוין שהם בנקוד

קמץ בכתר

ופתח בחכמה

 וצירי בבינה

 וסגול בחסד

אח"כ בשני אותיות האחרונות שהם נ"י תנקדם

הא' בקמץ וכתר

והשניה בפתח וחכמה.

וביום ר"ח יכוין האדם בכל שמות היום והלילה

 ובפרט כשמזכיר יעלה ויבא בפיו


 ביום ר"ח הזה יכוין אל שם שדי במילואו

שהוא בגי' ראש חדש ע"ה

שהם תתי"ד ותנקד כל אותיותיו בקמץ

 כזה שין דלת יוד

גם תכוין כונה ב' והיא כי ר' של ראש הוא ריבוע אחורים

א

אל

אלה

אלה''י

אלה''ים  סך הכל ר'

של שם אלקים שהוא בגי' ר'

 וש' של ראש הוא אלקים במילוי יודין

אלף למד ה''י יוד  מם = ש'

ואות א' של ראש הוא כוללת שם אלקים

 ומלת חדש היא בגי' שני שמות אהי"ה דיודין והוא קס"א ודההין קנ"א שהם חדש בגי':

אלפ ה''י יוד ה''י =קס''א

אלפ ה''ה יוד ה''ה =קנ''א

 

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות: טלה  שור תאומים סרטן אריה בתולה

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

א'

הקדמת ספר הזוהר

קכ"ה- ק"נ

שבועות: תאומים

ה'

וישלח

צ"ט – קט"ז

גיד הנשה: אריה

ו

ויחי

תקכ"ט- תק"ל

ראובן: טלה

ז'

שמות

קפ"ט – קצ"ט

תמוז אב וטבת

ח'

יתרו

רל"ה – למ"ד

מזל תאומים חודש סיון

ט'

תרומה

קנ"ז – קס"ב

החגים נגד הצבעים

ט'

תצוה

מ"א – מ"ח

איוב פסח טלה

ט'

תצוה

מ"ט – ס"א

חמץ: יצר הרע עבודה זרה

ט'

תצוה

ס"ו – ע"א

סוד ספירת העומר: טלה שור

ט'

תצוה

ע"ב – ע"ו

לחם ביקורים שבועות תאומים

י"ב

אמור

קכ"ח – קל"ט

סוד פסח: מזל טלה

י"ב

אמור

ק"מ

סוד שלוש רגלים

י"ב'

אמור

קמ"א – קפ"ו

ספירת העומר ושבועות:     טלה שור תאומים

י"ד'

שלך לך

נ"ה – פ"ב

חטא המרגלים ט' באב' אריה

י"ד

חקת

ע"א – ע"ב

אסתר המלכה: סוד אדני

ט"ו

פנחס

תש"ג – תשל"ט

חג הפסח: טלה

ט"ו

פנחס

תשס"ז-תשע"ט

שבועות: תאומים

ט"ו

פנחס

תת"ג – תת"ו

בכורים

ט"ז

כי תצא

א' – ז'

סוד אסתר המלכה

כ"א

חלק ג'

רל"ח – רנ"א

כשחלה ר' שמעון

 

 

 

 

ה'

וישלח

רל"ח – רמ"ב

כוכבים ומזלות

ה'

וישב

קצ"ב – ר"א

מזלות וכוכבים

ו'

ויחי

תקס"ד- תת"ס

חישוב השנים: ישראל בלבנה. אומות העולם בשמש

ז'

בא

קנ"ח – ק"נ

התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה

ט'

תרומה

תתל"א- תת"ס

מאמר סודות הכוכבים

י'

פקודי

רצ"ב – רצ"ג

אותיות הו"יה- אדני

י"ב

אחרי מות

פ"ט

סוד הלבנה במילואה

י"ד

חקת

ע"ח – פ"ג

נחוץ ידע וכוונות כדי לעורר תקשורת רוחנית

ט"ו

רעיא מהימנא

ס"ד – ס"ו

מעל המזל

ט"ז

כי תצא

קי"ב – קכ"ד

אין מתחלים התחלות

בימי ב' וד'

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות:  מאוזניים  עקרב  קשת  גדי  דלי  דגים

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

ד'

וירא

שע"ו – שפ"ז

ראש השנה ויום הכיפורים

 

חיי שרה

קכ"א- קכ"ב

תשובה

ו'

ויחי

ר"ב – רל"א

ימי תשרי הכוחות והשימושים שלהם בדיקת הצל

ו'

ויחי

תשכ"ו- תשכ"ט

גד גדי- אשר דלי

ז'

וארא

ס' – ס"ג

ימי השנה ושלמות גופו ונשמתו של האדם

ט'

תצוה

פ"ח – צ"ה

תקיעת השופר

ט'

תצוה

קט"ז – קכ"ט

יום הכיפורים

ט'

תצוה

ק"ל – קל"ג

סוד ד' המינים

הדס ערבה לולב אתרוג

י"ב

אמור

קפ"ז – ר"ה

סוד תקיעות השופר

י"ב

אמור

ר"ו – רכ"ג

ראש השנה

י"ב

אמור

רכ"ד – רנ"ו

יום הכיפורים

י"ב

אמור

רנ"ו – רפ"ב

סוכות

י"ב

אמור

רפ"ג – רפ"ז

בדיקת הצל   ליל הושנה רבה

י"ב

אמור

רפ"ח – רצ"ג

שמני עצרת שמחה תורה

י"ג

נשא

כ"ח – ל"א

סוד המילה תשובה

י"ג

בהעלותך

י"ח – י"ט

סוד תקיעות בראש השנה

ט"ו

פנחס

כ"ז – ל"ג

תשרי חג אחד גדול

ט"ו

פנחס

שנ"א – שס"ה

ראש השנה

ט"ו

פנחס

תרע"ט – תרפ"ג

יום הכיפורים שעיר עזים

ט"ו

פנחס

תת"ז – תת"י

כפור

ט"ו

פנחס

תתי"ד- תתל"ד

סוכות ושמחה תורה