משלי, טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. סודות הזוהר והקבלה,

משלי, טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. סודות הזוהר והקבלה,

טובה תוכחת מגולה 

מאהבה מוסתרת:

הנה החסדים שבדעת דז"א, נקראים אהבה

והם מכוסים ומסותרים תוך היסוד דאימא  עד החזה דזעיר,

וצריכים אל החסדים תחתונים המגולים

שמשם ולמטה, שיעלו למעלה ויאירו בהם,

ויגדילו אותם כנודע.

אבל הגבורות המתפשטות בגופא דנוקבא, הם מגולות,

כי אין שם כלי היסוד דאימא שילבישם,

 

ולכן הם חוזרות ועולות ממטה למעלה,

ומגדילות לכל גוף נוקבא דזעיר.

וזהו טובה תוכחת מגולה שהם הגבורות,

מן אהבה מסותרת והם החסדים כאמור:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

שמן וקטרת ישמח לב וגו':

הנה ז"א בהיות לו מוחין דאבא,

הנקראים שמן,  על כי השמן איהו בחשאי,

וכן אבא נקרא מחשבה בחשאי

ואז נקרא ז"א שמים, שהוא בגימטריא שמ"ן,

 

האומנם המוחין דזעיר מצד אימא,

נקראים קטרת,

כנזכר אצלנו במעשה נדב ואביהוא

שהקטירו הקטרת מה עניינםומה עניין אלעזר ואיתמר וע"ש.

והנה ב' בחי' מוחין אלו, ישמחו לב כשבאים ביחד,

ולכן מלאכת שניהם יחד, כמש"ה

ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה,

הרי שמן וקטרת יחד ישמח לב:

..............................

 

שלשה המה נפלאו ממני וגו':

הראשונה היא למה פני נשר שהם טמאים,

והוקבעו במרכבה בספירת הת"ת, הנקרא שמים,

וז"ש דרך הנשר בש'מים.

 והב', דרך נחש עלי צור.

 והא כיצד יש אחיזה אל הנחש הטמא,

 במלכות הנקראת צור.

 

 השלישית, דרך אניה בלב ים,

והוא כי אניה היא שפחה בישא, שתדיר מייללא,


 בסוד תאניה ואניהואיך תירש גבירתה,

 ותכנס בלב ים' היא כנסת ישראל הנקראה ים,

נמצא כי כל פליאתו היתה,

איך יש מבא ודרך אל החיצונים בקדושה.

אמר שמואל, כפי זה יהיה פשט הפסוק, האומר אח"כ וארבעה לא ידעתי,


 כלומר הרביעית,  והיא דרך גבר בעלמה.  ואין לומר שיש

ארבעה אחרים, שהרי לא הוזכרו,  וגם מצאתי פירוש לרביעית הנזכר.

 מכ"י הרב ז"ל, ואכתוב אותה פה ואבארהו בקצרה, והענין הוא,

כי נפלא ממנו,

איך יהיה דם בתולים בעולם העליון,

כי כל הדברים שנתקללו למטה,

כביכול נפגמו למעלה כנגדם,

 

ואחר שהכלה הכלולה בתולה,

ואיש לא ידעה מהקליפות ח"ו,

ולא עוד אלא שהזיווג אינו נעשה

אלא ע"י התבסמות הדינים, וגוברים הרחמים,

 ומנין יגיע שם אדמימות דם, המורה דינים,

אעפ"י שהוא טהור, וזו קושיא עצומה,

והיא ע"ד מה שפירשתי,

בדרך הנשר בשמים,

ודרך אניה בלב ים,

ודרך נחש עלי צור,

ויש עוד דרך אחרת, ודי עתה בזה:

השארת תגובה