סודות הזהר: ד' יסודות אש רוח מים עפר. פרשת וארא

מאמר: ד' יסודות אש רוח מים עפר.

.........::::::::::::::::::::.........

עורך ומגיש: רבי דוד קורן        קרן אור ללימודי הקבלה

....זוהר פרשת וארא סעיף לב'.....

....::::::....

לב) וארא אל אברהם. רבי חזקיה פתח:

אַשְרֵי אדם לא יחשוב ה' לו עוון.

כמה הם האנשים אטומים, שאינם יודעים ואינם מסתכלים

 על מה הם נמצאים בעולם.

 

שהרי הקב"ה כשברא את העולם עשה את האדם בצלמו,

והתקין אותו בתיקוניו, כדי שיעסוק בתורה וילך בדרכיו.


לג) כי כשנברא אדם הראשון,

הוא נתתקן מעפר בית המקדש שלמטה,

 המלכות שנקראת עפר, אבל ממלכות הממותקת בבינה,

שנקראת עפר בית המקדש שלמטה.

 

 וארבע רוחות העולם, חו"ג תו"מ, התחברו במקום ההוא,

 שנקרא בית המקדש, במלכות הממותקת בבינה.

 ואֵלו וארבע רוחות העולם התחברו  בארבע צדדים,

 שהם יסודות העולם, אש רוח מים ועפר,

פנימיות חו"ג תו"מ.

והתחברו ד' רוחות העולם

 בד' יסודות העולם

ותיקן הקב"ה מהם

 גוף אחד בתיקון העליון,

שהוא בינה, שהמלכות שבו

הייתה ממותקת בבינה.

ונמצא, שגוף הזה התחבר משני עולמות מעולם הזה התחתון, מלכות, ומעולם העליון, בינה, שהם סוד, עניין ב' נקודות שנתחברו יחד.

לד) אמר רבי שמעו, בוא וראה:

ארבע הראשונות, שהם ד' רוחות העולם, הן האמונה,

הנוקבא שנתקנה בהן, הן האבות של כל העולמות.

 

כי כל העולמות: בינה, ז"א ומלכות שבאצילות

 וג' עולמות בריאה יצירה עשיה נתקנו מחסד גבורה תפארת מלכותאלו,

שהם ג' קווים והמלכות המקבלת מהם.

 והם סוד המרכבה העליונה הקדושה, דהיינו הבינה

שהיא מרכבה אל החכמה.

 

וד' היסודות , אש רוח מים ועפר, הם הסוד העליון

שבד' רוחות העולם,

כלומר, שהם הפנימיות שב, חסד גבורה תפארת מלכות.

 

ומאלו ד' יסודות אש רוח מים ועפר,

יוצאים זהב וכסף נחושת וברזל.

 

מזיווג ז"א ומלכות בשליטת האש מקו שמאל יוצא הזהב.

ומזווג ז"א ומלכות בשליטת המים מקו ימין יוצא הכסף.

ומשליטת קו האמצעי יוצאת הנחושת.

ומן המלכות כשהיא בלי זיווג עם ז"א יוצא הברזל.

 

ומתחת אלו הד' יש מתכות אחרות הדומות להן.

כי ממתכת הזהב נולד פסולת ירוקה  וממתכת הכסף עופרת.

.............................

לה) בוא וראה: אש רוח מים ועפר

אלו הם ראשונים ושורשים של מעלה ומטה.

 ותחתונים ועליונים עומדים עליהם.

פירושו: כי הם ג' הנקודות, חולם שורוק חיריק עם המלכות המקבלתם.

הרי שד' יסודות אש רוח מים ועפרהם שורשים לכל.שפירושו,

ג' הנקודות חולם שורוק חיריק

ואלו ד' יסודות אש רוח מים ועפר, הם ד' לארבע רוחות העולם ביחס חיצוניות ופנימיות. ( הביאור בסעיף לח')

וע"כ הם עומדים באלו הארבע:

צפון דרום מזרח מערב.

שאלו הם ארבע רוחות העולם

 וד' יסודות אש רוח מים ועפרעומדים בהן:

ואלו ד' יסודות אש רוח מים ועפר, הם ד' לארבע רוחות העולם ביחס חיצוניות ופנימיות. ( הביאור בסעיף לח')

וע"כ הם עומדים באלו הארבע:

צפון דרום מזרח מערב.

שאלו הם ארבע רוחות העולם

 וד' יסודות אש רוח מים ועפרעומדים בהן:

 

האש עומדת בצד צפון, שהוא השורוק, שמאל, הגבורה.

רוח לצד מזרח, חיריק, קו אמצעי, ת"ת.

המים, לצד דרום, חולם, ימין, חסד.

העפר, לצד מערב, שהוא מלכות המקבלת לתוכה אש רוח ומים


ואלו אש רוח מים ועפרעושים ארבע מתכות

ע"י זיווג עם המלכות, שהם זהב כסף נחושת ברזל.

וביחד הם י"ב בחינות, וכולם אחד,

ג' קווים ומלכות המקבלתם.

והם ג'  פעמעים  ד',

כי שמונה הראשונים הם פנימיות וחיצוניות,

וד' מתכות הם תולדות, הנולדות מהם.

לו) האש הוא בקו שמאל, צפון, גבורה. כי האש, בה תוקף החום והיובש. והיפוכו הוא הצפון, קר ולח. ונמזג אחד באחד, והם אחד.

 

המים הם בקו ימין, דרום, חסד, חם ויבש. והקב"ה,

 כדי לחברם יחד, עשה מזג של זה כמזג של זה.

לז) הצפון, שהוא קר ולח, ניתן בו האש, שהוא חם ויבש.

וכן החליף אותם לצד דרום,

הדרום, שהוא חם ויבש, ניתנו בו המים, שהם קרים ולחים.

 

ועתה מבאר ענין המיזוג שמיזגם יחד.

והקב"ה מיזג אותם כאחד,

כי יוצאים מים מדרום ובאים בתוך הצפון,

 ונמשכים המים מצפון.

 

וכן האש יוצאת מצפון ובאה בתוקפו של הדרום,

ויצא תוקף החום לעולם מן הדרום.

הרי שהצפון מוציא המים, השייכים לדרום.

והדרום מוציא החום, השייך לצפון. משום שהקב"ה עשה,

 שישאילו זה מזה, וכל אחד ואחד השאיל לחבירו משלו כראוי לו.

 

כעין זה, רוח ומזרח, שהם חם ולח, יש בהם ב' הפכים,

כי החום נמשך מן האש שבצפון, והלח נמשך מן המים שבדרום.

 כדי שישאיל כל אחד לחבירו, ויכללו זה בזה להתחבר יחד.

לח) עתה מבאר ההפכיות שיש ברוח ומזרח.

בוא וראה: האש הוא מצד זה מדרום

והמים מצד זה מצפון. והם במחלוקת:

שהאש רוצה לבער המים, ... והמים לכבות האש.

בא הרוח ביניהם ואוחז בב' הצדדים וביטל את המחלוקת,,

העפר, המים והרוח והאש עומדים עליה.

ובכוח של ג' הללו שעומדים עליה היא מקבלת מכולם.

לט) בוא וראה הזוהר מבאר יותר:

הרוח העומד בצד מזרח. הנה, המזרח חם ולח.

 וכן הרוח הוא חם ולח.. ומשום זה הוא אוחז בב' הצדדים,

 

כי האש הוא חם ויבש, והמים קרים ולחים.

נמצא הרוח, שהוא חם ולח.

 שהצד החם שבו אוחז באש, והצד הקר שבו אוחז במים.

וע"כ עשה שלום ביניהם וביטל את המחלוקת של אש ומים.

 

מ) עפר הוא קר ויבש, וע"כ מקבל עליו את כולם,

את האש והמים והרוח.

וכולם עושים בו את עבודתם ומקבל מכולם,

כדי להוציא בכוחם מזונות לעולם.

 

כי העפר נאחז במערב, שהוא קר ויבש.

קר שבעפר נאחז בצפון, הקר והלח, כי הקר נאחז בקר,

 וע"כ הצפון נאחז מצד זה במערב.

 הדרום שהוא חם ויבש, נאחז היבש שלו ביבש שבמערב


שבצד האחר שבמערב. ונאחז המערב בב' הצדדים.

 

מא) וכן נאחז הדרום במזרח,


כי החום שבדרום נאחז בחום שבמזרח.

וכן נאחז המזרח בצפון, כי הלח שלו נאחז בלח שבצפון.

עתה נמצא: דרומית מזרחית, כלומר שקשורים זה בזה

על ידי החום שבשניהם.

מזרחית צפונית, ע"י הלח שבשניהם.

צפונית מערבית, הקר שבשניהם.

מערבית דרומית, ע"י היובש שבשניהם.

וכולם כלולים זה בזה, שמשתלשלים אחד בחברו.

 

ביאור המאמר בעל הסולם,

הנה מובאים כאן ג' מיני כינויים אל ד' הבחינות חו"ג תו"מ,


שהם ג' קווים, הנמשכים מג' נקודות חולם שורוק חיריק,


ומלכות המקבלת אותם:

א. דרום, צפון, מזרח, ומערב,

ב. אש, מים, רוח, ועפר,

ג. חם ויבש, קר ולח,

חם ולח, קר ויבש.

וצריכים להבין פירושם וההפרש שביניהם.

והנה כפי שמבואר בכל המקומות שבזהר,

נחשב הדרום  לחסד, שהוא מים.

והצפון צופן לגבורה, שהוא אש.

 והמזרח צופן לתפארת, שהוא רוח.

והמערב צופן לעפר, שהוא מלכות.

וכן, אש הוא גבורה ודינים.

מים הוא חסד.

 רוח ממוזג מחסד ודין.

עפר הוא  מלכות.

ומוסיף, שבכל אחת מאש רוח מים עפר יש שתי בחינות:

האחת, תורה על מידת הדין שבה,

השנייה, תורה על דרך השפעה שלה.

 

ונודע, שיש ב' בחינות דינים:

א. דינין דנוקבא, הבאים מחמת המסך שבמלכות, המכונים חום.

 

ב. דינין דדכורא, הבאים מחמת המשכת הארת החכמה

משמאל ממעלה למטה, שמקפיאים האורות ואינם נמשכים למטה,


המכונים קר, בסוד הכתוב:  מבטן מ"י יצא הקרח.

 

וכן ב' בחי' בדרך ההשפעה:

א. ממטה למעלה, שהוא בחי' שפע של ו"ק חסר ג"ר,

ונקרא יבש, שאינו נמשך למטה.

 

ב. מלמעלה למטה, שהוא בחי' שפע של ג"ר, הנקרא לח,

נוזלים הנמשכים ממעלה למטה.

מב) כעין זה, עושה הצפון את הזהב. כי מצד תוקף האש,

נעשה הזהב. שכתוב, מצפון זהב יֶאֱתֶה.

כי האש נאחז בעפר ונעשה זהב. וכתוב, ועפרות זהב לו.

וזה שניים כרובים זהב.

 

פירוש רבי אשלג בעל הסולם,

כי האש היא דינים של קטנות הבינה.

וכשמתחברת האש הזו עם העפר,

 יורד המסך מבינה בחזרה למקומו, ומתגלה החכמה בעפר,

 שהיא המלכות. והוא הזהב. וכמ"ש מצפון זהב יֶאֱתֶה.

כי שם מלובשת האש. וזה שניים כרובים זהב,

שנמשכו בהם המוחין של חכמה, הנקרא זהב. אמנם בלי עפר אין זהב,

כי אין החכמה מתגלה זולת במלכות. כמ"ש, ועפרות זהב לו.

 

מג) מים נאחזים בעפר. והקרירות של העפר בלחות של המים

עושה כסף, שהוא אור החסדים שבדרום,

המושפע ממעלה למטה.

 

וכשמתחבר עם הקר ויבש שבעפר, מתבטל היבש שבעפר,

ונעשה לח, כלומר נוזלים ממעלה למטה.

ומדרגה זו של העפר, נקרא כסף.

 

עתה הרי העפר נאחז בב' הצדדים, בזהב ובכסף,

וניתן ביניהם. הרוח אוחז במים ואוחז באש,

להיותו קו אמצעי, ומוציא את שניהם כאחד,

 שנקרא עין נחושת קָלָל.

 

 ועפר, כשהוא בפני עצמו בקר ויבש שבו, יוצא ממנו ברזל.

והסימן שלך אם קהה הברזל.

והעפר, המלכות, נקראת יד כהה. כי המלכות היא תפילין של יד.

 

מד) ועפר הזה נאחז בכולם, באש רוח מים.

וכולם עושים בו בדומה להם.

שהאש מוציא בו זהב, שהוא דומה לו.

והמים הוציאו בו כסף, שהוא דומה לו.

בלי עפר אין זהב כסף ונחושת,

 

כי כל אחד ואחד משאיל לחברו משלו,

כדי להתקשר זה בזה. והעפר נאחז בכולם,

משום ששני הצדדים אש ומים נאחזים בו,

שהקר שבו נאחז במים,

והיבש שבו נאחז באש.

והרוח, ז"א, נקרב אליו, משום שכולל אש ומים,

 ועושה בו מעשהו.

 

כי גם הרוח כולל אש ומים,

שהחום שבו הוא מאש, הלח שבו הוא ממים.

 

מה) נמצא, כשעפר התחבר עימהם, עם אש מים רוח,

שהוציאו בו זהב וכסף ונחושת,

השיג העפר כוח, והעפר עשה והוליד מתכות אחרות,

בדומה לזהב כסף ונחושת.

 

כעין הזהב מוליד העפר פסולת הזהב, ירוק כמו זהב ממש.

כעין הכסף מוליד עופרת.

כעין הנחושת מוליד בדיל.

כעין הברזל הוליד ברזל בברזל יחד.

שמשמע שיש שני מיני ברזל.

 

מו) אש רוח מים עפר אחוזים זה בזה, קשורים זה בזה,

 ואין בהם פירוד.

ולפיכך, זהב כסף ונחושת, שיצאו מהם, אין בהם פירוד.

 

אבל עפר, גם כשהוא מוליד אחר כך את פסולת הזהב

העופרת הבדיל והברזל, הם אינם מתקשרים זה בזה,

 

כמו זהב כסף נחושת, שיצאו מאש מים ורוח,

המחוברים בעפר. אלא כמ"ש,

ומשם יפרד, והיה לארבעה ראשים, ובאלו יש פירוד.

 

מז) כשהעפר הוליד בכוח ג' עליונים, הוציא ארבעה נהרות,

ששם נמצאים אבנים יקרות. ובמקום אחד הם, בנהר פישון,

 

שיצא מכוח האש שבעפר. ואֵלו אבני ייקר הן י"ב,

והן לד' רוחות העולם, ג' לכל צד, כי כשנכללים זה בזה,

 

 יש בהן רק ג' לכל אחד, מאש מים רוח עפר,

ולא ד' לכל צד,

 

 משום שהעפר אינו מאיר מעצמו, אלא רק מקבל בלבד.

והם כנגד י"ב שבטים,

שכתוב, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל,

 שתים עשרה על שמותם. ואלו הם י"ב בָּקָר,

העומדים תחת הים שעשה שלמה.

 

מח) כל ארבע בחינות, אף על פי שמקושרים זה בזה,

והם קיומו של העולם,

מכל מקום קיום העולם בעיקר הוא הרוח,

משום שהכל מתקיים בשבילו.

 

והנפש מתקיימת ברוח, שאם יחסר הרוח ממנה

אפילו רגע אחד, אין הנפש יכולה להתקיים.

 

שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב,

שהדעת הוא הקו האמצעי, שנקרא רוח.

 

מט) אלו י"ב אבנים, הם י"ב בָקָר שמתחת הים שעשה שלמה.

כי הנוקבא נקראת ים, והיא עומדת על י"ב בקר,

שהם ארבע בקר הכלולים כל אחד מג',

שבעולם הבריאה. ומכונים בקר,

 להיותם בשליטת השמאל, פני שור.

 

ומשום זה לקחו אותם י"ב הנשיאים, שנאמר,

 כל הבקר לעולה שנים עשר פרים.

 

נ) כשברא הקב"ה את האדם, כלומר גופו,

נברא מעפר בית המקדש שלמטה, המלכות.

מעפר בית המקדש של מעלה, הבינה,

ניתנה בו הנשמה. וכמו כשנברא מעפר שלמטה נתחברו בו,

 

בעפר, ג' יסודות העולם, אש רוח מים של מטה,

כך כשנברא מעפר של מעלה, נתחברו בו,

בעפר הזה, ג' יסודות העולם, אש רוח ורוח מים של מעלה. והאדם נשלם בגוף ונשמה.

נא) משה נשלם יותר מן האבות, משום שדיבר

.................................

 

מאמר: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי

.................................

מאמר: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי

.................................

 

נב) כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים מתחילה.

 ואח"כ, והצלתי אתכם מעבודתם. ואח"כ, וגאלתי אתכם.

 והרי היה לו לומר מתחילה, וגאלתי אתכם,

אח"כ, והוצאתי אתכם.

אלא עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקב"ה לבשר להם מתחילה את היפה מכולם, היציאה ממצרים

.

נג) יפה מכולם הוא, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים. ואמר להם זה אחר כך. בזמן ההוא לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה, כי חשבו שלא יצאו מעבדותם לעולם, כי היו רואים שם, שכל הָאֲסוּרִים שהיו ביניהם, היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, ולא יכלו לצאת מביניהם לעולם. ומשום זה,

מה שחביב עליהם יותר מכולם, נתבשרו בו תחילה

.

נד) ואם אע"פ שיצאו ממצרים, יכול להיות שילכו אחריהם להרע להם. ע"ז כתוב, והצלתי אתכם מעבודתם. ואם יכול להיות שיֵצאו וינצלו, אבל לא תהיה להם גאולה. וע"ז כתוב, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ואם לא יקבלם לעם, ע"ז כתוב, ולקחתי. ואם תאמר, כשיקבלם לעם, לא יביאם לארץ,

ע"ז כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ.

 

נד) ואם אע"פ שיצאו ממצרים, יכול להיות שילכו אחריהם להרע להם. ע"ז כתוב, והצלתי אתכם מעבודתם. ואם יכול להיות שיֵצאו וינצלו, אבל לא תהיה להם גאולה. וע"ז כתוב, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ואם לא יקבלם לעם, ע"ז כתוב, ולקחתי. ואם תאמר, כשיקבלם לעם, לא יביאם לארץ,

 ע"ז כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ

......................

.זוהר  פרשת וארא ....סה) .

....................

מאמר: ולא שמעו אל משה מקוצר רוח,  

.....................................

  שואל מהו מקצה הרוח: ולא שמעו אל משה ,


אמר רבי יהודה:, שלא היו נחים מעבודתם,

ולא היו אוספים לתוכם רוח מספיק.


אמר רבי שמעון:  מקוצר רוח, פירושו:

 שעוד לא יצא היובֵל, הבינה, לתת להם מנוחה וחירות.


ורוח האחרון, המלכות,

עוד לא משלה בעולם, להנהיג חוקים ישרים בעולם.


וע"כ היה קוצר רוח,

 הוא רוח האחרון, המלכות,


שהייתה קְצָרה ידה מהושיע לישראל.


 שהם סוד מקצה רוח.

השארת תגובה