סודות הזוהר: נגע הצרעת פרשת בא, ופרשת תזריע,

נגע הצרעת  סודות הזוהר פרשת בא.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

.....:::::::::::::.....

 

פח). נגע צרעת כי תהיה באיש והובא אל הכהן.

נגע זה, כל הצבעים שלו, העירו בו החברים.

 והכהן היה יודע בהם לטהר ולטמא, היה יודע, אלו שהם ייסורים של אהבה,

או אלו שנמצאים במי שאדונו מואס בו, ורחוק ממנו.

כי לפי דרכיו של האדם נגרם הנגע בעולם.

 

פט) כתוב, אַל תַּט לבי לדבר רע להתהולל עלילות ברשע. מכאן למדנו,

בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו.

וכי הקב"ה מטה את האדם ללכת בדרך החטא, ולעשות מעשים רעים,

 שאומר, אל תט לבי לדבר רע.

 

 א"כ, אין דין בעולם הזה ולא בעולם הבא, והתורה אינה מתוקנת,

 שכתוב בה, אם תשמע ואם לא תשמע, שמשמע שהכול תלוי באדם

 

צ) אלא דוד הזהיר אל לבו, במה שאמר, אל תט לבי לדבר רע,

 לנהוג אותו בדרך האמת,

 כמ"ש, והשיבות אל-לבבך. והשיבות,

שצריך לחזור על הלב פעם, פעמיים, ושלוש פעמים,

להנהיגו בדרך האמת, ולהזהירו. וכך אמר לו, לבי אל תט לדבר רע,

 כי דבר רע גרם נגע בעולם, ודין שורה בעולם. נגע צרעת

.

צא) צרעת פירושו סגירה. כי סוגר אורות העליונים ואינו פותח,

 וכשהוא סוגר ואינו פותח, נקרא נגע. האבות, חג"ת, אינם מתכלכלים,

 שאינם מקבלים אור,

 וכל שכן הבנים, נה"י. שכתוב, נגע צרעת כי תהיה באדם.

 באדם ממש, בז"א, שהוא הויה מלוי אלפים, שבגימטרייה אדם.

ומכאן יורד לאדם התחתון שגרם לזה, וסותם אורו,

 ונמצא נגע לכל, מאותו סגירת האורות

.

צב) זה הוא סוד הדבר, שכתוב, ניאר מקודשו, שנסגרו האורות של המקדש,

שהוא המלכות, משום שבני העולם גרמו בעוונותיהם.

שכתוב, את מקדש ה' טמא. טמא, משום שנסתלק ז"א,

 ונחש הקשה שורה ומטיל זוהמה ומטמא. והכול משום עוונות העולם

 

............................


זוהר פרשת תזריע


מאמר: נגע לבן אדמדם.


קלא)  אמר רבי יצחק, מהו, נגע לבן אדמדם. ומשיב: נגע ממש הוא, אם הלבן נראה, והאדום אינו עובר. זה משמע משכתוב,

לבן אדמדם. הרי ששניהם נראים שם.

 

אמר רבי יוסי, לבן אדמדם, פירושו, שהלבן אינו נראה אלא באדום, כמו לבן ואדום ביחד.

 

רבי יצחק אמר:  שהפירוש הוא כמו שאומר לעיל,

שאע''פ  שהלבן נראה, אם האדום אינו הולך משם, נגע הוא.

 שכתוב, אם יהיו חטאיכם כשיניים כשלג ילבינו.

 

כי כשנעשה לבן לגמרי, נמצאים רחמים, והדינים אינם נמצאים.

 

פירוש הסולם:


לבן הוא חסד, אדום הוא דין. הי' שנכנסה באור ונעשה אויר,

שה''ס בוצינא דקרדינותא,

שהוא ניצוץ הקשה, גורם להראות צבע אדום.

 

ואם הי' יוצאת מאויר, וחזר להיות אור,

אז הולך לו האודם.

הי' שנכנסה באור הם סוד  המסך של בחי"א,

שעליו יוצאת קומת חסדים.

ובזה נחלק רבי יצחק ורבי יוסי, שרבי יצחק סבר,

 שנקרא נגע מטעם האודם, שהם סוד  הדינים של חסרון חכמה,

ואפילו שיש חסדים, אין החסדים מועילים לטהרו,

עד שתצא הי' מאויר, שהוא סוד הליכת האודם.

 

ורבי יוסי סבר,

שבזמן  שהחסדים יוצאים על מסך של בחי"א,

שהם סוד י' שנכנסה באויר,

גם החסדים הם דין כמו הגורם אותם. זה שאומר רבי יוסי,

כיון שקומת החסדים אינה נראית, אלא מחמת המסך של בחי"א,

שהם סוד אדום, ע"כ גם הלבן, חסד, אינו חשוב יותר ממנו.

.......................

 

קלב)  למד רבי אבא, כתוב פעם נגע הוא  פעם נגע היא,

שפעם, נגע הוא, בלשון זכר.

וכתוב פעם, נגע היא, בלשון בנקבה.

 

ומשיב,  אלא כשהנוקבא, המלכות, נטמאה בעוונות התחתונים, כתוב, נגע היא, בלשון נקבה.

 

וכשהזכר אינו נטהר, מחמת עוונות התחתונים, שהוא ז"א,

במדרגת איש, כתוב, נגע הוא, בלשון זכר.

 

קלג) ודברים אלו נודעים לכהן,

אם הדינים באים מז"א, או שבאים ממלכות.

ונודעים הקרבנות שצריך להקריב,

שכתוב, זכר תמים. וכתוב, נקבה תמימה, יביאנה.

 

כי הדברים נודעים לכהן,

מאין באו הדינים ומאין הם העוונות, אם נאחזים בדכר,

או בנוקבא. וע"כ כתוב על קרבנות אלו,

זבחי אלקים, רוח נשברה. להוציא שאר הקרבנות,

 

שלא כתוב בהם, רוח נשברה,

להיותם שלום לעולם ושמחת העליונים ותחתונים.

 

מאמר: והובא אל הכהן

קלד) למד רבי יוסי, כתוב, בתהלים. סה') שומע תפילה עדיך וגו'.

שומע תפילה זה הקב"ה, ז"א. מהו תפילה,

 שומע תפילות, היה צריך לומר. אלא תפילה,

זוהי כנסת ישראל, המלכות, שכתוב, ואני תפילה.

 

כי המלכות נקראת אני, ונקראת תפילה. ועל זה נאמר,

שומע תפילה המלכות. וזוהי תפילה של יד, שכתוב בה,

עַל-ידכה. בה' בסוף, שיורה על המלכות.


קלה) עדיך כל בשר יבואו: היינו.

בשעה שהגוף שורה בצער ובמחלות ובנגעים, כמ"ש,

ובשר כי יהיה בעורו... את הנגע בעור הבשר. הבשר החי,

 

 ומשום זה לא כתוב, עדיך כל רוח יבואו,

אלא כל בשר יבואו. עדיך, כמ"ש, והובא אל הכהן, זהו הקב"ה.
כמ"ש, ואם יראנה הכהן. שהוא הקב"ה.
במקום אחד כתוב,
אהרן הכהן, ובמקום אחר, הכהן סתם,
ואינו כתוב
אהרן. וזהו הקב''ה.

 

קלז)  אמר רבי יצחק כך למדנו,

נגע צרעת. נגע פירושו דין קשה השורה בעולם.

צרעת פירושו סגירה, כמו שלמדנו,

שהיא סגירה של אור העליון, סגירה של טוב העליון,

שאינו יורד לעולם.

 

כי תהיה באדם. באדם סתם,

שיורה הן על אדם שלמעלה והן על אדם שלמטה.

והובא אל הכהן. היינו הכהן שלמטה,

שהוא ניתתקן שיפתח אותה הסגירה.

ולהדליק הנרות, הספירות,

שימצאו על ידיו ברכות למעלה ולמטה,

 

ויהיה נעבר ויסתלק אותו הנגע, וישרה אור הרחמים על כולם,

 ומשום זה, והובא אל הכהן.

...................

קלח) אמר רבי אבא:  רואה אני אותם בני העולם,

שאינם מסתכלים ואינם יודעים בכבוד אדונם.

כתוב בישראל, אשר הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי. וכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה'.

 

ואם הם מתרחקים מהקב"ה, איפה היא הקדושה שלהם,

הרי רצונם מתרחק ממנו. והכתוב מכריז ואומר,

אל תהיו כּסוס כפרד אין הָבִין.

כי במה נבדלים בני אדם מסוס ופרד?

רק בקדושה שלהם, להימצא שלמים ומצוינים מכל.

 

קלט) וע"כ זווג בני אדם הוא בזמנים ידועים,

לכוון רצונם להתדבק בהקב"ה. והרי העירו,

שבחצות לילה הקב"ה נכנס לג"ע להשתעשע עם הצדיקים,

וכנסת ישראל, המלכות, משבחת להקב"ה.

והיא שעת רצון להתדבק בהם, בהקב"ה ושכינתו.

.............................

 

וזוהר פרשת תזריע


מאמר: הייתם קדושים

קמ) החברים העוסקים בתורה מתחברים עם כנסת ישראל לשבח להקב"ה, ועוסקים בתורה.

 ושאר בני אדם אז שעת רצון להתקדש בקדושת הקב"ה, דהיינו בזווג,  ולכוון הרצון להיתדבק בו.

 ואלו החברים העוסקים בתורה,

הזווג שלהם הוא בשעה שזווג אחר, העליון,

 משבת לשבת,

לכוון הרצון להתדבק בהקב"ה ובכנסת ישראל.

כי היא שעת רצון שמתברכים הכל, העליונים והתחתונים.

 

קמא) אם בני אדם מתרחקים מהקב"ה ועושים כבהמות,

איפה הקדושה שלהם, שיהיו נמצאים קדושים,

איפה הן הנפשות הקדושות שמושכים מלמעלה?

 

ושלמה המלך צווח ואמר,

גם בלא דעת נפש לא טוב.

מי הוא דעת, ... דעת זה הקב"ה.

נפש לא טוב, זוהי נפש שמושכים במעשיהם.

לא טוב, משום שמסטרא אחרא נמשכת עליהם הנפש,

שהיא אינה טובה,

משום שאינם מכוונים לבם להקב"ה.

 

קמב) מי שמתלהט ביצר הרע, בלי רצון וכוונת הלב להקב"ה,


הרי מצד היצר הרע נמשכת עליו נפש שאינה טובה.

כמ"ש, גם בלא דעת נפש לא טוב.  

 

ואץ ברגליים חוטא. מי שהוא אץ ברגליים,

ודוחה את השעה,

 דהיינו שאינו רואה שתהיה השעה כשרה לכך,

אלא שהוא בלא רצון קדוש, חוטא,

שחוטא ודאי בכל.

 

קמג) וע"כ שורים נגעים רעים בבני אדם, ומעידים בפניהם בחוצפה שלהם, להראות, שהקב"ה מואס בהם,

ודעתו אינה להם, עד שיהיו זכאים,

ויטיבו מעשיהם כמקודם, ומתברכים.

ועל זה, ניכרים הנגעים אל הכהן,

אותם שבאים מצד הטומאה, ואותם שבאים מסטרא אחרא .

מאמר: בונה ביתו בלא צדק.

............זוהר פרשת תזריע ..............

קנ) וע"כ מי שבונה בנין, כשמתחיל לבנותו,

צריך להזכיר בפיו, שבונה אותו לעבודת הקב"ה,

משום שכתוב, הוֹי בונה ביתו בלא צדק.

ואז עזרת השמים שורה על ביתו,

 והקב"ה מכין עליו קדושתו, וקורא עליו שלום.

 

כמ"ש, וידעת כי שלום אוהלך, ופקדת נוך, ולא תחטא.

 ופקדת פירושו, לפקוד דיבור בפיו כשהוא בונה,

שיאמר בפיו שבונה אותו לעבודת הקב"ה.

ואז כתוב, ולא תחטא. ואם לא,

 הרי סטרא אחרא  מוכן לשרות על ביתו.

 

קנא) כל שכן, מי שבונה ורצונו באופן אחר,

כי מיחד ביתו לצד האחר, להיטמא בו.

הרי ודאי שורה בו רוח הטומאה.

 

ואדם ההוא אינו נפטר מן העולם עד שנענש באותו בית.

 ומי שיושב בו יכול להינזק,

כי רוח הטומאה שורה בדירה ההיא,

ומזיקה את מי שנמצא בה.

 

קנב)  ואם תאמר במה ידוע, אם הבונה אותו

המשיך שם רוח הטומאה. היינו ,

אם ניזוק בבית ההוא מי שבנה אותו, או בני ביתו,

הן בנזקי הגוף הן בנזקי כסף,

 

 וכן ניזוקו שני שכנים אחריו שישבו בו,

אז ודאי יברח האדם להר,

 ולא ישב בו, ישב במערת עפר ולא ישב בו.

 

קנג) ומשום זה הקב"ה חס על ישראל,

שהם אינם יודעים דבר, בכל אלו הבתים שמצאו בארץ,

אם יש שם רוח הטומאה או לא.

 

והקב"ה אמר, אתם אינכם יודעים,

 אני יודע, ואציין אותם בנגע.

נגע יושב בבית, שהוא הסטרא אחרא,

 

הרי נגע אחר תקיף, ששלחתי שם,

 שיוציאו ויעבירו מן העולם.

ואז, וניתץ את הבית, את אבניו ואת עציו.

 

שואל: כיון שהנגע הלך לו,

מכוח נגע האחר שהוציאו, מה הטעם,

וניתץ את הבית. הרי הסטרא אחרא כבר הלך משם,

 

 ומשיב: אלא בכל זמן שהבניין עומד,

של הסטרא אחרא הוא, ויכול לחזור.

......ביאור המאמר, בעל הסולם,.....
הבונה בית צריך לבנותו בצדק, דהיינו שיהיה מרכבה של השכינה,

שנקראת בית, ונקראת צדק. והיינו בסוד בהארת חכמה שבה,

 בסוד הכתוב: , בחכמה ייבנה בית.

 

 ואם לא, הסטרא אחרא  נמשך אל הבית,

ורוח הטומאה של הסטרא אחרא  שורה בו,

שהוא לעומת רוח הקדוש של השכינה.

 ועליו כתוב, הוי בונה ביתו בלא צדק,

 שהוא השכינה, הנקראת צדק.

 

וההפרש בין הסטרא אחרא  אל השכינה הוא,

כי תיקון הארת החכמה שבמלכות הוא שתאיר ממטה למעלה, כהכרעת קו האמצעי,

והסטרא אחרא ממשיך החכמה ממעלה למטה,

ומפריד השמאל מן הימין.

 

 ואותם הבתים של הכנענים שבנו ביתם לסטרא אחרא

ועבודה זרה, שכן בהם רוח הזה של  הסטרא אחרא  מקו שמאל,

 

וע"כ דינים של קו שמאל הקשים יש שם, שמזיקים בני אדם.

דהיינו  שדנין של קו שמאל יזיקו לו,

 

ונודע שבעת שקו השמאל נפרד מן הימין,

אין עצה להכניעו ולהחזירו לימין,

אלא ע"י התעוררות הדינים ממסך דחיריק,

 שהם סוד להעלות המלכות למקום בינה,

הממעט את קו שמאל מג"ר דחכמה.

 

 וסוד הנגעים נמשכים ג"כ מדינים אלו של עלית המלכות למקום בינה, שהם סוד הי' שנכנסה לאור, והאור נתמעט לאויר.

וזה אומר הקב''ה חס עלייהו וכו'

וכיון שנגע של השראת הסטרא אחרא ישנו בבית,

 שהוא הארת השמאל ממעלה למטה בפירוד מן הימין,

 

חא נגע אחר, שהוא הנגע ששולח הקב"ה בבתים אלו,

 הנמשכים מן י' שנכנסה לאור, הממעט קו השמאל מחכמה.

 והסטרא אחרא  יוצא מן הבית,

 כי אין לו כוח עוד להמשיך מה משמאל הנפרד.

 

כי כיון שממעט קו השמאל, שהוא כוחו של סטרא אחרא,

נמצא שיוצא, לא רק מהבית, אלא מהעולם, שנתבטלה כולה.

אמנם אחר שהנגע נתגבר על רוח הטומאה וביטלו,

הרי נשאר הנגע בבית, ואין מי שיבטלו.

וזה שנאמר בכל זמנא דההוא בנין להוי קיין וכו'

................................

מאמר: וְנָתַץ את הבית.

קנד) זה הוא בארץ הקדושה, וכל שכן בארץ אחרת,

שרוח הטומאה נמצא שם יותר,

באותם הבתים שיכול האדם להינזק ממנו.

 

אמר רבי אלעזר:  וכל שכן, שרוח הטומאה שנמצא שם,

קורא לחבריו, הקליפות האחרות שימצאו שמה.

ואפילו דפיקות בכלים, שהיו נוהגים לדפוק בכלים,

 כדי לגרש רוחות ומזיקים מאיזה מקום,

 אינם מעבירים את המזיקים מבית ההוא.

 

 ומשום זה המקרא מכריז ואומר, הוֹי בונה ביתו בלא צדק. שהדרים באותו בית, ודאי אומרים מקרא הזה, בכל יום.

(טורפי: פירושו דפיקות, מלשון טרפה,)

..............................

קנהרבי יוסי נכנס יום אחד בבית אחד,

הגיע אל מפתן הבית,  ונתישב בדעתו, ונכנס בפנים הבית,

שמע קול אחד שאמר, התאספו בואו,

הרי כאן אחד מבעלי המחלוקות שלנו,

הלקחו ונזיק אותו בטרם שיצא,

אמרו לו, לא נוכל להזיקו אלא אם היה דר פה,

יצא רבי יוסי והיה מתירא,

אמר ודאי מי שעבר על דברי החברים, מתחייב בנפשו,

........................

מאמר: נגע ורוח הטומאה ההפכים זה לזה.

.........:::::::::::::::........

קנו) אמר לו רבי חייא:  והרי עכו''ם  ושאר בני אדם

דרים בתוך הבית, והם שלמים, שאינם ניזוקים.

אמר לו:  הם באים מן הצד שלהם,  וע"כ אין מזיקים להם.

 

אבל מי שירא חטא, יכול להינזק. ואפילו הם,

אם ממשיכים לדור בו, אינם יוצאים בשלום.

והרי כתוב, בתיהם שלום מִפחד.

שהבית היה מאחר שבנה אותו בצדק,

והרשעים לקחוהו וישבו בו.

 

והמקרא הוא כך, בתיהם שלום מִפחד., כלומר,

 כשבתיהם שלום מפחד, כי נבנה בצדק,

אז שֵׁבט אלוה. אינו שורה עליהם.

.............

קנז)   ובא אשר לו הבית והגיד וגו'

שואל, אומר, והגיד,  ויאמר היה צריך לומר, או וידבר,

מהו ויגיד,  ומשיב,  אלא בכל מקום רומז דבר חכמה,

והעמידוהו, וכנגע נראה לי בבית, אומר כנגע,

נגע היה צריך לומר,  אומר נראה לי,

יש לי היה צריך לומר,  שהרי כתוב:

ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם,

שמשמע היה נראה לכל,  למה אומר כנגע נראה לי,

 

קנח)  ומשיב:  אלא  בשעה שזה  דהיינו הנגע,

 נכנס בבית, נתגלה  האחר,  דהיינו רוח הטומאה

שהיה בבית,  כמ''ש  לעיל,  ונלחמו זה בזה.

 

וע''כ אמר נראה  לי, כי נראה לי  תחילה

שאותו שנתכסה שהוא  רוח הטומאה,

שהיה מתכסה בביאת הנגע, חזר ונתגלה.

 

ואותו  שנגלה שהוא הנגע ,  נתכסה.

 ואחר כך נראה לו בצורה,  שנתגלה נגע  ההוא בבית,

ונתכסה  האחר, שהוא רוח הטומאה.

וע"כ כתוב, והגיד לכהן, כי דבר חכמה הוא.

 

....פירוש בעל הסולם,....

.......עיין סעיף קנ''ג כבר ביארנו.........


שהנגע ורוח הטומאה השורה בבית,

מחמת שנבנה שלא בצדק,   הם הפוכים זה לזה.

 

 כי רוח הטומאה ממשכת הארת החכמה של קו שמאל

 ממעלה למטה, שהוא בחינת ג"ר.

והנגע הוא מבחינת אויר דקטנות, הממעט ג"ר של קו שמאל.

 

 ולפיכך, כשהנגע נראה בבית, תכף מתכסה רוח הטומאה,

 מחמת שנתמעטו ג"ר של שמאל,  ואין לו ממה לינוק.

 

אמנם אח"כ חוזר ומתגבר על הנגע,

והוא מתגלה, והנגע מתכסה ואינו נראה.


וזה אמרו,  כשהנגע נכנס ומתגלה בבית,

 רוח הטומאה מתגבר עליו ומתגלה,

והנגע מתכסה, שנלחמים זה בזה.

 

וע"כ אומר, נראה לי,  שפירושו,  כי ראה תחילה,

 שרוח הטומאה שנתכסה בביאת הנגע,  חזר ונתגלה.

 

 

דהיינו, שהנגע,  חזר ונתגבר על רוח הטומא

 וצורת הנגע  נראה לו שוב בבית

 

ורוח הטומאה.  נתכסה ונעלם,  וז''ש הכתוב, כנגע נראה לי בבית,

כי ע''כ אומר, כנגע נראה לי בבית. כנגע ולא נגע,

מחמת שראה אותם נלחמים זה בזה,

 וחשב שאפשר שיתגבר עוד רוח הטומאה

ויכסה ויעלים הנגע.

וע"כ אומר, נראה לי, שלו נדמה כך,

 

אשר הנגע גבר על  רוח הטומאה וצורתו נראתה בבית,

 

אבל לאחר, או לכהן, אפשר שיראה באופן אחר.

כלומר, שהמדובר בדבר החכמה,

 כי הנגע מבטל ומכסה הארת החכמה.

.........................

קנט) ואז בא הכהן. ויפילו הבית ויתצו אותו,

העצים, והאבנים והכל. כיון שניתצו ונטהרו הכל,

הם מתברכים, אז כתוב, ובתים טובים תבנה, וישבת.

שיבנו אותם בצדק. אלו נקראים טובים,

כי בתים הראשונים לא היו טובים, ואינם בכלל הקדושה והטהרה.

 

קס) אמר רבי יהודה:  א"כ, במה נעמיד המקרא, שכתבו,

ובתים מלאים כל טוב אשר לא מִלאת?

ואם רוח הטומאה שורה בתוכם, איך הם מלאים כל טוב?

 

אמר רבי אלעזר: מלאים כל טוב, בממון, בכסף, ובזהב ובכל.

כמ"ש, כי טוב כל ארץ מצרים.

 

אמר רבי יהודה:  הרי כל הבתים של המצרים מלאים

 כשפים ועבודת אלילים היו,

ואיך אמר הכתוב, כי טוב כל ארץ מצרים? אלא בשביל עושר הארץ

נאמר כל טוב. אף כאן, בשביל העושר והממון נאמר,

בתים מלאים כל טוב.

 

קסא) ב' פעמים עושר לקחו ישראל:

אחד, כשיצאו מגלות מצרים,

ואחד, כשבאו לארץ בנתיצת הבתים המנוגעים.

 

אמר רבי שמעוןכל נגעי הבתים היה ודאי להתקדש הארץ

ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ ומן ישראל.

 

ועם זה, כשניתץ הבית, היה מוצא בו ממון, המספיק

לבנותו ולמלאות ביתו, כדי שלא יצטער על הבית שניתצו,

 וישרו במשכנה של הקדושה.

.....................

מאמר ב', בונה ביתו בלא צדק.

..................פרשת תזריע, קסט  עד קעא' .................

רבי יצחק היה הולך אל הבציר של אביו,

ראה אדם אחד שנטה מן הדרך,

עם משא קשורה על כתפיו,  אמר לו רבי יצחק,

 

חבל המקשט כתפיך למה לך, כלומר,

למה קשרת המשא לכתפיך,  לא השיב לו כלום,

 

הלך אחריו, ראה שהיה נכנס למערה אחת,

נכנס אחריו, ראה קיטור עשן עולה מתחת הארץ,

ואיש ההוא נכנס בנקב אחד, ונעלם ממנו,

פחד רבי יצחק ויצא אל פי המערה,

 

קע')  בעוד שהיה יושב, עברו ר' יהודה ורבי חזקיה,

ראה אותם וקרב אליהם, סיפר להם המעשה,

 

אמר רבי יהודה ברוך הרחמן שהצילך,

מערה זו היא של מצורעים, מעיר סרוניה,

וכל יושבי העיר ההיא מכשפים,

 

ובאים למדבר לנחשים שחורים, שהם בני עשר שנים ויותר,

לעשות כשפים, ואינם שומרים עצמם מהם, ונעשו מצורעים,

וכל מיני כשפים שעושים הם במערה הזו,

 

קעא') הלכו, בעוד שהיו הולכים, פגשו אדם אחד שהיה בא,

ובנו החולה היה קשור על החמור, אמר לו מי אתה

אמר לו אני יהודי, וזה הוא בני שקשור על החמור,

 

אמר לו למה קשור, אמר להם, דירתי היא בכפר אחד,

שהוא מבני רומי, ובני הזה היה לומד תורה בכל יום,

וחזר לבתו ועסק באלו הדברים,

 

ושלוש שנים היתה דירתו בבית ההוא ולא ראיתי כלום,

ועתה, יום אחד נכנס בני אל הבית,  לחזור על דברים שלמד,

עבר רוח אחד לפניו והזיק לו,

 

והעקים פיו ועיניו, וידיו נעקמו, ואינו יכול לדבר,

ואני בא למערת המצורעים של סרוניא,

אולי ילמדו לי דבר רפואה,

.....................

קעב) אמר רבי יהודההידעת אם אדם ניזוק בבית, ההוא

מקודם לכן,  אמר לו אני יודע שמכמה ימים 

ניזוק בו בן אדם אחד, והיו אומרים, שמחלה היא,

 

ומהם אמרו, שהרוח שבבית הזיקו.

ואח"כ נכנסו בו כמה בני אדם, ולא ניזוקו.

 

אמרו רבי יהודה ורבי חז'יה, היינו שאמרו החברים,

שבית שלא נבנה בצדק, שורה בו רוח הטומאה,

המזיק את יושביו. אוי לאלו שעוברים על דבריהם.

 

... פתח רבי יהודה ואמר מירמיה כב'...

קעג) הוֹי בונה ביתו בלא צדק.

 כי בכל מקום שנמצא בו צדק, המלכות,

כל הרוחות וכל מזיקי עולם בורחים ממנו, ואינם נמצאים לפניו.

 

ועכ"ז, מי שמקדים ולוקח המקום, זכה בו.

אם מלכות הקדושה מקדמת לקחת המקום, זוכה בו הקדושה. ואם הסטרא אחרא  מקדים למקום, זוכה בו הסטרא אחרא   

 

א"כ, שווה השם הקדוש לרוח הטומאה,

 שאתה אומר, מי שמקדים זוכה בו,

 

קעד) אינו כן. אלא השם הקדוש, שהוא מלכות,

אינו שורה במקום טומאה.

ומשום זה, אם השם הקדוש לוקח המקום מקודם לכן,

כל הרוחות וכל מזיקי העולם אינם יכולים להראות שם,

 כל שכן לקרב אליו.

 

ואם רוח הטומאה הוא קודם, הוא לוקח המקום,

 והשם הקדוש אינו שורה בו, כי אין זה מקומו.

 

קעה) וכשהיה יורד נגע צרעת אל הבית, היה מטהר המקום ומוציא את רוח הטומאה ממקומו.

ואח"כ נותצים הבית, העצים והאבנים והכל,

ובונה אותו כבתחילה בצד הקדוש, בצדק,

שמזכיר השם הקדוש, ומשרה עליו הקדושה.

ועכ"ז, יבנה אותו בעפר אחר,

 וירחיק הבית ממקומו, מיסוד הראשון, ב' טפחים.

 

קעו) עתה שאינו נראה ואינו יורד, מי שילחם ברוח הטומאה ההוא, להוציאו ממקומו. כי עתה אינם נוהגים נגעים. מה התקנה של אותו בית שרוח הטומאה הקדים לשבת שם?

אם יכול בעצמו להוציאו מן הבית, טוב.

ואם לא, יבנה אותו כבתחילה באבנים אחרות ועצים והכול,

ויוציאו וירחיקו ממקומו הראשון,

 ויבנה אותו בשביל השם הקדוש.

 

קעז) ועכ"ז, אין רוח הטומאה יוצא ממקום הראשון,

 והקדושה אינה שורה על מקום טמא.

למה לו להטריח כל כך,

לסתור הבית ולחזור לבנותו שלא במקומו הראשון,

 בזמן שאין נגעים? כתוב, מעוות לא יוכל לתקון.

 

כי מיום שנחרב בית המקדש, שאין נגעים נוהגים,

אין רפואה נמצאת בעולם.

משום זה צריך האדם להיזהר,

כדי שיהיה שמור מרוח הטומאה, שלא ישב עוד בבית הזה.

.............................

השארת תגובה