סודות הזוהר: תהלים כ"ז, ה' אורי וישעי, זוהר פרשת במדבר , סעיף ל"ט)

מאמר ה' אורי וישעי,     תהילים כ"ז

זוהר פרשת במדבר ,       סעיף ל"ט)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.............................

 

פתח ואמר רבי פינחס,

רבי פינחס בן יאיר, הוא אבי אשתו  של רבי שמעון, וסבו של רבי אלעזר,

פתח ואמר רבי פינחס,ה' אורי וישעי ממי אירא וגו',

ה' אורי וישעידהיינו, כיון שהאדם הסתכל באור העליון,

והקב"ה האיר עליו, אינו מתיירא מעליונים ותחתונים,

 

כמו שאומר, ועליך יזהח ה'  וכבודו עליך יראה,

ה' מעוז חיי,  היינו כיון שהקב"ה אוחז בו באדם,

אינו  מתיירא בעולם ההוא מכל בעלי דינים,

ואף אני כמו זה, כיון שאני נאחז באביך ובך,

ואיני מתיירא העולם הזה, ובעולם הבא,

 

ועליך כתוב, ישמח אביך,  שואל:

כיון שכתוב ישמח אביך, מהו, ותגדל יולדתך,

הרי די במה שאמר ואמך,  ומשיב:

 

אלא ישמח אביך, זהו הקב"ה

ואמך זוהי כנסת ישראל שהיא המלכות,

ותגדל יולדתך, היינו יולדתך למטה דהיינו אמך, בעולם הזה,

 

וא"כ רבי שמעון אביך איפה הוא שמחה שלו שאינו מרומז בכתוב הזה,

ומשיב:  אלא יש לו מקרא בפני עצמו,

 

גיל יגיל אבי צדיק, (משלי כ"ג)  זהו הקב"ה

ויולד חכם ישמח בו, זהו אביך של מטה,דהיינו רבי שמעון,

 

פירוש אחר: גיל יגיל אבי צדיק זהו אביך שלמטה,

ויולד חכם ישמח בו כתוב בתוספת ו' שהיה די שיאמר

יולד חכם הוא  על הקב"ה למעלה שנקרא ו',

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה