סודות השבת נשמה יתרה העיבור עקרות ויבום,

שלך לך סעיף ר''ד

צדיק ורע לו, היכלות נשמות זכרים,

רב מתיבתא אמר: אחד, פורחת נשמה מהיכל ההוא,

ונכנסת תחת כנפי השכינה,  והשכינה נושקת אותה,

 

משום שהיא תולדה של נשמות צדיקים,

ושולחת אותה לתוך אותו הגר,  ושוכנת בו,

ומזמן ההוא הוא נקרא גר צדק,

והיינו  הסוד שכתוב  פרי צדיק עץ החיים,(משלי יא')

 

מה עץ החיים, שהוא ז''א, מוצאי נשמות,

אף הצדיק, כךהוא הפרי שלו, שעושה נשמות,

 

רב מתיבתא אמר: כתוב  בראשית יא') ותהי שרי עקרה אין לה ולד,

שואל, ממה שאמר ותהי שרי עקרה,

אני יודע שאין לה ולד, למה כתוב אין לה ולד,

 

אלא כך אמר רב מתיבתא : בנים לא היתה מולידה

אבל היתה מולידה נשמות, בדבקות ובתשוקה של ב' צדיקים אלו,

היו מולידים  נשמות לגרים, בכל זמן ההוא שהיו בחרן,

כמו שעושים צדיקים בגן עדן,  כמו שכתוב,

ואת הנפש אשר עשו בחרן,  נפש עשו ודאי,  זה ודאות,

 

ר''ה) שמח רבי שמעון, אמר לו איש ההוא, אהה רבי'

מה אומר לך, בכל ראשי חדשים ושבתות ומועדים וזמנים,

 

הזכרים עולים להראות לפני מלך הקדוש,

זכרים ולא נקבות,  גמו שאתה אומר, יראה כל זכרך,

וכשחוזרים, חוזרים בכמה דברים חדשים,

וחוזרים אותם הדברים לפני רב מתיבתא :

 

ביום הזה חזרו דברים חדשים לפני ראש הישיבה,

על סודות עתיקים,  צדיק וטוב לו צדיק ורע לו,

שכל הנשמות  עולות תוך המאזניים של האילן שהוא המלכות,

מטרם שיבואו לעולם,  וכפי המשקל שבמאזניים,

 

שלך לך זוהר  רצג)  נשמה יתרה.

בוא וראה כשנכנס השבת  יורדות הנשמות , דהיינו נשמות יתרות, לשרות

על עם הקדוש,  ונשמות צדיקים מגן עדן התחתון עולות למעלה לגן עדן העליון,

כשיוצא השבת, עולות אלו הנשמות ששרו על ישראל, דהיינו נשמות יתרות.

ויורדות אלו הנשמות של הצדיקים שעלו לגן עדן העליון, שחוזרות לגן עדן התחתון,

 

כיון שעלו כל הנשמות ששרו על ישראל

עולות ועומדות בצורה לפני המלך הקדוש,

והק'ב''ה  שואל את כולן  איזה חידוש היה לכן, בעולם ההוא, בתורה,

אשרי  היא, מי שאומרת לפניו חידושי תורה, כמה שמחה עושה הקב''ה

מקבץ הפמליה שלו, ואומר שמעו חידושי תורה שאומרת נשמה הזו של פלוני,

המשך סודות השבת  והציצית ולדת משה

.............................

 

למה התימנים זמרים טובים ומצלחים,

התימנים  יש להם מורי תמיד אם מקל. כמה שהם מפחדים  מהמקל של המורי  עד שכולם לומדים את השיעור בעלפה ושרים אותו בניגון,

רב מתיבתא ירד וגילה ממה ששמע למעלה,

דבר אחד גילה ולא יותר,

העץ שאינו מעלה אורו  כותשים אותו ומאיר,

 

הגוף, שאור הנשמה אינה עולה  בו מכים בו ויעלה אור הנשמה,

ויתאחדו זה בזה,  הגוף בנשמה להאיר,

 

משום שיש גוף שאור הנשמה לא  יאיר בו עד שמכים אותו,

אז מאיר ראור הנשמה ומתאחדת בגוף, והגוף מתאחד בה,

ואז הגוף כשעולה אורו מתוך הנשמה,

 

הוא מהדר ומרומם ומשבח ומתפלל תפלתו ובקשתו,

ומברך לאדונו, הנה אז הכל מאיר,ולפי כך יש צדיק ורע לו,

 

ר''ח')  הסרא רוה עשוכן, הוא מכה ברשעים, וכל מה שמכה,

הוא, ונר רשעים ידעך, (משלי'')

כי מחרף ומגדף לכל הצדדים, ואינו יכול להאיר כלל,

כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, שרוצה להדמות אליו ואינו יכול,

 

וע''ע, צדיק יבחן ומכה בו,ואז מאיר ומתחזק בהאור, יבחן,

כמו שאומר אבן בוחן,

 

כפף עצמו רבי שמעון ונשק העפר, אמר,

מלה מלה, רדפתי אחריך מיום שהיתי לאיש

ועתה נודע לי הדבר, מתוך השורש ועיקר הכל,

 

ר''ט')אמר לו אהה רבי' אהה רבי' כשכל אלו הרוחות זכרים ונקבות

עולים למעלה, בלילה בעת השינה,  בזמן ההוא  שומעים דברים

 חדשים  וישנים,יורדים ונכנסים תוך הישיבה, וחוזרים הדברים לפני

 ראש הישיבה והוא מלמד אותם דבר על מכונו,

 

כשעולים מתפשטים מלבושיהם שבעולם הזה  ועולים,

כשיורדים חוזרים ומתלבשים בשבושים של גוף ההוא,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

מי שגדול הוא קטן,  מי שקטן הוא גדול,

כוח הכבוד והאגו והממון נותן לאדם לחשוב שהוא אדל גדול

הוא מתנשא על הבריאות,

 

זעיף ר''')  אהה רבי' אהה רבי' כמה חדשים הם הדברים מו ראש הישיבה,

 

אשרי הוא מי שמשפיל את עצמו בעולם הזה,

כמה הוא רב ועליון בעולם ההוא,  וכך פתח ראש הישיבה,

מי שהוא קטן הוא גדולומי שהוא דגול הוא קטן,

 

שכתוב ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים,

מאה שהוא חשבון גדול, כתוב בו שנה, המיעוט ביותר של השנים,

עד לאחת הקטין אותו, לשנה לשון יחיד,

שבע, שהוא חשבון קטן,  הגדיל אותו והרבה אותו, שכתוב,שבע שנים, לשון רבים,

 

בוא וראה שלא הגדיל הקב''ה אלא למשפיל עצמו,

ולא השפיל הקב''ה אלהלמגדיל עצמו,

 

אשרי הוא מי שמשפיל עצמו בעולם הזה,

כמה הוא רב בהתעלות בעולם ההוא,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה