סודות השבת: פרק ב' סוד יום השיש וערב שבת,

פרק ב' סוד מהו שבת

עורך ומגיש: רבי דוד קורן          זהר ויקהל, (קעב')

....,,,,,,,,,פרק ב' יום השישי ,,,,,,,,,....

בוא וראה, ביום השישי שהוא היסוד,

כשמגיע עת הערב, דהיינו בסיומו,

מדלג מדורת אש ההוא, רוח סערה, לפנים,

ועולה למעלה להכנוס  תוך הגוונין,

 

אז מתתקנים ישראל למטה, ומסדרים סעודות

ועורכים שולחנות, וכל אחד ואחד שלחנו,

 

אז יוצא שלהבת אחת, שהיה מבחינת הדינים,

של המלכות הממותקת בבינה,

 ומכה במדורות האש ההיא, כלומר שמתחברות עמו,

כיון שהכה בו ונתחברו, מתגלגלים יחד שלהבת

ההיא ומדורה ההיא ונכנסים בנקב תהום הגדול,

ונסתרים ויושבים שם,

...,,,,,,,,,,,,,,,,....

....פירוש....

אחר ששלהבת מצד מלכות הממותקת בבינה הכה ונתחברה עם מדורת האששהוא רוח סערה ממסך

של מלכות של מידת הדין הקשה ,(צמצום א')   אז קבלה

המדורה בחינת דינים הממותקים  בבינה מבחינת השלהבת

ודינים עצמה הקשים נבטלו,  וע''כ נתגלגלו שינהם

לתהומה רבה,  ששם מקום דינים של בינה,

 

כי מקום של דינים של מלכות נקראים תהומה זוטא,

כיון שנתבטלו דינים הקשים של מדורת אש,

אז יכלו להתגלות אורות השבת,

 

ושלהבת ההיא, היא מצד ימין,(חסד)

שהם סוד החולם, שבה עלתה המלכות לבינה ונתתמקה,

משום שהיא מצד הימין,

העביר הדינים של אותה המדורה,

ונכניסה לנקב תהום הגדול,

 

והוא מטעם כי הקליפה רוצה להתאחז תמיד במקום

יותר עליון, וע''כ כיון שניתן מקום לקליפה

 במדורות אש להתאחז בבינה  על ידי

חיבורה עם השלהבת,

 

תיכף עזבה הדינים שלה של המלכות,

ועלתה לדינים של השלהבת שהם נאחזים בבינה

ונתחברות עמה,  ויושבת שם

בתהום הגדול עד שיוצאת השבת,

 

כיון שיוצאת השבת,

ועל ידי הברכה מלמטה יוצא השלהבת ויוצא

ושלוט על מדורה ההוא כל הלילה ההוא

של מוצאי שבת,

 

קעא')  בוא וראה, כיון שנכנס השבת

ומדורה ההיא נסתתרה בתהם הגדל,

אז כל האשות של אש קשה נסתתרו ונכנעו,

 

כי המדורה שהיא רוח סערה,

היא שורש כל הדינים הקשים,

ואפילו האש של גיהנם, ורשעים שבגיהנם

יש להם מנוחה,  והכל,  שלמעלה ושלמטה

יש להם נמוחה,

 

כשיוצא השבת, וישראל מברכים על האש,

אז יוצאות כל האשות שהסתתרו,

וכל אחת ואחת למקומה,

 

וכדי שלא לעורר אש אחרת מאלו שנסתתרו,

וכתוב: לא תבערו אש בכ מושבותיכ ביום השבת,

וכבר העמידו למה מותר בשבת אש המזבח,

אז יוצא רוח אחד מצד הדרום, שהוא החסד,

ורוח ההוא נפרש על כל אלו הצבעות

והמחנות שבצד הימין, ומתלבשים בו,

והרוח והמחנות שבצד ימין, ומתלבשות בו,

והרוח נקרא לבוש יקר של שבת,

אז השלחנות שבני אדם עורכים בעולם הזה ,


מתתקנים בהיכל אחד  שהוא המלכות,

אשרי חלקו של אדם ההוא שעריכת שולחנו


נראה שם כראוי,

והכל נמצא מתוקן בלי בושה, איש לפי כחו,

השארת תגובה