סוד יצר הרע, כארח בבית של האדם, שנעשה לבעל הבית, זהר פרשת ואתחנן ק"נ'.

מאמר: בתחילה היצר הרע הוא כארח,

זהר פרשת ואתחנן. ק"נ')

 

בוא וראה, יצר הרע למה הוא דומה,

בשעה שבא להתחבר עם האדם,

הוא כברזל מטרם שמביאים אותו באש,

אחר שנתחמם חזר כלולו כמו אש,

 

קנא') רבי חייא אמר, יצר הרע, בשעה שבא להתחבר עם האדם,

הוא דומה לאדם הקרב לפתח ורואה שאין מי בבית שיעקב בידו,

 

ונכנסלבית ונעשה שמה ארח,

ורואה שאין מי שיעקב בידו שיצא משם לדרכו,

 

וכיון שנכנס לבית ואין מי שיעקב בידו,

הוא נתמנה על הבית, ונעשה בעל הבית,

עד שנמצא שכל הבית עומד ברשותו,

 

קנב') מאין אני לומד זה, אני לומד מפרשת דוד המלך.

מה כתוב,(רות א'), ויבא הלך לאיש העשיר,

 

הלך, דהיינו שקרב אל הפתח ואינו רוצה להתעכב

שמה אלא ללכת לדרכו,

 

כך הוא יצר הרע, בתחילה, אשר כמי שמתקרב אל הבית,

הוא מתקרב  אל האדם ומעוררו לחטו מעט,

וזהו רק בדרך מקרא, ורואה שאין מי שיעקב בידו,

 

מה כתוב: לעשות לאורח הבא עליו,

כאן הוא נעשה לארח, מתארח בבית,

דהיינו שמעוררו לחטו יותר, יום אחד או יומים,

כארח שמחזקים אותו בבית יום או יומים,

 

כיון שרואה שאין מי שיעקב בידו,

מה כתוב: ויעש איש. אדוני הארץ, איש נעמי,

 

כך הוא יצר הרע, שנעשה לאיש, בעל הבית על האדם,

כי נקשר האדם לעבודתווהיצר הרע עושה בו כרצונו,

 

קנג') ועל כן צריך האדם לשים תמיד דבר תורה עליו,

כדי שאותו יצר הרע יהיה נשבר על ידיהם,

שאין לו ליצר הרע צורר, כמו דברי תורה,

 

וע"כ כתוב: והיו הדברים האלא על לבבך,

על לבבך, היינו על ב' יצריך,

כי יצר הטוב מתעטר עמהם, ויצר הרע נכנע בהם,

 

אמר רבי יהודה, למה צריך יצר הטוב דברי תורה,?

אמר לו, יצר הטוב מתעטר בהם,

ויצר הרע, כיון שרואה שהאדם אינו שב, ואינו רוצה לעסוק בתורה,

 

אז הוא עולה למעלה ומלמד עליו חוב,

וזה שנאמר: כסלים מרים קלון,

וכסיל זה שמזהיר לאחרים, והוא בעצמו לא נזהר.

סוד שמע ישראל. סוד עשרת הדברות,

זהר פרשת ואתחנן קנד')

....................

כשבא רבי שמעון אמר, הנה ודאי פרשת קריאת שמע רומזים

בה עשרת הדברות  כמו שהעמידוהו,

וכך הוא ודאי, והיו הדברים האלה, הם כלל עשרת הדברות,

 

וע"כ יש כאן עשר מצוות כנגד עשר מצוות שבתורה,

דהיינו עשרת הדברות, ומי הם,

הרי עשר כנגד עשרת הדברות, ועל כך אלו הן כלל רב בתורה,

אשרי חלקו של מי שמשלים אותן בכל יום ב' פעמים,

כי השם הקדוש נתקדש בפיו כראוי.

 

קנה') רבי אחא היה נמצא לילה אחד עם רבי אלעזר,

לאחר חצות הלילה. והיו עוסקים בתורה,

 

פתח רבי אלעזר ואמר, כי הוא חייך ואורך ימיך,

למעלה מכל המצוות שגזר הקב"ה כשנכנסו לאררץ ישראל,

היתה גזרת לימוד התורה,  מהו הטעם,

הוא משום שהשכינה אינה מתישבת בארץ אלא בתורה,

ואינה מתישבת למעלה אלא בתורה שהוא ז"א.

................

קנט') פתח רבי אלעזר ואמר משלי ג')

כבוד  חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון,

כבוד חכמים ינחלואשרי הם העוסקים בתורה,

 

עד שלא הספיק לפתוח בדברים, קרב אותו האיש אליהם,

אמר רבי אלעזר, אין לנו להפסיק דברי תורה,

 

כי כל מי שעוסק בתורה,

זוכה לרשת ירושת הנחלה שלמעלה

בכבוד מלך העליון הקדוש ז"א,

וזוכה לרשת ירושת נחלה בעולם הזה,  ומה הוא.

 

הוא אותו שנקרא כבוד ה' דניינו המלכות הנקראת עולם הזה.

שאינו פוסק מהם לעולם,  זה שנאמר: כבוד חכמים ינחלו,

דהיינו שינחלו המלכות, אותה הנקראת כבוד ה'.

( ברוך שם כבוד מלכותו וגו')

 

קס') וכסילים מרים קלון, שואל? מה הוא, ומשיב: בוא וראה

כשאדם הולך בדרך הישר לפני הקב"ה ועוסק בתורה,

 

הנה הוא יורש לעצמו אותו הכבוד ה'

וכמה מגינים ומליצי יושר נמצאים למעלה על האדם,

וכולם מלמדים עליו זכות לפני המלך הקדוש,

 

ואם האדם אינו עוסק בתורה, ואינו הולך בדרך אדונו,

הוא עושה קטרוג עליון,

ואותו הקטרוג משוטט באויר ואינו עולה עד למעלה,

שחשב, אולי ישוב האדם בתשובה,

 

לאחר שרואה שהאדם אינו שב, ואינו רוצה לעסוק בתורה,

אז הוא עולה למעלה ומלמד עליו חוב, זה שנאמר: וכסילים מרים קלון,

כי עלה למעלה ועושה קטרוג,

 

קסא') פתח מזכריה יד' ואמר,

ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה,

שואל: מה השינוי של מצרים כאן מכל שאר העמים, וכאן לא כתוב כן.

 

ומשיב: אלה הרי העמידו החברים, אשר ארץ מצרים אינה צריכה לגשם,

כי שותה ממימי הנילוס, וע"כ אין היא בכלל של אותם הצריכים גשם,

אבל הם, יבא עליהם דין אחר. ויפה אמרו,

 

בוא וראה, כתוב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

לא היא כארץ מצרים אשר יצאתם משם וגו',

שהנהר עולה ומשקה הארץ,

אבל כאן למטר השמים  תשתה מים,

כי ארץ הקודש שותה משמים תמיד,

 

וכשישראל היו עוסקים בתורה, היתה שותה כראוי,

ומי שמונע התורה ממנה,  כאלו מונע הטוב מכל העולם,

נכנסו למערה אחת שהיתה בדרך,  נכנס אותו האיש, וישב.

 

פתח אותו האיש ואמר שמות לג',

 וידבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר,

מקרא זה אין ראשו סופו ואין סופו ראשו,

ולא מילה זו כמלה זו.

 

כי בתחילה אמר, וידבר ה' אל משה פנים אל פנים, טוב הוא,

ואחר כך אמר ושב אל המחנה, שאין לו קשר אל וידבר ה',

 

ואחר כך ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש וגו'  מהו,

הרי אין לו קשר אל ושב אל המחנה,

 

אמר רבי אלעזר, ודאי, הקב"ה רוצה ביקר שלנו,

כי עתה חיבורינו היא בהשכינה,

והשכינה לא תסור ממנו, מי שפתח הפתח יאמר הדבר,

מאמר: פנים אל פנים,

........פרשת כי תשא. לג'- י"א'.......

 קסד)  פתח ואמר ודבר ה' אל משה פנים אל פנים.

בכמה מדרגות עליונות ויקרות נבדל משה נביא נאמן

מכל שאר נביאי העולם, שכולם היו לפניו, כקוף בפני אדם,

 

שאר הנביאים היו מסתכלים במראה שאינה מאירה,

ועם כל זה לא היו נושאים פניהם למעלה להסתכל,

 

אלא כמ"ש, ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה,

ולא עוד, אלא שהדברים לא היו אצלם בגילוי,

 

 קסה')  ומשה הנביא הנאמן, לא היה כן,

שהוא היה מסתכל במראה המאירה, ועמד במעמדו,

ולא עוד אלא שהיה נושא ראשו להסתכל,

 

כמי שאומר לחבירו נשא את ראשך ויסתכלו פניך בפני,

כדי שתדע דברי,

 

כך משה פנים אל פנים נשא ראשו בלא פחד,

פניו היו נשואים למעלה ומתכל בזיו יקר העליון,

ולא נשתנה דעתו ופניו כשאר הנביאים,

 

כי שאר הנביאים, כי היו מתנבאים להסתכל,

יצאו מרשותם ודעתם, ונשתנה זיו פניהם,

ולא היו יודעים מעולם זה כלום,

 

קסו') ומשה לא היה כן, כי משה באותה מדרגה עליונה ממש

היה מסתכל, שהוא ז"א, ולא יצא מרשותו ומדעתו,

 

כי בשעה שהיה מסתכל בזיו יקר העליון,

מיד שב אל המחנה, שדבר עמהם בכל מה שצריכים,

ודעתו היתה מיושבת עליו כבתחילה, ועוד יותר,


ועל כך אחר ודבר ה' אל משה פנים בפנים,

נאמר ושב אל המחנה,


ואחר כך נאמר, ומשרתו יהושע בן נון נער,

ודאי שהיה יונק מתוך האהל,

שהיה לומד להסתכל ברוח הקודש,

כמו שאומר: והנער שמואל משרת את ה'                         

קסז') בוא וראה, כל זמן שהיה יהושע אצל משה,

היה לומד  ויונק מתוך האהל, שהוא המלכות, ולא מתירא,

 

אחר שנפרד ממשה והיה לבדו,

מה כתוב: ויפול יהושע על פניו ארצה וישתחו.

שלא היה יכול להסתכל.

וזה היה מפני שליח אחד, ומכל שכן ממקום אחר,

..................

קסח')  זה דומה, לאדם שהמלך הפקיד אצלו כלי זהב ואבני יקר

כל זמן שנמצא אצלו, היה גם המשמש של הבית,

ואחז בהם ומסתכל בהם,

 

כיון שנפטר אותו האדם מן העולם,

לא עזב המלך אצל המשמש כלום ולקח הפקדון שלו,

 

אמר אותו המשמש, אוי לי שאבדתי,

כל אלו הדברים היקרים, בימיו של אדוני,

שכל אלא היו בידי,

 

 

קסט') כך יהשע, בימיו של משה היה יונק בכל יום

מתוך האהל, שהוא המלכות, ולא היה מתירא,

 

אחר שמת משה, ויפול יהושע על פניו,

ואני, בשביל שאני נמצא בתוככם אסתכל בדברי

תורה ולא אהיה מתירא,  אחר שאפרד מכם,

לא אוכל להסתכל לבדי.

......................

ערך ומגיש: באהבה רבה מימני רבי דוד קורן,

 

............סודות תפלת עמידה............

סוד האהבה חסד של אברהם,

...................

מגן עתה תכוין כי הנה בבחי' הפנים

הנק' תרין תפוחין קדישין

 יש בהם שני שמות א"ל במלויים שהם בגימ' ש"ע נהורין

אלף למד אברהם     אלף למד יצחק

 וא"ל השלישי באמצעם שהוא מקום החוטם כמש"ל.

 וג' שמות של א"ל א"ל א"ל הם בגי' מגן

 ר"ל כי עתה בהיותה עמו פב"פ עם יעקב בעלה

 יש לה ג' שמות א"ל האלו.

 

גם תכוין לחבר זה המגן עם המגן הראשון של

 מלך עוזר ומושיע ומגן

והנה ב"פ מגן בגימ' מקו"ם

והוא שם ההויה העולה בגי' מקו"ם באופן זה

 יפעם"י הפעם"ה ופעם"ו הפעםגי' מקו"ם

מקום = יעקב, עם ד' אותיות השם.

והעניין הוא כי מכח הכאות האלו שמכה יפעםכו'

 הוא מאיר אל המלכות נוקבי'

וזהו סוד כל הקובע מקום לתפלתו כו' והבן זה:
...............

אברהם עתה תכוין כי כל זו הברכה הייתה

ע"י אברהם שהוא החסד

הנרמז לעיל במלת באהבה

כי היכל אהבה הוא הגורם שתבנה המלכות

וגם גורם לה להחזירה פב"פ בסוד והוכן בחסד כסא

כי החסדים העליונים של ז"א הנק' אברהם

איש החסד הם הגורמים תיקונים אלו במלכות הנקרא כסא

 

 וז"ס מ"ש בזוהר כי בברכת אבות

 בעלה אוחזה ביד ימינו ומעלה אותה אליו וזהו מגן אברהם.

ודע כי אעפ"י שאמרנו שע"י החסד שהוא ברכת אבות

אנו מעלים אותה אין הכונ'ה

 אלא על התפשטות אותו האור של חסד ד ז"א

אשר בעת הגדלתו חוזר להיותו בחי' חכמה של  ז"א

כמבואר במקומו

והתפשטו' אור החסד הזה הוא הגורם אותה

לעלות מדרגה אחר מדרג'

 

 וז"ס והוכן בחסד כסא

כי ע"י החסד הנז' מתקן המלכות הנקרא כסא

אשר היא בסוד נקודה קטנה אשר היא נחלקת אל י"ס

 ונתמעט' וירדה ונתלבשה בכסא שהוא עולם הבריאה

כמבואר לעיל בתחילת ברכה זו וע"ש:

.................

למד סודות התפלה דרך השעורים של רבי דוד ב וידיו,

מאמר: כל עצמותי תאמרנה, תהלים לה.

 

קמח') והיו הדברים האלה וגו', רבי יצחק פתח,

כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק ממנו

ועני ואביון מגוזלו.

מקרא זה אמר דוד המלך ברוח הקודש,

 

שואל?. כל עצמותאי תאמרנה, ומי ראה,

שעצמות תאמרנה שירה,  ומשיב:

 

אלא מקרא זה נאמר, בזמן שהקב"ה עתיד להחיות מתים,

ועתיד הקב"ה לתקן העצמות ולקרב כל אחת ואחת למקומה.

 

שכתוב ביחזקאל לד': ותקרבו עצמות עצם אל עצמו,

וכתוב: ועצמותיך יחליץ.  אז עתידים ישראל לומר שירה,

 

קמט') שואל: איזה שירה אומרים, ומשיב:

ה' מי כמוך,

וזו שירה יותר חשובה ממה שרמרו ישראל על הים,

כי הם לא הזכירו את שם הקודש אלא אחר ג' מילים,

 

שכתוב: מי כמוכה באלים ה'

וכאן הם מקדמים את השם הקודש, שכתוב:ה' מי כמוך.

מציל עני מחזק ממנו זהו יצר הטוב שמציל מיצר הרע,

 

משום שיצר הרע הוא חזק כאבן,

כמו שאמר הכתוב: והסורתי את לב האבן,

ויצר הטוב הוא בשר, שכתוב:  ונתתי לכם לב בשר,.

.............

השארת תגובה