סוד קבלה וזוהר, סוד אשת חייל מי ימצא, פרשת תזריע


פרשת אשה כי תזריע  זוהר: עורך ומגיש: רבי דוד קורן

 


א) וידבר ה' אל משה לאמור

אשה כי תזריע  וילדה זכר וגו'

 

רבי אלעזר פתח, (משיר השירים, ג')

על משכבי  בלילות בקשתי את שאהבה נפשי,

שואל,  אומר,  על משכבי...

במשכבי היה צריך לומר,  מהו על משכבי, ומשיב,

 

אלא כנסת ישראל  אמרה לפני הקב"ה

ובקשה ממנו על הגלות,

משום שהיא יושבת בין שאר העמים עם בניה,

ושוכבת לעפר,  ועל שהיא שוכבת

בארץ אחרת הטומאה, אמרה,

 

על משכבי אני מבקשת, שאני שוכבת בגלות

והגלות מכונת לילה,  ועל כן,

בקשתי את שאהבה נפשי, ולא מצאתיו,

 

ב') משום, כי אין דרכו להזדווג המלך בי

רק בהיכלו,  ולא בגלות,

קראתיו ולא ענני,

 

כי ישבתי בין עמים אחרים,

וקולו אינם שומעים אלא בניה, שכתוב:

השמע עם קול אלקים וגו',

 

ג') רבי יצחק אמר: על משכבי  בלילות

אמרה כנסת ישראל, שהיא השכינה,

על משכבי התרעמתי לפניו,  דהיינו,

שביקשתיו שיזדווג עמי לשמח אותי


מקו שמאל,בשמחה שלימה מקו אמצעי,

 

כי כך למדנו שמזווג המלך, שהוא ז"א

עם כנסת ישראל,

יורשים כמה צדיקים ירושת נחלה קדושה,

דהיינו מוחין עליונים, וכמה ברכות נמצאות בעולם,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

מאמר אשת חיל מי ימצא,

 

ד') רבי אבא היה הולך לכפר קניה,

למערה של לוד, והיו עמו,

רבי יוסי,  ורבי חייא,  אמר רבי יוסי, כתוב,

אשת חיל עטרת בעלה,וגו'

 אשת חיל זו היא כנסת ישראל,

שהיא השכינה, הנשמה)

 

וכרקב בעצמותיו מבישה אלו הם עמים עכו"ם

שהקב"ה אינו יכול לסובלם בעולם,

כמו שאומר: ואקוץ בם,  כאלו קוצים ודרדרים

שמצרים לאדם  ואינו יכול לסבולם,

 

אמר רבי אבא, כך הוא ודאי,

אשת חיל זו היא כנסת ישראל,

שהיא גברת על כמה צבעות, וכמה מחנות

המלאכים הנמצאים בעולם,  דהיינו,

כל דיירי העולמות,  בריאה, יצירה ועשיה,

המתפשטים מימנה,

 

ואשת חיל, פירושו: גברת ואדון,

עטרת בעלה, הוא כש"א עטרת תפארת,

(עטרת מלשון כתר של ז"א בעלה של המלכות)

והכל אחד, כי תפארת, היא בעלה של השכינה,

 

ועוד שהיו הולכים, אמר רבי אבא,

כל אחד יאמר דבר בכנסת ישראל,

 

ה') רבי אבא פתח ואמר, אשת חיל מי ימצא,

זו כנסת ישראל, שהיא אשת חיל,

כמו שאמרנו, מי ימצא,

הוא כש"א אשר ימצא באחרית הימים,

שפירושו: אשר ישיג אתכם, אף כאן,

מי ימצא, שפירושו מי יזכה וישיגה

להיות בה בשלמות, ולהמצא עמה תמיד,

 

ו') ורחוק מפנינים מכרה וגו',

שואל ואומר, מכרה... מקחה היה צריך לומר,

דהיינו שקשה לקנותה יותר מפנינים,

מהו שאומר מכרה, ומשיב,

 

אלא כל אלו שאינם מתדבקים בה בשלמות,

ואינם שלמים עמה, היא מוכרת אותם

ומסגירה אותם בידי עמים אחרים,

 

כמו שאומר: ויעזבו בני ישראל את ה'

וימכור אותם בידי סיסרא, ואז כולם רחוקים

מאלו פנינים העליונים הקדושים שהם סודות ופנמיות התורה,

שלא יהיה להם חלק בהם, וזה שנאמר,

ורחוק מפנינים מכרה,

 

 

ז')  רבי חייא פתח: המקרא שלאחריו ואומר,

בטח בה לב בעלה ושללה לא יחסר,

 

בטח בה לב בעלה, זהו הקב"ה,

שהוא ז"א משום זה הפקיד  אותה

על העולם שיזדווג על ידה,

 

וכל הנשק שלו הפקיד בידה וכל אלו עושה מלחמה,

ועל כן,  ושללה לא יחסר, פירושו,

 

שכל הכוחות לעשות מלחמה ולהכניע הסטרא אחרא,

נתן בידה, שעל ידי זה, מוציאה הניצוצין קדישין

שנפלו לחיצונים בסבת החטא,

ומחזירה אותם לקדושה,

 

ואלו ניצוצין קדושים נקראים שלל,

בסוד שלל המלחמה,

 

 

ח') רבי יוסי פתח ואמר: הכתוב שלאחריו, ואומר,

גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה,

 

גמלתהו טוב, דהיינו, שהיא נותנת טוב לעולם

ונותנת טוב להיכל המלך ולבני היכלו, ולא רע,

היה צריך לומר זה, משום שכתוב:

ועץ הדעת טוב ורע,

שהמלכות נקראת עץ הדעת טוב ורע

מטעם זכה הוא טוב, לא זכה הוא רע,

 

ועל כן אומר ולא רע

מתאי הוא טובולא רע...

הוא בזמן שימי השמים שהם ספירות ז"א

מאירים עליהומזדווגים עמה כראוי,

 

שימי השמים הם ימי חייה,

משום שעץ החייםשהוא ז"א שולח לה חיים,

שהם המוחין מבינהומאיר לה

 

ובזמן ההוא, גמלתהו טוב ולא רע,

אמר רבי אבא יפה הוא,

וכל הכתובים אלו בכנסת ישראל נאמרו,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה