סוד 24 אלף תלמידי רבי עקיבה שמתו בימי העומר

נודע כי שם אלקים במילוי ההין בריבועו עולה בגימט' אלף

אלה''ים  אלף

אלפ

למד

ה''ה

יוד

מ''ם

 

אלף  

 

אלף

למד

אלף

למד

ה''ה

אלף

למד

ה''ה

יוד

אלף

למד

ה''ה

יוד

מ''ם


ערך ומגיש: רבי דוד קורן      יא' באייר תשע''ח

.........שער הכוונות האר''י הקדוש.............

דע כי רבי "עקיבה  ע"ה

שורש נשמתו הייתה מן הה' גבו' בהיות' בשרשם למעלה בדעת של ז"א

ולא בבחינת  התפשטותם למטה לגופא

והנה הוא בסוד הדעת

בין בסוד הגדלות' בין בזמן הקטנות

כמש"ל בעניין מ רבי "עקיבה  "ה שנאמר בו

 וינס משה מפניו וע"ש בעניין קריעת ים "סוף.

גם הוא כלול מחסד וגבורה

וב' עטרין אלו הם שם אלקים  של מילוי אלפין

נודע כי שם אלקים במילוי ההין בריבועו עולה בגימט' אלף

אלה''ים  אלף

אלפ

למד

ה''ה

יוד

מ''ם

 

אלף 

 

אלף

למד

אלף

למד

ה''ה

אלף

למד

ה''ה

יוד

אלף

למד

ה''ה

יוד

מ''ם

אלא שה אלקים של חסד האלף

של מילוי ההא שבו הוא בציור יו"י

ושל הגבוה' בציור יו"ד כנ"ל

בדרו' א' בעניין ב' כוסות של ליל פסח הג' והד' וע"ש

 

ולכן נקרא עקיבא כי ג' אותיות עקב

הם בגי' ב' שמות אלקים של חסד וגבורה

וב' אותיות י"א מן עקיבא

הוא בחי' שני ציורי האלפין כנז'

כי של החסד הם ציור יו"י שהוא צורה אות א' ושל הגבוה' בציור יו"ד של עקיבא במילואה

 

ונמצא כי ב' אותיות י"א של עקיבא

הם ב' ציורי אלפין של ב' אלקים הרמוזים בג' אותיות עק"ב מן עקיבא

 

והנה רבי עקיבא הוא היה אב ורבי

לכל הנשמות הנמשכות מאלו הגבורות' המתפשטים בגופא של ז"א

לפי שהו' כללות הדעת העליון למעלה' בשרשו ובמקומו.

 

אבל תלמידיו הם בחי' הגבורות ' המתפשטות' ממנו ומתפשטים בגופא של ז"א

ולפי שהקטנות קודם אל זמן הגדלות

טוב ילד קטן ומסכן, נשמה

ממלך כסיל וזקן, הגוף

א

ל

ה

י

ם

א

ה

י

ם

ל

א

י

ם

ל

ה

א

ם

ל

ה

י

אלף

ל

ה

י

ם


לכן הקדימו בתחילה' אותם הכ"ד אלף תלמידים

שהיו לו בבחרותו מגבת ועד אנטיפרס כמש"ר רז"ל

וטעם היות מספרם כ"ד אלף לפי שהדעת של הקטנות הוא שם אלקים כנז'

והוא מצטרף לק"ך צירופים כנודע

 

כי כל תיבה בת ה' אותיו' בונה ק"ך בתים ונמצא כי יש בהם כ"ד צירופים מתחיל באות אלף וכ"ד מתחי' באות למד כו'

ואלו הכ"ד אלף תלמידים כולם היו מבחי' כ"ד צירופים הא' של אלקים

הא' שבעטרא של גבורה'

המתפשט בגופא של ז"א

וכול' מתחיל' באות אלף כי אלף ואלף הכל א'.

 

גם זולת זה נודע כי שם אלקים במילוי ההין

בריבועו עולה בגימט' אלף

והרי ב' טעמים למה היה מספרם כ"ד אלף ולסיבת היותם ממוחין דקטנות

נודע כי שם אלקים במילוי ההין בריבועו עולה בגימט' אלף

אלה''ים  אלף

אלפ

למד

ה''ה

יוד

מ''ם

 

אלף 

 

אלף

למד

אלף

למד

ה''ה

אלף

למד

ה''ה

יוד

אלף

למד

ה''ה

יוד

מ''ם

לכן היו מבחינת הדינין הקשין

והיו קנטרנים ושונאין   זה את זה

כמשז"ל שלא היו נוהגין כבוד זה ל"זה

 

וכאשר באו ימי העומר שבין פסח לעצרת שאז הוא זמן קטנות ז"א והם ימי הדין כנ"ל

 

ואז הוא זמן יניקת החיצונים לכן פגעה בהם

אז מדת ה"דין של הקטנות  על שלא נהגו כבוד זל"ז ומתו בימים ההם  בהיותם קטנים

ולא הגיעו להגדיל ולהאריך ימים לסיבה הנז'

 

 ובבוא יום ל"ג לעומר אז נתגלה קטנות ב'

של אימא' שהוא שם אכדט"ם אשר באימא'

 

והנה הוא חילוף שם אלקים אשר הוא בחי' רחמים בסוד אלקים חיים כנ"ל בדרוש הא' של פסח.

א

ל

ה

י

ם

דין

א

כ

ד

ט

ם

רחמים עד

 

והנה ה' אותיו' אכדט"ם הם סוד ה' גבורות של גדלות  וע"ז אמר הכתוב בטחו בה' עדי עד

כי הוא באימא' עילאה והוא רחמים

ולכן בו תלוי הביטחון

וכבר נת"ל כי נדרש בס"ה בפר' וארא על בינה עילאה שהוא שם אכדט"ם והוא רחמים.

................ר

ראה שיעור בוידיו על סודות המאמר

בשוב' ה'  את שיחבת  ציון היינו כחולמים,

................

מזל שור  ספירת גבורה,

 הכלי של קו שמאל יסוד עפר

גבורה 216 פעמים זכות,

פעם לחיות בזכות בעולם הזה

ופעם לזכות להתחבר לעולם הבא,

 

בראש השנה נאמר בנים חיים ומזונות

אין הדבר תלוי בזכות אלה במזל,

 

מה זה זכות? למי יש זכות,

מה אנחנו מבנים מהמילה זכות?

מגיע לי, יש לי זכות,

................

השארת תגובה