פרשת אחרי מות

י

זוהר: פרשת אחרי מות

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,      

 

וידבר יי' אל משה אחרי שני בני אהרון וגו'

ויאמר ה' אל משה וגו',

 

סעיף:א')רבי יהודה אמר, כיון שכתוב,

וידבר יי' אל משה, למה נאמר עוד פעם

ויאמר ה' אל משה, הרי בדיבור הראשון די,

 

ומשיב: אלא כל הוא למדנו,

ויקרא אל משה    וידבר  ה' אליו,

וכך כתוב, ואל משה אמר עליה אל ה',

 

והרי העמידהו, שהדיבור שבכאן,

דהיינו, ויקרא אל משה  , או אל משה אמר,

היא מדרגה אחת, דהיינו מלכות,  ואחר כך,

 

דהיינו, וידבר ה' אל משה מדרגה אחרת,

דהיינו ז"א, אף כאן, וידבר יי' אל משה,

הוא מדרגה אחת, דהיינו מדרגת הדין, שנקרא דבור,

 

ואח"כ, ויאמר ה' אל משה, מדרגה אחרת,

דהיינו מדת הרחמים שנקראת אמירה,

 

ומה שכתוב בשניהם השם הוי"ה הוא,

כי במשקל אחד עולים,  ומשורש אחד נתחבר הכל,

כלומר שב' מדרגות דין ורחמים האמורים,

הם במשקל אחד ושורש אחד, שהוא ז"א הנקרא הוי"ה,

…………………

 

סעיף:ב')רבי יצחק פתח מתהילים ב')

עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה, וכתוב:

עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה,

מקראות אלו סותרים זה את זה, 

 

שכאן אומר,עבדו ביראה ורעדה,

וכאן אומר, עבדו בשמחה ורננה,

 

ומשיב: אלא כך למדנו, עבדו את ה' ביראה,

כי בכל עבודה שרוצה האדם לעבוד לפני ריבונו,

בתחילה צריך יראה, לירא מפניו,

 

ובשביל יראת ריבונו יזכה לאחר כך לעשות

בשמחה מצוות התורה,(תורה גימטרייה יראת)

וע"כ כתוב: מה ה' אלוקיך שואל מעמך

כי אם  ליראה, שעל ידה יזכה לכל הגילוי ברעדה,

 

סעיף:ג')אסור לאדם לשמח ביותר בעולם הזה, זהו בדברי העולם,

אבל  בדברי תורה ומצוות התורה, צריך לשמוח,

ולאחר שלא ישמח בדברי העולם,

ימצא האדם שיעשה מצות התורה בשמחה,

שכתוב:  עבדו בשמחה ורננה,

 

סעיף:ד')  רבי אבא אמר, עבדו את ה' ביראה ,

מה היראה כאן, כלומר  מה הפירוש של היראה שבכאן,

ומשיב: כמו שהעמדנו, שכתוב,

יראת ה' ראשית דעת, וכן כתוב:

ראשית חכמה יראת ה',

שהקב"ה נקרא כך, יראת ה',דהיינו המלכות,  

 

רבי אלעזר מפרש דברי רבי אבא ואומר,

עבדו את ה' ביראה פירושו,

מי שרוצה לעבוד עבודת ריבונו,

מאיזה מקום הוא מתחיל…  ובאיזה מקום יכוון

עבודתו ליחד שם ריבונו,  חוזר ואומר ביראה,

 

כי ביראה שהיא המלכות,

 היא התחלת העבודה, ממטה למעלה,

כי ספירה הראשונה ממטה למעלה היא המלכות,

 

 

סעיף:ה')  בוא וראה מה כתוב כאן, אחרי מות,

ואח"כ דבר אל אהרון אחיך וגו' בזאת יבא אהרון,

ומשיב אלא מכאן, ממיתת בני אהרון,

הוא התחלה להזהיר את הכהנים, ואת כל אחד,

שצרכים להיזהר בזאת הזה,

שזו היא יראת ה', שהיא המלכות,

כי מיתת בני אהרון הייתה

משום שלא נזהרו במלכות,

 

רבי יוסי מפרש אחרת, ואומר,

אחרי מות נדב ואביהו, היה צריך לומר, מה הטעם שאומר

 בני אהרון, הרי ידוע שבני אהרון היו, ומשיב:

 

אלא כך למדנוכי עד כאן לא היו עומדים בראשות עצמם,

אלא בראשות אביהםוע"כ קראם הכתובבני אהרון,

 

ומשום זה בקרבתם לפני ה' וימותו

שהיו דחוקים את השעה להקריב קטורת בחיי אביהם,

 

והכל היה, כלומר שעוד דברים היו שגרמו למיתתם,

דהיינו גם בשביל עוון שעשו, בהקריבם אש זרה,

 

שלמדנו, במקום אחר כתובבהקריבם אש זרה,

ובמקום אחר כתובבקרבתם לפני ה',

שמשום שהתקרבו מתו, משום שדחקו את השעה

להקטיר את הקטורת עוד בחיי אביהם,

 

דהיינו משום זה היו גורמים מיתתם,

ומשום זה כתוב כאן בני אהרון,

ללמד שהיו בראשות אהרון הנ"ל, וכתוב: בקרבתם,

שהמיתה היה מטעם שקרבו לפני ה' בחיי אביהם,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

ממעמקים קראתיך ה',

 

            זוהר פרשת אחרי מות, סעיף: רמג')

ערך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

 

סעיף: רמג') רבי יהודה פתח:  מתהילים, ק"ל)

שיר המעלות ממעמקים קראתיך  ה',

למדנו, בשעה שברא הקב"ה, את העולם,

רצה לברא את האדם,

 

נתייעץ בתורה, אמרה לפניו,

אתה רוצה לברוא אדם הזה,

הוא עתיד לחטא לפניך,

הוא עתיד להרגיז לפניך,  

אם תתנהג עמו כמעשיו,

הרי העולם לא יוכל לעמוד לפניך,

כל שכן האדם ההוא,

 

אמר לה הקב"ה,  וכי לחנם אני נקרא

אל רחום וחנון ארך אפים,

 

סעיף: רמד') מטרם שברא הקב"ה את העולם,

ברא תשובה, אמר הקב"ה לתשובה,

אני רוצה לברא אדם בעולם, בתנאי,

 

אם ישובו אליך מעונותיהם, תהיה מוכנה

לסלוח עונותיהם ולכפר עליהם,

ובכל שעה ושעה התשובה מוכנה לבני אדם,

 

וכשבני אדם שבים מעונותיהם,

תשובה זו, שהיא בינה, חוזרת אל הקב"ה,

דהיינו, שמשפעת מוחין לז"א, ומכפרת על הכל,

 

והדינים נכנעים ומתבשמים כולם,

ואדם נטהר מעונותיו,

 

סעיף: רמה')שואל מתי נטהר האדם מעונו,

ומשיב: בשעה שנכנס בתשובה ההיא כראוי,

 

רבי יצחק אמר: בשעה ששב לפני המלך העליון,

ומתפלל תפלה מעמק הלב,,

זה שנאמר, ממעמקים קראתיך ה',

 

סעיף: רמג')רבי אבא אמר: ממעמקים קראתיך ה',

פירושו, מקום גנוז יש למעלה, והוא עומק הבאר דהיינו בינה,

ומקאן יוצאים נחלים ומבועים לכל צד,

 

ועומק שבעמוק הזה נקרא תשובה,

ומי שרוצה לשוב ולהיטהר מעונותיו,

בעומק הזה צריך לקרוא להקב"ה

וזה שנאמר: ממעמקים קראתיך ה',

 

סעיף: רמו') למדנו, בשעה שהאדם היה חוטא לפני אדונו,

והקריב  קורבנות על המזבח,

והכהן, מכפר  עליו ומתפלל תפלתו עליו,

 

מתעוררים הרחמים,  והדינים מתבשמים,

והתשובה שהיא בינה(נשמה)

מריקה  ברכות, במבועים הנמשכים ויוצאים,

ומתברכים כל הנרות יחד, דהיינו,

הספירות של המלכות, והאדם נטהר מעונו,

…………………………….

 

זוהר פרשת אחרי מות,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

מאמרים: נפש רוח נשמה: ודורש אל המתים

סעיפים :רנ"ה,עד,רע"ז

……………………………

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן     ו' באייר, תשע"ג

……….\\\\\\\\\\\\\………..

 

רבי יצחק אמר,

אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא,

אשר כולם קדושים, 

הגוף שלהם קדוש,

הנפש שלהם קדושה,

הרוח שלהם קדושה

הנשמה שלהם קדש קדשים,

ג' מדרגות הן, נפש רוח נשמה,

בינה

נשמה

ז"א תפארת

רוח

מלכות,

נפש רוחנית

גוף

נפש בהמית

כעין של מעלה, דהיינו: כנגד, מלכות תפארת ובינה,

 

שלמדנו אמר רבי יהודה,כתוב,

תוצא הארץ נפש חיה,

זו היא הנשמה של האדם הראשון,

 

בוא וראה, ג' מדרגות הן ומתדבקות יחד,

נפש רוח נשמה, והעליונה מהם היא הנשמה, ……

 

 

אמר רבי יוסי, יש נפש, דהיינו נפש בהמית,

ויש נפש עליונה מנפש, דהיינו נפש רוחנית,

 

זכה אדם בנפש ההיא, מריקים עליו עטרה

אחת שנקראת רוח, זה שנאמר:

עד יערה עליונה רוח ממרום,

 

אז מתעורר באדם בהתעוררות אחרת עליונה,

להסתכל בדרכי המלך הקדוש,

 

זכה אדם ברוח ההוא, מעטרים אותו בספירה

קדושה עליונה הכוללת הכל, שנקראת נשמה,

שנקראת נשמת אלוה, ……

 

 

ולמדנו, בסודי סודות, בסוד שבספרו של

שלמה המלך,  מראה זה שכתוב,

ושבח אני את המתים שכבר מתו,

 

כיון שכתובושבח אני את המתים,

למה עוד אומר: שכבר מתו, ומשיב,

אלא הפירוש הוא, שכבר מתו בעולם הזה,

כלומר, שהמיתו את עצמם בעבודת אדונם,

שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה,….

 

בספרו של שלמה המלך, כתוב,

ג' מדורים עשה הקב"ה לצדיקים,

לנפש לרוח ולנשמה שלהם לאחר פטירתם,

 

המדור הראשון,

…………..

 

אחד, לנפשות הצדיקים, שלא הסתלקו מעולם הזה,

ונמצאות בעולם הזה,  כי נפש של נפטר

אינה מסתלקת  מהעולם הזה,

 

 

ושהעולם צריך רחמים,

הן מתפללות תפילה עליהם, והולכים ומודעים

הדבר לישני חברון, דהיינו, האבות,

 

והן מתעוררות ועולות לגן עדן הארץ,

ששם רוחות של הצדיקים מתלבשות

בעטרות של אור, ומתייעצות בהם

וגוזרות גזרה, והקב"ה עושה רצונן,

ומרחם על העולם,…..

 

 

ואלו נפשות הצדיקים נמצאות בעולם הזה,

להגן על בני האדם החיים, וזו נקראת נפש,

זו אינה מסתלקת מהעולם הזה,

ונמצאת בעולם הזה להסתכל ולהגן על הדור,

 

וזהו שאמרו החברים, שהמתים יודעים בצער העולם

ועונשם של רשעים בארץ הוא בנפש הזאת,

שכתוב, ונכרתה הנפש ההיא מעמה,….

 

 

המדור השני,

…………..

 המדור השני הוא, גן עדן שבארץ,

בו עשה הקב"ה מדורים עליונים יקרים,

שהם כעין עולם הזה, ועין עולם העליון, כלומר,

 

שכלולים מבחינת מלכות ומבחינת בינה,

כי גן הם סוד המלכות,  ועדן הם סוד בינה,

 

וההיכלות הם ג"כ בב' אופנים, כמו המדורים,

שאין להם חשבון, ואילנות ועשבים וריחות

עולים בכל יום, ובמקום ההוא שורה,

אותו הנקרא רוח של אלו הצדיקים,

 

והוא המדור שהרוח ההוא שורה בו,

וכל רוח ורוח, מתלבש בלבוש יקר כעין

העולם  הזה וכעין  עולם העליון,….

 

המדור השני,

…………..

 

מדור השלישי: הוא מדור העליון הקדוש

הנקרא צרור  החיים, שהוא גן עגן העליון,

ששם מתעדנות  אותה המדרגה עליונה

הקדושה שנקראת נשמה,

 

שזו מתדבקת להתענג בעדן העליון, שעליה כתוב:

אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ,

שגן עדן העליון נקרא במתי ארץ,….

 

 

ולמדנו בשעה שהעולם צריך רחמים,

ואז אלו הצדיקים הזכאים, נפש ההיא שלהם

שנמצאת בעולם להגן על העולם,

עולה והולכת ומשוטטת בעולם ומודיעה לרוח,

 

והרוח עולה ומתעטר ומודיע לנשמה,

והנשמה לקב"ה  ואז מרחם הקב"ה על העולם,

 

ואז יורד ממעלה למטה,

הנשמה מודיעה לרוח, והרוח מודיע לנפש,….

 

 

וכל שבת ושבת, וראש חודש,

כולם נפש רוח ונשמה, מתחברים ומתעטרים יחד,

עד שמתחברים לבא להשתחות למלך העליון,

ואח"כ חוזרים למקומם, זה שנאמר,

 

והיה מדי חדש בחודשו

ומידי שבת בשבתו ובא כל בשר וגו',….

 

 

בשעה שהעולם צריך רחמים,

והחיים הולכים ומודעים לנפשות הצדיקים,

ובוכים על קבריהם, והם ראויים להודיע להם,

מהו הטעם שראויים,  הוא משום

ששמים הרצון שלהם להתדבק נפש בנפש,

 

אז מתעוררות נפשות הצדיקים ומתאספות

והולכות לישני  חברון, ומודיעות להם צער העולם,

 

וכולן עולות לפתח גן העדן ומודיעות לרוח,

ואלו הרוחות המתעטרים בגן העדן,

מלאכים עליונים ביניהם, וכולם מודעים לנשמה,

והנשמה מודיעה להקב"ה,

 

וכולם מבקשים רחמים על החיים,

והקב"ה מרחם בשבילם על העולם,

ועל זה אמר שלמה המלך,

ושבח אני את המתים שכבר מתו,….

 

 

אמר רבי חייא תמה אני, אם יש מי שיודע

להודיע אל המתים חוץ ממנו,

 

אמר רבי אבא הצער, שהאנשים מצטערים,

מודיעה להם,  התורה מודיעה להם, שבשעה שאין מי

שיודע בזה, איך להודיע לנפשות הצדיקים,

 

מוצאים ספר תורה סמוך לקברם,

(תהילים, פרק ל"ג רננו לצדיקים, קס"א  תיבותנגד בינה,אהיה ביודין)

והן מתעוררים, על מה שהתורה נגלתה למקום הזה,

אז הלאך דומה מודיע להן,….

 

והם יודעים שהעולם בצער,

והחיים אינם קרויים ואינם יודעים להודיע להם,

 

בה בשעה כולם צווחים על התורה,

וכשלנו והיא גלתה למקום הזה,

 

אם בני אדם שבים בתשובה,

ובוכים בלב שלם ושבים לפני הקב"ה,

כולן מתאספים ומבקשים רחמים,

ומודעים לאלו ישני חברון, ונכנסות ומודיעות

לרוח שבגן עדן, כמו שאמרנו,…

 

 

ואם הם אינם שבים בלב שלם,

לבקש ולבכות על צער העולם,

אוי להם, שכולן מתאספות לריק,

 

אומרים מי גרם לתורה הקדושה שגלתה על ידיהם

בלא תשובה, וכולם באים להזכיר עונותיהם,

 

ומשום זה לא ילכו שמה בלא תשובה,

ובלא תענית, לבקש בקשות לפניהם,

 

רבי אבא אמר  בלא ג' תעניות,

רבי יוסי אמר אפילו תענית אחת דיה,

ויהיה באתו היום, ובלבד שהעולם יושב בצער ביותר,

אז כולם מתחברים, דהיינו, נפש רוח נשמה,

לבקש רחמים על העולם,….

 

 

למדנו אמר רבי יהודה,

יום אחד היו הולכים רבי חזקיה, ורבי ייסא בדרך,

פגשו במקום שנקרא, גוש חלב, והיה חרוב,

 

ישבו סמוך לבית הקברות,

ורבי ייסא היה בידו חלק אחד של ספר תורה שנקרא,

כלומר, שהיה בידו חלק מספר תורה עם העמוד שבתוכו,

 

בעוד שהיו יושבים התנענע לפניהם קבר אחד, וצעק,

אוי אוי, הרי העולם נמצא בצער, כי התורה גלתה לכן, 

או אפשר, שהחיים באו לצחוק עלינו ולבזות אותנו בחרפה,

עם תורתם,  נזדעזעו רבי חזקיה ורבי ייסא,

( אתרגיש פירושו התנענע כי על ויתגש ותרעש ארץ מתרגם ואתרגשת,)

 

 

אמר רבי חזקיה אל הקבר, מי אתה,

אמר לו המת אני, והרי נתעוררתי בשביל ספר התורה,

 

כי פעם אחת היה העולם יושב בצער,

ובאו החיים כאן לעורר אותנו בספר תורה,

ואני וחברי הקדמנו לישני חברון,

 

וכשנתחברו בגן עדן ברוחות הצדיקים,

נמצא לפניהם שספר התורה ההוא שהביאו לפניהם

החיים היה פסול, ומשקר בשם המלך,

 

על שנמצא ו' יתרה במקום ההוא של ושסעת

 שסע שתי פרסות שהיה כתוב שם ושוסעת, ואמרו,

כיון ששקר בשם המלך, כי התורה היא שם המלך,

ולא ישובו אליהם, להודיעם אם נתקבלה תפילתם,

ודחו אותי וחברי בשעה ההיא, מבית הישיבה,…

 

 

עד שזקן אחד שהיה בינהם הלך והביא הספר

של רבי המנונא סבא, ואז נתעורר,

רבי אלעזר ורבי שמעון שהיה קבור עמנו,

והלך והתפלל בגן עדן עליהם, ונרפא העולם,

 

אז התירו לנו, לחזור לבית הישיבה,

ומיום ההוא שהעלו את רבי אלעזר

מהקבר הזה שבגוש חלב, ניתן אצל אביו, במירון,

 

אין מי שיעורר לקום לפני ישני חברון,

כי אנו מפחדים מאותו היום שדחו אותי

ואת חבירי מבית הישיבה,

 

ועתה באתם לנו, וספר תורה אצלכם,

אמרתי, שהעולם נמצא בצער, ועל כן, נזדעזעתי,

 

אמרתי, מי יקדים להודיע לאלו צדיקי אמת ישני חברון,

נשמט רבי ייסא והלך לו עם אותו חלק של ספר התורה,

אמר רבי חזקיה חס ושלום אין העולם בצער ואנו לא באנו לזה,….

ואין להקשות הרי רבי חזקיה ורבי ייסא מתו

באדרא רבא, ועוד היה רבי שמעון חי,

כמ"ש בסוף אדרא נשא, כי אלו רבי חזקיה

ורבי ייסא שבכאן אינם אותם שבאדרא רבא,

 

קמו רבי חזקיה ורבי ייסא והלכו,אמרו ודאי

בשעה שצדיקים אינם נמצאים בעולם,

אין העולם מתקיים אלא בזכותם של המתים,

 

אמר רבי ייס בשעה שהעולם צריך לגשמים,

למה הולכים אל המתים להתפלל, ואסור, אמר לו,

עד עתה לא ראית הכנף של הציפור שבעדן

שהם הסוד בינה, כלומר לא השיג בינה,

 

כי הכתוב, ודורש אל המתים, אל המתים הוא בדיוק,

שהם רשעי העולם, שהם מעמי עכו"ם, ונמצאים תמיד מתים,

כי רשעים בחייהם נקראים מתים,

 

אבל ישראל, שהם צדיקי אמת,

קרא עליהם שלמה המלך ואמר,

ושבח אני את המתים שכבר מתו,

שכבר מתו בפעם אחרת, שהמיתו עצמם על התורה

ולא עתה, שכבר מתו, ועתה הם חיים,….

 

 

ועוד כי שאר העמים, כשבאים למתים שלהם,

באים בכשפים לעורר עליהם המינים הרעים,

 

וכשישראל באים למתים, באים באהבה  ותשובה

לפני הקב"ה, בשבירת הלב ובתענית הם לפניו,

והכל כדי שהנשמות הקדושות תבקשנה רחמים

עליהם לפני הקב"ה, והקב"ה מרחם על העולם בשבילם,….

 

 

וע"כ למדנו, הצדיק, אע"פ שנפטר מן העולם הזה,

אינו מסתלק ואינו נאבד בכל העולמות,

כי הוא נמצא בכל העולמות עוד יותר מבחייו,

 

כי בחייו הוא נמצא בעולם הזה בלבד,

ואח"כ הוא נמצא בג' עולמות,

בריאה יצירה ועשיה,  והוא מצוי אצלם,

 

שכתוב: עולמות אהבוך,

אל תקרי עלמות, אלא עולמות, אשרי חלקם,…

 

 

סעיף: רע"ד) למדנו כתוב:

והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים,

שואל, ואומר, והייתה נפש אדוני,

נשמת אדוני היה צריך להיות לומר,

 

שהרי הנפש נשארת בעולם הזה,

ורק הנשמה עלה לצרור החיים,  ומשיב,

אלא כמו שאמרנו,

 

אשרי חלקם של הצדיקים, שהכל נקשר בזה,

 

הנפש ברוח, והרוח בנשמהוהנשמה בהקב"ה,

נמצא שהנפש צרורה בצרור החיים, כי היא

נקשרת בנשמה שהיא בצרור החיים,

השארת תגובה