פרשת האזינו. לקוטי תורה האר"י הקדוש. למה ברא יצר הרע באדם,

ברא יצר הרע

פרשת האזינו,

לקוטי תורה האר"י הקדוש.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן.     קרן אור ללימודי הקבלה.

::::::::::::: כ"ג בתשרי ה"תשפ"ג :::::::::::::

יש לומר על השינוי לשון שיש בין לשון האזנה

ללשון שמיעה,  ובין דיבור לאמירה.

ולמה  בדיבור דיבר לנוכח,

ובאמירה שלא לנוכח.

ולמה בדיבור כינה הדיבור לעצמו, שאמר ואדברה,

ובאמירה לא אמר ואומר,

 

ועוד, למה אמר אמרי פי,  ולא אמרי,

ולמה שינה בטל ומטר לשון הזלה ועריפה.

ולמה לקחי ואמרתי,  כיון שהכל על התורה,

 

למה אמר הבו גדול, ולא אמר אמרו,

כי מה יתנו? ואיך יצדק לשון נתינה.

ועוד מאי צור שנקט. ומלת פעלו.

 

הול"ל האל תמים דרכו, כמו שאמר דוד המלך,

ועוד הול"ל ואין עול תחלה, ואחר כך הוסיף אמונה.

כי אין עול הוא שלילות הרע לבד,

ואל אמונה הוא שלימות.

 

אלא, להיות כי בתורה נגלה ונסתר,היינו פשט וסוד,

והסוד אין ראוי לכל אדם,  רק לאנשים אשר הם כמלאכים,

ופשט ראוי להמון עם, ועל הסוד אמרו המלאכים,

כשרצה הקב"ה לתת תורה לישראל,

מה אדירות יש לשמך,  שהיא התורה,

שכולה שמותיו של הקב"ה

וזה חלק הסוד שבה בארץ,

וזהו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ,

אשר תנה הודך על השמים, היינו הסוד,

והם לא ידעו, שכיון שהפשט לא היה ראוי להם,

כי אין בהם מיתה,  ולכן ניתננה לאדם,

 

וזה שנאמר האזינו השמים,

שהם אנשים צדיקים הקדושים אשר בארץ המה,

דומים למלאכים היושבים בשמים, האזינו חלק הסוד,

 

שאין דבר זה נאמר בקול רם,

אלא מן הפה לאוזן, וזהו לשון האזינו שאמר,

ואליהם דיבר חלק הסוד שקשה הבנתו.

 

וזה שנאמר, ואדברה,  לשון קושי, לשון אמירה,

 

(כמו שאומר דיבר האיש,) לשון אמירה, אמור לנשים,

 רצוני לומר האנשים הדומים לנשים, וזה שנאמר, כה תאמר,

לשון אמירה, היינו הפשט שהוא נקל להבינו לבית יעקב,

שהם המון העם,

 

ותגיד לבני ישראל, דברים הקשים כגידים להבינם,

שלא כל מוחה סובל וקולט אותם,

 

ולא כל הרוצה ליטול את השם יטול,

שהוא חלק הסוד,  לבני ישראל שהם קדושים,

 

ואמרו רבותינו ז"ל, שלשון הגדה, הוא לשון גידים,

יען כי יש במלת ותגיד י' יתרה,  שהוא לשון גיד,

ואינו חסר, כמו והגד לעמי פשעם,

ולזה דיבר משה לנוכח, ואמר ואדברה,

שאתם ראוים לדבר עמכם, ואמר ואדברה,

 

יחס הדיבור אליו, כי להיותו חלק הסוד, יחסו אליו,

שהוא המדבר מקירות לבו.

 

אבל חלק הפשט שהוא המון עם, דבר שלא לנוכח,

ותשמע הארץ אמרי פי,

כלומר העם שהוא עם הארץ, אמרי.  שהוא קל להבין,

ואמר פי,  שלא ייחסו אליו כי מן השפה ולחוץ,

הוא מפיו לבד יוצאין הדברים, ולא מלבו,

 

ועל חלק הסוד אמר יערוף כמטר לקחי,

כלומר עריפה, לשון הריגה, מלשון וערפו שם את העגל,

מלשון רבוי השפע,


וכן המטר אינו טוב לכל,

כי הולכי דרכים מצירים בו, וכן חלק הסוד,

כי מי שאין ראוי לו, הורגו, וזהו כמטר להולכי דרכים,

וכן המטר אינו טוב לכל,

כי הולכי דרכים מצירים בו, וכן חלק הסוד,

כי מי שאין ראוי לו, הורגו, וזהו כמטר להולכי דרכים,

לאותן שיצאו מדרכי התורה, הסוד מזיק להם,

כעניים שנאמר, זכה נעשה לו סם החיים,

לא זכה נעשה לו סם המות.

ולצדיקים יערוף להם התורה, הסוד שבה,

כמטר שמחיה העולם, כן יערוף בריבוי,

ויעשה כמעין המתגבר,

ועל זה אמומר לקחי,  לשון לקיחה,

 

כי מרעיא מהמנא שהוא משה רבינו אמר על עצמו,

זה החלק הוא,אשר אני לוקח לעצמי,

 

ועל חלק הפשט, אמר תזל כטל אמרתי,

שזהו כטל אשר טוב לעולם כולו,

כן הפשוט אינו מזיק לשום אדם,

 

ואומר כשעירים עלי דשה,

כי אחר שהסוד הוא עיקר והחביב, למה הוצרך הפשט?

לזה אמר,  כשעירים עלי דשה,

 

דהיינו המטר הדק מאד, שהטפות הם דקות כשערות עלי דשה,

והוא כשמתחיל העשב לצמוח, ולהראות על גבי  הקרקע,

אז הוא נקרא דשה,

 

ואם היו יורדין עליו טפות גסות, היו נפסדות.

ואחר שכבר נעשה עשב, שכבר גדל,

אז יורדים הרביבים עליו, שהם טפות הגסות,

כי אז יש כח לסבלו,

 

וכן הענין בפשט, כי בקטנות האדם לומד הפשט,

כי הסוד אין הדעת נותן לסובלה עדיין,

 

ואחר שלמד הפשט, שהוא כשעירים עלי דשה,

ומילא כריסו בבשר ויין הטוב, היינו פשטי התורה,

אז יבא הסוד, כרביבים עלי דשה,

.....................

 

אם נאמר כמו שפירש רש"י ז"ל, במלת כשעירים,

שהוא לשון רוח סערה, והוא רוח סערה המועיל אל הדשה,

היינו בהיות הצמח בתכלית הקטנות,

והוא דבוק אל הטיט שברקע,

והרוח מיבש הטיט, ומפריד אותו, שלא יהא דבוק בקרקע.

ואחר כך בא המטר, ומגדלו יותר,

 

וכן הפשט, הוא להפריד האדם,

שהוא עדין דבוק בחומר שלו,

ואחר שהופרד מעט מן החומר,

ומדברי העולם הזה, יכול ללמוד הסוד,

 

ויגדל כרביבים עלי עשב, כי העשב הוא נפרד מן הטיט,

 ויכול לסבול הרביבים להתגדל,

...................

 

ואמר כי שם ה' אקרא,

שהוקשה לו למה הוצרך נגלה ונסתר, לזה השיב,

כי התורה הוא כמו שם הוי"ה, שיש בו נגלה ונסתר,

הוי"ה נסתר,

ואדנ"י נגלה,

כענין זה שמי לעלם להעלימו,

וזה זכרי שהוא אדנ"י.  להזכיר לדור דור

כן התורה, שהוא ושמו והתורה אחד,

 

כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה.

וזה שאמר, כי שם ה' אקרא,

ואני אומר שם אדנ"י לבד אקרא

כשאומר ברוך אתה

אתם אומרים ברוך הוא. לאלהינו עצמו.

 שהוא שם הוי"ה.

 

וכאשר אני אומר השם,

אתם אומרים ברוך שמו. לשם אדנ"י.

נמצא , שבשמו יתברך יש נגלה ונסתר,

 

ואם תאמר, ערבך ערבא. צריך,

ובשם עצמו למה הוצרך נגלה ונסתר?.

היה די בנסתר, שהוא השם העיקרי ועצמי. ל ז"א,

הצור תמים פועלו, הצור, היינו שם אדנ"י.

 

שהוא מידת הדין. כי שם הוי"ה הוא רחמים,

ואדנ"י למפרע דינה,

הוצרך להיות בשמו נגלה ונסתר,

כדי לשלם שכר טוב לצדיקים, ולפרוע מן הרשעים,

..................

 

וייצר את האדם בב' יצרים.

מפני שהוא יתברך רצה לברוא את האדם בב' יצרים,

ביצר הטוב וביצר הרע,  ולכן נקרא תמים,

כי זה וזה גורמים לעבודת השם יתברך,

גם ביצר הרע,

כעין שנאמר ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך.

בשני יצרך, ביצר הטוב וביצר הרע.

........................

 

וזהו מה שהשיב אותו החכם, לאותו מין,

שהתורמסין צרכין תיקון,

והוא התברך רצה שהאדם יתקן הרע על ידיו.

ואז נקרא תמים, וזהוא הצור תמים פועלו,

 

כי פועלו נקרא האדם הראשון,

שהוא יצר כפיו של הקב"ה.

 

וכמו שנאמר: חבקוק הנביא הוא גלגול של האדם הראשון,

ה' פעלך וכו', כשקרא לו בגן עדן  ואמר לו איכה,

שמעתי שמעך יראתי.

 

ה' פעלך הוא האדם הראשון.  הקרב שנים חייהו,

אף שלא יחיה אלף שנים, לפחות בקרב שנים, שיחיה רובם,

 

הרי אמר על אדם הראשון.

וכן דוד המלך שהוא גילגולו של האדם הראשון,

אמר מזמור שיר ליום השבת.  כנודע

 

כי מזמור זה אמר אדם הראשון,

ואמר דוד המלך על האדם הראשון,

כי שמחתני ה' בפועלך, שהוא האדם הראשון.

שנתן לו ע' שנה,

 

שאם לא כך לא היה לו חיים כלל.

ולא יצא דוד, עד שבא עובד,

 

ולכן נקרא עובד. תחת מה שאמר לאדם הראשון,

בזיעת אפך תאכל לחם,

ונקרא ישי בית הלחמי,

הרי שמלת פועלו קרוי על אדם הראשון.

 

ולזה רצה הקב"ה לברוא אדם הראשון ביצר הרע.

כדי שיאכל שלו ובמה שייגע, ויכניע היצר הרע.

......................

 

כי כל דרכיו משפט,

ואינו רוצה שיתענג ויתהנה האדם בגן עדן בחנם,

כאשר הנשמה היתה אוכלת תחלה קודם בואו

לעולם הזה משולחן אביה, דרך צדקה ומתנה,

אלא רצה הקב"ה שתבא בעולם הזה,

ותסגל מצוות ומעשים טובים

ואז תתענג על ה' בשכר מעשים ולא בחינם,

 

נמצא כי כל דרכיו משפט, ואם יחטא ביצר הרע,

הוצרך להיות בשמו דין ורחמים, שהוא הנגלה והנסתר.

כדי להפרע ממנו ברשעתו,

גם התורה עצמה, הוצרך להיות בה נגלה ונסתר.

..............

 

ואם תאמר איך אתה אומר כי כל דרכיו משפט,

ואנו רואין רשע וטוב לו וכו'.

ולזה השיב בתחילה על הצדיק, כי הוא אל האמונה

ואין עול, ונאמן לשלם שכרו, והוא בעולם הבא,

 

כענין שומר הברית והחסד לאלף דור, שהוא עולם הבא,

שהוא עולם שכולו אמת, וארוך אלף דור,

ואין רוצה לשלם בעולם הזה, שהוא עולם קצר.

 

וכנגד הרשע אומר ואין עול, מה שמשפיע לו טובה,

יען כי צדיק הוא, ועושה חסד וצדקה עם רשע.

 

וגם ישר הוא, ובהכרח ישלם שכר הצדיק בעולם הבא,

שיש בו זמן להפרע לו כל הכבוד הראוי לו.

..............

ואם תאמר, כיון שכל החרדה לא נעשה,

אלא להפרע מן הרשע? נראה מזה חס וחלילה,

שהפוגם פוגם למעלה. ל ז"א אינו כן,

 

כאן אומר שחת האדם, לו לא שחת, כלומר:

לא שחת למעלה כלל, רק בניו מומם,

המום אליהם לבנים לבדם ונקרא מום.

 

יען כי יש רמ"ח אברים ושס"ה גידים באדם,

והמבטל מצוות עשה, גורם שחיסר לו האבר

שנגד אותה מצוה מעיקרו.

אבל כשעובר על מצוות לא תעשה, הוא כמו נותן

 אצבע בעין, ועושה מום במה שהיה לו כבר,

 

וזה שנאמר בנים מומם.

והוא יתברך, חשב לבלתי ידח ממנו נדח,

ומגלגל את האדם פעמים ושלוש,

 

וזה שנאמר דור עקש ופתלתול,

מביא תחילה את האדם וחוטא,

וצריך להתגלגל פעם ב' לתקן,

 

ואדרבה מקלקל יותר, וזה עיקש, שחוזר ומעקש יותר,

כסיל שונה באולתו, ומגלגל אותו פעם ג' וחוזר לאולתו,

וזהו ופתלתול, ועל כן אמר הלה' תגמלו זאת,

הוא עושה לטובתכם, ואתם מכעיסים אותו,

.....................

 

ואני אומר שם השם אקרא.

כי רעיא מהמנא שהוא משה רבינו היה מתפלל על הגלות,

(וזה כי שם ה' אקרא)

במזמור תפלה למשה, שנאמר שבענו בבקר חסדך.

בקר של גאולה. ואמר משה. רעיא מהמנא,

כי אני מתפלל על הגלות. (וזה כי שם ה' אקרא)

 

 

אתם הבו גודל לאלהיינו,

כעין כשהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה,

ומשעבדים לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים,

 

לכן אמר הבו, כענין תנו עוז לאלהים,

שהוא יתברך אינו מתגאה,

אלא בזמן שישראל עושין רצונו,

 

וזה שנאמר, על ישראל גאותו. ואף שעוזו בשחקים, מימילה

אינו מתגאה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו. (של מקום).

..................

 

כי הוא לבדו יתברך הבורא,

 

ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי,

אלא הוא יתברך, ברא כל ד' העולמות

אצילות בריאה יצירה ועשיה, ולקשר את כולם,

 

ברא את האדם, כי יש בו מכל העולמות,

ואל כל העולמות אמר נעשה אדם,

כי עולם הבריאה, יתן בו חלק נשמה,

ועולם היצירה יתן בו  חלק  הרוח,

שהוא חלק המלאכים, ואין לך אדם מישראל,

שאין בו חלק מלאך מלמעלה.

 

לכן במצרים נאמר, ואלא שמות בני ישראל,

שהם המלאכים, הבאים מצרימה את יעקב,

שהוא למטה (את יעקב במלכות)

וזה שנאמר ויסעו בני ישראל מרעמסס,

כשש מאות אלף רגלי,

 

והנה זה כמסתפק בחשבון לומר הן חסר או יתיר,

וחס ושלום, שהרי הכל גלוי וצפוי לפניו,

כמו שאומר דבר קטן כזה,

 

אלא בישראל אמר על המלאכים שיצאו ממצרים,

כמו שיצאו שש מאות התחתונים,

כך יצאו ת"ר אלף מלאכים עליונים,

 

ועולם העשיה, נתן לאדם את הנפש.

ואחר כך הוא יתברך, נתן חלקו בו,

 

וזה שנאמר: ויפח באפיו נשמת חיים,

ולא אמר ויפחו לשון רבים,

 

וחלק אלוה, (הנשמה) כשאדם חוטא, מסתלק תחילה,

כדי שלא יפגום בו,  ואינו פגם בו אלא בשאר חלקי העולמות,

ועל כך שייך נעשה, אף הוא יתברך, הוא לבדו הבורא,

 

 

והוא משל למלך, שנתן מנה לכמה אנשים,

ולאחד לא נתן,  אלא צוה לכל אותן שנתן להם,

שיתנו לו כל אחד סלע א', ממה שנתן להם המלך,

 

כן הדבר הזה, ועל כך הצדיק מושל ביראת האלוקים,

לפי שיש בו חלק נשמת חיים, שהוא חלק המלך,

חלק אלוה ממעל,

והוא כמו המשנה, שנתן לו המלך טבעתו,

שכל עוד שהחותם המלך בידו, כבוד המלך הוא,

שאף המלך בעצמו לא יבטל גזירתו,

 

ונמצא כשהאדם הוא טוב, והולך בדרכי ה',

יקשור כל העולמות, ונותן עוז למלכו

 

וזה שנאמר: הבו גודל לאלהיינו,

.......................

 

ומבאר, איך נותן עוז לו, והשיב ואמר,

לפי שהוא יתברך הצור תמיפ פועלו,

 

כלומר שהאדם הוא פעלו, ברא אותו תמים,

ונתן בו חלק מכל העולמות, לקשור את העולמות,

ולמה עשה כן?

 

מפני שכל דרכיו משפט,  וזהו כשהאדם עושה מצוה,

גם אל המלאך יחשב כאלו עשה מצוה, ואוכל משלו,

אם לא על ידי האדם,  כי שם חלקו.

ומעשה הטוב של האדם, חשב לו למלאך,

כאילו הוא עשה, וזה שנאמר: כי כל דרכיו משפט,

 

 

ואל חלק נשמת חיים שנפח באפיו,

הוא יתברך, זן ומפרנס אותה,

 

 כשאדם בעולם הזה, ואינו עוסק בתורה

שהוא מזון הנשמה,  כשהאדם ישן,

הוא עולה למעלה ונהנית מזיו כבודו יתברך,

 

והוא יתברך אל האמונה, ומחזיר אותה בגוף בעל כורחו,

והיה ראוי שתשאר שמה,  כיון שהיאבת מלך,

הוא לא רוצה לזון אותה,

ואף על פי נאמן הוא לפיקדון,

וזה שנאמר: להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות,

 

רצוני לומר: שראוי לומר להגיד בבקר חסדך,

על אמונתך שאתה עושה בלילות,

שאתה מחזיר נשמות לפגרים מתים,

 

זה שנאמר: חדשים לבקרים,

כי לא לבד שעושה חסד עם האדם,

שמחזיר לו, אלא שמחדש אותה ומחזק אותה,

קודם שיחזירנו לו,

 

וזה שנאמר: ממה שאתה מחדש אותה לבקרים בכל בקר,

יוכר כי רבה אמונתיך,

שאתה מחזיר לו יותר ממה שהפקיד אצלך בידך,

וזהו סוד: בידך אפיקד רוחי,

 

כי הנפש נשארת בגוף בעדו ישן,

כי זה ההפרש בין שינה למיתה,

כי במיתה יוצאת אף הנפש, ובשינה אין הנפש יוצאת,

אלא הרוח עולה למעלה, וזה שנאמר.

בידך אפיקד רוחי,

 

ואף שאני חייב לך, והיה ראוי שלא להחזירה,

ואף על פי כאן פדית אותי, ואתה מחזירה לי,

להיותך אל האמת, ואין עושה שום עול לנשמה,

 

אף שמחזיר לו לעולם הזה,

ועל כאן , אדרבה הוא לטובתה,

כמו שאומר למעלה כי צדיק וישר הוא,

ורוצה שתוכל משלה, (ולא על שולחן אביה בחינם).

.........................

ואם האדם חוטא ושחת,  לו לא פגם חס וחלילה,

כי בחלק נשמת חיים אינו פוגם לעולם,

שהיא מסתכלת  קודם שחוטא,

 

אלא לבניו מומם, לחלק שיש בו משאר העולמות,

שהם המלאכים, שהם בניו, שם הוא הפגם והמום,

והוא מגלגל לטובה, כנזכר: דור עקש ופתלתול,

 

ואמר הלה' תגמלו, האם ראוי להיות כפויי טובה לה',

שהוא עושה עמכם כל החסד שאמרנו,

 

ואמר עם נבל ולא חכם,  שאינו מקביל,

והול"ל עם נבל ולא נדיבאו עם טפש ולא חכם,

אלא עם נבל כפויי טובה,

ואם הייתם חכמים או נבונים ובעלי שכל,

אף שתהיו כפויי טובה, ולא הייתם הולכים בדרך ה',

הייתם ראוי לטובה  על חכמתכם

 

אבל אף החכמה אין בכם אפילו שלא מע"ט,

הלא הוא אביך קנך, שנתן בך חלק ממנו,

נשמת חיים באפך.

.................

.................

סוד חק"ל תפוחים קדישן, כי חלק ה' עמו,

הם סוד ד' שמות, הכוללים, כל עולם האצילות,

הוי"ה + אהי"ה. אבא ואמא

הוי"ה+ אדנ"י. ז"א ומלכות,

שהם ד' אותיות השם, שתחבר יחד עולים,

גימטריא קל"ח, חק"ל. חלק,

וזה סוד: חל"ק ה' עמו,

וזה סוד חק"ל תפוחים קדישים. (האבות)

 

כי שורש המוחין, הם הוי"ה אהי"ה בראש ז"א.

שהם ג' פרקין קדמין, שהם נצח הוד יסוד,של בינה,

(ישסו"ת) ומשם נמשך ל ג' פרקים של ז"א

בראש המלכות שהם הוי"ה אדנ"י.

:::::::..................:::::::

ועוד עשה עמך,

כי בהנחל עליון גוים, שהם ע' שרים עליונים,

הנחיל להם ע' אומות התחתונים,

 

והאיך כל אחד מכיר חלקו באומתו.

בהפרידו בני אדם,  שבלבל לשונם,

וכל א' ניתן לו לשון אחד,

 

ואותו השר של אותו הלשון, לקח לו לחלקו האומה,

שנתן לו האל הלשון שלו, ולא נתן לכולם,

אלא בשביל ישראל,

שהיו ע' כמספר ע' נפש שירדו למצרים מבני ישראל,

 

שאותן ע' היו שרשי כל הנשמות שבכל ישראל,

ולא נתן כלום לשרים,  אלא כדי ליקח חלק עמו,

 

וזה שנאמר: כי חלק ה' עמו,

ואף שהתחיל מאברהם, ויצא ישמעאל, ומיצחק יצא עשו,

ויעקב הוא העיקר, שהוא ה ג', משולש כחבל,

המשולש שלא במהרה נתק,

וזה שנאמר, חבל נחלתו, שלא יש פסול בזרכו,

.................

 

ואמר צור ילדך תשי,

שבהיותך צריך להיות מגולגל פעם אחר פעם,

אתה מורה חס וחלילהתשות כח למעלה,

שלא יהיה חס וחלילה בידו לעשות אותך טוב בפעם א'.

 

כמו היוצר כלי חרס, שאינו בקי באומנותו,

שאינו יודע להוצאי את הכלי טוב ויפה בפעם א',

וחוזר לעשות פעם אחר פעם,

 

ואמר ותשכח אל מחוללך, ולא אמר לא יודע,

אלא לשון שכחה,  שאף בפעם ב' ו ג' אם היה זוכר

מה שעשה בפעם א' מן החטא, שעליו נדחה מגן עדן,

לא היה חוזר בהן באלו הפעמים,

אלא שהוא שוכח, וחוזר עליו, ככלב שב על קיאו,

 

וזה שנאמר: ובכן ראיתי רשעים קבורים.

ואחר שנקברו מן הפעם א',

חוזרין ובאין לה העולם, וזה שנאמר" ובאו.

מפני שדחו אותם מגן עדן.

וזה שנאמר: וממקום קדוש יהלכו, שהוא גן עדן,

 

ואם היו זוכרים עונותיהם הראשוהים,

שעליהם באו להם הצרה הזאת,  לא היו חוזרין עליהם,

אבל הם שוכחים כל מה שעשו בפעם א',

 

וזה שנאמר: וישתכחו בעיר, בעולם הזה, שהוא עיר שכחו

אשר כך עשו בפעם א' וחוזרים על קיאם,

נמצא שגם זה הפעם ה ב' או ה ג' שבאו היה הבל,

שלא תיקנו כלל, אלא אדרבה קלקלו יותר,

וזה מה שנאמר: גם זה הבל,

 

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהיינו.

הנה משה אמר להם לישראל, תראו, כשאני מכוין

בתפילתי להזכיר של (הוי"ה) כ"ו. תכוונו בשם ס"ג

וד ה"י ואו ה"י) והוא סוד אמא (בינה) הנקרא אלהי"ם

 

וזהו הבו גודל לאלהיינוגדל עולה ל"ז (הב"ל)

וד. י. או. י. = גדל. המילוי של ס"ג.

רצוני לומר שתראו שתגדלו הוי"ה העולה כ"ו.

שתעשו ס"ג, כ"ו וגדל עולה ס"ג. שהוא המילוי של ס"ג.

שהוא גימטריה ל"ז. = הבל,

השארת תגובה