פרשת ויקהל

פרשת ויקהל  זוהרתשע"ג      עורך ומגיש: רבי דוד קורן

.....,,,,,,,,,,..... 


ויקהל משה את כל עדת בני ישראל,

סעיף:א',)  ר' חייא פתח משמואל א' ט"ו,

ויאמר שאול אל הקני לכו סורו וגו'   בוא וראה, מה כתוב בעמלק,

פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, 

והקב"ה בכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל,

מה הטעם, שלא היה קשה לפניו כמלחמה זו

 שעשה עמלק עמהם,  ומשיב,  אלא ודאי המלחמה של עמלק היתה בכל הצדדים   


 למעלה ולמטה,   כי בזמן ההוא נתחזק נחש הרע למעלה

ונתחזק למטה בעולם הזה, 

סעיף:ב',)  מה נחש הרע אורב על פרשת דרכים   אף כן עמלק היה נחש רע לישראל,   


 שארב להם על פרשת דרכים, 

שכתוב, אשר שם לו בדרך בעלות ממצרים,  וארב הוא למטה לטמא את ישראל,

 

מאין לנו, שכתוב: אשר קרך בדרך,    כתוב כאן אשר קרך,

וכתוב שם, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור

מקרא לילה, מה שם טומאה אף כאן טומאה,


סעיף: ג',)  וע"כ בבלעם כתוב: ויקר אלוקים אל בלעם,

ויקר הוא לשון טומאה,  דהיינו,

מלשון מקרה לילה כנ"ל, ואם תאמר, אלוקים שהוא קדש,

אלא הקב"ה  הזמין לו מקום ההוא של הטומאה להיטמאות בה,

באותה המדרגה שהוא נתדבק להיטמאות בה,

 

מה עשה בלעם,    הוא חשב באלו הקרבנות להקריב,

לעלות למעלה לקדושה,

 

מיד הזמין לו הקב"ה מקום ההוא של הטומאה

אמר לו, הרי הטומאה אליך,   כמו שראוי לך,  וע"כ כתוב,

ויקר אלוקים אל בלעם,

\\\\\\\\\\\\\

את כל הפירושים והסודות ניתן לעזר  בשעורים של רבי דוד קורן בסקייפ,

....................................


פרשת  ויקהל

מאמר:  לא תוכל על הדם,

האוכל בלי ברכה,

 

סעיף:ת"ג,)  פתח ואמר: כתוב  לא תאכלו על הדם

לא מנחשו ולא תעוננו,  מקרא זה העמידהו, וסוד הדבר כך הוא,


  מי שאוכל בלי תפלה שיתפלל על דמו  הוא  שקול  כמנחש  ומעונן,

( כבר למדנו: הדם הוא הנפש, והנפש הוא הכלי של הנשמה,)

 

סעיף:ת"ד,)  משום שבלילה הנשמה עולה לראות בסוד הכבוד

 העליון, כל אחת ואחת כמו שראוי לה,

ונשאר האדם ההוא שנתפשט בתוך הדם לקיים הגוף,

וע"כ הוא טועם טעם המוות,

 

שכוח הדם ההוא אינו מוכן להתעורר לכח ההוא

של הנשמה לקבל אותה,

וע"כ כשהעיר האדם משנתו, אינו טהור,

והעמידו שהס"א שולט על המקום הנמצא בלי נשמה,


סעיף:ת"ה,)  כיון שנטהר במים, ואע"פ שהאדם

עסק בתורה,  נשמה ההיא אינה מתקיימת במקומה

 ואינה שולטת בו באדם,

רק כוח הדם בלבד, שנקרא נפש,


ונפש ההיא המתפשטת תמיד בתוך הדםוכבר העמידהו, 

וכשמתפלל האדם תפלה לעבודת ריבונו,  אז מתיישב כוח הדם במקומו,

ומתגבר כוח הנשמה, ומתיישבת במקום ההוא הגוף, 


 ואז נשלם האדם לפני ריבונו כמו שצריך הנפש למטה   וסוד הדבר הנשמה למעלה,

 

סעיף:ת"ו,)  ועל כן מי שמתפלל תפלה מטרם שיאכל,

העמיד עצמו כמו שצריך,  והנשמה עולה על מקום מושבה כמו שצריך, 

ואם אוכל מטרם שמתפלל תפלתו,  שיתיישב הדם על מקומו,

הרי הוא כמנחש ומעונן, למה?   הוא משום שזה דרכו של המנחש (הנחש) 


להעלות הסטר"א אחרא ולהשפיל צד הקדושה,  

 

סעיף:ת"ז,)  שואל, למה נקרא אדם ההוא שהשתדל בצד ההוא?

דהיינו שאוכל קודם תפילתו, בשם מנחש ? 

הוא משום שהשתדל בנחש ההוא, הקליפות,

להגדיל כוחו ולהתגבר


וזה הוא כמי שעובד לאלהים אחרים


 וכך זה, עבד לכוח הדם ההוא,

ולא עובד להקב"ה להגדילצד הנשמה, צד הקדושה

 

סעיף:ת"ח,)  שואל, למה נקרא האוכל קודם   מתפלתו  בשם מעונן?  ומשיב:  


 משום שהשתדל בעון,

ולא השתדל בזכיות, כי מעונן הוא אותיות מן עון


 ואם תאמר, נ', עומדת באמצע המילה, מעונ'ן,  והיה צריך לומר לפי"ז,

מעון בלי נ', באמצע,  ומשיב, כך הוא ודאי, 

שאין יכולים לשלוט בסטרא אחרא,  עד שמערבים בה ערוב 

מן צד הקדושה,   כחוט דק אחד,

 

מי שרוצה לקיים דבר שקר יערב בה דבר אמתכדי שיתקיים שקר ההוא,  


 ועל כן עון, הוא דבר שקרוכדי לקיימו, מכנסים בה דבר אמת, 

וזה הוא אות נ',, שבאמצע המילה מעון,   בזה מתקיים השקר,

וע"כ מי שלא התפלל תפלה לפני הקב"ה על דמו,

מטרם שיאכל, הוא כמנחש וכמעונן,

\\\\\\\\\\\\

 


ארבע תיקונים דרושים לשלמות האדם,

סוד התפלה של האדם,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

סעיף:ת"ט,)  התפלה של האדם, הוא כמו שאומרים,

אתם קדושים עליונים אשרי חלקכם,

דהיינו: (מה שכבר הזוהר בסעיף:ק"כ מאמר עלית התפילה)

 

כי התפלה מתתקן גופו ונפשו של האדם,ונעשה שלם,

תפלה היא תיקונים ומתקנים, שמיתתקנים כאחד,

והם ארבע תיקונים,

 

א,) התיקון הראשון: הוא תיקון עצמו להשתלם,

 

ב,) התיקון השני, הוא תיקון העולם הזה,

 

ג,) תיקון השלישי: הוא תיקון העולם העליון,

בכל צבאות השמים,

 

ד,) התיקון הרבעי: הוא תיקון שם הקודש,

בסוד המרכבות הקדושות,

ובסוד העולמות כולם למעלה ולמטה בתיקון, כראוי,

 

סעיף:ת"י,)  ומפרש דבריו הזוהר:

התיקון הראשון שאמרתי שהוא תיקון עצמו הוא,

משום שצריך לתקן עצמו במצוות וקדושה,

ולהתתקן בקרבנות ועולות להיטהר,

 

שציצית הם סוד המצוות,

ותפילין הם סוד הקדושה,  באמירת קורבנות

ועולות שמיתתקן כמו שהקריב קורבנות,

 

התיקון השני:  שהוא התיקון של העולם הזה, היינו,

במעשה בראשית לברך להקב"ה על כל מעשה

ומעשה באלו, הללויה,

הללוהו על כל ככבי אור,

הללוהו שמי השמים וגו'

שהוא נאמר לקיים קיום עולם הזה,

ועל זה בברוך שאמר,

שברוך: פירושו... ברוך על הכל,

  

סעיף:תיא,)  תיקון השלישיהוא תיקון עולם העליון

בכל אלו צבאות ומחנות היינו השבח,

יוצר משרתים ואשר משרתיו וגו' וכן,

בכל האופנים וחיות הקודש,

 

תיקון הרבעיהוא תיקון התפלה של שמונה עשרה,

שהוא תיקון הסוד של השם הקודש,

(כמו שנאמר בעלית  התפילה)

אשרי חלקכם, וכאן בסוד התיקון של השם השלם

אשרי חלקי עמכם בעולם הזה ובעולם הבא,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

פרשת ויקהל:מפת מאמרים שבפרשיות   הזוהר

ספר שמות:  פרשת ויקהל.  מהזוהר43 מאמרים. - 496 סעיפים

כרך י''

סעפים:

שם המאמר

עמוד.  א'

א'

ויקהל  משה

עמוד.  ה'

יד'

שלוש משמרות

עמוד.  י'

כו'

מלאך המוות אשתכח ביני נשי

עמוד.   יד

מג'

מי עלה שמים וירד

עמוד.  יז

נב'

כל נדיב לב יביאה בעובוא שבראשית בכלא

עמוד.  כג'

עד.

אתני עמיה. הבורא התנא תנאים בבריאות.

עמוד. כד'

ע"ח

יונה דנחית לספינה;

עמוד.  כט'

צ"ח

ספר עליון ספר תחתון

עמוד.  לב'

ק"ו

תרי ממאה

עמוד.  לב'

ק"ז

כוונת התפילה

עמוד.  לז'

קכ"א

עליית התפילה.

עמוד.  נג'

קנ"ח

מדורה האישה שבערב שבת.

עמוד.  נט'

קע"ד

מהו שבת.

עמוד.  סב'

קפ"ג

נשמה  יתרה

עמוד.  סו'

קצ"ח

השמירה   שבשבת

עמוד.  סח'

ר"ז

התפילה שבשבת

עמוד.  עא'

רי"ז

סוד  ספר  התורה

עמוד.  עו'

קל"ט

סודות השבת

עמוד.  פב'

רנ"ו

מאורי האש.

עמוד.  פו'

רס"ו

סוד האצבעות והציפורניים

עמוד.  צ'

רע"ו

סוד להריח הדסים.

עמוד.  צא'

רע"ח

הרוח העליון.(חכמה)

עמוד.  צב'

רפ"ג

רקיעין שבעשייה

עמוד.  צה'

רצ"ב

הרקעים שעל גן העדן

עמוד.  קטז'

של"ט

רקיע שעל  המלכות

עמוד.  קכז'

שעה

ויעש בצלאל את הארון

עמוד.  קל'

שפ"ד

דלא אצטריין למיעל בארונא

עמוד.  קלב'

שצ"א

וארח צדיקים כאור נגה

עמוד.  קלד'

שצ"ט

אך בעשור לחודש השבעי.

עמוד.  קלה

ת"ג

לא תאכל על הדם.

עמוד.  קלו

ת"ו

ד' תיקני התפילה

עמוד.  קלח'

תי"ג

ויראה  מאלוקיך. ג' מיני אש'

עמוד.  קמ'

תכ"א

סוד שמע

עמוד.  קמב'

מל"א

יציאת מצרים

עמוד.  קמד

תל"ז

אז נדברו יראי ה' איש אל  רעהו.

עמוד.  קמו

תמ"א

וממעל הרקיע

עמוד.  קמח

תמ"ו

ציץ נזר הקודש

עמוד.  קמט

ת"נ

ענייך בשדה  אשר יקצרון.

עמוד.  קנא

תנ"ו

וייטב  לבו

עמוד.  קנד

תע"א

הקטורת

עמוד.  קנה

תפ"ה

בעצב תלדי בנים

עמוד.  קנט

.תצ"ג

תחיית המתים

 

השארת תגובה