פרשת כי תצא

פרשת השבוע מהזוהר כי תצא למלחמה 
ראו בהמשך שיעור בוידיו מתלמוד עשר הספירות
על סודות הנתינה והקבלה בעולמנו
,

סודות הנשמהמהגלגול הקודם והעונות

.שד יהודיאו נהפך לשד"י

זהר פרשת כי תצא למלחמה. רעיא מהימנה (משה רבנו) סעיף:כ"ט.

המורה המרצה: רבי דוד קורן

 

פרשת כי תצא זוהר

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

סעיף, א') מצווה זו לדון בדין מוציא שם רע, וענשו

אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם

רע על בתולת ישראל,

 

אמר רעיא מהימנא, חכמים, זהו הוא אחר הנשואין,

שהרי אמר, לא מצאתי לבתך בתולים,

ואין כל שם רע שווה,

 

כי המרגלים שהוציאו שם רע על הארץ,

נענשו בשבילה, ומתו ולא זכו לה, ואישה היא

קרקע בארץ, לפיכך נחשבו המרגלים כמו מוציא

שם רע על אישה, כמו שהעמידו,

אסתר קרקע עולם הייתה,

 

 

 

מלחמה  הם אותיות לחם– מ"ה 
לחם = 78 נכח  שם סוד נשמת כל חי

שהם שלוש  הויה 26 שיחד 78 מה שנאמר

עינייך ל נ כ ח יביטו

שזה סוד המסך, הגנה. החסד והרחמים בראש השנה.

סודות הנשמהמהגלגול הקודם והעונות

.שד יהודיאו נהפך לשד"י

זהר פרשת כי תצא למלחמה. רעיא מהימנה (משה רבנו) סעיף:כ"ט. 

המורה המרצה: רבי דוד קורן


מאמר ולו תהיה לאישה


המצווה שלאחר זו, היא לישא אנוסתו,

כי ודאי יש אנוסה מב' צדדים. 
כי יש שהיא אנוסה מחמת אהבתו אליה.
 
אבל היא אינה אוהבת אותו.

ויש אנוסה, שהיא אוהבת אותו, 
אבל היא יראה להתחבר עמו בלי קידושין וברכה. 
והיא אינה רוצה אם הוא הדיוט. 
נאמר, ולו תהיה לאישה,

 


סעיף:ל'
.- בסתרי תורה. יש לנו יש לנו להמשיל משל.

יש נשמה שהיא מטרוניתה, כלומר שנמשכת ממלכות של עולם אצילות.

 


ויש נשמה שהיא אמה, כלומר שנמשכת מעולם הבריאה, כמו וכי ימכור איש את בתו לאמה,

ויש נשמה שהיא שפחה הדיוטה(פשוטה) 
כלומר שהיא מעולם עשייה, וגם האדם הוא כן.
 

יש אדם שהוא עבד שפחה אל הנשמה. 
מחמת שהאדם חטא עמה בגלגול הקודם. 
אז, ולא מצאה היונה מנוח.(נח. בראשית ח')

מחמת העונות שבגלגול הקודם,

והיצר הרע רודף אחריה ליכנס בגוף הזה,

שהוא שפחה אל יצר הרע,


כח העונות שמגלגול הראשון שיש בגוף הזה נבחן 
שהוא שפחה אל היצר הרע. והוא שד יהודי,
 ה
כפוף ליצר הרע,

 

והנשמה היא י' הנקראת אמה העברייה, 
להיות מעולם הבריאה, ובה ש"ד הזה. 

כלומר כח העונות של גלגול ראשון, 
מתהפף להיות שד"י,

ומברך עמה לקב"ה בכל יום בברוך. 
ומקדש עמה לקב"ה, בקדוש. קדוש קדוש קדוש.

ומיחד עמה לקב"ה, בקריאת שמע.

 סעיף:לא'-
 ואחר שעושה כל זה ,מה שהוא שד, שהוא מזיק, 
כלומר כח העונות שבגוף, חזר להיות מלאך שלו, 
מבחינת מטט"רון
וחזר להיות שדי כי כך עולה

מטט"רון בחשבון שדי,(מטטרון גימטריה 314=שדי,)


ומיד יתקיים בו על הנשמה,

ולו תהיה לאשה לא יכול לשלחה כל ימיו,

ואם אינו חוזר בתשובה, הנשמה משועבדת אצלו 
בעונות שעשה, ויתקיים בו, 
האשה וילדיה תהיה לאדוניה, 
דהיינו שהנשמה תצא ממנו לשורשה,


ונאמר באותו שד שהוא בעל חובו, 
דהיינו כח העונות שבגוף מגלגול הקודם, 
והוא יצא בגפו. 
דהיינו שיצא בלי תקון,

ושד הזה הוא כמטה משה שנתהפך ממטה לנחש
מנחש למטה,כך שד הזה מתהפף משד למלאך וממלאך לשד, כפי מעשיו של האדם.

 סעיף:לב'-
 ועל שם השדים הבאים מזה, 
דהיינו משד הנהפך למלאך כנ"ל,
 
העמידו בעלי המשנה,

שיש מהם כמלאכי השרת, שהם תלמידי החכמים.

(בעלי ידע אמתי בזוהר וקבלה) 
היודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות. 
הם בצורתם בארץ למטה, שהם בעלי הפילוסופיה, 
אצטגניני,(אסטרולוגיה) ישראל, 
היודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות, 
על פי סוד האותות של החמה והלבנה והליקוי שלהם,
וכל כוכב ומזל, יודעים, מה שמראה בעולם.

 סעיף:לג'-
 ויש מהם משדים, כבהמה, שהם פרים ורבים כבהמה, הצורה שלהם למטה בארץ,

הם שקץ ובנותיהם שרץ, 
ועל בנותיהם נאמר ארור שוכב עם כל בהמה
והם שונאים תלמידי חכמים(אנשי זהר וקבלה) בעלי משנה. 
שהם מלאכי השרת ממש.

ומשום זה העמידו בעלי המשנה על האדם,

אם יהיה כמלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו,

ואם לא, לא יבקש תורה מפיהו,

כי תלמידי חכמים הם כמלאכי השרת ממש.


סעיף,לד') מאמר עשר ולא תשע,

ויש אחרים בעלי סתרי תורה, בעלי מדות,

שהם יורשים נשמות מצד המלכות הקדושה שבאצילות,

שהיא כלולה מעשר ספירות, ומי שיורש אותה,

וזוכה אליה, זוכה לעשר ספירות בלי פרוד,

עשר ולא תשע,

 

כי אם היו יורשים המלכות בלבדה היו נמצאים

ט' הספירות בפירוד מימנה, יוד הה וו הה,

ומשום שאין שם, באצילות. יוד ה"י ויו ה"י פירוד,

אמר בעל ספר היצירה,( אברהם אבינו)

עשר ולא תשע, דהיינו,

שלעולם אינן נמצאים ט' ספירות עליונות בפירוד ממנה,

 

 

 
 
 
 

 

ו' באלול, תשע"ג

מתוך תלמוד עשר הספירות
כרך א' פרק ג' עמוד ק"ה,

שני כוחות מנוגדים באדם ובמחשבת הבריאה

כוח המושך, וכוח הדוחה,

שהם כוח הרצון לקבל,

וכוח הרצון לתת ולהשפיע,.

שהם עיקר השורש של לימוד חכמת הקבלה,

בחינה א' אור החכמה חיה,

בחינה ב' בינה, אור החסדים נשמה

אור החכמה, הרצון לקבל חיה,

ואור דחסדים נשמה, נמשך ברצון להשפיע

ועל כן בחינה "א ובחינה "ב הפוכות

הנה זו לזו מתחילת אצילותן.

וז"ש הרב אשלג בתלמוד עשר הספירות,

"כי עתה הא"ס רחוק ממנה ויכולה לקבלו",

כלומר, שנתרחקה ונעשתה למדרגה ג' מא"ס

המתמצאות בין בינה לא"ס, ויצאה ממנה,

כי עתה שהרחיקה את אור החכמה,

ונעשתה למדרגה ג'

שחכמה היא בחינה "א ושניה לא"ס,

ובינה בחינה "ב ושלישית לא"ס,

הנה עתה יכולה לקבל האור דחסדים שהמשיכה,

ואם לא היתה מרחקת את עצמהלמדרגה ג'

לא היתה יכולה לקבל, כמבואר.

וצריכים לידע שמלת "רחוק",

הוא כינוי למיעוט השגת חכמה, בסו"ה

אמרתי אחכמה והיא "רחוקה" ממני.

גם זה סו"ה, ותתצב אחותו "מרחוק".

\\\\\\\\\\\\\

מה שורש המיל והמונח הרחקה בחיינו,?

או קרוב? מה שנאמר:

קרוב ה' לכל קוראו באמת,

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

פרשת תצא שער הפסוקים האר"י

ואם לא קרוב אחיך אליך וגו':

ירמוז בזה, כי כל אדם שמצא אבידה,

ולא החזירה לבעליה, והעלים עיניו ממנה,

מודדין לו מדה כנגד מדה,

כי כאשר נשמתו אחר פטירתו תעלה למעלה,

ולא נתקנה, ואינה יכולה ליכנס במחיצתה,

והיא מוכרחת לבא בעה"ז, לא יזכה לסוד העיבור,

והקב"ה יראה נשמתו אובדת, ויעלים עיני השגחתו ממנה,

ולא ישלח לה נשמת איזה צדיק אחד בהעלם לתקנה,

וכמו שידעת סוד העיבור מה ענינו, שהוא בהתעלמות לאדם:

'ביומו 'תיתן 'שכרו:

(מזולתו) ר"ת, הוא שב"ת. וכן הוא צירוף אותיות בשת.

והעניין הוא, כי ראוי לאדם להתבייש,

מתוספת קדושה שנתוסף לאדם בשבת.

גם ירמוז, שיקבל תוספת שבת מבע"י, קודם שקיעת החמה,

וזהו ביומו תתן שכרו, כלומר ביום ערב שבת.

גם ירמוז, להודיענו, כי כל המצות שהאדם עושה בששת ימי החול,

וכן כל עסק התורה שעסק בימי החול,

גורם לאדם שיהיה לו תוספת קדושה בימי החול עצמם,

בבחינת שאר בני אדם בשבת. וכמ"ש בזוהר

כי התלמיד חכם זוכה לנפש יתירה בימי החול,

מה שע"ה זוכים בשבת. ונמצא,

כי התלמיד חכם העוסק בתורה,

נמשל לשכיר יקוה פעלו מאתו יתברך ביומו ממש,

אפילו שהוא בימי החול, ואז הקב"ה נותן לו שכרו,

תוספת נשמה הראוי לשאר בני אדם בימי השבת,

ולכן נרמז שבת בר"ת:

גם ירמוז, כי הנה יש לכל אדם תוספת שבת,

נשמה יתירה ממילא. וכאשר עסק בתורה בימי החול,

וזכה לאותו תוספת גם בימי החול עצמו,

הנה בבוא יום השבת, מתחבר התוספת של החול,

הניתן ביומו בעת עסקו בתורה,

עם התוספת הניתוסף לו בשבת,

ושתי התוספות האלה ניתנים לו בכל יום שבת.

נמצא, כי התוספת הניתן לו בחול, הנקרא שכרו,

נתן לו השכר הזה גם בשבת עצמה הרמוז בר"ת כנזכר.

בסוד מי שטרח בע"ש יאכל בשבת:

גם ירמוז, אל מה שהודעתיך, כי לכל מצוה ומצוה,

יש סגולה פרטיית, ואמנם סגולת מצות קיום נתינת שכר שכיר ביומו, הוא שנותנים לו תוספת שבתונפש יתירה,

באות יום שבת של אותה השבוע, אשר בה קיים מצוה זו.

והיא מדה כנגד מדה, כי כנגד ואליו הוא נושא את נפשו והשלימה לו, כמו כן נותנים לו נפש יתירה בשבת ההיא, הנרמז בר"ת,

……………………..

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וגו':

הסוד הוא, כי כשיש ח"ו פגם למעלה ואין זעיר מזדווג עם נוקביה בעולם האצילות,

יורד למטה בעולם היצירה,

ומקנן במטטרו"ן, ומתלבש בו,

ועל ידו נעשה הזווג בנקבה.

והוא כדמיון האדם שמת, ומתגלגל,

ומתעלם באחיו הנקרא יבם,

ועל ידו מזדווג באשתו. וכמו שידעת,

כי כל ירידה מעולם לעולם, מעולם עליון לעולם תחתון, נקרא מיתה,
בסוד ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום כנודע.

ולכן עניין החליצה הוא,

כי אנו משימים הנעל הזה ברגלו,

שיוכל לחזור לעלות למקומו למעלה, ע"י הנעל הזה,

ועי"כ אין ליבם עוד זיקה באשתו בסוד החליצה

שחולצת הנעל הזה מרגל היבם:

ואמנם הנעל הזה, הוא שם אהי"ה דההי"ן, בגימטריא נע"ל

אלף

הה

יוד

הה

נעל

עם הכולל, והוא מאימא עילאה, הנועלת לז"א. כמו שהודעתיך,

בעניין איסור נעילת הסנדל ביום הכפורים וע"ש

גם ז"ס הנעל, שאנו נועלים בימי החול,

כמבואר אצלינו בברכה שעשה לי כל צרכי, וע"ש.

ולכן ביוה"כ, שזו"ן עולים עד אימא עילאה עצמה,

הנקראת אהי"ה, אינם צריכים שם לנעל, ואדרבא

אם נועלים אותו, מורה פגם שם.

ואמנם נתבאר שם של המנעל,

אבל הסנדל הוא למטה בעולם העשיה,

הנקרא סנדלפון, כנודע (ע"כ מזולתו):

אמר, שמואל , ראיתי לכתוב כאן דבר אחד,

ממה שמצאתי מכתיבת ידי מורי זלה"ה, והוא מקושר עם האמור,

כאשר עיניך תחזינה מישרים, וז"ל מורי הרב זלה"ה,

וזהו מה שמצאתי בבית מורי ז"ל, ואינו מכתיבת ידו ודאי,

וכפי הנלע"ד שהוא מן הדרושים של הרמ"ק ז"ל, שהיה דורש לתלמידיו,

ועכ"ז לא אספתי ידי מלכתבם, אחר שמצאתים בביתו……………………

סוד יבום וחליצה ליל יום ו':

ארז"ל, היבם אינו צריך לקדש את היבמה מדברי תורה

אבל מדברי סופרים צריך שיקדשנה.

וזהו הנקרא מאמר, ואינו נקרא קדושין.

וצריך טעם, למה אינם נקראים קדושין, אלא מאמר.

והעניין הוא, ארז"ל בעשרה מאמרות נברא העולם וכו'.

והעניין היא, שהקדושין הם מצד החכמה,

שכן כל קדושה היא מצדה. וכל כללות הספירות מעשר,

הם מצד חכמה, וז"ש בעשרה מאמרות, שהם בסוד החכמה,

שהיא כללות היו"ד, נברא העולם שהיא בינה,

ומה ת"ל, והלא במאמי אחד יכול להבראות, ר"ל,

זה צורך לבריאת העולם בכל העשר,

שהם הל"ב נתיבות שבחכמה עצמה, והלא בסוד הדעת,

הנקרא מאמר אחד, שגם הוא כולל כל הל"ב, יכול להבראות,

והוא השושבין המיחד חו"ב הנקראים עולם, וז"ס כראשית,

שהחכמה היא ב', וע"י הדעת התיחד חו"ב שהוא ר, נעשה ם,

וז"ס למרבה המשרה. אלא ליתן שכר טוב לצדיקים,

ר"ל, צריך העולם להיות נברא מדין ורחמים,

והרחמים צריכים שיהיו גמורים מצד החכמה,

שמצדה כל כללות העשר להשפיע לצדיקים.

ומצד אחי צריך מעט דין, ליפרע מן הרשעים,

וזהו טעם שנברא העולם בעשרה מאמרות מצד קחכמה:

ובזה נבין מאמר היבמה, שאינו נקרא קידושין,

מפני שבסוד היבום נהפך המציאות ואין העניין כסדר,

וירד פלאים, כמו שפירש בסבא, אחוה אבוה, אתתיה אימיה.

ולזה, מה שעושה היבם ומקדש, אינו נקרא קדושין,

מפני שהקדושין הם בסוד חכמה, עולם הזכר,

סדר ההויו"ת כמסודר על מתכונתו,

והוא בהיות האדם מקדש אשה בסדר הנשואין.

אבל זה, אינו נקרא אלא מאמר אחד,

מפני ירידתו כדפרישית, ואין הדברים כסדר, וז"ס היבום:

וענין סוד החליצה, הוא בסוד הגלגול סתם,

גלגול שאינו יבום, כשמתגלגל איזה אדם בעולם,

והיה לו מקודם נר"ן, כשהוזר לזה העולם,

אינם נקשרים יחד הג' מדרגוה, אלא מפוזרים בעולם,

ובין הגופים, עד שיזכו כל אחד ואחד במקומה,

ויחזרו ויתקנו ויתקשרו יחד.

אבל ענין היבם שמייבם ליבמתו, יש להם תועלת רב,

שאינם מתפזרים השלשה מדרגות, אלא מביא שלשתם יחד.

ויש לו ג"כ חדא לריעותא, שאין לו מציאות לבא אלא בזאת האשה,

אבל אין בו כ"כ טורח, כיון שבאים השלשה מדרגות ביחד. וכשהוא חולץ אותה, הוא מתיר קשרי מנעל החליצה,

לרמוז על אותו הקשר האמיץ,

שהיו ראויים להקשר יחד השלשה מדרגות בסוד היבום,

ועתה ע"י התרת הקשרים, גורם להתירם, ולפזרם,

איש לדרכו פנו, וחולץ המנעל מעל רגלו,

לרמוז על הפרוד הגדול שנעשה:

וירקה בפניו וכו'. ארז"ל צריך שיהיה רוק ולא דם,

ואם היו צחצוחי רוק מעורבים בדם יצא. והענין הוא,

כי כשהאדם נושא אשה, הוא נותן בנקבה חלק ממנו ממש,

זהו טעם למ"ש רז"ל, שאין ראוי לישא אשה אלמנה כלל,

וכמ"ש חז"ל אל תבשל בקדרה שבשל בה חבירך,

מפני שאותו הרוח מכשכש במעיה,

ומתקוטט עם אותו אדם הנושא אותה. וכשאדם רוקק,

בהכרח משליך עם אותו רוק קצת רוח חיוני ממש,

וזהו ענין וירקה בפניו, שאותו הרוח של בעלה, שהיה בה,

היא פורשת אותו ממנה, ע"י החליצה והרקיקה הזו,

ואין זו האשה כאלמנה, שנשאר בה אותו הרוח כל י"ב חדש,

אלא מיד אחר שנחלצה, היא משלכת אותו החוצה.

ועניין הרוק הוא, להראות שהיא מתפללת ואומרת מאן יבמי,

ר"ל, מאחר שזה העני המת, היה ראוי לבא לכאן,

ולהיות נקשר כסדר השלשה מדרגות כנז"ל,

ועתה הם מתפזרים כל אחד למקומו,

לכן היא רוקקת. והענין הוא, שהרוק הוא לבן, רמז,

שמתפללת שיהיה ברחמים, ולכן אם רקקה דם לא יצא,

שהוא דין גמור. אבל אם היה מעורב בו צחצוחי רוק,

שהוא המזגת דין ורחמים, אודם ולבן, יצא:

אמר שמואל, נלע"ד, שהרקיקה היא,

להשליך רוח דשדי בגווה בעת ביאה א', כמו שפי' הרב ז"ל.

האמנם הוא רוחא דנשיקין עילאין,

ולכן צריכה להשליך אותו ברוק, ולא בדם, דכבולעו כך פולטו,

ודי למבין, לבן בלבן.

האמנם ההוא רוחא דשדי בגווה בזווג ממש, אינה משלכת אותו,

אלא בחליצת מנעל ממש, בסוד וחלצה נעלו מעל רגלו של יבם,

לרמוז, שהיתה מוכרחת ליקח ג"כ רוחא תניינא מהיבם בעת

הזווג, ולא רצה היבם להקים לאחיו שם בישראל,

ולכן חולצת המנעל של היבם בפניו,

ואז יוצא ממנה גם ההוא רוחא קדמאה דשדי המת בגווה, ונשארה נקיה לגמרי. ובטעם זה,

החלוצה היא יותר טובה מן האלמנה שעדיין יש בה

רוחא דמכשכשא במעהא. והגרושה יותר נקיה מכלם,

אלמלא מ"ש חז"ל שלש דעות במטה וכו', כנלע"ד:

וענין אומרם חז"ל, החלוצה אינה כמגורשת מן התורה,

אבל מדבר סופרים הרי היא כמגורשת, ואסורה לכהן.

ונדקדק ענין מדברי סופרים, שהוא למטה מדרגה תחתונה.

וז"ש מן התורה, ר"ל, עולם הזכר, אינה יורדת היא,

אלא בעלה שמת יורד למטה, כמ"ש בסבא. אבל מדברי סופרים,

הואיל והוא היה נקשר עמה, וירד מדרגתו,

גם היא תרד עמו, כמו המגורשת שיורדת.

כמ"ש בסבא, על פסוק והיתה לאיש אחר,

וזהו מצד עולם הנקבה, שהוא מדברי סופרים:

השארת תגובה