פרשת מקץ

פרשת ויהי מקץ מהזוהר.

עורך ומגיש: רבי דוד קורןכ"ד בכסלו תשע"ה

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

רבי חייא פתח ואמר (משלי מ')

קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר,

אבן אפל וצלמות,

 

סעיף א') מקרא זה בארהו, קץ שם לחושך,

זה הוא קץ השמאל, שאינו כולל בימין,

שהוא השטן והוא מלאך המוות,

שהוא משוטט בעולם ומסית בני אדם לחטא.

 

ומשוטט למעלה ועומד לפני הקב"ה

ומסטין ומקטרג על העולם, וכבר נתבאר,

 

ולכל תכלית הוא חוקר,

כי כל מעשיו אינם לטוב

אלא לכלות תמיד ולעשות כליה בעולם,

דהיינו, שנוטל נשמות בני אדם וממיתם,

 

 

סעיף ב') אבן אפל וצלמוות,

זהו אבן נגף, דהיינו השטן, שנקרא אבן נגף,

משום שבה נכשלים הרשעים,

והיא עומדת בזו שנקראת ארץ עפתה כמו אפל,

 

בוא וראה: יש ארץ החיים למעלה,

וזהו ארץ ישראל, דהיינו הנוקבא של ז"א,

 

ויש ארץ למטה הנקראת אפל וצלמוות,

דהיינו: אפלה היוצאת מארץ עפתה,

שהיא הנוקבא של הקליפה,

 

ומהו אבן אפל וצלמוות?

זהו קץ, שהוא מצד החושך, דהיינו: השטן,

שהוא מפסולת הזהב, וכבר למדנו,

 

 

סעיף,ג') בוא וראה: כמה יש לבני אדם

להסתכל בעבודת הקב"ה

ולהשתדל בתורה ימים ולילות

כדי שידעו ויסתכלו בעבודתו,

 

כי התורה מכרזת בכל יום לפני האדם,

ואומרת: מי פתי יסור הנה וגו',

 

 

סעיף ד') וכשאדם עוסק בתורה ומתדבק בה,

זוכה להתחזק בעץ החיים, שהוא ז"א

שכתוב: עץ החיים, וגו', בוא וראה,

כשבן אדם מתחזק בעץ החיים בעולם הזה,

הוא מתחזק בה לעולם הבא,

וכאשר הנשמות תצאנה מעולם הזה,

תתקנה להן מדרגות לעולם הבא,

 

 

סעיף ה') בוא וראה: עץ החיים,

בכמה מדרגות הוא מתחלק זה מן זה, וכולם אחד,

 

כי בעץ החיים יש מדרגות אלו על אלו,

ענפים, עליםקליפות, גוף האילן, ושורשים,

והכול הוא אילן,

כעין זה, כל מי שמשתדל בתורה,

הוא מתתקן ומתחזק בעץ החיים,

דהיינו: בגוף האילן כמ"ש והולך:

 

סעיף ו') וכל בני האמונהישראל, כולם,

מתחזקים בעץ החיים,

כולם נאחזים באילן ממש,

 

אלא, מהם בגוף שבומהם נאחזים בענפים,

 

מהם בעלים, מהם בשורשים,

ונמצאים שכולם נאחזים בעץ החיים,

 

והעוסקים בתורה, כולם נאחזים בגוף האילן,

ומשום זה מי שעוסק בתורה,

הוא נאחז בכל האילן,

כי גוף האילן כולל את כולו, וכבר בארוהו, ונלמד.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 
 ויהי מקץ

סעיף ז') שואל, מהו מקץרבי שמעון אומר,

הוא מקום שאין בו זכירה,

וזה הוא קץ של שמאל, מהו הטעם, משום שכתוב,

כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך,

ומשיב: וכי ראוי זה ליוסף הצדיק שיאמר,

כי אם זכרתני אותך, ומשיב:

אלא כיוון שנסתכל יוסף בחלומו,

אמר ודאי שהוא חלום של זכירה,

והוא טעה בזה, כי הקב"ה היה בכל,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

פירוש: כבר יודעת שאין המוחין(האורות) נשלמים

אלא עם ביאת קו האמצעי,

שמקודם לכן יש מחלוקת בין ב' הקווים,(ימין ושמאל)

 
 

 

מבנה ז"א עץ החיים

 

קו ימין חסד\

אור חסד

מים לבן נתינה.

זכר זכירה

קו שמאל גבורה

אור החכמה

אש אדום קבלה דין

נקבה, חשך שחכה

 

 

קו אמצע, תפארת

,אור הדעת רחמים

רוח ירוק מסך,, החזה

 

 

מסך

הקב"ה

 

קו ימין נצח

אור החסדים זכירה,

קו אמצע, הוד

מלכות נקבה

 

קו אמצע, יסוד

,אור הדעת

 

  

שכל אחד רוצה להקים שליטתו ולבטל הארת חבריו,

שהימין רוצה רק בהארת החסדים ומבטל הארת החכמה.שבשמאל,

 

והשמאל ורוצה רק בהארת החכמה, ומבטל הארת החסדים,

עד שבא קו האמצעי ומכריע ביניהם וכוללם זה בזה,

ומקיים הארת שניהם, וכל אחד לפי דרכו,

 

אומנם יש בזה ב' מיני התכללות,

התכללות הא') שהארת החכמה שבימין, והימין שולט,

דהיינו: שמאיר רק בחסדים מכוסים מחכמה,

והוא מדרגת ז"א, שאע"פ שיש לו חכמה משמאל, מ"מ אינו משתמש בו, כי חפץ חסד הוא,

 

התכללות הב') הוא: ששניהם נכללים זה בזה\,

ושניהם שולטים בהתכללות אחת, שהימין מאיר בהארת החכמה,

הנק' חסדים מגולים,

והשמאל מאיר בהארת החסדים, והוא מדרגת יסוד של ז"א.

דהיינו קו אמצעי. המאיר מחזה של ז"א ולמטה,

והיא מדרגת המוחין שבשליטת יוסף, הנקרא מוחין של זכירה.

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 
 

וזה אמרו: אלא כיון שהסתכל יוסף בחלומו,

אמר, ודאי החלום של הזכירה,

כיון שנסתכל יוסף שכבר נמשך קו אמצעי,

במוחין העליונים, כמו שנרמז בכתוב:

ובגפן שלוש שרים, שהם סוד ג' הקוים

 

חשב שכבר יש כאן התכללות הב' הנ"ל,

שנקרא מוחין של זכירה,

שהם המוחין השלמים המגולים שליטת יוסף,

 

על כן אמר בדרך ביטחון וידעתי עתידות,

כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך,

כלומר שהמוחין של הזכירה יתגלו בשווה עם קיום החלום

של שר המשקים,. שזה סוד הכתוב.

כי אם זכרתני אתך דהיינו:

ביחד עמו הקב"ה אבל, הוא טעה בזה,

 

כי עוד לא היה כאן בחינת התכללות הא',

וכל דברי החלום, היה הכול בו בהקב"ה דהינו: ז"א

שהם הסוד החסדים מכוסים,

 

ועוד לא היה התכללות הב' שהיא מוחין של זכירה,

שהם בחינת שליטתו של יוסף, כנ"ל,

 

 

סעיף ח') ועל כן המקום שבו היה שכחה קם כנגדו,

כתוב: ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו,

ומקשה, כיון שאמר ולא זכר שר המשקים

למה לו לומר וישכחהו? ומשיב:

 

אלא וישכחהו, מורה על המקום שיש בו שכחה,

וזהו שנקרא קץ, של צד החושך,

 

שנתיים ימים, שואל, ומשיב:

שהמדרגות של השכחה, חזרה בזה הזמן

למדרגה שיש בה זכירה,

 

 

פירוש: כי כל עוד, שלא נעשה התכללות הב' למוחין של זכירה,

עומדות קליפות של השכחה בקו שמאל הנקרא קץ הימים,

כי בכח התכללות הב' חוזר מקום השכחה,

ונעשה למקום הזכירה,

 

שכל דברי החלום,היו בהקב"ה דהיינו בהתכללות הא',

עומד לפניו המקום של שכחה,

שבמקום זה מתגלה אח"כ, המוחין של הזכירה,

וזה שנאמר: אלא וישכחהו, כי ניתנה השליטה אל

הקליפה של השכחה, והוא קץ של הצד החושך,

שמטרם התכללות הוא חושך,דהיינו שבצד השמאל,

 

מהוא שנתיים ימים? צירוף שלם של תיקון נקרא שנתיים ימים,

 

ובכדי שתחזור מדרגת השכחה ותעשה למדרגת זכירה,

צריך לב' התכללות, כנ"ל, שהם ב' שנים שאומר הכתוב:

שאחרי זה ופרעה חולם חלום,

אשר החלום של פרעה כבר היה בבחינת התכללות הב'

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

סעיף ט') ופרעה חולם והנה עומד על היאור:

זה הוא חלום של יוסף היהדהיינו:

חלום של זכירה המגולה של יוסף כנ"ל

משום שכל נהר הוא יוסף הצדיק,

 

וזהו סוד: שכל מי שרואה נהר בחלום,

הוא רואה שלום, שהוא מדרגת יסוד דהיינויוסף,

שכתוב: משלי כ"טאליה כנהר שלום

והרי שנהר רומז על יוסף.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

פרשת מקץ שער הפסוקים האר"י

,,,,,,,,,,,…………..,,,,,,,,,,,,,,,, 

ותאכלנה הפרות יפות המראה והבריאות:

הנה הפרות יפות המראה והבריאות,

ר"ת הוא היה"ו, כי הפוך הוי"ה זו היא דין,

כי מצדו בא הרעב הזה.

גם ר"ת 'את 'שבע 'הפרות, הוא אשה,

לרמוז כי הדין בסוד הנקבה והאשה,

בסוד ה' על ו' ה' על י' נוקבא אינון. (ע"כ מזולתו):

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ויאמר יוסף אל פרעה וגו'

את אשר האלהים עושה וגו':

וקשה, הל יועץ למלך נתנהו,

שאמר ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם,

ודי לו לפתור החלום אשר שאל ממנו.

גם מלת ועתה מה עניינה.

גם דהיל"ל את אשר יעשה האלהים לעתיד,

כי עדיין שני הרעב והשבע לא באו אז.

והענין הוא, כמ"ש ז"ל כי על ג' דברים הקב"ה מכריז עליהם

בכל יום בעצמו, שלא ע"י שליח,

והם, הרעב, והשבעופרנס הגון על הצבור.

הרעב מנין, שנאמר כי קרא ה' לרעב. וז"ש,

את אשר האלהים עושה ר"ל תמיד הוא עושה הדבר הזה,

להכריז הוא בעצמו פעמים אחרות, הרעב והשבע,

ולכן גם עתה הגיד עניינם לפרעה, וכיון שנתקיימו ב' הדברים

הנזכר, שהקב"ה הכריז עליהם,

א"כ ועתה ראוי שגם השלישית תקיים אותה,

והוא פרנס הגון על הצבור. וז"ש,

ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וגו':

 

ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף וגו':

אחז"ל, שגזר עליהם יוסף, שיקיימו מצות המילה,

והלכו ליטול עצה מפרעה,

ואמר להם כל אשר יאמר לכם תעשו.

,,,,,,,,,,,………..,,,,,,,,,,,

והענין הוא, במה שנתבאר אצלינו בדרוש הפסח ויציאת מצרים,

כי אותם ק"ל שנהשהיו קודם שנולד משה,

היה להביא אותם ניצוצות של נשמות קדושות,

שהוציא אדה"ר ע"י הוצאת קרי לבטלה,

בק"ל שנה הראשונים, קודם שנולד שת בנו,

שהיה גם הוא בחי' משה.

כמבואר אצלינו במצות ולא ירבה לו נשים.

 

ובתחלה באו בגופות אנשי דור המבול,

והיו משחיתים זרעם על הארץ,

כפי שרשם ממקום שנמשכו.

וחזרו להתגלגל בדור הפלגה וכו'.

ועתה חזרו להתגלגל בדור ההוא, באותם המצריים.

וידע יוסף ברוח הקדש,

כי הם בחי' ניצוצות הנזכר, שבאו ע"י השחתת הזרע,

ולכן גזר עליהם, מצות המילה לתקן קצת עוון

שרשם הא', שבאו ע"י פגם אות ברית קודש.

ואחר שנמולו, התחילו ליתקן קצת ונתגלגלו בדור האחר

בבני ישראל, באותם ק"ל שנה כנזכר.

ונגזר עליהם עבודה קשה, לתקנם וללבנם ולצרפם,

ו בפרט לתקן עוון דור הפלגה,

בבנין המגדל בחומר ובלבנים,

והבן זה היטב.

ועיין בפסוק ויקם מלך חדש על מצרים,

כי שם נתבאר היטב ענין זה:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

סימן מ"ב:

ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר וגו':

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

הנה מלת רדו, בגימטריא ר"י, והם עשר שמות אהי"ה,

ויען לא נגלה שם זה כי אם למשה בפרשת שמות,

לכן נרמז בתיבת שמ"ה, אותיות משה. וכמ"ש בכונת ההגדה של ליל פסח, וע"ש.

וז"ש ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות,

כי כל שברינו ותקותינו היא ע"י משהשיגאלנו ממצרים,

וזהו ושברו לנו משם, ר"ל ממשה, ה

נרמז במלת שמ"ה, כנזכר.

וגם על ידו ונחיה ולא נמות

 

והנה האחוריים של אהי"ה פשוט בגימטריא ד"ם,

והנה י' אחוריים של אהי"ה פשוטים,

שהם בגימטריא עשר פעמים דם,

הם עשרה דמים שבאשה,

ה' דמי טוהרוה' דמי טומאה כנודע.

אמנם עשר פעמים אהי"ה, הם בגימטריא רד"ו,

כי משם היה גלות מצרים רד"ו,שנה,

ומשה חשב שהיה משם הוי"ה,

והנה י' ההויו"ת בגימטריא ס"ר, וזש"ה (שמות ג' ד')

וירא ה' כי סר לראות,

 

כי היה משה מחשב בדעתו,

לראות אם הגלות הזה היה בבחי'

הוי"ה, או אהי"ה. והודיעו,

כי היה מצד אהי"ה וזש"ה

כה תאמר אל בני ישראל

אהי"ה שלחני אליכם,

כי מצדו נמשך הגלותוהגאולה,

מצד ההוי"ה, וגם מצד אהי"ה

והנה רד"ו וס"ר, בגימטריא ע"ת,

ואם תחבר עמהם ד' בח" של הוי"ה ואהי"ה,

יהיה בגימט' דעת,

כי ז"ס הדעת שבתוך היסוד דאימא,

המתלבש בז"א, אשר בו עשר הויו"ת ס"ר מצד אבא,

ועשר אהי"ה רד"ו מצד אימא:

סימן מ"ד:

ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי וגו':

סוד גביע הכסף, יובן במה שהודעתיך,

כי יוסף היא היסוד דז"א, אשר בו ה,חסדים,

כי הכסף הוא בחסד, ולכן הגביע היה של כסף.

גם כל חסד נקרא טוב, בסוד (תהלים כ"ג ו')

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי.

והנה ה"פ טוב, הם בגימטריא גבי"ע. ונלע"ד חיים,

כי גם גביע עולה בגימטריא מילה, שהיא ביסוד כנלע"ד

השארת תגובה