פרשת משפטים

פרשת משפטים מהזוהר,

מאמר הסבא

סבא משפטים. סעיף: נ"א – נ"ב – נ"ג- ק"ג. המשך

 

עוד. יש הזהרות לבני אדם במקראות אלו,

וכמה עצות טובות עליונות הם בכל דברי התורה,

וכולם אמת בדרך אמת.

ונודעות לחכמים היודעים והולכים בדרך אמת.

 

בזמן, שרצה הקב"ה לברוא העולם,

עלה ברצון לפניו. וצייר כל הנשמות העתידות

להינתן בבני אדם אחר כך,

וכולן נצטיירו לפניו בצורה ההוא ממש שעתידות להיות

אחר כך בבני אדם, וראה כל אחד ואחת.

 

ויש מהן שעתידות להרע דרכיהם בעולם,

ובשעה שהגיע זמנם לרדת לעולם

קורא הקב"ה לנשמה ההיא

אמר לה, לכי בואי במקום פלוני בגוף פלוני,

השיבה הנשמה לפניו, רבון העולם,

די לי עולם הזה שאני יושבת בו ולא אלך לעולם אחר,

שיעבדו בי ואהיה מלוכלכת בינהם.

 

אמר לה הקב"ה, מיום שנבראת על זה נבראת

להיות בעולם ההוא. בגוף.

כיון שהנשמה רואה כך,

יורדת בעל כרחה ונכנסת שם בגוף.

 

התורה שנותנת עצה לכל העולם שרואית כן,

היא מזהירה לבני העולם ואומרת,

ראו כמה מרחם הקב"ה עליכם. מרגלית טובה שהיה לו,

דהיינו הנשמה מכר אותה בחנם שתעבדו בה בעולם הזה.

 

הגלגולים שמתגלגלים במקרא הזה,

כמה גדולים ועליונים הם,

שהרי כל הנשמות באים. בגלגול,

ובני אדם אינם יודעים דרכיו של הקב"ה,

ואיך עומדים המאזניים,

ואיך בני אדם נדונים בכל יום ובכל זמן,

ואיך הנשמות באות בדין מטרם שבאים לעולם הזה,

ואיך באות בדין לאחר שיוצאות מעולם הזה,

 

כמה גלגולים וכמה מעשים סתומים עושה הקב"ה

עם כמה נשמות ערומות, שאין להם לבוש מתורה ומצוות

וכמה רוחות ערומים הולכים בעולם ההוא,

שאינם נכנסים למחיצתו של המלך,

וכמה עולמות מתהפך להם

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

טומא  נידה מקוה  הריון ולידה

מאת רבי דוד קורן                      סבא משפטים.  סעיף שיז.

 

קול הזה של אישה, שקול הנחש יכול להתאחז בה.

ככלב בכלבה.  מי הוא.  ומשיב,

אלא בוא וראה שאין  בכל הקולות של הנשים שבעולם.

שקול הנחש יכול להתדבק בה. ולהתאחז בה.

ולהשתתף בה,  אלא ב' נשים הן,

 

שקול הנחש יכול להתאחז בהן. 

אחת,   מי שאינה שומרת טומאת נידתה

 וימי ליבונה  כראוי.

או  שמקדמת יום אחד  לטבול.

ואחת.  אישה הזו  המאחרת העונה  שלה 

כדי לעשות  צער לבעלה.  חוץ אם הבעל

אינו  מקפיד ואינו משגיח על זה.

לכל סודות הפרשה והפירושים,

שער הפסוקים האר''י הקדוש, סימן כ"ו:

עורך ומגיש: רבי דוד קורן
.....................

ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים וגו':

דע, כי תרין נוקבין הם, לאה באחורי זעיר, למעלה מן החזה.

ורחל, למטה מן החזה. וכל אחת משתיהם נקראת ת"ם.

והענין הוא, כי נודע שתרין עטרין הם, ה"ח, וה"ג.

והם מלובשים תוך היסוד דאימא, הכלול מעשרה בחי' ג"כ.

והם עשר שמות אהי"ה, בבחי' אחוריים הפשוטים,


שכל אחד מהם בגימטריה ד"ם,

אשר מהם סוד עשרה דמים שבאשה,

ה' דמי טוהר,   וה' דם נדות.

כמבואר אצלינו בדרוש ליל פסח ויציאת מצרים.

והנה עשרה דמים אלו, הם בגימטריה ת"ם.

ונודע, כי הגבורות הם נתנות אל הנקבה,

וגם לוקחות תרומה הארה מן ה' חסדים,

וכל זה למעלה הוא בלאה. ועד"ז ג"כ למטה ברחל,

הרי הם ב' תמים. וז"ס יחדיו יהיו תמים,

 כי בהתחברות רחל ולאה יחד, נקרא תמים:

עוד דרך ב', הנה לאה עומדת למעלה מן החזה דזעיר

באחוריו, ויש לה ב' בחי' אחוריים, שהם,

אחוריים דזעיר עצמו, שהם ע"ב ק"ל,

אחוריים פשוטים ומלאים דהוי"ה של אלפי"ן שבו.

ואחוריים דיסוד דאימא, שיש בתוך זעיר מן החזה ולמעלה,

והיא הוי"ה דס"ג,

אשר האחוריים הפשוטים ומליאים שלה,

הם ע"ב קס"ו. וכשתחבר ע"ב ק"ל,

עם ע"ב קס"ו, יהיו בגי' ת"ם.

והוא ענין לקיחתה ד' אלפי"ן מליאות,

כל אל"ף בגימטריא קי"א, מד' שמות אהי"ה דאימא,

שהם לבושי ארבעה המוחין, כנודע אצלינו בכונת שמע ישראל,

בתיבת אחד דשמע ישראל, והם בגימטריא מדת,

וכשתסיר ד' אותיות הפשוטות, ישארו ת"ם.

 וכנגדה נאמר, ויחדיו יהיו תמים על ראשו,

 כי בהתחבר לאה הנקרא תם,

עם זעיר לצד ראשו למעלה, יהיו יחדיו שניהם תמים.


ועד"ז ברחל הנקראת תם, לסיבה הנז',

בהתחברה יחדיו עם זעיר למטה מן החזה,

 יהיו תואמים שם למטה. וזש"ה

ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על

ראשו. כי לאה ורחל הם שתי תאומות ז"א,  זו למעלה, וזו למטה.

 ואמנם רחל בעצמה נקראת כך,

 ע"ש האחוריים דיסוד דאימא, המאירים בה כנז"ל, והם ע"ב קס"ו, ששניהם בגימטריא רחל,

כי משם עיקר הארתם:

והבריח התיכון בתוך הקרשים

מבריח מן הקצה וגו':

(מזולתו) הנה הבריח הזה, הוא ז"א, בחי' יעקב,

המבריח מן הקצה אל הקצה, והם תרין ההי"ן,

ה' עילאה, ה' תתאה. שנאמר עליהם, (תהלים מ"א)

ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם,

 תרין עלמין. והם סוד ה' שמות אדנ"י,

שהם בגימטריא קצ"ה למעלה. וה'שמות אדני, שהם קצ"ה למטה,

וכמו שנתבאר זה למעלה באורך, בפסוק (בראשית כ"ז כ"ח)

ויתן לך האלהים מטל השמים, וע"ש:

א"ש, מוכרח הוא לומר, שהלשון הזה הוא מוטעה בכל

 פרטיו, באמרו והם סוד ה' שמות אדנ"י שהם

בגימטריא קצ"ה. והנה ה' שמות אדנ"י,

הם בגימטריא שכ"ה ולא קצ"ה.

אלא אי אתמר הכי אתמר, ששה פעמים אדנ"י הם בגימטריא שמים. וב' פעמים קצ"ה, הם כמספר שמים. או יאמר,

 כי ה"פ יה"ו דאלפי"ן העולה ט"ל, הם כמנין קצ"ה. וזש"ה, מט"ל השמים. והמ"ם של מטל,

 מתחלפת בא"ת ב"ש ביו"ד, ויהיה שעור הפסוק כך,

הוא י' ט"ל, עולה בגימטריא שמים. או יאמר,

כי שם אדנ"י הוא בגימטריא ס"ה, 

עם האחורים המליאים של הוי"ה דמ"ה, העולים ק"ל,

והנה ס"ה וק"ל, הרי קצה השמים לתתא, כנלע"ד:
....................

פרשת משפטים

דף צ"ד ע"ב וז"ל. תא חזי בר נש כד אתייליד יהבין ליה נפשא דבעיראן מסטרא דדכיו כו' זכה יתיר כו'. כבר ידעת כי חסר הלשון הזה וכך צריך לומר ת"ח בר נש כד אתייליד יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירן מסטרא דדכיו מסטרא דאילין דאיקרון אופני קדש. זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסטרא דחיוון דאינון חיות הקדש. זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסטרא דכרסיא כו'.

.........................

ואמנם צריך שתדע כי אין זה אלא בנשמה חדשה שעדין לא נתגלגלה כלל.

ולכן היא הולכת ונוספת בסדר המדרגות.

נפש ואח"כ רוח ואח"ך נשמה.

ואינו תלוי בענין השנים רק בזכיות בלבד.

 

אמנם מי שהוא מגולגל מבחינת נפש אינו יכול ליקח עוד כל ימיו חלק הרוח

וכשימות אחר שישלים הנפש

יחזור ויתגלגל לתקן הרוח.

 

וכן הענין בנשמה ובדרוש הגלגולים הארכנו בזה וע"ש:

 

שם דצ"ה ע"א וז"ל מאן הוא נחשא דפרח באוירא ואזיל בפרודא כו' זה יובן במ"ש בפ' בלק בדף קצ"ו אשר הלך חשכים אשר הלכו מבעי ליה.

אמר ר' אלעזר בגין דאינון שריין בחיבורא ומיד אתפרשאן. הלך חיבורא. חשכים אתפרשאן כו'

 

 ושני מאמרים האלו יובנו בסוד העגלים שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים ושעשה ירבעם.

 ולכן נבאר תחילה עניינם:

כבר ידעת כי הקליפה אצל הקדושה כקוף בפני אדם. והנה בקדושה היא ז"א ונוקביה מחוברים אחור באחור. ואח"כ ננסרו ואח"כ הוחזרו פנים בפנים.

 

 ונודע מה שביארנו בפ' תצוה. על אותן תרין נקודין

שיש באדם   האחת היא אות.   יסוד ברית קדש

ולמעלה ממנה יש נקודה אחרת והיא נקודת הטיבור.

 ושתי נקודו' אלו התחתונה היא (ע"ב) ביסוד.

והעליונה היא בבינה כנז' אצלנו שם.

 

ולכן הטיבור סתום בסוד בינה עלמא סתימא

 ואינו נפתח אלחוץ

 בהיות התינוק בסוד עיבור בעלמא דאתי במעוי דאימא ואז התינוק יונק משם.

ושתי נקודו' אלו הם מצד הפנים.

 

אבל (ד"ש ע"ד) בצד האחורים של האדם אין נקודה באחור מכנגד נקודת הטיבור

לפי שאין אחיזה אל החצונים במקום הבינה.

 

אמנם יש נקודה אחת כנגד נקודת היסוד.

והיא הנקראת נקוד' האחורי' כי שם

יש מקום אחיזה אל החצונים.

 ולהיות כי אותו הדור שיצאו ממצרים היו מבחינת הבינה עלמא של אתיסיה  כי הנה לסיבה זו לא נכנסו לארץ

 

אבל מתו במדבר כמבואר במקומו

ולכן רצו הערב רב אשר ביניהם לתת אחיזה אל הקליפות אף גם בנקודת הטיבור

מכנגדה בצד האחורים ולהתאחז אף בבינה.

 

 ונודע כי מן הטיבור היא התחלת בנין המלכות

מצד האחור כנז' באדרא בטיבורא שארי ובטיבורא שלים.

 

ולכן עשו העגל כלול מזכר ונקבה

מחוברים אחור באחור.

וזמ"ש קום עשה לנו אלהים אשר ילכו

לפנינו בלשון רבים.

 

והענין הוא כי בהיותם אחור באחור

נמצא שיש אל העגל הזה פנים נראים משני צדדיו. ואחורים מכוסים ומחוברים

וזמ"ש אשר ילכו לפנינו

כלומר שבהיותם נעשים בסוד חיבור אחור באחור

הנה ילכו לפנינו בבחינת פנים

כי פנים שלהם ניכרין. ואחוריהם נכסין.

 ומילת לפנינו הוא מלשון פנים

 

וכבר ידעת מ"ש בזוהר שיר השירים כי לא חזרו ז"א ונוקביה של קדושה אפין באפין עד שלמה המלך ע"ה

כשבנה בית המקדש

אבל בימי משה בדור המדבר

עדין היו אחור באחור לעולם.

ולכן גם הערב רב עשו העגלים בסוד אחור באחור דוגמת הקדושה ומ"ש עשה לנו אלהים הוא

כי משם אלהים הוא אחיזת כל הקליפות

כמבואר אצלנו בסוד תיקון הגאוה והליצנות וע"ש.

,,,,,,,,,,,

 

 גם צריך שתדע כי סוד שם אלהים הוא ה' אותיות מנצפ"ך שהם בחינת ה' הגבורות הנודעות.

ושתי אותיות מ"י הם בחינת הב"ל בן אדם הראשון והוא סוד מי אסף רוח בחפניו

כי הוא סוד החוטם האוסף ומקבץ כל החמש גבורות למקומם ושם מתבסמין ונמתקים

לפי שכולם חוזרים ועולים בחוטם

בסוד גבורה אחת בלבד בבינה.

וזהו סוד פסוק וכבס האוסף את אפר הפרה

 כי היא הבינה האוספת אשר היא בסוד החוטם האוספת את הרוח לתוכה

בינה

יוד

ה''י

ואו

ה''י

ס''ג = חוטם

ומה שהיו בתחילה ה' גבורות שהם סוד פרה

שרוצה לומר פ"ר ה' שהם ה' אותיות מנצפ"ך העולים פ"ר חזרו עתה להתאחד ונעשו אחד

 וזהו לשון אפ"ר רוצה לו' פ"ר א'.  לפי שכולן נכללו

עתה כאחד בסוד החוטם ושם נתבסמו.

וג' אותיות א'לה הם בחינת קין בן אדם הראשון

 וסודם א' הוא הזרוע א'לה

אשר משם בחינת קי'ן כנודע אצלינו.

 ול' היא היד א'לה - וה' הם חמש אצבעות הידא'לה.

ולפי שהערב רב מבחי' קין

לכך אמרו אלה אלהיך ישראל

לרמוז אל אותיות אל"ה של שם אלהים

 

 ועכ"ז היו רוצים להמשיך אליו גם בחינת הב"ל.

שהוא בחינת הבל היוצא מן החוטם והפה

וזמש"ה זובחי אדם עגלים ישקון

 

כי סוד הנשיקה היא בפה

וכן ר"ת של י'דע ש'ור ק'ונהו ו'חמור הוא יש'קו וארז"ל שהערב רב היו מנשקין את העגל.

 

וענין נשיקה זו היתה כונתם להוריד אליו הבל הדינין והגבורות של הפה ושל החוטם

כנז' אצלנו (ע"ג) לקמן ד' בסוד קי"ן והב"ל איך מתחלקים

בענין החמש' גבורות וזה לוקח שתיהם.

 וזה שלש הנשארים

 

ואם היו ח"ו יכולין להמשיכם היה העולם אבד

לפי שהיו הדינין והקליפות מגיעין עד הבינה (מ''י)

אבל לא עלה בידם רק ג' גבורות אלה לבד.

 

אלא שעכ"ז בכח שתי גבורות הפה והחוטם הנרמזים במ"י של אלהים מהם עשו את העגל.

 

וזהו סוד שם הקדוש יל"י שהוא בגמטריא מי ונרמז בר"ת י'שראל ל'א י'דע וזהו מ"ש רז"ל

כי היה שם הקדוש חקוק על טס של זהב

 שהעלה בו משה לארונו של יוסף.

 

 והשליכוהו לכור הזהב ויצא העגל הזה והוא סוד השם הנז'. ... וזכור ענין זה ...

כי שם הזה של יל"י הוא בחי' שתי הגבורות הנז'

של החוטם ושל הפה שהם ב' אותיות מי של אלהים.

 

והרי נתבאר ענין העגל שעשו ישראל שהיה בבחינת

אחור באחור בלבד כדמיון הקדושה כקוף בפני אדם

 

וכאשר בא שלמה ובנה בית המקדש

החזירם פנים בפנים לז"א ונוקביה של קדושה

 

 וכשבא ירבעם אח"ך רצה להחזיר גם הקלי' פנים בפנים ולנסור את שני העגלים ועשאם שנים.

ואת האחד נתן בבית אל   והאחד נתן בדן.

 

ואמנם לא עלה הדבר בידו להחזירם פנים בפנים

בחבור ממש. אמנם אחר שנסרם לשנים

 נשארו בפירודא ולא אתחברו אפין באפין

 

וזהו סוד הנחשא דפרח באוירא

 היא סוד הקליפה אשר רוצה להתדמות אל הקדושה

 כקוף בפני אדם

והתחילה להיותם שארי בחיבורא. רוצה לומר שאני רוצה לומר בחיבור אחד בסוד אחור באחור.

אבל כאשר ננסרו ונפרדו

לא עלה בידם להתחבר אפין באפין.

אבל נשארו נפרדין לשנים   ולא נתחברו עוד

 

וזמ"ש וסיים בפירודא. כי אם ח"ו (ד"ש די"ט ע"א)

היו מתחברים אפין באפין היה העולם חרב.

 

 ועתה נבאר הדבר הזה גם בתחילת ברייתו של עולם

כי הנה בתחיל' היו הקליפו' מחוברין אחור באחור

דוגמת הקדוש' וכאשר בא ע"ש אשר אז ננסרו דכר ונוקבא של הקדוש' כדי שיוכלו להתחבר

 

אח"כ ביום שבת עצמו להזדווג אפין באפין ולא בחול.

 ננסרו גם זכר ונוקבא של הקליפות.

 ובבא יום שבת של מעשה בראשית

 חזרו ז"א ונוקביה דקדושה אפין באפין ונזדווגו יחד

 

אבל הקליפה שאין לה אחיזה ביום השבת

לא יכלה לחזור פנים בפנים.

 

ונשארו זעיר ונוקביה דקליפה

 ננסרין ונפרדים זה מזה ולא אתחברו פנים בפנים

 

(א"ש וזהו סוד מ"ש הכתוב בפסוק מזמור שיר ליום השבת כו' יתפרדו כל פועלי און)

נמצא כי הקדושה עם שבאמצע היה פירודה שהיא הנסירה. אמנם שארי בתחי' בחיבורא בהיותם אחור באחור

וגם בסיום סיים בחיבורא והוחזרו אפין באפין בחיבור גמור.

 

ונמצא כי הפירוד שבאמצע

היה בתכלית החיבור האחרון המעולה.

 

אבל הקלי' שארי בחיבורא בבחינת אחור באחור.

ואח"כ ננסרו ונשארה בסיומא בפירודא

כי עוד לא הוחזרה אפין באפין:

שם בדף צ"ה ע"ב ענין ההוא טיקלא דעשיקת נשמתין ביארתיו בביאור סוד הק"ש שעל המיטה וע"ש בדף ע"ט ע"ב:

שם בדף צ"ו ע"א ענין שם אלהים שהוא מתפשט לתתא עד הקליפין נתבאר אצלי בתיקון הגאוה והליצנות

ובדרוש סוד אהבה והירא' (ע"ד)

גם נתבאר באורך באדרת נשא בדף קפ"א ע"ב במ"ש יתיב על כרסייא דשביבין דנור לאכפייא לון כו' ע"ש דרוש נפלא:

שם דף צ"ז ע"ב וז"ל אלא שארה כסותה' ועונתה' לא יגרע אלין אינון תלת שמהן עלאין כו'.

 

הנה נתבאר אצלנו בדרוש שמות הספירות

כי שם זה של אלוה הוא בחסד של ז"א וע"ש

גם אומרו ועונתה דא משיכו דעלמא דאתי נתבאר אצלינו בפ' תרומה בדף מ"ו ע"ב בסוד שם אכתריאל יה ה' צבאות כו' וע"ש.

 

ומ"ש ועונתה דא ה' צבאות כו' פירושו הוא.

כי הנה"י של הבינה נקראים ה' צבאות.

והם מתפשטין ונמשכין בתוך ז"א.

ולכן נקראים עונה טמירא כי אותו היסוד דבינה טמיר תמן וגם כל הג' הנז' שהם שארה כסותה ועונתה

 

ביארתים בענין דרושי יום הכפורים שנאסרו בו

 בה' עינוים אכיל' ושתיה ורחיצה כו'

 

ושם ביארנו שארה שהיא האכילה

ועונתה שהיא תשמיש המטה.

אבל כסותה לא ביארתי שם והנה ענינה הוא

 

שם ס"ג שבבינה שבו ג' יודין ואלף שהיא שם ייא"י שהוא בגמטריא אל מן אלוה אשר באל זה

מתכסין ז"א ונוקביה הנקראי' ו"ה מן שם אלוה

וזהו אלוה אל וה כנדרש בפ' לך לך וע"ש:

 

שם דף צ"ז ע"ב וז"ל ואם לבנו יעדנה כו'

אמרו ליה דידכר יומא דתלגא דאזדרעו פולין כו'

 

כבר הודעתיך ענין ג' המוחין של ז"א בזמן קטנותו

אשר הם שמות של אלהים במילויים

ויש בכל אחד מהם ב"ן אותיות

בסוד פשוטו ומילויו ומילוי מילויו

וכאשר בא זמן הגדלות יורדין אותן המוחין של קטנות

למטה בגרון ושם הם נעשים בחינת אותם הפולין.

שיש בראש שני הסימנים אשר עליהם אמרו בגמרא

 

שאם שחט במקום הפולין טרפה ולמטה מהם כשירה

 

וכונתו לומר שאז ביום ההוא נתעסקו בדרוש ההוא

ושם ביארנו פירוש הפסוק הזה:

שם דף צ"ח ע"ב וז"ל ופגע באינון נשמתין דגיורין כו'

 

 

 זה תבין במה שאמרנו בדרוש הגלגול וגם לעיל במאמר ס' הזוהר בד' צ"ד ע"ב וז"ל ת"ח בר נש כד אתייליד כו'

 

 וביארנו זה כי מי שהוא מגולגל מפעם אחרת פירוש

 שכאשר בא פעם ראשונה בעוה"ז

והיו בו נפש ורוח ונשמה ופגם וחטא בשלשתם

והוצרך לבא בגלגול לתקן פגם הנז'.

 

ואף אם יתקן תכלית התיקונים אי אפשר שיזכה

אלא על הנפש לבדה.

 

כי כיון שהרוח לא נתקן

אי אפשר לו לבא להתחבר בנפשו הנתקנת

 

וכן הענין בנשמה.

אמנם אותו הרוח מתגלגל בגוף אחר.

וכיון שאי אפשר אל הרוח בלתי נפש כסא אליו

 

לכן לוקח הרוח הזה נפש אחד של גר תמורת נפשו

ורוכב עליה ומתלבשת בתוכה ומתקן מעשיו עד שיתוקן.

 

ואח"כ אות' הנפש שלו הנתקנת יכולה לבא ולהתחבר

 עם הרוח הנז' אשר גם הוא נתקן:

 

שם בדף צ"ט ע"ב וז"ל ובג"כ ההוא רוחא דשביק בההוא מנא תמן הוא כו'. ענין זה ביארתיו בדרוש אחד שביארתי בסוד אדם הראשון וחוה איך נוצרו על ידי זווג אחור באחור (ד"ש ע"ב) גם תבין משם מה ענין ביאור שם של מיין נוקבין. וזה (דף ג' ע"א) הדרוש ביארתיו בפרשת פקודי דף רנ"ד סוף ע"ב בדרוש ענין אותם השכ"ה ניצוצין דאתברירו במחשבה דזריק נצוצין לש"ך עיבר וע"ש גם עיין באדרת נשא בדף קל"ה ע"ב. בענין אשא דכיא ואוירא דכיא כי שם נתבאר היטב:

שם דף צ"ט ע"ב וזה קודם אל המאמר הקודם וז"ל. ובחיבורא דתרויהו אקרי נר. נר ה' נשמת אדם מהו נ"ר נ'שמה ר'וח ועל חיבור' דתרויהו כחדא אקרי נר נשמה ורוח דכר ונוקבא לאנהרא כחד' כו'. המאמר הזה קשה מאד להולמו כי הוא הפך מכל מה שנמצא בכל ספרי הזוהר. כי הרוח זכר. והנשמה נקבה. שהם ז"א ואימא עלאה.

 אבל יתבאר במאמר ס' הזוהר בפ' קדושים בד' פ"ג ע"ב בסתרי תורה וז"ל אדם קדמאה לא הוה ליה מהאי עלמא כלום כו'

 

ע"ש והענין בקיצור כי שם נתבאר שאז היה מצב ומעמד העולמות באופן אחר ממה שהם עכשיו

אחר שחטא אדם הראשון.

 

כי בראשונה קודם שחטא היה הזווג של ז"א ונוקביה

למעלה בחיק או"א ובהיכל שלהם.

 

כי היה העולם בסוד קדושת שבת.

 

ולכן אז נשמת אדם הראשון היתה לו מן הז"א

אשר היה אז בבחינ' בינה

ומשם הנשמה והמלכו' היתה בסוד ז"א

ומשם היתה רוחו של אדם

 

ואז הית' הנשמה דכר מז"א

ורוח נקבה ממלכות

אבל אחר שחטא ירדו העולמות ממעלתן

והיו בבחינת ימי החול

 

והמלכות ירדה למטה במקום הבריאה

אשר משם היה אז נפשו של אדם

ועתה נפשו היא מן המלכות

אשר ירדה עתה אל המקום שהיתה שם הבריאה

 

 אז ורוח היה לו מן הז"א שירד למטה במקום המלכות שהיתה שם אז ונשמתו היתה לו מן הבינה

שירדה במקום שהיה אז הז"א שם

 

 ועתה נמצא כי נשמה מבינה. ורוח מז"א ונפש ממלכות

וכפי המצב הזה הוא מה שבכל העולמות הוזכר

 

כי   רוח מז"א.  ונשמה מבינה.

אבל קודם שחטא שהיו העולמות מעולים יותר

היתה לו  נשמתו מז"א  שהיה אז במקום הבינה

.ורוחו מנוקביה. שהיתה אז ..במקום ז"א..

 

ובזה לא יחלקו המאמרים יחד:

שם ד' ק' ע"ב וז"ל בריה דיוחאי ידע לאסתמר' ארחוי כו'

 

דע כי נשמות הצדיקים

יש מהם שהם מבחינת אור המקיף

ויש שהם מן האור הפנימי

 

וכל אותם שהם מצד האור המקיף יש בהם

כח לדבר בנסתרות וסודות התורה

דרך כיסוי והעלם גדול

כדי שלא יובנו אלא למי שראוי להבינם

 

והנה רשב"י ע"ה היתה נשמתו מצד האור המקיף

ולכן היתה בה כח להלביש הדברים ולדורשן

באופן שאף אם ידרשם לרבים לא יבינום

אלא מי שראוי להבינם.

 

ולכן ניתן לו רשות' לכתוב ספר הזוהר

ולא ניתן רשות לרבותיו או לראשונים אשר קדמו לו

 לכתוב ספר בחכמה הזאת

 

 עם היות שודאי היו יודעים בחכמה הזאת יותר ממנו

אבל הטעם הוא שלא היה בהם כח

להלביש הדברים כמוהו

 

 וזמ"ש בריה דיוחאי ידע כו'

ובזה תבין גודל העלם ספר הזוהר

אשר כתב רשב"י

שאין כל מוחא ומוחא יכול להבין דבריו:

.....::::::::::::.....

 

שם דק"ג ע"א וז"ל ואל אחר אסתרס ולית ליה תיאובתא לעלמין

ולא אפיש ולא עביד פירין כו' ענין זה נתבאר לעיל בפרשת ויחי

בדף רי"ז ע"ב במאמר אותן תרין צפרין כו'

.......................

והענין הוא (ע"ב) במה שנתבאר שם ההפרש

שיש בין הקדושה אל הקלי'

כי הזכר של הקדושה יש בו תלתא מוחין

שהם חכמה ובינה ודעת

ונודע הוא כי טיפת הזרע נמשכ' ממוח הדעת

שהוא האמצעי היורד ונמשך דרך חוט השדרה

כי לכן נקרא הזווג ידיעה

כמש"ה וידע אדם את חוה

וידע אלקנה את חנה אשתו על שם הדעת.

 

אבל נוקביה של ז"א דעתה קלה

ואין בה רק תרין מוחין

 

וטעם הדבר הוא כי נשמות ישראל'

נמשכין מזווג העליון של הקדושה.

ומשם יוצא להם נר"ן.

 

כי הנפש היא מן המלכות בעצמה

אבל ..הרוח והנשמה.. הם מן ..זווג ת"ת ומלכות..

והנה אי אפשר להעשות הזווג הזה

אם לא על ידי הדעת המחבר תרין מוחין

...של חכמה ובינה של ז"א...

ומשם יוצא טיפת הזרע  להוציא  רוחין ונשמתין למטא.

 

ולכן יש בהם בישראל נר"ן.

נפש ממלכות ..ורוח ונשמה מזווג הנעשה מת"ת ומלכות.. אשר יש בחינת דעת אל הז"א כנז'

אבל האומות אין להם לעולם רק בחינת נפש לבד

מצד הנקבה של הקליפה

 

כי הרוח והנשמה הבאה מן הזכר המזדווג בנקבה

אינה' נמשכת להם  לפי שאין אל הזכר של הקליפה

מוח השלישי הנקרא דעת

אלא שני המוחין אשר כנגד חכמה ובינה בלבד.

 

ולכן אל אחר שהוא הזכר של הקליפות אסתרס (ד"ש ע"ג) ולא עביד פירין שהם בחי' רוחין ונשמתין של אומות העולם.

 

וכבר ידעת מן ההיכלות דפ' פקודי

כי אל אחר הוא כינוי של הזכר של הקלי'

וזהו סוד מ"ש ז"ל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו

כי כיון שהוא מרחם למי שאין בו דעת

גורם התפשטו' רחמים ( קו אמצע הדעת הנקרא רחמים ,

גורם שפע באל אחר הזכר של הקליפות שאין בו דעת.

 

גם זה הוא סוד גם בלא דעת נפש לא טוב

כי נפשות אומות העולם הם נעשות בלי דעת

 

ולכן אינם טובות אלא הם מצד הקליפה הרעה.

אבל נפשות ישראל שהם נעשות בדעת הם טובות מצד הקדושה שיש בה זועת:

שם בד' ק"ה ע"א וז"ל ועל דא בההוא זמנא מי אלה כעב תעופינה כו'

 

ענין שם אלהים שהוא חיבור מי ואלה הנז'

כאן יתבאר לך ממה שנתבאר אצלנו בענין דרוש

יעקב עם שתי נשיו לאה ורחל:

שם בד' קי"א ע"ב וז"ל כד אתא שמואל נטל ההוא ירך

וסלקיה מההוא אתר וחטף ליה מיניה כו'

יתבאר לך במה שנתבאר אצלנו בענין דרוש

שורש נשמת נדב ואביהוא שהם בחינת נצח והוד.

ועליהם איתמר ויגע בכף ירכו כנז'

 

בפ' ויצא בסתרי תורה בדף קמ"ח ע"ב וז"ל

 מהו ויגע בכף ירכו ביה לא יכיל.

אבל נגע בכף יריכו דאינהו נדב ואביהוא כו'

 

 

והנה שמואל הוא בחינת גלגול נדב ואביהוא

בסוד ונתת לאמתך זרע אנשים כמבואר אצלינו.

 וחטף הירך ההוא מיד סמא"ל ולקחו לעצמו:

 

שם דף קי"ד ע"ב וז"ל פקודא חדא

להפריש ערי מקלט למאן דקטל בגין ההוא מצרי דקטלת כו' כבר הודעתיך כי מרע"ה הוא גלגולו של הבל

בן אדם הראשון והמצרי שהרג היה קין אחיו

ולכן הרגו בשם המפורש של שם מ"ב.

כדי להעלות נפשו ולתקנו בתוך הקדושה

 

אמנם עדין לא היה ראוי לזה ולא נגמר זמנו להתקן.

והרגו קודם הזמן הראוי לו

ונמצא שהרגו שלא כדין אלא שהיה (ע"ג) בשוגג

כי נתכוון לטובתו. והיה צריך לנוס אל ערי מקלט.

 

ולכן ניתן לו מצוה זו של הפרשה ערי מקלט ליחשב לו

כאילו נס אל ערי המקלט ונתכפר לו

כמו שביארנו שם בפסוקים ההם ובפסוק ואשר לו צדה כו':

 

שם בדף קי"ד ע"ב וז"ל בתר דהדרת בתיובתא אסתלקת בבינה יה"ו אילנא דחיי כו'

 

כאן אמר כי משה סליק עד בינה

ורז"ל אמרו במדרש על פסוק וראית את אחורי

 מלמד שהראהו קשר של תפלין ולא יותר

אבל זה יובן במה שהודעתיך

כי לאה היא הנקראת קשר תפלה של ראש

והיא עצמה מלכות של בינה:

שם בדף קכ"ב ע"ב וז"ל דתניא ברזא דרזין ריש' דמלכא אתתקן בחסד ובגבורה כו' ענין זה נתבאר היטב בביאור אדרת האזינו:

שם ד' קכ"ג וז"ל אלא דעת גניז בפומ' דמלכא ואקרי פשיטותא דת"ת כו' גם זה נתבאר בביאור אדרת האזינו בענין הדעת של רישא עלאה דלא אתידע הנקרא עתיק יומין

כי הדעת שלו גניז בפומא דעתיקא שהוא אריך אפין

 

כי הת"ת נחלק לשתי חלקים והם ת"ת ודעת

והת"ת הוא בחינת קרומא דאוירא

והדעת גניז בפומא ושניהם נקראים ת"ת

וכאשר הוא ענין הזה בעתיקא כן

הוא בכל שאר הפרצופין כולם וב ז"א ונוקבא'

 

כמו שנבאר בע"ה במקומו

איך כולם מתפשטין ומתלבשין זה בתוך זה

ונמצא כי דעת' גניז בפומא של מלכא שהוא ז"א ת"ם:

 

השארת תגובה