פרשת נח, סוד רוח הקודש. נשמות ישראל, לבן שער אומות העולם,

לה' הארץ ומלואה,   זהר פרשת נח קסח).

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,   ...   קרן אור ללימודי הקבלה

.....::::::::::::::.....

קסח) רבי יהודה פתח מתהלים, כד')

לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה.

 הנה למדנו, כל מקום שכתוב, לדוד מזמור,

יורה שאמר שירה, ואח"כ שרה עליו רוח הקודש.

אם כתוב, מזמור לדוד, יורה, ששרה עליו תחלה רוח הקודש, ואח"כ אמר השירה.

 

 

קסט) לה' הארץ ומלואה.  מקרא זה, על ארץ ישראל נאמר, שהיא ארץ הקודש. ומלואה זה השכינה.

כמ"ש, כי מלא כבוד ה' את בית ה'.

וכתוב, כי כבוד ה' מלא את המשכן.

אשר מלא את המשכן שנאמר על השכינה,

 

אף כאן, ומלואה נאמר על השינה,

מהו שנאמר מלא ולא נאמר מילא,

דהיינו שלא נאמר את המשכן,  אלא היא מלא ודאי,

שנתמלא מכל  שנתמלא מן השמש. הלבנה, שהיא השכינה.

 שלימה מכל הצדיקים,  מלא מכל טוב שלמעלה.

 ועל זה כתוב  לה' הארץ ומלואה,

והכתוב תבל ויושבי בה, נאמר על שאר ארצות מחוץ לארץ ישראל.

 

קע) : פירוש אחר: לה' הארץ ומלואה, שהיא ארץ הקדושה

העליונה, הנוקבא. שהקב"ה חפץ בה.

דהיינו הנקבא,  ומלואה, זה נשמות הצדיקים,

 

שהנוקבא מתמלאה מהם, מכח עמוד אחד,

יסוד של ז"א,  שהעולם עומד עליו.

כלומר, כל מה שיש בהעולם, הנוקבא, מקובל מן יסוד של ז"א, ולפיכך נבחן שהעולם עומד עליו.

 


קעא)  ואם תאמר על עמוד אחד עומד.

כתוב, כי הוא על ימים יסדה. הוא, סובב על הקב"ה.

 

קעב) על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה.

 אלו הם ז' עמודים, שהנוקבא עומדת עליהם,

 והם ממלאים אותה, והיא מתמלאת מהם.

שהם ז' ספירות חסד גבורה תפארת  נצח הוד יסוד מלכות של ז"א.

ושואל איך היא מתמלאת מהם,  ומשיב:

בשעה שצדיקים מתרבים בעולם,

אז ארץ הזו, הנוקבא, עושית פירות, ומתמלאת מכל.

 

 

קעג) ובשעה שהרשעים מתרבים בעולם,

 אז כתוב, אזלו מים מני ים, ונהר יחרב ויבש.

 

אזלו מים מני ים, זו ארץ הקדושה, הנוקבא,

ששוקתה משיקוי העליון, ועתה אזלו מים ואינם.

ונהר יחרב ויבש, הוא אותו העמוד, שהיא עומדת עליו,

היסוד, שעתה נחרב ונתיבש. כמו שאת אומר,

הצדיק אבד, שהוא היסוד, הנקרא צדיק.

.................

 

פרשת נח שהרשעים נאבדים בעולם,

קעד) באותה שעה שהרשעים נאבדים מהעולם,

הקב"ה מסתכל בהעולם, ואינו רואה מי שיגין עליהם.

 

ואם תאמר, הנה נח, שהיה לו להגין על דורו בזמן המבול, ולהוציא תולדות אל העולם, למה לא הגין עליהם?

 

על כן, כתוב, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה.

בדור הזה הוא בדיוק, ללמד שבדור אחר לא היה צדיק,

 וע"כ לא הספיק זכותו להגין על דור המבול.

 

קעה) רבי יוסי אמר: בדור הזה, זהו לשבחו, שהיה בדור החייב ההוא,

ונמצא בכל זה איש צדיק תמים. ודאי לאו דוקא בדורו,

 

אלא אפילו בדור של משה היה צדיק.

אבל לא היה יכול להגין על העולם,

משום שלא נמצאו עשרה צדיקים בהעולם.

 

כמ"ש במהפכת סדום, אולי ימצאון שם עשרה, ולא נמצאו שם,

ע"כ נחרבו. אף כאן לא נמצאו עשרה, אלא נח ושלשה בניו ונקבותיהם, שלא היו עשרה. וע"כ לא יכלו להגן על הדור.

 

 

קעו) רבי אלעזר שאל לו לרבי שמעון אביו  הנה למדנו,

בשעה שהעולם מתמלא מעונות בני אדם, והדין יוצא,

ווי לאותו צדיק הנמצא בהעולם, שהוא נענש תחילה

 בעונותיהם של הרשעים.  ולפי זה הקשה,

איך נצל נח מן המבול, ולא נענש בעונות הדור?

 

והשיב לו רבי שמעון,  הנה אמרו,

הקב"ה רצה להוציא ממנו תולדות לעולם,

 וע"כ נצל. ועוד, כי הדין לא היה יכול לשלוט עליו,

משום שהיה מכוסה, ונחבא בהתיבה, ונעלם מהעין.

 

קעז) בוא וראה, כתוב, בקשו צדיק בקשו ענוה,

אולי תסתרו ביום אף ה'. נח בקש צדק,

ונכנס בתוך התיבה, ונסתתר ביום אף ה'.

ועל כן לא היה יכול הדין לשלוט ולקטרג עליו.

.....................

סוד רוח הקודש. נשמות ישראל, לבן שער אומות העולם

 

קעח) כאן נרמז לקדושים העליונים להשכיל ולדעת

בסוד אותיות הקדושות העליונות,

אשר היפוך סדרם של כ"ב אותיות, הוא למחות לאותם הרשעים.

וע"כ כתוב, וימחו מן הארץ. וכתוב,

בא אתה וכל ביתך אל התיבה.

פירוש:  בכ"ב אותיות יש ב' סדרים :
- סדר ישר, א"ב ג"ד ה"ו וכו', שיורה על רחמים .
-
 סדר הפוך, תשר"ק צפע"ס וכו', שיורה על דין .


והנה בית ותיבה הם אותיות שוות, לפי נוסח הזהר,

שתיבה היא מלאה עם י'. אלא בית, הוא בסדר ישר:

ב' י' ת'. ותיבה, הוא בסדר הפוך: ת' י' ב', המורה על דין.

 וה' הסופית היא נחה ואינה נדרשת.

 

ונאמר, בא אתה וכל ביתך אל התיבה.,

שניתן להשכיל בזה, אשר מדת הרחמים, הרמוזה בהבית,

תכנס ותסתתר במדת הדין, הרמוז התיבה. באופן,

שכל מה שאין התיבה. קולטתו, נמחה מן הארץ.

.......................

 

קעט) רבי יצחק פתח מישעיה  ס''ג) מוליך לימין משה זרוע תפארתו.

זרוע תפארתו, זהו זכותו של אברהם, חסד,

שהוא לימין ממשה, תפארת של משה.

 

כלומר, משה הוא סוד תפארת, וחסד הוא לימינו של משה,

שהוא תפארת. ושיעור הכתוב וזרוע, הוא זרוע ימין,

של תפארתו של משה. ומשום זה, בוקע מים מפניהם,

 

 כי זכותו של אברהם, שהוא חסד, הוא בוקע מים.

 וכל זה כדי לעשות לו שם עולם.

 

קפ) בוא וראה: מה בין משה לשאר בני העולם? בשעה שאמר הקב"ה למשה, ועתה הניחה לי.  ואעשה אותך לגוי גדול,

מיד אמר משה, וכי בשביל טובתי אעזוב דינם של ישראל,

ולא אבקש רחמים עליהם. עתה יאמרו כל בני העולם,

 שאני הרגתי לישראל, כמו שעשה נח.

קפא) מכיון שאמר הקב"ה, שיציל אותו בהתיבה. וכיון שאמר לו, שינצלו הוא ובניו, לא ביקש רחמים על העולם,

ונאבדו. ומשום זה נקראים מי המבול על שמו,

כמ"ש, כי מי נח זאת לי.

 

קפב) אמר משה, עתה יאמרו בני העולם, שאני הרגתי אותם.

משום שאמר לי, ואעשה אותך לגוי גדול. עתה טוב לי שאמות,

ולא יכלו ישראל. מיד, ויחל משה... ביקש רחמים עליהם.

ונתעוררו רחמים על העולם.

 

קפג) ואמר רבי יצחק בהתחלה, שביקש רחמים עליהם, אמר,

 למה ה' יחרה אפך בעמך. מלה, למה,

איך אמר אותה משה? והרי עבדו עבודה זרה,

כמ"ש, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויאמרו,

אלה אלקיך ישראל. ומשה אמר, למה?  ומשיב:

 

 אלא הכי למדנו: מי שמרצה לחברו, בעד אדם שחטא לו,

אינו צריך לעשות אותו החטא גדול,

אלא שימעט החטא לפניו.

ואחר כך יגדיל החטא לפני האחר, החוטא.

 

ולפיכך אמר משה לפני הקב"ה, למה יחרה אפך,

כי מיעט את החטא. ואחר כך פנה לישראל והגדיל החטא,

שכתוב, אתם חטאתם חטאה גדולה.

 

קפד) ולא הניח להקב"ה, עד שמסר עצמו למיתה, על ישראל,

שכתוב, ועתה אם תשא חטאתם. והקב"ה מחל להם,

שכתוב,  וינחם ה' על הרעה.

ונח לא עשה כן, אלא בקש להינצל, ועזב כל העולם.

 

קפה) ובכל שעה שהדין שורה בהעולם,

אומר רוח הקודש, ווי שלא נמצא עוד כמשה,

שכתוב, ויזכור וגו'. איה המעלם מים.

שכתוב, ויאמר ה' אל משה, מה תצעק אלי  בשלח..

 

כי הוא העלה אותם מן הים, בתפלה.

 ומשום ששם את עצמו בתפלה על ישראל,

בהים, נקרא על שמו, המעלם מים, שהוא העלה אותם מן הים.

 

קפו) איה השם בקרבו את רוח קדשו. הוא משה,

שהשרה השכינה בתוך ישראל,  וכן, ומוליכם בתהומות,

 

כאשר נבקעו המים והלכו בתוך התהומות ביבשה,

 שקפאו המים. והוא משום שמסר את עצמו על ישראל,

ע"כ נקרא כל זה על שמו.

 

קפז) אמר רבי יהודה: אע"פ שנח היה צדיק,

לא היה כדאי שהקב"ה יגן על העולם בשבילו.

בוא וראה: משה לא תלה משהו בזכותו,

אלא בזכות אבות הראשונים.

אבל נח, לא היה לו במי שיתלה בזכותו, כמו משה.

 

קפח) אמר רבי יצחק: ועם כל זה, כיון שאמר לו הקב"ה,

והקימותי את בריתי אתך, היה לו לבקש רחמים עליהם,

 והקרבן שהקריב אחר המבול, היה לו להקריב מקודם לכן.

אולי היה משקיט הכעס מהעולם.

 

קפט) אמר רבי יהודה: מה היה לו לנח לעשות,

שהרי רשעי עולם היו מכעיסים לפני הקב"ה,

 והוא יקריב קרבן עליהם. אלא ודאי נח היה מפחד על עצמו,

שלא ישיגהו המות בתוך רשעי העולם,

כי היה רואה מעשיהם הרעים כל היום,

ואיך מכעיסים כל היום לפני הקב"ה.

 

קצ) רבי יצחק אמר: בכל זמן שמתרבים רשעי עולם, הצדיק

שנמצא ביניהם נענש תחלה, כמ"ש, וממקדשי תחלו. ולמדנו,

אל תקרא, ממקדשי, אלא, ממקודשי.

 

לפי זה, איך הקב"ה הצילו נח בין כל אותם הרשעים?

אלא בשביל שיצאו ממנו תולדות בעולם, הצילו. כי היה צדיק כראוי, כלומר, והוא ראוי להוציא תולדות מתוקנים.

 

קצא) ועוד שהוא התרה בהם כל יום ויום ולא קבלו ממנו.

וקיים בנפשו המקרא, שכתוב, ואתה כי הזהרת רשע.

 וכתיב, ואתה את נפשך הצלת.

 

מכאן, כל מי שמזהיר את הרשע,

אע"פ שלא קיבל ממנו, הוא הציל את עצמו,

ואותו הרשע נתפס בחטאו. ושואל, ועד כמה

מחויב להזהיר אותו. ואומר, עד שיכנו. וכבר בארהו החברים,

 

קצב) רבי יוסי היה מצוי אצל רבי שמעון, יום אחד, אמר לו,

מה ראה הקב"ה, לכלות כל חיות השדה, וכל עוף השמים,

ביחד עם הרשעים?   אם בני אדם חטאו,

בהמות ועוף השמים, ושאר הבריות, מה חטאו? אמר לו,

משום שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ,

 כולם היו משחיתים את דרכם, עזבו את מינם ונתדבקו במין אחר.

 

קצג) בוא וראה: רשעי העולם האלו גרמו כן לכל הבריות,

שיתדבקו באינו מינם, ובקשו להכחיש מעשה בראשית.

לערבב המינים זה בזה ולהכחיש צורתם.

והם גרמו לכל הבריות להשחית דרכם,

 

כמו שהם השחיתו. אמר הקב"ה, אתם רוצים להכחיש

מעשה ידי. אני אשלים רצונכם,

 ומחיתי את כל היקום, אשר עשיתי מעל פני האדמה,

אחזיר העולם למים, כמו שהיה העולם מתחלה מים במים.

 מכאן ולהלאה אעשה בריות אחרות בעולם כראוי.

.............................

....  פירוש וביאור המאמר: בעל הסולם רבי אשלג  ....

.........כיסוי יוצר גילוי........

כי  ידעת שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות,

 שבשורשו של התחלקות הזה  הם סוד עליית ה' תחתונה  לעיניים,

כלומר שמכוח עלית המלכות לבינה,

ואז הבינה נפקעת לשניים, ג' רושונות ז' תחתונות,

כלומר פנים ואחוריים,

כי לאחר שהזיווג נעשה בן אבא ואמא שנקרא נקביי העניים,

אין בראש אלא ב' ספירות וחצי, שהם גולגולת ועניים ונקבי עניים,

כלומר כתר חכמה וחצי בינה,

והם מכונים כלים של פנים,

 

וכלים של אחוריים הם חצי בינה, ז' תחתונות שמבחינתה הם למטה,

יורדים לז''א, ונעשים לראש למדרגה שלמטה

 

לפי זה אין לך מדרגה שאין לה פנים ואחוריים,

 

ונעשה סיום חדש בסיום גולגולת "עניים, שהם סוד פרסא. (מסך)

ואזן חוטם פה, יצאו לחוץ מהמדרגה.

 

ולפיכך הכלים שלמעלה מפרסא שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות,

והכלים שיצאו למטה מפרסא, נקראים חיצוניות, או אחוריים.

 

ואע"פ שבעת גדלות מוחזרים הכלים החיצוניים שלמטה

מפרסא אל המדרגה,

 

עם כל זה,  כיוון שז"ת של אצילות, שהם זו"ן,

אינם נשלמים אלא רק בדרך עלייה למקום שלמעלה מחזה,

שהם סוד  השלמת התחתון בעליון,

ואינם נשלמים במקומם עצמם, במקום שמחזה ולמטה,

 

 ע"כ נבחנים תמיד הכלים בינה ותו"מ שמחזה ולמטה לחיצוניות,

כי לא יוכלו להתברר ולהשתלם מטרם גמר התיקון,

כי אז יקבלו הזו"ן השלמה דמין הב'.  שזה השפעת החסדים,

 

וזהו ההפרש מנשמת ישראל לאומות העולם.

כי ישראל נמשכים מכלים של פנים,

שראויים לקבל אורות שלמים גם מטרם גמר התיקון,

 

 אבל אומות העולם,  נמשכים מכלים החיצוניים,

שלא יוכלו לקבל שלמות מטרם גמר התיקון.

 

ועל דעת זה נחלקו העולמות לפנימיות וחיצוניות.

וארץ ישראל הם כלים של פנים מבחינת העולם,

וחוץ לארץ הם כלים של חיצוניות.

 

וע"כ אין שלמות בחוץ לארץ מטרם גמר התיקון.

 כי אז נאמר, והיה ה' למלך על כל הארץ.

וכן, ומָלְאָה הארץ דעה את ה'.

אבל מטרם גמר התיקון, אין שלמות,

 אלא רק בכלים של פנים מהעולם בלבדם,

שהם ארץ ישראל .

 

וזה שאמרו על ארץ ישראל,  לא שולט עלה ממונה אחר

חוץ  מהקב"ה בלבדו שולט על ארץ ישראל .

 

כי ארץ ישראל , להיותה מכלים של פנים,

 קיבלה תיקון גם בזמן הזה,

בסוד הכתוב: , ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה.וגו'

 והשכינה מתגלה בה.

 

מה שאין כן  בחוץ לארץ, כי ניתנה לשליטת ע' (70) שרים,

שגם הם בחינת חיצוניות מהקדושה, שנמשכים מכלים החיצוניים,

שאין להם שום שלמות מטרם גמר התיקון.

ולפיכך עוד לא נתקיים,

והיה ה' למלך על כל הארץ, אלא בארץ ישראל לבד.

 

ע"כ כתוב, כמו שהשכינה אינה מתגלה אלא במקום הראוי לה,

בהארץ ישראל , כן אינה נראית ואינה מתגלה

אלא לאיש הראוי לה,

שיהיה נשמר מלעורר הזיווג בחיצוניות הנוקבא,

במקום שלמטה מחזה, כי אז הוא מפריד הנוקבא מז"א,

והשפע הולכת לחוץ לארץ,

אל ע' שרים של אומות העולם, שהם בעלי הכלים החיצוניים,

המתאווים לאותו השפע.

 

כי בשעה שחטאו ישראל,

והיו מקטרים בתוך הארץ לאלקים אחרים,

שעוררו זיווג בכלים החיצוניים של הנוקבא,

 

 והמשיכו השפע ממעלה למטה, חכמה בלי חסדים

 שאז הולכת השפע לאלקים אחרים

 

ואז שלטו שאר האומות, כי השפע הגיע לע' שרים שלהם.

וע"כ יונקים כולם מהשכינה, שהתקרבה אֲליהם,

 כי הכלים החיצוניים של השכינה קרובים לאומות העולם,

כי רק הם מקבלים מהם. הקליפה

...................

השארת תגובה