פרשת פקודי מהזהר מאמרים סוד המשכן שהוא הכלי של האדם,,

זהר פרשת פקודי

עורך ומגיש: רבי דוד קורן. ...ה"תשפ"ב...   קרן אור ללימודי הקבלה

......:::::::::::::......

מאמר: כל הנחלים הולכים אל הים

א') אלה פקודֵי המשכן, משכן העדוּת גו'.

רבי חייא פתח. מקהלת א')

 

כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא.

 

מקרא זה העמדנו, ונלמד, אבל כל הנחלים אלו,

הם סודות  הנחלים  ומבועות  קדושים,

שהם הספירות של ז"א, שהתמלאו

ויצאו להאיר ולמלא לים הגדול הזה, שהוא המלכות.

 

וכיוון שים הגדול התמלא מצד אלו הנחלים,

אז הוא מוציא מים ומשקה לכל חיות השדה,

 

כמ"ש, ישקו כל חיְתו שׂדיי,

שהן המדרגות של עולמות ביראה יצירה ועשיה.

 

 

ב')  מה כתוב למעלה, המשלח מעיינים בנחלים.

 ואח"כ כתוב, ישקו כל חיתו שׂדיי ישברו פראים צמאם,

 

שאלו הן המרכבות שלמטה, עולמות ביראה יצירה ועשיה,

הנקראות חיות השדה ופראים,

 

וכאשר הים, המלכות, מקבל אותם המעיינות, אורות של ז"א,

מקבל אותם כולם ושואב אותם לתוכו.

 

ואח"כ מוציא מים לצד האחר, שהוא המרכבות הקדושות שלמטה עולמות ביראה יצירה ועשיה ומשקה אותם.

וכולם נמנים ונפקדים בשם.

 

שכל המדרגות שהמלכות משקה אותן, קוראת אותן בשם.

כמ"ש, לכולם בשם יקרא.

 

ומשום זה כתוב, אלה פקודי המשכן,

שהמשכן הוא המלכות, והמדרגות שמשקה אותן,

דהיינו. כלי המשכן, הם פקודים שלה, הנקראים בשם.

...................

מאמר: מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך

 

ג')  רבי יוסי פתח מתהלים  לא') ,

 

מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך,

פעלת לחוסים בך נגד בני אדם.

 

פירושו כמה יש לבני אדם להסתכל ולדעת בדרכיו

של הקב"ה, כי בכל יום ויום יוצא קול, ומכריז ואומר,

 

 הישמרו בני העולם,

סגרו דלתות העוונות,

הסתלקו מהרשת הצדה אנשים,

מטרם שתיתפשׂנה רגליכם ברשת הזו.

 

גלגל חוזר בעולם תמיד,

הדין של מעלה, עולה ויורד,

שמעלה אנשים ומוריד אנשים.

 

אוי לאותם שרגליהם נדחו מחמת הגלגל,

כי הם נופלים לתוך עומק השמור לרשעי עולם.

 

 

ד')   אוי לאלו שנופלים לתוך העומק, ולא יקומו

ולא יאירו באור הגנוז לצדיקים לעולם הבא.

 

אשרי הם הצדיקים לעולם הבא,

שכמה אורות גנוזים ושמורים להם

כמה עידונים מהעולם ההוא צפונים להם,

 

כמ"ש, מה רב טובך אשר צפנתָ ליראיך.

 

מה רב טובך, זהו אור הגנוז לצדיקים לעוה"ב.

 

כמ"ש, וירא אלקים את האור כי טוב.

 

וכתוב, אור זָרוע לצדיק. זרוע פירושו שנגנז.

 

וע"ז כתוב, מה רב טובך.

 

 

ה')  כתוב כאן, מה רב טובך.

וכתוב שם, וירא אלקים את האור כי טוב.

מה שם נאמר טוב על האור,

אף כאן טובך, פירושו אורךָ. אשר צפנת,

 

פירושו, משום שהסתכל הקב"ה באור ההוא,

והסתכל ובאלו הרשעים העתידים לחטוא בעולם,

גנז אור ההוא, לזכות בו הצדיקים לעולם הבא כמו שלמדנו.

 

 

ו') נאמר, פעלת לחוסים בך,

שואל:  תחילה כתוב צפנת, ואח"כ כתוב פעלת?  

ומשיב: אלא צפנת, שגנז אותו לצדיקים.

פעלת, כי באור ההוא הגנוז פעל הקב"ה אומנות העולם.

 

כי כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בְּהִבָּראם,

 

באברהם כתוב, כי בהבראם הוא אותיות באברהם.

שאותו האור של אברהם, חסד, גנז אותו הקב"ה,

 

ובו פעל אומנות העולם,

 שכתוב, פעלת לחוסים בך. כלומר,

 

לאלו היושבים תחת צילו של הקב"ה, שחוסים בצילו.

 

 

ז')  נגד בני אדםשאומנות זו שנעשתה באור הזה,

 מקיימת בני אדם בעולם, והיא קיום שלהם.

 

ואע"פ שהאור גנוז, מתקיימים בו האנשים בעולם הזה

פעלת, היינו האומנות של עולם הזה,

שבו נעשה הכול בחשבון.

 

אומנות העולם היא, כעין אומנות המשכן,

שהיא אומנות כמו העולם.

 

 

ח')  כתוב כאן, אלה פקודי המשכן.

 וכתוב שם, אלה תולדות השמיים והארץ,

מלמד שמעשיהם שווים זה לזה,

 

 כי כל אלו תולדות שעשו והוציאו שמיים וארץ,

כולם נעשו ויצאו בכוח אור הגנוז,

וכן פקודי המשכן יצאו בכוח הזה של אור הגנוז.

מאין לנו זה, כי כתוב,

 

ובצלאל בן אורי בן חוּר למטֵה יהודה,

 

 זהו מצד ימין, אברהם, אור הגנוז.

ואיתו אהוליאב, זהו מצד שמאל. והמשכן, שהוא  המלכות,

מצד ימין ושמאל הוקם ונעשה.

 ומשה, שהיה ביניהם, קו האמצעי, הקים אותו.

..................

 

מאמר: והוכן בחסד כיסא

ט)    רבי אלעזר פתח מישעייה ט"ז)

והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת

 

והוכן בחסד כסא, הרי למדנו, כשהמחשבה, שהוא סוד החכמה,

הנקראת אבא ואמא עילאין, עלתה להיתקן,

ברצון החדווה מנסתר כל הנסתרים שלא נודע ואינו מושג, שהוא עתיק, (כתר)

הגיע חדווה ההיא דעתיק והאירה תוך המחשבה, שהוא אבא, ואז נכנס במקום שנכנס, שהזדווג עם אמא עילאה

באור החסד בזיווג שלא נפסק,

בסוד הכתוב, כי חפץ חסד הוא.

 

פירוש בעל הסולם רבי אשלג.

 

שמבאר הזהר כאן ההכנה שנעשתה בחסד ע"י תיקון פרצוף

אבא ואמא (או"א) עילאין באור החסד בזיווג פנים בפנים,

בסוד הכתוב, כי חפץ חסד הוא,

שהזיווג הגדול הזה לא נפסק לעולמים.

ומבאר, כי שסוד חפץ חסד הזה שבאו"א נמשך להם מעתיק.

 

כי בעת שעתיק תיקן פרצוף אבא ואמא,

האיר חדוות אור החסד שבעתיק, אל אבא,

עד שחדווה זו התדבק באבא כל כך,

 שאינו עוד מקבל חכמה, אלא מזדווג עם אמא עילאה בזיווג

שלא נפסק בהארת החסדים לבדה.

ועל תיקון הזה של אבא ואמא עילאין, כתוב, והוכן בחסד כיסא.

 

 

  יוד) עד שאבא ואמא נגנזו, כלומר ניתקנו והתלבשו,

 בהיכל אחד עליון, שהוא בינה,  הנקראת ישסו"ת,

היכל זה הוא נסתר למעלה בנקומו, דהיינו

שאין החכמה מגולה שם, למעלה במקומו.

 

אבל משם מושפעים ונמשכים כל האורות,

אור חסדים מקו ימין,

ואור חכמה מקו שמאל,

ואור הדעת שבקו אמצעי.

 

אור החסדים מימין נוסע תחילה,

ואח"כ נוסעים אור החכמה ואור הדעת.

 

מצד ימין ניתקן הכיסא שלמטה, המלכות.

כי הקב"ה, ז"א, התקין כיסא בחסד,

הנמשך מקו ימין של ישסו"ת ומאו"א עילאין.

 

 

 ויושב עליו באמת, שהוא תקון החותם על הכל,

 

ואינו יושב על כיסא ההוא שהוא המלכות,

אלא בחותם שנקרא אמת, שהוא התיקון של קו אמצעי. הנקרא אמת,

כמ"ש, וישב עליו באמת, בתיקון החותם על הכול.

 באוהל דוד, המלכות, הכיסא למטה.

 

 

 יא') שופט ודורש משפט ומהיר צדק. הוא סוף המקרא הנ"ל. שופט, מצד הדין, קו שמאל.

דורש משפט, מצד הרחמים, קו האמצעי.

ומהיר צדק, כיסא הדין, ב"ד שלמטה, המלכות.

 

כעין זה, המשכן ניתקן מימין, חסד.

וע"ז נמנו כל התולדות, הנמשכים ממלכות, וניתקנו למטה.

................

 

מאמר: אלה פקודי המשכן

 

יב) אלא פקודי המשכן, רבי שמעון פתח

בראשית ברא אלקים את השמיים ואת הארץ.

מקרא זה העמידוהו ונתבאר בכמה אופנים,

 

אבל כשברא הקב"ה העולם,

ברא אותו כעין של מעלה,

 שיהיה עולם הזה בצורת עולם העליון, שהוא המלכות.

 

וכל אלו הגוונים של מעלה התקין אותם למטה, בעולם הזה ,

כדי לדבֵּק ולקשר עולם בעולם,

עולם הזה שהוא במלכות.

 

 

  יג) כשרצה הקב"ה לברוא העולם,

הסתכל בתורה וברא אותו.

והסתכל בשם הקדוש, הוי"ה,

שהוא כלל התורה, וקיים העולם.

 

בג' צדדים נברא העולם, חכמה ותבונה ודעת.

 

בחכמה, כמ"ש, ה' בחכמה יסד ארץ.

 

 בתבונה, כמ"ש, כונן שמיים בתבונה.

 

בדעת, כמ"ש, בדעתו תהומות נבקעו.

 

הרי שיש כולם בקיום העולם.

בשלושה אלו נבנה המשכן,

כמ"ש, ואמלֵא אותו רוח אלקים בחכמה ובתבונה ובדעת.

 

פרשת  פקודי  מהזהר

היכל עצם השמיים הוד

...,,,,,,,,,,,,,,...

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,     קרן אור ללימודי הקבלה

..........................

מאמר  שׂאו מרום עיניכם.   זהר פיקודי..

 

ריג) שׂאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה.

האם משום שמסתכל האדם בעיניו למעלה,

ונושא אותן למעלה, הוא יכול לדעת ולהסתכל

במה שלא ניתנה לו רשות לדעת ולראות?

 

 

ריד) ומשיב: אלא, שאו מרום עיניכם, פירושו,

מי שמבקש להסתכל ולדעת במעשיו של הקב"ה,

 

יישא עיניו למעלה,

ויראה כמה צבאות, מחנות,

מעשים משונים גדולים,

ואז תראו ותשאלו, ותאמרו, מי ברא אלה?

 

מי, בינה, ברא אלה.

שבינה, הוא מקום הנמצא במרום, גנוז סתום ולא ידוע.

עומד תמיד לשאלה,

משום שהמקום ההוא לא התגלה.

 

 

רט"ו) המוציא מספר צבאם, שואל מהו המוציא.

 ומשיב:  , משום שמקום נסתר וגנוז, דהיינו בינה,

הוא הוציא הכול בסוד,  הקול היוצא משופר,

שהוא ז"א, הנקרא קול, היוצא מבינה, הנקראת שופר

 

וקול, ז"א בהארת חכמה,

הוא מספר של כל הצבאות שלמעלה וחשבון הכול.

 

מספר וחשבון הוא מוחין דהארת חכמה.

 

אמנם הם אינם מתגלים במקום ז"א,

אלא משם נמצא אמונה העליונה, מלכות,

בכל צדדים עליונים,

 

חסדים מימין וחכמה בשמאל,

שבה מקום גילוי החכמה,

עד שנמשכות המדרגות מז"א,

ונמשכות למטה למלכות,

 

ונבדלים כמה צבאות למיניהם,

וכולם עומדים בחשבון ונקראים בשם.

 

מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר.

מרוב אונים, ימין. ואמיץ כוח, שמאל.

איש לא נעדר, מצדדים הנמשכים מב' הקווים.

שלא נחסר משהו,

 

משום שב' צדדים אלו כוללים כל המציאות.

ואפילו בקו אמצעי אין חידוש נוסף עליהם,

כי הוא רק כולל כל מה שיש בב' קווים, ימין ושמאל.

 

פירוש אחר על

רט"ז) שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה.

מקרא זה הוא, כשהוקם המשכן, והיה מתוקן,

כל מי שראה המשכן,

הסתכל בו במה שלמעלה ובמה שלמטה,

והכול ראה במשכן.

 

משום שכל מעשי עולם העליון ועולם התחתון

ניתקנו במשכן.

 

שכל מי שראה הקרסים שבמשכן, והסתכל בהם,

היה רואה בהארה שלהם, הארת הכוכבים,

משום שכך נמצאים הכוכבים ברקיע.

 

מאמר: לפעמים משבח עצמו ולפעמים משפיל

...................

ר"ל) רבי אלעזר ורבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים בדרך,

אמר רבי אלעזר עת היא ללכת עם השיכנה,

כי השיכנה לא תשרה עלינו אלא מתוך דברי תורה,

אמר רבי יהודה, מי שהוא ראש יפתח בראש,

..................

רל"א) רבי אלעזר ורבי יהודה היו הולכים בדרך,

אמר רבי אלעזר מתהלים קי"ט)

צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי.

 

 דוד המלך לפעמים היה משבח את עצמו,

כמ"ש, ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם,

וכתוב, נאום דוד בן ישי,

ונאום הגבר הוקם על משיח אלקי יעקב.

 

 ולפעמים עשה עצמו עני,

כמ"ש, כי עני ואביון אני.

וכתוב, צעיר אנוכי ונבזה.

והוא אמר, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.

 

 

רל"ב) ומשיב: כשהיה עולה במדרגת השלום, ומתעלה בדין אמת, והיה שולט על שונאיו, היה משבח את עצמו.

 

וכשראה את עצמו בצרה ושונאיו היו מצֵרים לו,

אז השפיל עצמו, והיה קורא את עצמו, עני, צעיר מכל,

משום שלפעמים היה מושל,

ולפעמים היה בצרה משונאיו.

 

 

רל"ג)  ועם כל זה הוא היה שולט עליהם תמיד  ולא יכלו לו.

ודוד המלך תמיד היה משפיל עצמו אל הקב"ה,

 

שכל מי שמשפיל עצמו לפני הקב"ה,

הקב"ה מגביה אותו על הכול.

ומשום זה הקב"ה רצה בדוד בעולם הזה ובעולם הבא.

 

בעולם הזה , כמ"ש, וגַנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי.

בעולם הזה , כמ"ש, וביקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם, ופחדוּ אל ה' ואל טובו באחרית הימים.

 

דוד הוא מלך בעולם הזה , ודוד יהיה מלך לעולם הזה .

וע"כ אמר, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.

 

 

רל"ד) בשעה שהשמש, ז"א, מחזיר פניו ואינו מאיר אל הלבנה, מלכות, עובר האור מהלבנה, ואינה מאירה. אז היא בעניות מכל הצדדים, ונחשכת, ואין לה אור כלל. וכשהשמש חוזר כנגדה ומאיר לה, אז פניה מאירות

ומתקשטת לשמש, כמו נוקבא שמתקשטת לזכר. ואז היא בממשלה בעולם.

 

רל"ה) על כן, דוד היה מעטר את עצמו כמו הלבנה,

 

כי דוד הוא מלכות.

לפעמים עני, ולפעמים בעשירות על הכול.

 

ומשום זה היה אומר, צעיר אנוכי ונבזה.

ועכ"ז, פיקודיך לא שכחתי.

 

כעין זה יש לאדם להיות נבזה בעיניו,

ולהשפיל עצמו בכל,

שיהיה כלי, שהקב"ה רוצה בו.

....................

 

 

מאמרשם מ"ב וע"ב

 

רסב) פתח רבי יהודה אחריו ואמר,

 סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.

דהיינו, סוד העליון ההוא, העומד בגניזה,

אינו עומד אלא ליראיו. שהם יראים את הקב"ה תמיד,

 

והם ראויים לאלו סודות עליונים,

 

 ושיהיו בהם אלו סודות עליונים בגניזה ובסתימה כראוי,

משום שהם סודות עליונים.

 

אבל, ובריתו להודיעם, הסוד, שעומד בברית קודש,

להודיעם, משום שהוא מקום העומד לגלות ולדעת.

 

כי היסוד מגלה הארת החכמה במלכות.

להודיעם, ע"י המלכות.

 

 

רסג) עוד פירוש על סוד ה' ליראיו.

אלו הסודות עומדים ביראה. ואלו יראי חטא,

הם ביראה באלו סודות העליונים, שלא לעסוק בהם.

 

אבל, ובריתו להודיעם, לדעת ולפרש הדברים,

משום שהם דברים העומדים לפרש אותם.

כי ע"י היסוד מתפרשים הסודות. ואין פחד לעסוק בהם.

 

 

רסד) בוא וראה: בארבעים ושתיים אותיות (מ"ב (42)

נחקק העולם, שהוא המלכות, ונתקיים.

 

כיסוי האורות והעלמתם מכונה חקיקה. וגילוי האורות

מכונה קיום, המוחין המקיימים המדרגה.

 וכולן הן עטרה של השם הקדוש.

 

כי שם מ"ב הוא ג"ר כתר חכמה בינה,

, שנעשים עטרה למלכות, הנקראת שם.

 

כאשר מתחברות מ"ב אותיות להיות משפיעות,

עולים באותיותיו למעלה, בבינה, ששם מתגלים בראשונה,

 

ויורדים למטה, לז"א, ומתעטרים עטרות בו,

לד' רוחות העולם, שהם חסד וגבורה  תפארת ומלכות,

 עד החזה,

 

ג' קווים ומלכות המקבלת אותם. ויכול להתקיים,

כלומר, לקבל המוחין האלו מבינה,

שמתקיים על ידיהם.

 

פירוש בעל הסולם רבי אשלג,

ג' בחינות בשם מ"ב:

א. עיקר צורתו, המוחין כח"ב שבאו"א עילאין,

שהם חכמה. והם ד' אותיות הוי"ה פשוטה, כתר.

 

ועשר אותיות שיש בהוי"ה מלאה,

 

חכמה. וכ"ח (28) אותיות שבמילוי המילוי של שם הוי"ה, בינה.

וביחד הם מ"ב אותיות.

 

ב. צורת מלך החקוק על חותם, ג' הקווים שיצאו בישסו"ת, בינה,

שבאלו ג' קווים דבינה נחתמו כל העולמות, שדומים להם.

 

כמו הצורות בנחתם הדומות אל הצורות שבחותם.

 

אבל או"א עילאין, אע"פ שהם עיקר המוחין דג"ר,

מ"מ אינם נחשבים לחותם את המוחין של העולמות,

 

משום שבהם אין הי' יוצאת מאויר שלהם.

 

ושם מ"ב, הוא ב' שמות אהי"ה, שיש באהי"ה אשר אהי"ה,

שהם בגי' מ"ב.

ג. שם מ"ב בצורת חותם של שעווה.

והוא ג' הקווים של ז"א, שמורה שיש בו ב' פעולות:

 

א. שהוא נחתם ע"י החותם המקורי, בינה.

ב. שהוא חותם את צורות המוחין שבמלכות. כמו שעווה,

שאחר שנחתמת, יכולה להיות גם חותם לחתום על דבר אחר.

 

וכאן מתחיל בשם מ"ב שבבינה, שהוא החותם המקורי,

ואחריה בשם מ"ב שבז"א.

ומבאר איך האותיות של שם מ"ב שבז"א

יוצאות וחותמות את המלכות,

ואח"כ מרמז על שם מ"ב שבאו"א.

.....................

 

רסה) ואח"כ יוצאות האותיות משם מ"ב שבז"א,

 עשרה מאמרות ול"ב אלקים שבמעשה בראשית,

שביחד מ"ב, המאירים בז"א,

ובוראים העולם, המלכות, למעלה ולמטה,

 

שהיא נקודת החולם, החוצה את המלכות לשניים,

כו"ח נשארו למעלה, בינה

ותו"מ ירדו למטה לעולם הבריאה.

 

כו"ח נשארו בעולם הייחוד, אצילות.

בינה ותו"מ ירדו לעולם הבריאה, עולם הפירוד.

 

ואח"ז חזרו ועלו בינה ותו"מ מבריאה לאצילות

בנקודת השורוק, ואז נקראים הרי בָתֶר.

 

כי בינה ותו"מ אחר עלייתם לאצילות נפרדו מהימין,

מכו"ח, שנעשתה ביניהם מחלוקת,

 

ודומים כמו שבותרו זה מזה. והם הרי הפירוד המושקים,

 

כאשר צד דרום, קו ימין, מתחיל להתקרב לקו השמאל,

ואז נוזלים מים,

והרי הפירוד, קו השמאל, מושקים. ובכוח זה שלמעלה שבז"א נמשכים המים. והכול הוא בשמחה.

.....................

 

רסו) כאן רומז על שם מ"ב שבאבא ואמא  ואומר,

 

כשהמחשבה, החכמה, עולה ברצון בחדווה

ממכוסה מכל המכוסים, כתר,

 מגיע ונוזל ממנו אור אחד, בינה, ומתקרבים זה לזה,

 

שהחכמה מתייחדת עם הבינה.

וזהו עיקר צורתו של שם מ"ב,

 המוחין של כתר חכמה ובינה.

ד' אותיות הוי"ה פשוטה

ועשר אותיות הוי"ה במילוי.

 וכ"ח אותיות מילוי המילוי,

שהם כח"ב, והם ביחד מ"ב אותיות.

 

 

רסז) ואלו מ"ב אותיות הן סוד עליון,

ובהן נברא עולם העליון, ז"א, ועולם התחתון, המלכות.

והן קיום כל העולמות,

 

כמ"ש, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.

סוד אותיות החקוקות שבשם מ"ב,

 

בחקיקותיו הוא בגילוי.

חקיקה מורה העלם וסוד.

ואותיות השם מ"ב חקוקות ושקועות,

 

כי החכמה אינה מתגלה בהן.

"כ כתוב עליהן, סוד ה' ליראיו.

 

אבל לפי מידת חקיקתן בשם מ"ב,

הן מתגלות בשם ע"ב במלכות.

סוד ה' ליראיו, בשם מ"ב.

ובריתו להודיעם, בשם ע"ב שבמלכות.

 

 

רסח) כתוב, ונתתָ אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. את האורים, שמאירים, מראה המאירה, ז"א, חקיקות האותיות של השם הקדוש מ"ב, שבהם נבראו העולמות, והאותיות היו שקועות בהעלם החכמה. ואת התומים, האותיות הכלולות במקום המראה שאינה מאירה, המלכות, שהיא מאירה בע"ב (72) אותיות חקוקות, בשם הקדוש. שהשם ע"ב הוא גילוי אור החכמה שבמלכות. וכולם נקראים יחד, אורים ותומים.

 

 

רסט) כאשר אותיות השם מ"ב שקועות בחושן המשפט,

באותו כוח מאירות אותיות אחרות שבשבטים.

מאירות או שחושכות,

 

הכול באותיות של השמות הקדושים, השם מ"ב.

ואלו אותיות באות על התורה,

שמתגלות בז"א, הנקרא תורה.

וכל העולמות נבראו באלו האותיות.

 

אלו השמות של מ"ב, היו גנוזים ושקועים בחושן,

ואותיותיהם של שמות השבטים היו בולטות למעלה.

                  וע"כ הכול הוא מאלו האותיות

 

 

רע) והנה למדנו בסוד האותיות שבתורה,

דהיינו, אות ב' שהתורה

והעמידוהו,  בה, ב' של בראשית, בראה בכוח העליון,

 בכוח אלו האותיות שבשם מ"ב.

ב' נקבה, מלכות.

א' של הזכר, ז"א. כמו שהב' בראה,

כך א' הוציאה כלל של כ"ב (22) אותיות, שהיא אֵ"ת,

הכוללת כ"ב אותיות מא' עד ת'

 

 

ר"עא)  אות ה' של השמיים,

מורה על זיווג אחד עם שמיים, דהיינו בינה

המשפיעה לשמיים, לז"א,

 לתת לו חיים ולהשרות עליו המוחין.

 

ו' של וא"ת הארץ, ז"א, היא לתת מזון למלכות,

שנקראת ארץ, ולתקן לה הספקה הראויה לה.

 

וזה סוד בראשית, עד השמים והארץ,

 

האות ו' שנסמכה ואת, שלפי הנ"ל היתה צריכה להיות

נסמכת אל הארץ, מורה על כ"ב אותיות, שה"ו הוציה,

 

כי אֵת מורה על כ"ב אותיות מא' עד ת', שמהם ניזונה הארץ, המלכות. והארץ כוללת אותן לתוכה,

 

כמ"ש, כל הנחלים הולכים אל הים,

שכל צינורות השפע של ז"א הולכים אל המלכות.

 

 ואת הארץ, מורה שמלכות מקבצת לתוכה הכול ומקבלת אותם. הארץ לקחה הו' וקיבלה אותה, להיות ניזונה ממנה.

 

 

ר"עב)  וזהו סוד, שהמשכן לא הוקם אלא ע"י משה,

משום שמצד הזה של משה, שהוא ז"א,

התעוררה מדרגה עליונה, בינה,

לקיים את המשכן, מלכות, שיהיה קיום הכול.

 

כמ"ש, ויָקֶם משה את המשכן.

שהקימה שלו הייתה באלו האותיות

שנבראו בהן שמיים וארץ, בשם מ"ב.

 

 

ר"עג)  משום זה כל עבודות שבמשכן,

בצלאל עשה בחקיקת האותיות שנבראו בהן שמיים וארץ,

דהיינו השם מ"ב. וע"כ נקרא, בצלאל,

 

משום שהיה יודע בצלאל חקיקת האותיות שנבראו

בהן שמיים וארץ.

ואם לא היה יודע אותן בצלאל,

לא היה יכול לעשות אלו עבודות שבמשכן.

 

מה הטעם,  אלא כמו שמשכן העליון לא היה

ולא התקינו כל מעשיו אלא באותיות השם מ"ב,

 

אף המשכן שלמטה לא היה ולא ניתקן אלא באלו האותיות.

 

 

ר"עד)  בצלאל היה מצרף האותיות של השם מ"ב,

ובכל צירוף היה עושה המלאכה.

ובכל עבודה שבמשכן,

בכל צירוף היה עושה מלאכה אחת,

וכל מה שראוי לה. וכך בכל עבודות המשכן.

 

וכל אלו החלקים והתיקונים שבמשכן,

הכול היה בצירוף האותיות של השם הקדוש ע"ב.

 

 

ר"עה)  כשבא בצלאל להקים את המשכן,

לא היה יכול להקים אותו,

 

משום שהרצון והכוונה,

העולה על אותיות השם מ"ב, נמסר למשה בלבד,

 

והוא ידע את הרצון העולה לאלו האותיות.

וע"כ הוקם המשכן על ידי משה,

כמ"ש, ויקם משה, וייתן משה, ויָשֶם משה.

ובצלאל לא היה יודע, ולא היה יכול להקים אותו.

.........::::::::::::::::::........

מאמר:   חיים שאל ממך...ָ

 

ר"עו)  פתח רבי יצחק אחריו, ואמר,

ה' בעוזך ישמח מלך ובישועתך

מה יגיל מאוד תאות לבו,.

חיים שאל ממךָ, נתת לו אורך ימים עולם ועד.

 

שירה זו לא אמר דוד,

אלא על שבחה של כנסת ישראל, שהיא המלכות,

 

שהקב"ה משמח אותה בשמחת התורה, שנקראת עוז,

כמ"ש, ה' עוז לעמו ייתן.

וזהו, ה' בעוזך. ישמח מלך,

 זהו הקב"ה, שנקרא מלך, כמ"ש, ויהי בישורון מלך.

 

 

ר"עז)  .ובישועתך מה יגיל מאוד. זהו ישועת הימין, חסדים, כמ"ש, הושיעה ימינך וענני.

ותושיע לו ימינו. מה יגיל מאוד.

היה צריך לומר יָגֶל ולא יגיל,

י' יתרה היא אות ברית קודש, שמחת כל, היסוד.

והכול על מלך נאמר, ז"א.

 

 

ר"עח)  חיים שאל ממך. דוד המלך לא היה לו חיים כלל,

חוץ ממה שאדה"ר נתן לו משלו.

 

 דוד המלך חי שבעים שנה,

ואלו שבעים שנה נתן לו הקב"ה, מאלו השנים של אדה"ר,

 

שהיה לו לחיות אלף שנים,

כמ"ש, ביום אֲכוֹלך ממנו, שהוא יומו של הקב"ה אלף שנים,

ולא חי אלא 930 שנה,

כלומר חסר 70, שנתן לדוד המלך. ובהם התקיים דוד,

וניתנה לו אריכות ימים בעוה"ז ובעוה"ב.

וע"ז אומר, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים.

 

 

ר"עט)  כתוב, גדול כבודו בישועתֶךָ.

משום שהוא גדול,

כמ"ש, גדול אדונינו ורב כוח. ז"א נקרא גדול.

וכתוב, ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים.

 

שאפילו המלכות, הלבנה, הייתה ג"כ גדולה כז"א, שמש.

 

ועכ"ז ז"א נקרא גדול,

כמ"ש, גדול אדונינו ורב כוח.

 

אבל המלכות לא נקראת גדול,

משום שחזרה והתמעטה.

 

והקב"ה לא נקרא גדול,  אלא בזה שכתוב,

גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלקינו הר קודשו.

 

במה ז"א גדול? רק בעיר אלקינו הר קודשו, במלכות.

 

ז"א עצמו תמיד בחסדים מכוסים מחכמה,

 ורק בעת הזיווג עם המלכות מופיעה בו החכמה,

כדי להשפיע אל המלכות.

 

 

ואין גדול אלא באור החכמה.

 

נמצא שז"א נבחן לגדול, רק בעיר אלקינו,

בעת הזיווג עם המלכות.

 

 

ר"פ)  כי תשיתהו ברכות לעד. כי תשיתהו ברכות, משום שמלכות ברכה של כל העולם,

 

וכל הברכות שבכל העולם יוצאות מכאן.

וזוהי ברכה.

כמ"ש, ואעשךָ לגוי גדול ואברכךָ ואֲגַדְלָה שמֶךָ,

והיֵה ברכה.

כי במלכות שורות כל הברכות שלמעלה,

ומכאן יוצאות לכל העולם. וע"כ נקראת ברכה.

..................

 

הרצון לקבל נקרא עפר הבריאה,

ולא החומר המוחשי הגשמי,

תתקלח)   וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה.

 

עפר הוא ולא חומר. כמ"ש, כי עפר אתה ואל עפר תשוב.

 

אחר שחטא, כתוב בנחש, ועפר תאכל כל ימי חייך.

 

עפר זהו האדם, שכתוב בו, כי עפר אתה.

 

ע"כ כתוב עפר, ולא כתוב אדמה או חומר.

וכתוב, ונחש, עפר לחמו.

תתקלט)   עד שיתעורר הקב"ה, ויבער את רוח הטומאה מהעולם. כמ"ש, בילע המוות לנצח. ויקום העפר ההוא לתחייה, ויעורר אותו לשמוח בעולם. שכתוב, הָקיצו ורַננו שוכני עפר.

 

 

תתק"מ)  אבל הצד שרכב על הנחש,

נתן לו כוח לשלוט ולפתות ולהסית.

 

הרוכב עליו הוא הזכר של הנחש,

כי הזכר שולט על הנקבה ונותן בה כוח.

 

השמש והלבנה, זו"ן, משמשים כאחד ואינם נפרדים,

 

כך חושך ואפלה משמשים כאחד.

הזכר של הנחש, חושך. והיא, הנקבה, אפלה.

כמ"ש, ויהי חושך אפלה. חושך וערפל.

כי יש חושך זכר, ויש חושך נקבה.

......................

 

קץ כל בשר

תתק"מא  מי שראה גמל בחלומו, מיתה נגזרה עליו,

וניצל ממנה, משום שהוא צד הטומאה. וזהו נקרא קץ כל בשר.

 

 

תתק"מב יום אחד היה יושב רבי אלעזר לפני רבי שמעון,

אמר רבי אלעזרקץ כל בשר הזה נהנה מאלו קורבנות

שישראל מקריבים על המזבח או לא?

 

אמר לו רבי שמעון, הכול היו מקבלים סיפוקם כאחד,

למעלה ולמטה.

 

תתק"מג בוא וראה כוהנים לוויים וישראלים,

ג' קווים, ימין שמאל ואמצע, הם נקראים אדם יחד,

בחיבור הרצונות הקדושים העולים מהם למ"ן.

 

הכוהנים בעבודתם,

והלוויים בשירתם,

וישראל במעמדם.

 

וכבשה ההיא או האייל או הבהמה ההיא שמקריבים,

מטרם שנקרב על המזבח, צריך להתוודות עליו כל החטאים, וכל העוונות, וכל הרהורים הרעים שהרהר.

ואז הקורבן נקרא בהמה בכולה,

באלו החטאים והרעות וההרהורים.

...............

 

היכל סוד הקורבן

תתק"מד  כמו הקורבן לעזאזל,

שכתוב, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל.

כן הוא גם כאן, שנוהג וידוי עוונות.

 

כי כשהקורבן עולה על המזבח,

ואינו נשלח אל המדבר כמו העזאזל,

 

מגיע לו וידוי עוונות כפליים.

 

 

ומשום זה, זה עולה למקומו,

וזה עולה למקומו,

 

זה בסוד אדם

וזה בסוד בהמה,

 כמ"ש, אדם ובהמה תושיע ה' .

 

 

תתק"מה  מנחת חביתים, וכל שאר המנחות,

צריכות לעורר רוח הקדוש ברצון של הכוהנים,

 

והשירה של הלוויים, והתפילה של ישראל.

ובאותו העשן והשמן והקמח העולה על המזבח,

 מתרווים ומקבלים סיפוקם כל שאר בעלי הדין,

 

שאינם יכולים לשלוט בדין שנמסר להם.

והכול נעשה בזמן אחד. הכול נעשה באמונה,

להשפיע זה לזה,

שימין ושמאל ישפיעו זה לזה ויושלמו זה מזה,

ולהעלות למעלה הארת החכמה,

שצריכים להעלותה מלמטה למעלה עד אין סוף.

 

 

תתק"מו  אמר רבי שמעון, הרימותי ידִי למעלה בתפילה. התפלל שגילוי הסודות האלו יהיו לרצון לפני ה'.

 

כשהרצון העליון למעלה למעלה, בכתר דא"א,

עומד על אותו הרצון שלא נודע ולא נתפס לעולם,

 

שהוא ראש שלא נודע המתקן את כתר דא"א,

ראש הסותם יותר למעלה.

 

וראש ההוא האציל מה שהאציל ולא ידוע,

שהוא מוחא דאוירא דא"א,

והאיר מה שהאיר הכול בסתום, שהוא מו"ס דא"א.

 

 

תתק"מז)     הרצון של מחשבה עליונה, כתר דא"א,

לרדוף אחר ראש שלא נודע, ולהאיר ממנו.

אבל פרסא אחת נפרשה בין ראש שלא נודע לכתר א"א.

 

ומתוך פרסא הזו ברדיפת מחשבה העליונה,

ברדיפת כתר דא"א להשגת אור ראש שלא נודע,

 

מגיע האור ואינו מגיע לו,

כי הפרסא מעכבת עליו.

 

ועד הפרסא מאיר מה שמאיר,

ולא מפרסא ולמטה.

 

ואז מחשבה העליונה מאירה בהארה סתומה,

שאינה ידועה למוחא סתימה.

והמחשבה עצמה, שהיא כתר דא"א,

היא בבחינת לא ידע.

 

 

תתק"מח  אז הארה זו של המחשבה שלא נודעת,

היכתה בהארת הפרסא, העומדת והמאירה בג' מיעוטים,

 

 שהם ממה שאינו ידוע, מוחא דאוירא,

ואינו נודע, כתר,

ולא נגלה, מוחא סתימה.

וכך, היכה הארת המחשבה שלא נודע,

ראש שלא נודע באור הפרסא, ומאירים יחד.

 

 

תתק"מט   ונעשו ט' היכלות בראש שלא נודע,

כי ג' ראשים נכללים זה מזה ונעשו ט' היכלות,

 

והיכלות אלו אינם אורות ואינם רוחות, ואינם נשמות,

ואין מי שיעמוד בהם.

הרצון של כל תשעת האורות העומדים כולם

במחשבה דא"א,

שהיא אחד מהם בחשבון התשעה.

הנה רצון כולם לרדוף אחרי ט' היכלות שבראש שלא נודע,

בשעה שתשעה אורות עומדים במחשבה דא"א.

 

אבל הט' שבראש שלא נודע

אינם מושגים ואינם נודעים.

 

כי אלו ט' היכלות ראש שלא נודע אינם עומדים לא ברצון,

ולא במחשבה עליונה,

שהיא א"א, תופסים בה ואינם תופסים.

 

באלו ט' היכלות ראש שלא נודע עומדים כל סודות האמונה.

 

וכל אלו האורות מהמחשבה העליונה,

א"א ולמטה, כולם נקראים א"ס.

 

כי עד כאן האורות מגיעים ואינם מגיעים ואינם נודעים,

אין כאן לא רצון ולא מחשבה.

 

 

תתק"נ) כשמאירה המחשבה שלא נודעת ממי מאירה,

מוחא דאוירא, אז היא התלבשה ונסתמה בתוך הבינה,

ומאירה למי שמאירה.

ונכנסים זו בזו עד שנכללים כולם כאחד.

 

 

תתק"נא)  כשעולה הקורבן, הכול מתקשר זה בזה

ומאיר זה בזה, אז נמצאים כל המדרגות בעלייה,

 

והמחשבה התעטרה בא"ס.

 

כי אותה ההארה שמחשבה עילאה מאירה ממנו,

 שלא ידע בה כלל, נקרא א"ס,

שממנו נמצא עומד ומאיר למי שמאיר.

 וע"ז עומד הכול.

 

 

תתק"נב)  בוא וראה. סטרא אחרא זו שנקרא קץ כל בשר,

כמו שהקשר נמצא למעלה בבינה ובא"א בשמחה,

כך גם למטה בזו"ן ובבי"ע,

נעשה התקשרות זה בזה בשמחה וברצון לתת סיפוק

לכל למעלה ולמטה,

ואמא עומדת על ישראל כראוי.

 

 

תתק"נג) בכל ר"ח כשהלבנה מתחדשת,

שהמלכות מחדשת זיווגה עם ז"א,

נותנים לקץ כל בשר הזה חלק נוסף,

שׂעיר ר"ח על הקורבנות הרגילים,

להתעסק בו ולהשתמש בחלקו,

ויישאר הצד של ישראל להם לבדם,

כדי שיתייחדו במלכם.

 

 

תתק"נד) מקריבים שעיר משום שהוא חלקו של עשיו,

כמ"ש, הן עשיו אחי איש שעיר.

וע"כ הוא משתמש בחלקו,

וישראל משתמשים בחלקם. משום זה כתוב,

כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו.

 

 

תתק"נה) קץ כל בשר, כל רצונו תמיד אינו אלא בבשר,

ומשום זה תיקון הבשר תמיד הוא אליו,

 

וע"כ נקרא קץ כל בשר. וכשהוא שולט,

שולט על הגוף

 

ולא על הנשמה.

הנשמה עולה למקומה,

 

 והגוף ניתן לקץ כל בשר. כמו הקורבן,

שהרצון עולה לזו"ן והבשר עולה לקץ כל בשר.

 

 

תתק"נו)  ואדם שהוא צדיק, הוא עצמו קורבן לכַפר.

 

 ושאינו צדיק אינו כן,

משום שיש בו מום,

כמ"ש, כל אשר בו מום לא תקריבו,

 

כי לא לרצון יהיה לכם.

וע"כ הצדיק הוא כפרה בעולם וקורבן ממש.

אשריהם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב.

 

 

תתק"נז) כתוב, ויכַס הענן את אוהל מועד.

כי כשכיסה הענן את המשכן,

שרתה השכינה בארץ,

 

ועבר רוח הטומאה מעולם, שהיא קץ כל בשר,

ומסתלק ונכנס בנקב של תהום הגדול,

 

ורוח הקדוש שורה על העולם,

שכתוב, ויכס הענן את אוהל מועד.

 

תתק"נח) וכתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד,

כי שכן עליו הענן. כי רוח הקדוש שרה על העולם.

 

ורוח הטומאה הסתלק,

 חוץ אם הרשעים ממשיכים אותו כמתחילה על העולם. ואם הם אינם ממשיכים אותו, אינו נמצא.

 

תתק"נט)  ולעת"ל, עתיד הקב"ה להעבירו מן העולם,

כמ"ש, בילע המוות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל

כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי ה' דיבר.

וכתוב, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

...........סוף פרשת פקודי מהזהר...........

..............


..................................

 

..................................


.............................

השארת תגובה