פרשת תרומה

כתוב בתורה: משלי ג', תרומה, תתכ'ח

כי טוב סחרה מסחר בכסף ומחרוץ תבואתה,

שזה מלמד לזה וזה מלמד לזה ונעשו משולבים  זה בזה,

זה נוטל שלו ושל חבירוזה נוטל שלו ושל חבירו

דהיינו: שכרו ושכר חבירו שלומד עמו ומשולבים זה וזה,

וע''כ טוב סחרה מסחר בכסף,  ששם זה לוקח הסחורה

וזה לוקח התמורה בעד הסחורה,

וכאן כל אחד משולב בחבירו שיש לכל אחד הסחורה,

וגם התמורה שמקבל מחבירו הלומד עמו.

 

האר"י


עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

וזאת התרומה אשר תקחו,

הנה תרומה  הוא בסוד הנקבה,(נפש ונשמה,)

והנקבות הם ב',  לאה ורחל,

והם ב' אותיות ה' בשם הוי"ה,

וכל ה' כולל מעשר ספירות הרי נ'שערי בינה,

ונעשים כולולות מ-י' ספירות,  משום שנוטלים יו"ד

מיסוד של הזכר, וזה הסוד יהיה י"ה למעלה

י"ה למטה, וזה סוד אות נ' פשוטה הוא אמא (לאה),

לפי שאין שם אחיזה, לקליפות,

 

לפיכך היא מתפשטת למטה, כזה ן',

ולא  כן ברחל, אלא שחוזרת אורה אליה,

כדי שלא יאחזו בה החיצונים,

וזהו נ' כפופה, שמעלה אורה למעלה,

והאות ו' באמצע, כזה:  נון  כי האות

ו' הוא ז"א  המבריח מן העולם עד העולם,

(האות ו' מחברת בין הנפש מלכות, לבין הנשמה בינה)

 

והאות ו' עולם יצירה בשם מ"ה גימטרייה אדם,

יוד הא ואו הא, =מ"ה אדם,

 

ואומר ואל תקרי מ"ה אלא מאה,

שהם ב' נונין שעולים גימטרייה ק',

לכן הברכה היא לעולם בסוד ק'

כעניין מאה שערים ויברכהו,

 

לכן אנו נותנים תרומה לחזור הק' לשורשם,

כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים,

 

וזהו תרומה מלשון הרמה, וזה בנקבה, (ברחל המלכות)

כי הזכר, (לאה בינה) אין צורך לזה שאין להם אחיזה שם,

אבל בנקבה שיש להם אחיזה צריך תרומה,

עיין המשך המאמר לקוטי התורה האר"י הקדוש,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

כ"ט.      ובוא וראה, כל דבריו  של שלמה המלך,

כולם סתומים לפנים  בחכמה.

ואלו הכתובים  נראים  שהותרה  הרצועה  כי כתוב אח"כ.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

וחשבון, וגו'.  מקרא זה יש להסתכל בו.

 

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות .

וכי שלמה המלך שחכמה עליונה הייתה בו

יותר מכל בני העולם.  אמר כך,

 

סעיף ל'.   אלא כל דבריו  של שלמה המלך

על סוד החכמה אמר.  בוא וראה.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

זה הוא שאדם צריך לכלול.  השמאל  בימין.

וכל מה שהוא עושה,

צריך שלא יהיו אלא כוללים בימין.

כל אשר  תמצא  ידך

זה שמאל.  שנקרא יד.

לעשות בכוך זה הוא ימין.

 

כמו שאומר הכתוב.

ימנך ה' נאדרי בכח.

וכיון שאדם, נזהר  שכל מעשיו יהיו לצד ימין

ויכלול שמאל בימין.

אז הקב"ה  שורה בתוכו  בעולם הזה.

ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא ההוא.

 

 

 

ואל יאמר האדם, בשעה  שאבוא  אל עולם ההוא.

אז אבקש מן המלך רחמים. ואשוב לפניו.

על זה אומר.

כי אין מעשה וחשבון  ודעת וחכמה.

אחר שיסתלק האדם מן העולם הזה,

אלא אם אדם רוצה,

שהמלך הקדוש יאיר לו לעולם ההוא,

וייתן לו חלק לעולם הבא,

 

יעסוק  בעולם הזה לכלול מעשיו בימין,

וכל מעשיו יהיו לשם  הקב"ה,

כי אח"כ  כשיסתלק  מעולם הזה,  לדון בדין קשה,

בדין של הגיהינום ,

אין שום עצה וחכמה ותבונה להינצל מן הדין.

 

לב'.)  פירוש  אחר.  כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה

בשאול.  כי בגיהנום יש מדורים על מדורים,

ומדור התחתון הוא שאול.

ומדור היותר תחתון ממנו הוא אבדון.

וזה סמוך לזה.  מי שיורד  לשאול, ידונו אותו,

ומשם מצפצף  ועולה.  זה שנאמר.

מוריד שאול ויעל,

מי שיורד לאבדון, אינו עולה משם לעולם.

 

 

לג'.)  מי שיש בו מעשים טובים  או הוא בעל חשבון.

הנה העמידוהו, שבכל לילה ולילה.

מטרם שישכב,   ועוד אינו ישן.

צריך האדם לעשות חשבון  ממעשיו

שעשה  כל אותו היום.

 

 

 

וישוב מהם  ויבקש  עליהם רחמים.

מהו הטעם  שצריך לעשות  חשבון באותה השעה.

משום  שבשעה  ההיא.  
אילן המוות שורה בעולם.

וכל בני העולם טועמים  טעם  המוות.

 

על כן צריך האדם באותה שעה לעשות חשבון ממעשיו,

ויתוודה עליהם, משום שהיא שעת המוות.

ואלו נקראים בעלי חשבון.

 

וכן כל מי שמשתדל בדעת ובחכמה לדעת את ריבונו,

לאחר פטירתו. כשיעברו אותו לראות

ולהסתכל באלו הרשעים הנדונים   במדרגת השאול.

וכולם  צווחים מאלו המדרגות

 

הוא לא יישאר שם, ולא ימצא ביניהם,

ועל זה, כתוב:  אין מעשה וחשבון ודעת בשאול,

אין מעשה. דהיינו מי שיש בו מעשה טוב.

וחשבון היינו מי שהוא מבעלי  החשבון.

ודעת. היינו מי שמשתדל  בדעת. וכו'.

שכל אלו אינם בשאול.

ולא ימצא  אלא למעלה למעלה  במקום

שכמה אורות ונרות וכמה חמודות שורים בו.

והקב"ה  בא להשתעשע  עם שאר הצדיקים בגן עדן.

 

אשרי  חלקם של הצדיקים  בעולם  הזה ובעולם הבא.

 

עליהם  כתוב, אך צדיקים יודו לשמך.

ישבו ישרים את פניך.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


פרשת  השבוע מהזוהר  תרומה  פירושה  השכינה


עורך ומגיש :  רבי דוד קורן,


זוהר סעיף לד' פתח רבי שמעון בתחילה,

ויקחו לי תרומה, וגו'  ויקחו לי יורה,

שמי שרוצה להשתדל במצווה ולהשתדל בקב"ה,

צריך שלא ישתדל בו ריקם ובחנם,

אלא האדם צריך להשתדל בו כראוי לפי כוחו,

 

והעמדנו דבר זה בכמה מקומות,

וכך יפה לאדם לקבל ההשתדלות ההוא של הקב"ה

כמו שנאמר,  איש כמתנת ידו  כברכת ה'

 

 

אלוקיך אשר נתן לך,,

 

ואם תאמר הרי כתוב, לכו שברו ואכלו

ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב,

הרי שהוא בחינם, והוא השתדלות של הקב"ה

כי יין וחלב: פירושו התורה שמכונת כן,

 

ומשיב: רבי שמעון,  אלא השתדלות התורה,

כל מי שרוצה זכה בה,  ההשתדלות של הקב"ה

לדעת אותוכל מי שרוצה זכה בו בלא שכר כלל,

(כי התורה ניתן במתן תורה לכל אומות העולם  והתורה היא

הפקר כל מי שרוצה יכול לקבל אותה בלי שום שכר,)

 

אבל  השתדלות הקב"ה העומדת במעשה,

אסור לקחת אותו בחנם וריקם,

משום שלא יזכה במעשה ההוא כלל

להמשיך עליו רוח של הקדושה

אלא בשכר שלם,

 

 

בספרי הכשפים שלמד אשמאדאי מלך השדים

לשלמה המלך, כתוב,

כל מי שרוצה להשתדל להעביר ממנו רוח

הטומאה ולהכניע רוח האחר של ס"א,

מעשה ההוא שרוצה להשתדל בו,

 

 

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

צריך לקנותו בשכר מלא
שיתן כל מה שמבקשים  ממנו, 
בין מעט ובין רב,

 

משום שרוח הטומאה הוא מזומן תמיד

בחנם ובריק  ונמכר בלא תשלום,

כי מכריח בני אדם שישרה עליהם

ומסית אותם בכמה הסתות לדור עמהם

בכמה דרכים   מטה אותם שיעשו משכנם עמו,

 

ורוח של הקדושה אינו כן אלא בשכר מלא

ובהשתדלות גדולה ובטהרת עצמו,

ובטהרת משכנו,  ובחפץ לבו ונפשו,

 

וגם אז, לו שיכול להרויח אותו שישים משכנו עמה,

ועם כל זה, הוא צריך ללכת בדרך הישר, 

שלא לנטות   לימן ולשמאל, ואם לא,

הוא מסתלק ממנו מיד,  ומתרחק ממנו,

ולא יכול עוד להרויח אותו כבתחילה,

 

ועל זה כתוב: ויקחו לי תרומה מאת כל איש,

היינו ממי שנקרא איש, שנתגבר על יצרו,

שכל מי שמתגבר על יצרו נקרא איש,

אשר ידבנו לבו,  שואל: אשר ידבנו לבו,

מהוא אשר ידבנו לבו, ומשיב:

 

 

אלא שירצה בו הקב"ה,

 

כמו שנאמר: לך אמר לבי,  צור לבבי,

 וטוב לב,  ומטיב לבו, כולם נאמרו בקב"ה,

דהיינו הלב של הקב"ה,  כלומר הרצון שלו,

 

אף כאן אשר אשר ידבנו לבו, הוא הלב של

הקב"הממנו, תקחו את תרומתי,

כי שם אני נמצא הקב"ה ששורה בו

ולא במקום אחר,

 

 

ומאין אנו יודעים, כי הקב"ה רוצה בו

ושם משכנו בתוכו, הוא,

כשאנו רואים  שרצון האדם הוא לרדוף

ולהשתדל אחר הקב"ה בלבו ונפשו וברצונו,

ודאי אנו יודעים ששם שורה השכינה,

 

אז צרכים לקנות את האדם ההוא בכסף מלא,

ולהתחבר עמו וללמוד ממנו,

ועל זה אמרו הראשונים,

וקנה לך חבר,  בשכר מלא צרכים לקנותו, 

כדי לזכות  בשכינה השורה בו, 

ועוד צרכים לרדוף אחר איש צדיק ולקנות אותו,

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

כ"ט.      ובוא וראה, כל דבריו  של שלמה המלך,

כולם סתומים לפנים  בחכמה.

ואלו הכתובים  נראים  שהותרה  הרצועה  כי כתוב אח"כ.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

וחשבון, וגו'.  מקרא זה יש להסתכל בו.

 

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות .

וכי שלמה המלך שחכמה עליונה הייתה בו

יותר מכל בני העולם.  אמר כך,

 

סעיף ל'.   אלא כל דבריו  של שלמה המלך

על סוד החכמה אמר.  בוא וראה.

כל אשר  תמצא  ידך  בכוך  לעשות

זה הוא שאדם צריך לכלול.  השמאל  בימין.

וכל מה שהוא עושה,

צריך שלא יהיו אלא כוללים בימין.

כל אשר  תמצא  ידך

זה שמאל.  שנקרא יד.

לעשות בכוך זה הוא ימין.

 

כמו שאומר הכתוב.

ימנך ה' נאדרי בכח.

וכיון שאדם, נזהר  שכל מעשיו יהיו לצד ימין

ויכלול שמאל בימין.

אז הקב"ה  שורה בתוכו  בעולם הזה.

ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא ההוא.

 

 

 

ואל יאמר האדם, בשעה  שאבוא  אל עולם ההוא.

אז אבקש מן המלך רחמים. ואשוב לפניו.

על זה אומר.

כי אין מעשה וחשבון  ודעת וחכמה.

אחר שיסתלק האדם מן העולם הזה,

אלא אם אדם רוצה,

שהמלך הקדוש יאיר לו לעולם ההוא,

וייתן לו חלק לעולם הבא,

 

יעסוק  בעולם הזה לכלול מעשיו בימין,

וכל מעשיו יהיו לשם  הקב"ה,

כי אח"כ  כשיסתלק  מעולם הזה,  לדון בדין קשה,

בדין של הגיהינום ,

אין שום עצה וחכמה ותבונה להינצל מן הדין.

 

לב'.)  פירוש  אחר.  כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה

בשאול.  כי בגיהנום יש מדורים על מדורים,

ומדור התחתון הוא שאול.

ומדור היותר תחתון ממנו הוא אבדון.

וזה סמוך לזה.  מי שיורד  לשאול, ידונו אותו,

ומשם מצפצף  ועולה.  זה שנאמר.

מוריד שאול ויעל,

מי שיורד לאבדון, אינו עולה משם לעולם.

 

 

לג'.)  מי שיש בו מעשים טובים  או הוא בעל חשבון.

הנה העמידוהו, שבכל לילה ולילה.

מטרם שישכב,   ועוד אינו ישן.

צריך האדם לעשות חשבון  ממעשיו

שעשה  כל אותו היום.

 

 

 

וישוב מהם  ויבקש  עליהם רחמים.

מהו הטעם  שצריך לעשות  חשבון באותה השעה.

משום  שבשעה  ההיא.  
אילן המוות שורה בעולם.

וכל בני העולם טועמים  טעם  המוות.

 

על כן צריך האדם באותה שעה לעשות חשבון ממעשיו,

ויתוודה עליהם, משום שהיא שעת המוות.

ואלו נקראים בעלי חשבון.

 

וכן כל מי שמשתדל בדעת ובחכמה לדעת את ריבונו,

לאחר פטירתו. כשיעברו אותו לראות

ולהסתכל באלו הרשעים הנדונים   במדרגת השאול.

וכולם  צווחים מאלו המדרגות

 

הוא לא יישאר שם, ולא ימצא ביניהם,

ועל זה, כתוב:  אין מעשה וחשבון ודעת בשאול,

אין מעשה. דהיינו מי שיש בו מעשה טוב.

וחשבון היינו מי שהוא מבעלי  החשבון.

ודעת. היינו מי שמשתדל  בדעת. וכו'.

שכל אלו אינם בשאול.

ולא ימצא  אלא למעלה למעלה  במקום

שכמה אורות ונרות וכמה חמודות שורים בו.

והקב"ה  בא להשתעשע  עם שאר הצדיקים בגן עדן.

 

אשרי  חלקם של הצדיקים  בעולם  הזה ובעולם הבא.

 

עליהם  כתוב, אך צדיקים יודו לשמך.

ישבו ישרים את פניך.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\פרשת תרומה, האר"י

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 

וזאת התרומה אשר תקחו,

הנה תרומה  הוא בסוד הנקבה,(נפש ונשמה,)

והנקבות הם ב',  לאה ורחל,

והם ב' אותיות ה' בשם הוי"ה,

וכל ה' כולל מעשר ספירות הרי נ'שערי בינה,

ונעשים כולולות מ-י' ספירות,  משום שנוטלים יו"ד

מיסוד של הזכר, וזה הסוד יהיה י"ה למעלה

י"ה למטה, וזה סוד אות נ' פשוטה הוא אמא (לאה),

לפי שאין שם אחיזה, לקליפות,

 

לפיכך היא מתפשטת למטה, כזה ן',

ולא  כן ברחל, אלא שחוזרת אורה אליה,

כדי שלא יאחזו בה החיצונים,

 

וזהו נ' כפופה, שמעלה אורה למעלה,

 

והאות ו' באמצע, כזה:  נון  כי האות

ו' הוא ז"א  המבריח מן העולם עד העולם,

(האות ו' מחברת בין הנפש מלכות, לבין הנשמה בינה)

 

והאות ו' עולם יצירה בשם מ"ה גימטרייה אדם,

יוד הא ואו הא, =מ"ה אדם,

 

ואומר ואל תקרי מ"ה אלא מאה,

שהם ב' נונין שעולים גימטרייה ק',

לכן הברכה היא לעולם בסוד ק'

כעניין מאה שערים ויברכהו,

 

לכן אנו נותנים תרומה לחזור הק' לשורשם,

כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים,

 

וזהו תרומה מלשון הרמה, וזה בנקבה, (ברחל המלכות)

כי הזכר, (לאה בינה) אין צורך לזה שאין להם אחיזה שם,

אבל בנקבה שיש להם אחיזה צריך תרומה,

עיין המשך המאמר לקוטי התורה האר"י הקדוש,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

 

ותולעת שני,

סוד אנא בכוח,

 

דע כי תולע, עולה גימטרייה, 506 שור,

אהבת חינם גימטרייה שור,

שהם ראשי תיבות של הפסוק  הראשון באנא בכוח,

אב"ג ית"ץ

כי השור הוא ספירת גבורה  הראשונה,

ונוסף בו אות ת' תולעת,

שהוא הפסוק האחרון באנא בכוח,

שק"ו  צי"ת גימטרייה 906  תולעת,

 

כי לעולם הגבורות הם ז' נגד ז' שמות

שבאנא בכוח, הה' המתפשטים,

והכולל ביסוד, וגם במלכות,

והרי ז'ולכלול כולם ביד, נרמז בתולעת

והגבורה הראשונה ואחרונה, וכולם נכללים ביניהם,

 

סוד המשכן, שהוא המוח,

דע כי המשכן רמז, ל-י' ספירות,  שרשים

מקורות אבא(חכמה)

והנה כבר ידעת, כי סביב הקדושה,

יש ג' קליפות:

 

רוח סערה,  וענן גדול, ואש מתלקחת,

וזה סוד יריעות תכלתועורות אילים,

ויריעות עזים,

והמשכן קודש הילולים לה' בתוכם,

\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

ועשו ארון עצי שטים,

שלשול קליפות במוח האדם,

 

דע כי הארון בסוד יסוד אבא,  (יסוד שבחכמה)

          וכבר ידעת, כי ביסוד יש ג' קליפות: (עבר במין)

עור  עורלה,     ועור הפריעה,   והדם,

לעומת זה יצא כנגדם גולגולת של הנקבה בסוד ארון,

שארון גימטרייה נזר,

 

לכן עשה ג' ארונות זה תוך זה,

כי המוח יש לו ג' קליפות:

קרום דק,  וקרום עב, ועצם הגולגולת,

ועליו העור,

והגולגולת הוא הכפורת,

והפרוכת העור,  להבדיל בין הקודש ובין החול,

הוא הראש מגוף,  והתורה רמז למוח,

בפנים רמז לי"ה,

כי תחלה היה לוח אחד,  לחת כתוב,

ובעון העגל נעשה ב' כנודע,

\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

והשולחן תיתן,

דע כי ההיכל (הכלי)  בסוד יסוד,

וכל יסוד נקרא מזלא,  לכן היה שם,

מנורה, שולחן, מזבח,

שהם: בנים, חיים, ומזונות,

כי מנורה סוד החיים, להעלות נר תמיד,

שולחן בסוד מזונות,

לחם הפנים והקטרת (בני)  עוצרת המגפה,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

סוד שבע ברכות להכלה.

זוהר פרשת תרומה.  סעיף: תשפ"ח

זהירות. מיץ ענבים פסול לקידוש.  כי הוא לא יין.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן

......,,,,,,,,,,,,,,,...... 

פתח הילד דהינו הבעל,ואמר.שמות כ"ו.

ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים.

וכתוב כאן עומדים.  וכתוב שם שרפים(מלאכים)  עומדים.

מה שם שרפים. אף הקרשים שבכאן הם סוד השרפים.


אלו השרפים המכונים קרשים. עומדים בתקון הכלה.

שהיא השכינה. ומסבבים סביב החופה,

שהיא המכסה שממעל הקרשים.

שתשרה בחופה ההיא רוח עליון שהוא ז"א.

כאין זה כלה למטה.

צריכה לתקן חופה לכיסוי בתקון יפה לכבוד כלה האחרת. שהיא השכינה. הבאה לשרות שם בשמחה על כלה התחתונה.


סעיף:תשפ"ט)  ומשום כבודה של כלה עליונה ההיא (השכינה) צרכים לעשות חופה נאה בכל תקוני היופי לזמן את הכלה העליונה שהיא השכינה. לחופה הזו.


כי כמו שבכל ברית מילה למטה. צרכים לתקן כסא שניה ביופי לבעל הקנאה(אליהו הנביא) של אות ברית שבא שמה. דהיינו אליהו.

אף כאן בכל חופה לכבוד סתם כלה שהיא השכינה.


סעיף:תש"צ)  כי זו הכלה התחתונה כעין זו הכלה העליונה.

וזו העליונה מתעלה בשבע ברכות. ועל כן אסור לשמש בה עד שנכללה באלו שבע הברכות כעין העליונות.

 

סעיף:תשצ"א)  אלו ז' הברכות יורשת הכלה שהיא השכינה. מרוח העליון. שהוא ז"א(עץ החיים) מקום שכל הברכות נמשכות משם.

שואל:  הרי שש ברכות הם.  דהיינו.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.  בז"א

שהכלה מתברכת מהם, ואתה אומר שהם שבע.

כי הברכה השביעית נגד בינה.

 

סעיף:תשצ"ב)  שואל:  רוב הברכות הן על היין. למה?

ומשיב: אלא שהיין הוא בחינת המשמחת את הכלה. על ההוא יין המשומר תמיד בענביו.

 

פירוש: קו שמאל שבבינה נקרא יין. על שם הארת החכמה שבו.  מתוך שמאיר רק ממטה למעלה.(אור חוזר) נבחן שהוא כמו שמאיר בתוך הענבים והענבים אינם נסחטים ואין יוצא מהם כלום למטה.

(שהיין תוסס ועולה למעלה והפסולת נשארת למטה)

שהיין משומר בענביו.

(זהירות. מיץ ענבים תירוש פסול לקידוש. כי הוא לא יין)

כי סחיטת הענבים. פירושו, שמושכים אור החכמה ממעלה למטה

שזה סוד החטא האדם הראשון של עץ הדעת טוב ורע.  (משיכת אור ישר)

למי שאומר שעץ הדעת גפן היה.

 

ומשום זה ברכה הראשונה של אלו שבע ברכות הוא סוד היין. דהיינו. בורא פרי הגפן.

כי יין עושה פירות בין למעלה בבינה.

ובין למטה במלכות. הגפן שהוא מלכות. מקבל הכל ומוציא פירות לעולם.

 

כי מבחינה זו של היין שמקבלת נקראת המלכות חכמה תחתונה(דרך הכלי של בינה)  ומטרם שמקבלת חכמה אינה ראויה להולדה והתעוררות השמחה.

דהיינו תחילת הזווג של ז"א והמלכות.(גבר ואישה) שהוא השמאל.

שכתוב: שמאלו תחת ראשי ואחר כך ימינו תחבקני.

ועץ החיים ההוא ז"א. שהוא עושה פירות(ברכות)ואבים בהתעוררות הזה. של השמאל.

כי מטרם שמקבל חכמה משמאל דבינה אינו ראוי להוליד. וע"כ. זה הוא ברכה הראשונה לכולן.

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם

בורא פרי הגפן.

 

 

 

סעיף:תשצ"ג) שהכל ברא לכבודו

ברכה השניה. היא שהכל ברא לכבודו. הם הסוד ברית הקודש.  דהיינו  (ספירת.)יסוד של ז"א  שנקרא כל. שהוא שמחה החבור. שמקבל כל הברכות מסוד הימין שהוא החסד. לעשות פירות בגפן ההוא  שהוא המלכות  הנקרת כבודו.

כי מתחילה יורד פרי ההוא מלמעלה מבינה. דרך האברים שהם הספירות של ז"א  ונמשך לברית הקודש שהוא יסוד.

שתמשך לגפן ההיא שהיא מלכות.

וזהו מצד ימין. שהוא החסד. כי אין פירות נמצאים אלא בימין.  והשמאל מעורר הפירות. והימין עושה הפירות.

(פירות פירושו נשמות הצדיקים. חיבור שני חצאים לנשמה אחד בין זכר לנקבה)

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם

שהכל ברא לכבודו

 

סעיף: תשצ"ד)  ברכה שלישית:  יוצר האדם.

אחר כך נכלל השמאל(הנקבה) בימין(בזכר) והימין בשמאל  כדי להיות סוד האדם. שהוא קו האמצעי. תפארת.

ומשום זה ברכה השלישית היא יוצר האדם. היה כי צורת אדם. יורה על קו האמצעי  שימין ושמאל כלולים בו

ברוך אתה היו"ה אלהינו מלך העולם

יוצר האדם

 

סעיף: תשצ"ה)  ברכה רבעית יוצר האדם

ברכה הרבעיית דהיינו אשר יצר .היא עמוד אחד של ירך ימין. כלומר ספירת נצח.

ברוך אתה היו"ה יוצר האדם.

 

ברכה החמשית שוש תשיש ותגל העקרה.

דהיינו עקרת הבית. שהיא המלכות. בשמחת קבוץ ואסיפת בניה לתוכה מארבע רוחות העולם. וזהו סוד ירך האחרת. שהיא נצח. שנתחברה בירך השמאל שהיא הוד. ללכת לכל הצדדים ולקבץ קיבוץ הבנים ולהכניסם בין הברכיים שהם נצח והוד.

 

סעיף:תשצ"ו) באלו השנים נצח והוד. שהנביאים הם שמחת עקרת הבית. שהיא המלכות. מה הטעם. הוא משום ששתי ערבות, שהם נצח והוד אינן עושות אבים ופירות. וקיבוץ הבנים אליהם הם הפירות והאבים שלהם. שהם מבאים לעקרת הבית, שהיא המלכות.. וקיבוץ הבנים אינו מתעורר זולת בנביאים, שהם נצח והוד. ועל כן. ברכה זו השוש תשיש ותגל העקרה  בקבוץ בניה.היא בהוד.

ברוך אתה היו"ה משמח ציון בבנינה.

 

סעיף:תשצ"ז) ברכה השישית: שמח תשמח.

ברכה השישית: שמח תשמח רעים האוהבים. הוא מקום שרצון ושמחה ואחוה נמצאים בו. דהיינו עמוד של כל העולם. שנקרא יסוד ומלכות. רעים ואהבים הם. שאינם סרים זה מזה. כי ברכה זו כוללת את המלכות.  ועל כן אומר רעים האהבים. עד כאן הן שש ברכות שהכלה מתברכת מהן

ברוך אתה היו"ה משמח חתן וכלה

 

סעיף:תשצ"ח) ברכה השביעית: משמח החתן הכלה

ברכה השביעית  היא מקיימת הכל. ומהשביעית ההיא מתברכים הכל. שהיא בינה. שהיא מקור כל המוחין. ודאי שהיא כלל עשרה מאמרות דהיינו(עשר ספירות) משום שזו כוללת למעלה ולמטה. דהיינו ג"ר תפארת עשר ספירות. וע"כ. כלול בה עשר מיני שמחה.

ששון.(כתר)  ושמחה(חכמה)   חתן(בינה) וכלה(חסד)  גילה רנה(גבורה)  דיצה וחדוה(תפארת)  אהבה(נצח)

ואחוה(הוד)  שלום(יסוד)  ורעות( מלכות)

כדי שתהיה הכלה שלמות הכל.

ברוך אתה היו"ה משמח החתן הכלה

 

סעיף:תשצ"ט) אשרי הם ישראל. שהם זוכים למטה כעין של מעלה. עליהם כתוב. ומי כעמך מישראל גוי אחד  בארץ. שמחו כולם כל יום ההוא בדברי תורה.

וכל בני העיר שמו אותו. את הילד ראש עליהם ביום השני

קמו רבי יוסי ורבי חייא וברכו אותם והלכו לדרכם.

 .....,,,,,,

ראה חיים עם אישה  אשר אהבת מהו הטעם.

כי היא חלקך בחיים,

כי החיים שהם סוד הארת החכמה,

אינם שורים  אלא על זה . על המלכות האישה.

שאין הארת החכמה מתגלה  במקום אחר זולתה.,,,,פירוש הזהר משלי.

כל המאמרים מהזהר בפרשת תרומה

פרשת תרומה,   מפת מאמרים שבפרשיות   הזוהר

פרשת תרומה.  מהזוהר. תרומה  פירושה  השכינה.

כרך ט'

סעפים:

שם המאמר:  96  מאמרים.- 925  סעיפים.

עמוד.  א'

א'

מי זאת הנשקפה כמו השחר

עמוד.  ג'

ה'

כך ברא בקב"ה עולם

עמוד.  ו'

י"ז

מה רב טובך אשר צפנת

עמוד.  ז'

י"ט

אפרסמון  ואפריון.

עמוד. י'

כ"ו

מעצי הלבנון . אלו הם ששה ימי בראשית.

עמוד.  יג'

י"ג

ויקחו לי תרומ"ה.

עמוד.  ט"ו

מ"ב

ג' צבעים.( נצח הוד ויסוד.

עמוד.  כג'

ס"א

ערב בוקר וצהרים

עמוד.  כח'

ע"ט

אמר: שומר אתה בקר.

עמוד.  מב' 

קי"ט

מטה  שולחן  כסא  ומנורה

עמוד.  מד'

קכ"ה

שמע ישראל. בשכמל"ו

עמוד.  נב'

ק"נ

ויקחו לי תרומ"ה.

עמוד.  נו'

קס"ג

כגוונא

עמוד.  נח'

קס"ט

ברכו את ה' המבורך

עמוד.  סג'

קפ"ד

השמים מספרים כבוד אל

עמוד.  ע'

ר"ח

רננו צדיקים. תפילה על קברות צדיקים.

עמוד.  ע'

ר"ט

תפילה למשה

עמוד.  עא'

רי"א

שירו לה' שיר חדש

עמוד.  עב'

רי"ד

מזמור שיר ליום השבת.

עמוד.  עג'

רי"ז

נשמת כל חי

עמוד.  עד'

רכ"א

ואתה ה' אל תרחק

עמוד.  עה'

רכ"ז

זהב וכסף ונחושת.  סוד כוס הקידוש.

עמוד.  פב'

ר"נ

מי העיר ממזרח

עמוד.  פג'

רנ"ג

אלוקים אלי אתה אשחרך(  סוד אור השחור)

עמוד.  פו'

רס"ב

ויקחו לי תרומ"ה.

עמוד.  פח'

רס"ט

בארץ הקודש מתתקן הכל באפן אחר.

עמוד.  צג'

רפ"ד

מאמר נפש רוח נשמה

עמוד.  ק'

ש"ז

שיר המעלות  הבוטחים בה'

עמוד. קא'

שי"ג

שיר השרים אשר לשלמה

עמוד. קיח'

שס"ו

מאת כל איש  אשר ידבנו לבו.

עמוד. קכ'

שס"ח

מאמר: הנשיקין

עמוד. קכה'

שפ"ד

וזאת התרומה.

עמוד. קלב'

ת"ד

משה אהרון ושמואל

עמוד. קלג'

ת"ח

זהב כסף ונחושת

עמוד. קלה'

תי"ד

יהי אור

עמוד. קלו

תי"ט

וה' נתן חכמה  לשלמה

עמוד. קלח'

תכ"ה

התכלת.. א'

עמוד. קמא'

תל"ב

והנה טוב מאד

עמוד. קמ"ה

תמ"ג

דיני הגיהנום

עמוד. קנ"א

תס"ז

מקום יש בישוב שאינו שולט בו מחבל.

עמוד. קנו'

תע"ו

בצלאל ידע  סוד האותיות

עמוד. קנז'

תפ"א

התכלת  ב'

עמוד. קנח'

תפ"ה

ועשית שולחן.  א'

עמוד. קסב'

תצ"ט

ואכלת ושבעת וברכת.

עמוד. קסד'

תק"ה

ועשית שולחן.  ב'

עמוד. קעד'

תקל"ו

עת לעשות לה'

עמוד. קעו'

תקמ"ה

עת רצון

עמוד. קעט'

תקנג'

החכמה  תעוז  לחכם

עמוד.קפ'

תקנו'

מזון הנשמה

עמוד. קפב'

תקסא'

אמצע העולם

עמוד. קפה'

תקע'

כוס  של ברכה

עמוד. קפו'

תקעד'

מנרה  שקלים החדש

עמוד. קצד'

תקצד'

מאמר: ועשו ארון

עמוד. קצה'

תקצו

מאמר:  ראה  ועשה  בתבניתם.(סודות המשכן.

עמוד. קצו'

תקצט'

ג' שמהן כולולין אחד

עמוד. קצט'

תרז'

מאמר האותיות.

עמוד. רו'

תרכה

שמע ישראל

עמוד. רט'

תרלה

אתה  הראת לדעת

עמוד. רי'

תרלה

ואהיה אצלו אמון

עמוד. ריב'

תרמג

אתה  הראת לדעת

עמוד. ריד'

תרנא

 מאמר התפילין

עמוד. רט"ז

תרנט

מאמר. ואהבת את ה' אלוקיך. אהבה

עמוד. ריח'

תרסד

ואת המשכן תעשה עשר יריעות.

עמוד. ריט'

תרסח

בכל לבבך ובכל נפשך  ובכל מאדך.

עמוד. רכג'

תרפ

סוד השכינה

עמוד. רכג'

תרפא

שלחני כי עלה השחר

עמוד. רכה'

תרפו

אם ה' לא יבנה בית

עמוד. רכז'

תרצב

ברב עם הדרת מלך

עמוד. רכט'

תרצט

תיקון המשכן  עשר ולא עשרה.

עמוד. רל'

תשב

שבע  רקיעים

עמוד.  רלב'

תשט

סלו  לרוכב בערבות. תהילים ס"ח

עמוד. רלז'

תשכו

כי נר מצווה תורה אור

עמוד. רמא'

תשלח

ר"ז בימין ק"ג בשמאל.סוד ש"ך אורות.

עמוד. רמב'

תשמ

אור זרוע לצדיק

עמוד. רמה'

תשמו

אור מים רקיע

עמוד. רנ'

תשס

קין  הבל  שת  אנוש מהללאל

עמוד. רנג'

תשסט

סודות ברכת המזון

עמוד. רנט'

תשפח

שבע ברכות לכלה

עמוד. רסג'

תת"ו

מאמר ועשית את הקרשים

עמוד.רסד'

תתח

ה' רועי לא אחסר.(תהילים כ"ג

עמוד.רסד'

תתי'

קשיין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף.

עמוד. רע'

תתלא

מאמר  הכוכבים

עמוד. רפב'

תתסא

ג' משמרות  הלילה

עמוד. רפט'

תתפא

אודה  ה' בכל  לבב

עמוד. רצ'

תתפה

כל  הנשמה תהלל י"ה

עמוד. רצא'

תתפח

משה לא מת

עמוד. רצא'

תתצד

מילה  ופדיון ולהשיאו אשה

עמוד. רצג'

תתצח

עד יעקב מת בלא מרעין

עמוד. רצו

תתצט

עד חזקיה לא היה חולה שנתרפא

עמוד. רצו'

תתקח

אשריך  ארץ  שמלכך  בן חורים

עמוד.רצח'

תתקיא

בטש  חכמה  בשבילו

עמוד.רצט'

תתקטז

מי מדד בשעלו  מים

עמוד.שא''

תתקכ

מרכב  על  כרוב  ויעף

עמוד. שב'

תתקכד

ווי העומדים

השארת תגובה