קבלה וזוהר, מהו סוד ואהבת לרעך כמוך,עזי וזמרת י"ה

האדם שולט בבריאה

עזי וזמרת י"ה

פרשת בשלח:         מסעיף: ר"ל עד רמ"ח

 

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

 ........:::::::::::........

רבי חייא  פתח ואמר,(ישעיה כ"ד)

אחור וקדם צרחני ותשת עלי כפרה,

 

כמה צרכים בני אדם לכבד את הקב"ה,

משום שהקב"ה ברוך הוא, כשברא העולם,

הסתכל באדם שיהיה מושל על הכל,

והיה דומה לעליונים ותחתונים,

 

הוריד אותו לעולם בדמות יקרה, וראו אותו הבריות,

אז התקבצו והשתחוו לפניו,

ואימה ופחד נפלה עליהם מיראתו,

 

וזה שנאמרומורתכם וחתכם יהיה על כל חית השדה

 ועל כל עוף השמים,

..................

 

הכניסו אל הגן שנטע לשמרו,

להיות לו שמחה על שמחה, ולהשתעשע בו,

עשה לו חופה מכוסה באבני יקר,

ומלאכים העליונים שמחים לפניו,

 

אחר כך צווה אותו על אילן אחד  שלא  יאכל ממנו,

 ולא עמד במצות אדונו,

......................

 

 

מצאתי בספר של חנוך, שלאחר שהעלה אותו,

כשהאלוקים לקח את חנוך לשמים,

והראה לו כל אוצרות המלך העליונים והתחתונים,

 

והראה לו עץ החיים,

ואת העץ שנצטווה עליו האדם,

והראה לו מקומו של אדם בגן עדן,

 

וראה,  שאם היה שמר אדם מצווה זו,

של עץ הדעתהיה יכול לחיות תמיד,

ולחיות תמיד שם,

והוא לא שמר מצוות אדונו, יצא לדין ונענש,

........................

 

 

רבי יצחק אמראדם בשני פנים נברא,וכן בארוה,

וייקח אחת מצלעותיו, נסרו הקב"ה ונעשו שנים,

ממזרח(תפארת)  ממערב(מלכות)

אדם ממזרח,  וחוה ממערב, זה שנאמר,

אחור וקדם צרחני,

אחור זה מערבוקדם זה מזרח,

......................

 

מה עשה הקב"ה תקן אותה הנקבה ושכלל

יפייה על הכל, והביאה לאדם,  וזה שנאמר,

ויבן ה' אלוקים את הצלע וגו',

 

בוא וראה, מה כתוב למעלה,

וייקח אחת מצלעותיו, מהו אחת, הוא כמו שאומר,

אחת היה יונתי תמתי אחת היא לאמה, שהיא המלכות,

 

מצלעותיו, פירושו מצדדיו, כמש"א

וצלע המשכן, כי נלקחה מצד שמאל,

 

 

רבי יהודה אמר: הקב"ה נתן נשמה עליונה באדם,

והכליל בה חכמה ותבונה לדעת הכל,

 

שואל, מאיזה מקום נתן בו נשמה,

רבי יצחק אמר, ממקום  ששאר הנשמות באות,

דהיינו בינהשאור הבינה נקרא נשמה,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

עזי וזמרת י"ה

סעיף, רל"ו)  רבי יהודה, מכאן, שכתוב,

תוצא הארץ נפש חיה,

שואל, מאיזה מקום בארץ,  ומשיב,

 

מאותו מקום שהמקדש נמצא בו,

כי הארץ היא המלכות,

ומקום המקדש הוא בינה שבה,(בינה שבמלכות) 

 

נפש חיה, אומר נפש חיה סתם,

והכתוב אינו מפרש, נפש חיה של מי,

ואומר, נפש של האדם הראשון מכל,

 

פירוש, אור הנפש הוא אור המלכות,

אבל נמשך מבינה שבה, וע"כ אומר

שנמשך ממקום המקדש, שהיא בינה שבה,

,,,,,,,,,,

 

רבי חייא אמר: אדם היה יודע חכמה עליונה יותר

ממלאכים  העליונים, והיה מסתכל בכל וידע והכיר

אדונו יותר מכל בני העולם, אחר שחטא,

נסתמו ממנו מעינות החכמה,  מה כתוב:

וישלחהו ה' אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה,

............................

 

רבי אבא אמר: אדם הראשון יצא מזכר ונקבה,

דהיינו, זו"ן,  (מעין זכר ונקבה, ז"א ומלכות,) זה שנאמר:

ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו,

 

וע"כ גם אדם נעשה זכר ונקבה ביחד,

ואח"כ נפרדו זה מזה,

 

צבעים

ויסודות

י' חכמה

אבא

ה' בינה

אמא

ו' ז"א

בן

ה' מלכות

בת

לבן- מים

אדום -אש

ירוק אויר

שחור רצון

 

ואם תאמר, הרי אמר, האדמה אשר לקח משם,

(האדמה, אדום-ה', מלכות של בינה, אדום) ולא מזו"ן העליונים,

ומשיב,  כן הוא ודאי,  שנלקח מן האדמה,

וזו היא נוקבא של ז"א והקב"ה, דהיינו,

ז"א נשתתף עמה, וזה זכר ונקבה שאמרנו,

והכול הוא דבר אחד,

...................

 

רבי יוסי אמר, עזי וזמרת י"ה, היינו

אלו הכוללים זה מזה, ואינם נפרדים זה מזה,

ולעולם הם באהבה, ברצון אחד,

שהם אבא ואמא הנקראים, י"ה,

שמשם נמצאים זרמי הנחלים והמעיינות

להספיק לכל, ולברך הכל,

ואינם מכזבים מימי המעינות האלו,

 

זה שנאמר, וכשמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו,

ועל כן, ויהי לי לישועה,

שבשביל זה מושך המלך הקדוש ומנחלים למטה,

והימין מתעורר לעשות נסים,

....................

 

זה אלי ואנוהו,

זה אלי ואנוהו זהו צדיק, דהיינו יסוד,

שממנו יוצאים ברכות בזיווג, ואנוהו,

באותו מקום שנמצא בו אהבה,

וזה הוא בית המקדש, אלקי אבי וארוממנהו,

 

משה אמר זה אל המקום שהלוים באים מאותו הצד,

דהיינו צד שמאל,  וע"כ כיון שמשה אמר

על צד ההוא וארוממנהו, נמצא בו שלמות הכל,

כי וארוממנהו פירושו, שמכליל אותו

בצד ימין, שזהו כל השלמות,

.......................

 

ויהי לי לישועה

רבי יצחק אמר: ויהי לי לישועה,

 זהו המלך הקדוש, שהוא ז"א, וכך הוא,

ומאין זה, מכתוב אחר מצאתי זה, שכתוב,

כי עזי וזמרת י"ה ויהי לי לישועה

משמע ממה שאומר: הויה ויהי לי לישועה,

שזהו המלך הקדוש הנקרא הויה, דהיינו ז"א,

.............................

 

עזי וזמרת י"ה רבי חזקיה פתח ואמר, במקרא זה,

בכל עת אוהב הרע ואח לצרה  יולד,

בכל עת אוהב הרע, זה הקב"ה שכתוב בו

רעך ורע אביך אל תעזוב,

ואהבתה לרעך כמוךאני הויה

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

בשעה שיציקו לך שנאך,  הקב"ה מהו אומר,

למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך,

וישראל נקראים אחים ורעיםלקב"ה,

 

יולד מהו... וכי עתה יולד בשעת הצרה,

ומשיב: אלא בשעת צרה יולד בעולם

 מי שיהיה לך לאחמכל אלו המציקים לך,

...........................

 

רבי יהודה אמר: יולד, פירושו,

שהמלך הקדוש יתעורר בעז הזה,

לנקום בעדך מן האומות,

ולהניק אותך מאימא, שהיא בינה, בצד הזה, של השמאל

כמש"א עזי וזמרת י"ה ויהי לי לישועה

לעורר גבורות כנגד האומות עכו"ם

......................

 

רבי ייסא פתח ואמר,

כמה יש לאדם לאהוב את הקב"ה,

כי אין עבודה לפני הקב"ה אלא אהבה,

וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה,

קורא אותו הקב"ה אוהב,

 

ומקשה, א"כ איך אפשר להעמיד אלו הכתובים, כתוב,

רעך  ורע אביך אל תעזוב,

וכתוב  הוקר רגלך מבית רעך,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ומשיב: אלא כבר ביארוהו החברים מקרא זה,

רעך  ורע אביך אל תעזוב כתוב בעולות,

אבל בחטאות ואשמות נאמר, הוקר רגלך מבית רעך

(עיין מסכת חגיגה, ז'. ע"א)

 

ועתה נבאר רעך  ורע אביך אל תעזוב,

אל תעזוב, לעבוד אותו ולהדבק בו ולעשות מצוותיו,

 

אל תעזוב ודאי, מה שנאמר, הוקר רגלך מבית רעך

כלומר, הוקר יצרך מחשבה זרהמבית רעך,

מי הוא בית רעך,  זהו הנשמה הקדושה

שהכניס בך רעך ונתנה בתוכך,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

ועל כן עבודת הקב"ה, היא לאהוב אותו בכל

שיתנהג עמך, כמ"ש,

ואהבת את ה' אלוקיך, זה אלי ואנוהו,

שכל ישראל ראו על הים מה שלא ראה

יחזקאל הנביא, ואפילו העוברים שבמעי אמם

היו רואים ומשבחים להקב"ה

 

וכולם היו אומרים,

זה אלי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהו

אלוקי אבי, הוא כמש"א אלוקי אברהם,

..........................

 

אמר רבי יוסי, אם כן למה כתוב, וארוממנהו

הרי אלוקי אברהם הוא למעלה(חסד) קו ימין,

ואין צורך לרומם אותו, כלומר,

אלוקי יצחק(גבורה) קו שמאל צרכים לרומם,

ולא קו ימין, אמר לו, אפילו כן,

צרכים לרוממנו, והכל דבר אחד,

 

וארוממנהו בכל הצדדים לכלול גם מי שיודע

ליחד את השם הקדוש הגדול,

שגם הוא צריך לרומם אותו,

כי זה הוא עבודה עליונה של הקב"ה,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

השארת תגובה