קבלה מהזהר זוהר: הקמצן נחשב לחולה מחמת הקליפות

קמצן נחשב לחולה,

אדם שאינו נותן לאחרים  מחמת הקליפות

זוהר פרשת בשלחתמ"ה

עורך ומגישרבי דוד קורן

 

קהלתיש רעות חולות ראיתי תחת השמש,

 

רבי אבא פתח מקהלת ואמר:

יש רעות חולות ראיתי תחת השמש,

כמה בני אדם הם אטומי הלב

משום שאינם עוסקים בתורה, יש רעה חולה,

 

שואל: וכי יש רעה שהיא חולה,

ויש רעה שאינה חולה, ואומר,

 

אלא ודאי יש רעה חולה, שלמדנו, מצד שמאל

 יוצאים כמה בעלי הדין הבוקעים באויר,

 

וכשרוצים לצאת,הולכים ונבלעים בנקב תהום הגדול

(תהום אותיות המות)

ואחר כך יוצאים ומתחברים יחד ובוקעים אוירים,

ומשוטטים בעולם, ומתקרבים אל בני אדם,

וכל אחד נקרא רעה,

 

כמש"א לא תאונה אליך רעה,

משום שבאים בעלילות על בני אדם,

 

אור   אויר אויר ו"ק 


בלי אור של ג' ראשונות,

  


וסוד עמלק, = ספק - פיצול בין אור וכלי,


הרצון לקבל לעצמו בלבד  שבלב כל אדם,

 

פירוש: יש תהום קטן, והיא נאחזת  במלכות,

במידת הרחמים, הממותקים בבינה,

 

והנה בעלי הדין הנ"ל נמשכים ממלכות של מידת הדין,

ומקורם בתהום הקטן,  אלא שרוצים להיאחז  בנשמות הבאים

 ממלכות הממותקת בבינה, ע"כ נבלעים תחילה ונשאבים

בתהום הגדול,  כדי שיכלו להזיק הנשמות

הבאים ממלכות הממותקת מבינה,

 

היינו שמכנסים י' באור של הנשמה ונעשה מן אויר,

ומדרגת הנשמה נבקעת , שבינה, ותפארת ומלכות שלה

נופלים ממנה  כמ"ש שם, וזה שנאמר, כי מצד  שורת הדין אינם

 יכולים להזיק, רק הנשמות הנמשכות  ממלכות דמדת הדין,

 

אלא מחמת שנשאבו בנוקבא דתהומה רבה,

מזיקים גם לנשמה של מלכות הממותקת

שזהו עלילה בעולמנו,... עד כאן הפירוש. ללימוד יותר מעמיק

 עיין בהסתכלות הפנימית תלמוד עשר הספירות, אדם ניזון משמרי הקליפות,

 פרק ג' יז'  השעורים של רבי דוד קורן,

.................................

 

חולה רעה

 

סעיף: תמ"ז) שואל: רעה חולה, למה היא חולה, ומשיב:

כשהיא שורה על בני אדם

עושה אותם  קמצנים מכספם,

באים גבאי צדקה אליוהיא מוחה בידו,

אומרת לו,(עלילהעל תוציא כלום משלך,

באים ענייםהיא מוחה בידו,

בא לאכול מכספוהיא מוחה בידו,

כדי לשמור הכסף לאחר,

 

ומיום שהיא שורה על האדםהוא חולה,

כמו שוכב מחמת חוליושאינו אוכל ואינו שותה,

ועל כן, היא רעה חולה,

 

ושלמה המלךצעק בחכמה, ואמר,(קהלת:ו')

איש אשר ייתן לו האלוקים

עושר נכסים וכבוד וגו',

 

מקרא זה, אין ראשו סופו, ואין סופו ראשו,שכתוב,

איש אשר ייתן לו האלוקים עושר א"כ,

מהו ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו,

א"כ אינו ברשותו של האדם

ולא נתן לו האלוקים כלום,

 

ומשיב: אלא אם היה כתוב:

ולא יעזבנו האלוקים לאכול ממנו,

הייתי אומר כך, שלא נתן לו כלום,

אלא כתוב: ולא ישליטנו,

(שלטון כפיה שהוא הרצון לקבל לעצמו)

שהוא משום שהאמין לרעה ההיא הנאחז בה,

 

א"כ הוא בעצמו גרם לו זה,

הקב"ה לא השליט אותה,

 שהאדם יהיה נברא תחת שליטתה,

אלא שהוא עצמו רצה בה ואחז בה,

 

ושלמה המלך צעק ואמר

עשר שמור לבעליו לרעתו,

מי הוא בעליו... הוא האחר שירש אותו

(האחר: הסטרא אחרא הקליפה,)

 

למה זכה האחר להיות בעליו של אותו עושר,

הוא משום שזה האמין לרעה,(רצון עצמי)

הזו ורצה בה, והתדבק בה,

 

משום זה האחר שלא התדבק ברעה הזו,

זכה להיות בעליו של אותו עושר,

 

זה שנאמר, לרעתו, כלומר,

משום רעתו  שהתדבק בה, הרוויח אותו האחר,

 

הוא מי שיושב בחלק הטוב בבית אביו או רבו,

והוא הולך נגד אביו או רבובעלילת דברים,

הוא מתדבק ברעה חולה זו,

כאדם השוכב מחמת חוליו,

 

שכל דרכיו בעלילה, שאומר,

זה אני רוצהוזה איני לא רוצה,

משום עושר זה(בגלל אינטרס חומרי)

התדבק האדם ברעה חולה,

ונענש בעולם הזה,   ובעולם הבא,

וזהו עושר שמור לבעליו לרעתו,

 

כך ישראל, הקב"ה לקחם על כנפי נשרים,

והקיף אותם בענני כבוד,

השכינה נסעה לפניהם,

הורידו להם מן מהשמים לאכול,

הוציא להם מים מתוקים,

הם הלכו עמו בעלילה, מיד ויבא עמלק,שהוא,

הרצון לקבל לעצמו בלבד  שבלב כל אדם,

 

 

אמר רבי שמעוןסוד החכמה כאן,

מגזרת דין הקשה באה מלחמה זו,

ומלחמה זו נמצאת למעלה ולמטה,

 

ואין לך דבר בתורה שלא יהיה בו

סודות עליונים של החכמה,

שמתקשרים בשם הקדוש, כביכול,

 

אמר הקב"ה כשישראל הם צדיקים למטה,

מתגבר כחי על הכל,

 

וכשאינם נמצאים צדיקים, כביכול,

מתישים כח שלמעלה,

ומתגבר הכח של הדין הקשה,

 

 

בוא וראה, בשעה שחטאו ישראל למטה,

מה כתוב: ויבא עמלק וילחם עם ישראל,

בא לקטרג דין על רחמים,

שהיא המלחמה של מעלה,

 

כי הכל נמצא למעלה ולמטה, ברפידים, פירושו,

ברפיון ידיים,  שרפו ידיהם מתורת הקב"ה,

שרפו ידיהם לעסות צדקה עם בעלי ולומדי התורה,

 

כמו שהעמדנו, אמר רבי יהודה,

בשתי פעמים עשה עמלק מלחמה בישראל,

אחד כאן, ואחד, שכתוב, וירד העמלקי והכנעני וגו'

 

אמר רבי שמעוןלמעלה ולמטה,

הייתה המלחמה בעמלק,

 

למעלה היה הקטרוג על הקב"ה, כמו שלמדנו,

למטה, היה בהקב"ה, שהיו לוקחים אנשים,

וחותכים להם הערלה של הרושם הקדוש,

ולקחו אותו וזרקו אותו למעלה,

 

ואמרו, קח לך מה שרצית, ועל כל פנים כלפי

הקב"ה הייתה כל המלחמה,

............................

השארת תגובה