קבלה מהזהר משלי: מים גנובים ימתקו

מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:
......................
עורך ומגיש: רבי דוד קורן


מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:

הנה שני מינים של השפעה הם,

הא' היא, כאשר העליון משפיע אל התחתון.

והשנית הוא, כאשר התחתון עולה עד העליון,

לקבל השפע ממנו:

 

והנה כאשר הסטרא אחרא מתגבר בעולם

מפני עון הדור, יש בו שתי בחי' הנזכר.

 ואמנם הבחי' הב', היא מים גנובים, ר"ל גנובים,

כי המים הבאים מן הנגב, והוא החסד,

והם נמשכים לסטרא אחרא, ימתקו מאד להם,

כאשר הוא עולה למעלה לגונבם וללוקחם.

אמנם כשהעונות יותר גדולים,

אז גורמין לבחי' הראשונה היותר קשה,

והיא הנקראת לחם סתרים,

כי אז המשפיע עצמו

משפיע לסטרא אחרא למטה במקומה,

ונמשך אליה בסתר ולא בפרהסיא.

והנה זה ינעם להם,

אבל אינו כ"כ מתוק להם,

כמו שעולים למעלה.

 

והנה כאן שהזכר בעצמו משפיע למטה

 לנקבה דסטרא אחרא,

הזכיר השפע ההוא בלשון לחם, והבן זה.

 

אבל למעלה שהנקבה עולה לקבל,

 הזכיר מים, והבן גם את זה:

ובזה יתבאר לך טעם,

למה הגנב משלם תשלומי כפל והוא,

אחד לפי שיצא סטרא דקדושה,

והשנית, לפי שנתן כח ושפע לסטרא אחרא,

 ונתדבק בה, וכיון שנתדבק בה,

א"כ אח"כ מוסרים לו שפחה כנענית מסטרא אחרא,כשנמכר בגניבתוכי היא נקראת כך:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ברכת ה' היא תעשיר

ולא יוסיף עצב עמה:

הענין הוא, שבשבת שיש אל המלכות הנקראברכת ה', שפע מהג"ר, מתעשרת משם,

 

ואז לא יוסיף עצב,

כי אין אחיזה אל החיצונים שהם הקליפות

 הנקראים עצב, בה.

 

אבל בי"ט, שאינה מושפעת אלא מן הו"ק,

הנקרא ימים טוביםששה ימי בראשית,

אז יש אל הקליפה קצת אחיזה,

ובזה תבין למה נקראו ימים.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

השארת תגובה