קבלה מהזהר, עידן הדלי ימות המשיח פרשת בלק

ביאת המשיח

פרשת בלק.

עורך ומגיש רבי דוד קורן.                 זוהר חדש. סעיף:פ")

 

מאמראראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.

דרך  כוכב מיעקבוקם שבט מישראל

………………………………………..

מאמר מפוזר בזוהר בכמה מקומות.

ראו המשך וביאור המאמר בסוף עמוד זה.

לעיון ולימוד  יותר מעמיקה ראו מאמרים על

עורב והיונה. …………פרשת בהעלותך.

פרה אדומה  …..לחץ……לפרשת חקת.

סוד שלושת המשחים.

משיח בן אפרים. משיח בן יוסף. משיח בן דוד

//////'''''''''//////

סעיף:פ")   אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב.

 

דרך  כוכב מיעקבוקם שבט מישראל.

אראנו. היינו לדבר הגאולה הזו.

שהיא גלות רבעית. ולא עתה.   אלא לאחרית הימים.

 

סעיף:פא")  ששת ימים היו בעולם. במעשה בראשית.

וביום רבעי ראיתי,  שהאורות היו מסתלקים בו ודועכים.

השמש והלבנה והכוכבים והמזלות נגנזו בו.

 

כי כתוב בו.  יהי מארת חסר ו'.

אלו היו ביום רבעי  ממעשה בראשית.

וכמו כן נסתלקו בו המאורות ביום

שהוא האלף הרבעי,  שבו נחרב בית המקדש.

 

סעיף:פב")  בכה רבי שמעון ואמר.

אוי שהגאולה נמשכת. מי יכול לסבול אותה.

אמר לו. אהה רבי אהה רבי.

אלו היית יודע כמה בהלה ובלבול עשה

הקב"ה בכל הרקיעים.

 

בשעה שגזר ומסר את ישראל

בידיה של אותה שפחה,  להשתעבד תחת אותו אדום.

 

סעיף:פג")  בשעה שהיו כותבים פסקי דינים ברקיע,

מטרם שנחתמו בטבעת החותם המלך.

קרא הקב"ה לכל צבאות השמים.

 

וקרא לגבריאל שקסת הסופר במותניו.

ואמר לו. עכב הפסוקים מטרם שנחתמו.

ואבכה על בני.   ואעשה להם מספד ואבל.

 

משביעני אתכם כל צבאות השמים.

 

 

שתעזבו אותי.  אל תאיצו לנחמני.

כש"א (ישעייה. כ"ב) על כן אמרתי שעו מני אמרר

בבכי אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי.

 

 

סעיף:פד")  בעט בעיטות ברקיע שנקרא ערבות. ועשו בו

בקיעות, וחלונות פתוחיםפתח ואמר: 

בני . בני אהובי מעיגדלתי אתכם

ונשאתי אתכם   כאב  הנושא את בנו.

למדתי אתכם יראתי.

השלטתי אתכם על כל אומות העולם.

 

חטאתם לפני בכמה חטאים,

עברתי עליכםכלומר שמחלתי לכם.

משום שבנים יקרים אהובים הייתם לפני.

 

סעיף:פה") בני בני אקרא לארבע רוחות העולם.

                    ואשביע אותם עליכם

(תפארת) מזרח מזרח, בשבועה עליך. 

אם בני יתפזרו  בינך.

תסתכל בתואר ובצורה שלהם,

 

איך והמספד אשר שם. עד שכל צבאות

השמים חשבו שכל העולמות יתהפכו.

 

סעיף:פו"בני בני, כשהייתם  בביתי בחיק אמכם.

בעדונים בתענוגים, לא השגחתם עלי.

בני בני מה אעשה לכם. גזרות גזרתי בשבועה,

 לגלותכם.   אלא אני ואתם נגלה.

 

סעיף:פז") משה רעיא מהימנא איך לא תשגיח

על בני,  צאן קדושים שמסרתי בידך.

 

(תפארת) מזרח מזרח התעורר אל משה.

ותבכו ותספדו על בני.

השמיעו אבל ומספוד יחד.

עד שאני אשמע ואדאב עמכם,

(שפירושו דואב וכואב)

 

סעיף:פח")  בני בני אהובי נפשי,

איך תלכון בכבלים חזקים. ידכם קשורים לאחור.

בנים שגודלו במעדני, בנים שהם יקרים מפז וספירים.

בנים חסידים קדושים.

איך תפלו ביד נכרים שאינם מרחמים כלל.

 

 

בשר הקדוש  שבגופיכם,

איך הושלך וחולל בשווקים וברחובות.

בני בני אוי עליכם ועלי. אז קרע לבוש מלכות שלו.

והיינו שכתוב:  בצע אמרתו.

 

סעיף:פט")(בינה. חסד) דרום דרום. בשבועה עליך.

כשיתפזרו בני בך.  תסתכל בהם איך נשחר

 צורתם. וימינם שבורה בין העמים.

 

דרום דרום. בשבועה עליך.

שתעורר לאברהם אוהבי. ואמור לו.

איך נפלו בניו. ונתפזרו בין שונאיהם.

ותבכו ותספדו עליהם.

 

דרום דרום. בשבועה עליך.

שתשמור בני אוהבי נפשי כשיתפזרו בתוכך.

 

סעיף:צ")  צפון צפון (חכמה גבורה)

התעורר בקול בכיה.  ומספוד ואבל ויגון על בני.

ואמור לו אל העקוד על  מזבחי. (דהיינו יצחק.)

איך הולכים בניו בגלות. איך נופלים בחרב.

 

 

אל תאמרו זה ואל תודיעו זה ליעקב אביהם

שלא יהפך העולם ברגע.

 

סעיף:צא") (מלכות) מערב מערב.

התעורר לאנקת חללים. והמלחמות החזקות

של בני. התעורר אל אהובתי.

יונתי תמתי.כלומר השכינה. איך הולכים בניה בגלות.

ואיך הם מתפזרים בכמה צדדים.

 

סעיף:צב") אחותי בתי רעיתי,  הרועה שלי.

אהובת נפשי כלומר השכינה.

מה נעשה מן בנינו, מה יעשו הם.

 

אהובתי אחותי אני אומר לך.

אם עולה ברצון עליךהנה את מרובעת.

שכוללת ארבע ספירות.

חכמה  בינה  תפארת ז"א.  מלכות.

וכנפים שלך פרושות לד' רוחות העולם.

 

בשבועה עליך בתי יחידתי,

שתלך עימהם ולא תעזוב אותם.

 

 

ותכסה עליהם בד' רוחות העולם.

ואם לא תעשה כן, הם יאבדו מן העולם.

 

סעיף:צג")  מה אומר לך, רבי'

באותו שעה שכנסת ישראל. דהיינו השכינה.

שמעה זאת. הרימה קול,

ונזדעזעו י"ח עולמות  והקב"ה עמה,

 

ואז קול ברמה נשמע נהי תמרורים

רחל מבכה על בניה,  והקב"ה אז,

ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד

 

סעיף:צד")  מי ראה הבהלה שבכל הרקיעים.

מי ראה הבלבול והמספד. אשר שם

עד שכל צבאות השמים חשבו

שכל העולמות יתהפכו.

 

סעיף:צה") אמר לה הקב"ה לכנסת ישראל.

                       בתי יחידתי שלי.          

תלכי לחפות עליהם ולדור עם בנינו.

 

 

אמרה לו. ריבון העולם לא אלך.

 

 

אחר שגדלת אותם, ותיקנת אותם, והגדלת אותם,

אהיה רואה, ששונאיהם אוכלים אותם.

ותשכח אותנו שם,

 

אז נשבע לה הקב"ה להקים אותה,

ולגאול את ישראלולהוציאם מן הגלות.

כש"א: כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו',

ויש תקווה לאחריתך. ושבו בנים לגבולם.

 

סעיף:צו") ועל זה, כלומר כיון ששמעה זהיצאה ממנו.

ללכת לגלות. כיון שיצאה ממנו.

פתח הקב"ה על כל צבעות השמים. ואמר,

איכה יועם זהב.

 

וכל אחד הקינה של אלפא ביתה.

הקב"ה בלבדו אמר לה,

אחר שיצאה רחל.  שהיא סוד המלכות.

שמחזה ולמטה, בגלות. קשר אהבה.

באותה השנייה, דהיינו במלכות  שמחזה ולמעלה.

שנקראת לאה. וחתמו פסקי דין.

 

סעיף:צז") ועתה נחזור לפרשה בלעם.

כי ודאי הגלות. נמשכת.  אראנו ולא עתה.

 

 

שואל. על מי אומר אראנו. ומשיב.

היינו על אותו שנאמר עליו.

מאנה להינחם על בניה כי איננו.

ואמר אראנו  כשיבא לפקוד את האילה.

שהיא השכינה  להוציאה מגלות.

ולא עתה.  ולא בזמן קרוב.

אשורנו ולא קרוב. היינו אני מסתכל בו,

אבל לא עתה אלה לזמן רחוק.

דרך  כוכב מיעקב.
…………………..

.....::::::::::::.....

פרשת בלק. ימות המשיח

עור ומגיש  רבי דוד קורן.          זוהר חדש. סעיף:צח')

........:::::::::::::::::::::.........

 

רבי רבי, כמה סודות סתומים כלולים כאן.

פתח ואמר:

ויפיל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן.

כי כשברא הקב"ה את האדם  הראשון  שהוא ז"א.

בראו  דן פרצופין.  דהיינו שני פרצופין.

ז"א זכרומלכות נקבה.

שהם זכר ונקבהדבוקים  זה בזה.

והיו מתחברים יחד בלי פרוד.

 

מהו הטעם,  הוא משום  שכתוב,

זכר ונקבה בראם,  בלי פרוד.

ולא כתוב בראו. אלא  בראם. משום שהיו שנים.

 

סעיף:צט')  כיון  שנבראו  היו  כאחד  זה עם זה  בשווה.

מה עשה הקב"ה,  נסר אותם  בנסירה,

ולקח  הנקבה  ממנו.

ותקן אותה בכמה תיקונים וקישט אותה

בכמה עדיים. והלבישה בכמה לבושים,

(וסוד הנסירה עיין בפרשת נשא אדרה רבא סעיף: שכ"ד.)

 

סעיף:ק") שואל, באיזה מקום תיקן אותה.  ומשיב

בגן עדן תקן אותה,   כמה עדיים  העדה אותה,

שבעים.   והם ע' פנים לתורה.

כמה תיקונים תקן לה,   שלש עשרה.

והם י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם.

 

וכמה לבושים  הלביש אותה,  ששה לבושים.

והם ששה סדרי משנה, בששה פנים.

 

סעיף:קא')  .כל אלו תיקונים,  וכל אלו העדיים.

וכל אלו לבושים, עשה לה הקב"ה בגן עדן.

ואחר כך, ויביאה אל האדם.

 

היכן היה,  הוא היה במקום  נקודת ציון

של בית המקדש אשר שם.

ומשם לקח אותם הקב"ה  והביאם בגן עדן

וברך אותם ברכת חתנים.

 

סעיף:קב')  וזה סודדרך כוכב מיעקב,

דרך  וקישט ותקן אותו כוכב. שהם סוד המלכות,

שנלקח מיעקב,  דהיינו שננסרה  מז"א.

שמשום זה יתגלה  בשבילה מי שיתגלה.

דהיינו המשיח.

 

כי על זה בא ז"א אליה ונשמת המשיח

נמשכת ממעלה למטה,

 

וקם  שבט  בישראל.  היינו עץ החיים, שהוא ז"א ,

וקם  הוא כמו שאתה אומר,

והקימותי את בריתי.

שהוא לשון תקומה, וממשלה.

 

 

סעיף:קג")  וכשיהיה זה, אז ומחוץ פאתי מואב.

שכל  אלו הצדדים  הנאחזים  באילן התחתון,

שהוא המלכות, יעברו ויסורו ממנה.

 

אז ויאמר  האדם זאת הפעם.

זהו הזמן  של עידונים  ותענוגים להשתעשע יחד.

ולא  כשאר הזמנים.  שהצד הרע נאחז בינינו.

אבל עתה אין ערבוב של הצד האחר עמנו.

אלא עצם מעצמי, ולא חבור אחד מרע.

 

 

 

סעיף:קד") עצם מעצמי,פירושו, אור של מראה המאירה ממש,  ובשר  מבשרי,  היינו מלבוש ממלבוש  ההוא

שנתלבש בו האור העליון שלי,

לזאת יקרא אשה,

בממשלה  עליונה על כל העולם.

שלא תסור ממנה לעולם.  אז תכתוש ותכלה

כל הממלכות והיא תקום  לעולם.

 

סעיף:קה")  ראיה זו שאני רואה.  אני עתיד לראותו ולהתקרב עמו יחד.    ולא עתה,  ולא בגלות בבל.

בבית ההוא שבנו עולי בבל.,( בית מקדש השני)

 

אשורנו,אני עתיד להסתכל בו פנים בפנים,

ולא קרוב, אלא בבית ההוא האחרון,

כי בין בזה, כמקדש ראשון. ובין בזה.

מקדש שני. לא היו נחת וקרבה ואחדות כראוי.

 

 

סעיף:קו") אהה רבי אהה רבי,

כמה קשה הדבר.    כמה ארוך הזמן,

כמה צרות על צרות עתידים לשונאיהם

של ישראל בגלות.  וכמה ישלטו החיות,

וכמה ישאגו  לטרוף  מישראל.

בכל זמן וזמן עד סוף הימים.

(תיקון המלכות של המלכות הנקרא אחרית הימים.)

 

סעיף:קז")  כעת,  באחרית  הימים,  כפי  השעה של היום

בעת שיזרח  השמש מיום שישי.

דהיינו מהאלף השישית.  בשעה  שיקרא לפי

מנין השנים שיהיה יובל ושמיטה ביחד.

שהוא  רע"ד מהיום השישי. כעת,

 

עתיד קול אחד להתעורר מרום מרומי  הרקיעים,

קול עצב.  במרירות,  מה שלא היה

כזה מיום שנברא העולם.

 

 

סעיף:קח")  והקול ההוא יהיה דק.  בחשאי,

במרירות, ובעצבות, יורד ועולה. עולה ויורד.

 

וכן אמר. אילה אהובה הייתה לי מימים  הראשונים.

ונשתכחה ממני. אהבים קיימים היו לי עמה.

 

זוכר אני החותם של צורתה,

שהיה חותם על לבי.  והיה חותם על זרועי.

ואהובה הייתה חזקה בתוכי.

ורשפי שלהבת אהבתה היו שורפים בתוכי.

 

 

סעיף:קט") באותה שעה צועק ג' צעקות זו אחר זו,

ויזדעזעו  הרקיעים. ויזדעזעו כל העולמות.

עד  שהיו נשמעים ג' קולות.

אל הדג  התנין,

ויברח ד' מאות אלף פרסאות.

ושם יושיט מצודות ויפרוש רשתות.

וימשוך אותו מן הים.

ויביאו אל הישיבה שברקיע,

ויראו ממנו כל הקושיות וכל הפלוגתות שהקשו שם.

ויהיה תפוס שם  ק"ג יום.

 

 

סעיף:קי") ובעת ההיא יאסוף הקב"ה כל צבאות השמים.

וכל בני הישיבות שלו. והוא למעלה מכולם.

ומביאים לפניו אותו התנין.  ויקשור ג' קשרים בעורפו,

ויקחוהו ג' האוהבים האלו,

ויחזרוהו למקום שהיה תופס שם.

והאוהבים האלו יכנסו בהיכל אחד

הנקרא אהבה.  ויהיו גנוזים שם,

 

סעיף:קיא")  ומשביע הקב"ה לכל צבאות האלו,

ולב' הישיבות, שילכו כולם לשמוע הקול

של האהובה שהיא השכינה.

שהוא חושק לשמוע קולה עימהם,

 

באותה שעה יתעוררו, על העם הקדוש

צרות.  אלו על אלו,  בדחק גדול.

והם צועקים צעקה אחר צעקה.

דמעות אחר דמעות. ויעוררו אותה. את השכינה.

שהיא משמיעה קול על בניה.

 

סעיף:קיב")  והקב"ה  קורא ואומר, זו היא איילתי,

חברתי, יונתי, שלמתי,  היושבת בגנים.

שמקודם לכן לא הייתה יושבת אלא בסתר

המדרגה בפנים. כמש"א. כל כבוד בת מלך פנימה.

 

ועתה היא בגנים, בעזות, כאם ההולכת אחר בנה.

בשוקים וברחובות העיר,  מפחד שלא יזיקו לו.

 

סעיף:קיג") אילתי חברתי ראי, הרי כל החברים

שבב' הישיבות של הרקיע ושל הקב"ה. כאן.

חברים שהם בני הישיבות מקשיבים לקולך

השמיעני, כי תשוקתי לשמוע קולך.

 

סעיף:קיד") כמה זמנים הם שלא שמעתי את קולך.

ולא ידעתי אותך.

אז  היו כל בני העולם בערבוב,

עמים בעמים, אומות באומות,

 

ומי שלא היה ראוי למלך.

יבואו אותו שישלוט.

ויבואו עמו עמים נכרים ולשונות אחרים.

שאינם יודעים דין ולא חוקי המלכות.

וכמה מלחמות הם חושבים לעשות.

 

סעיף:קט"ו") ובשפה  רפה, ודבור רך, יעשה כרצונו.

וישלוט. ויחשוב כמה מחשבות רעות.

ועל העם היחיד יעשה חוקים רעים.

אז תהיה צרה על צרה על אותו העם היחיד.

 

בו בזמן, יתחזק הקב"ה,

וירצה את האיילה שלו. שהיא המלכות.

בכמה דברי רצוי, ויחזק בה,

ויקים אותה מעפר. הוא עצמו ולא אחר.

ושתי הישיבות תשארנה עמה,

 

 

סעיף:קט"ז") ג' מלכים יישארו ויתעוררו בג' רוחות העולם.

על העם הזה. היינו ישראל.

ואותו המלך, שהיה שולט בפה רך.

ישלוט בכעס גדול וזעף ותוקף על העם הקדוש.

נס פירושו זעף. כי על זועפים מתרגם נסי" סין.

 

 

סעיף:קיז") ובחודש השלישי בארבע לחודש (ד' בסיון)

בתשע שעות ומחצה.

ילכו כל בני הישיבה עם האיילה, שהיא המלכות.

לקברו של הרועה, הנאמן ביתו.

שהוא (משה רבנו)  ותיתן ג' קולות עליו.

 

בשעה שהשמש יפנה מן העולם.

וקברו יהיה נפתח.

ובני הישיבה ירצו להיכנס שמה.

ולא יתנו להם רשות.  ויסתלקו כולם למקומם.

והיא, השכינה. תיכנס,  ומתוכה יצא מי שיצא,

 

ותמצא את משה יושב ולומד,  ונר דולק לפניו.

וכמה ריחות ובשמים מסביב לו,

 

סעיף:קיח")  כיון שמשה רואה את השכינה.

יקום, ויתחברו יחד זה עם זה.

והקולות יתערו ברום מרומי רקיעים.

והקב"ה ישמעויכנס לתוך היכל אהבה.

ויקח משם ג' אוהבים,

ויפתח להם המערה של משה,

 

אז אותו הלילה יתעורר המשיח.

והוא ימצא שם עימהם,

ויחזרו על סודות התורה כל אותו הלילה.

במערתו של משה רבנו.

סעיף:קיט")  וכשעולה עמוד השחר, יסתתר המשיח.

ויישארו משה והשכינה  באותו היום.

כביום השבעות. דהיינו כמו במתן תורה.

והשכינה עולה על ההר.

 

וישמעו ג' קולות.

אחד כנגד אברהם – – אחד כנגד יצחק.

ואחד כנגד משה ויעקב.

 

זה שנאמר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון.

הרימי בכח קולך. וגו',

 

 

סעיף:ק"כ")  הרימי הרימי אמרי, שכתוב הנ"ל, הואתקיעה, אמרי, הוא שופרביחד.

 

וזו, המלכות שעולה בהר, נקראת שופר תרועה.

דהיינו שופר מאותה תרועה שלמעלה . שלמעלה,

 

סעיף:קכא")  והוא שופר קטן, כי יש אחר שנקרא שופרגדול.

שהוא בינה.  שופר קטן זה נקרא שופר

הולך בתנועת הנר שהוא מלכות.

 

וזה שנאמר: ויהי קול השופר הולך.

כי האחר השופר הגדול.  הוא שופר גנוז וסתום.

ואינו הולך,  אלא זה הקטן.

הוא כאן ביום השבועות,  כי זה הוא

שנתעורר ביום מתן תורה ביום השבועות.

שנאמר שם, ויהי קול השופר הולך וחזק.

 

 

סעיף:קכב") בהתעוררות השופר הזה.

שנתעורר בתרועה תקיעה ותרועה.

יתעוררו האבות מתוך המערה.

ויעלו ברוח, ויבואו אליה. ומהקול ההוא,

כמה רשעים בארץ הקודש ימותו,

ויסתלקו מהעולם. היום ההוא.

 

יעלו תפילות ישראל בכל מקום שהם

לפני המך הקדוש.

והאבות יבואו יחד ויהיו באותו ההר.

ומשה יעלה עימהם. ושם הוא יסתכל באבות.

והאבות יסתכלו בו. וכולם יעלו למערתו של משה.

ומשיח יתעורר אליהם וכולם יתחברו ביום הזה,

 

 

סעיף:קכג")  וביום הזה יתעוררו עשרת השבטים

לעשות מלחמה לד' רוחות העולם,

עם המשיח שנמשח עליהם. ויקבל המשיח,

דהיינו שיהיה נמשח על ידי כהן צדק אחד

ושבעה רועים נאמנים עמו.

 

סעיף:קכד")  ומשיח זה הוא משבט אפרים.

ומזרע ירבעם בן נבט,  הוא בנו של אביה,

שמת בנעוריו, ובאותו יום שמת נולד לו בן,

ונלקח מבית ירבעם אל המדבר.

 

ושם לקחוהו מאה ושבעים גיבורים.

שכולם היו צדיקים משבט אפרים.

שלא נמצאו בחטאו של ירבעם.

 

 

סעיף:קכה") ומבן איבה זה. יצא המשיח הזה,

ועל זה כתוב:  וספדו לו כל ישראל וקברו אותו.

 

מקרא זה סתום,

כי הוא נבואה לשעתהונבואה לעתיד לבוא

כי כן יהיה לעתיד. שכל ישראל יספדו על

משיח בן אפרים יוצא חלציו,

 

כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר יען נמצא בו

דבר טוב אל ה' אלוקי ישראל בבית ירבעם.

זה רומז על משיח, שהוא דבר טוב אל ה'.

 

 

סעיף:קכו")  כיון  שידעו האבות, שהקב"ה פקד לאיילה

שלו,   שהיא השכינה, ולעמו,

כמה שמחה על שמחה תהיה ביום ההוא.

בארץ הצפון  במלכות תימן.

 

כמה צרות על צרות יתעוררו ביום הזה

על ישראל,  ותתקבל תפילתם ברצון.

 

ובערב יום הזה, תחזור השכינה הביתה.

והמשיח למקומו. והאבות לתוך המערה שלהם.

 

 

סעיף:קכז")  השכינה תלך ותחזור למשה שבעים יום.

לסוף  שבעים יום תעלה צעקת

ישראל לפני המלך הקדוש.

שיהיו מצירים להם בכל רוחות העולם.

 

ובית כנסת אחד לצד הדרום, יאבד ויחרב,

וחמשה צדיקי אמת יהרגו ביניהם, (ה"ג)

 

סעיף:קכח")  אז לסוף ל"ב ימים אחר שיהרגו אנשי בית

הכנסת ההוא,

ילבש הקב"ה קנאה לשופר קטן הזה,

שהוא המלכות. ואותו משיח בן אפרים.

יפשוט פרשות, כשור אחד שקרניו עולות כקרני רעם.

 

סעיף:קכט")  ואותו השופר הקטן. שהוא המלכות.

יתקע תרועה  תקיעה ותרועה

ג' פעמים בראש ההר כבתחילה.

 

אז ייסעו הדגלים של המשיח ההוא,

וייפול רעש על העולם על ידי קולות השופר.

 

וכל בני העולם ישמעו ויראו. כש"א,

כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס

הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו,

 

סעיף:קל")  אז יתבערו הגלולים מן ארץ הקודש,וגו'

מלחמות יעשו בני ישמעאל עם המשיח.

והם יבואו וישתחוו לריבון העולם

בהר הקדוש ירושלים.

ואלו המלחמות תהיינה באלף השישי.

 

סעיף:קלא")  בחודש בול מר חשוון יפלו שונאי ישראל.

ויעברו כל אלו הגילולים שיישארו בארץ הקודש.

ומשם ילכו ישראל. ויתעורר מלחמה על העולם.

 

ובעוד שאלו יעשו מלחמה עם כל בני העולם.

יתקבצו בניו של אדום. על ארץ הקודש,

ויתפשו אותה

וישלטו עליה י"ב חודשים.

 

סעיף:קלב")  לסוף י"ב חדש יתגעש וירעם כל העולם.

ובין הזמנים האלו, תלך השכינה

ותחזור למערה של משה,

 

ויסתתר מלך המשיח תשעה ירחים.

כירחים של היולדת. ובאלו ט' יריחים.

כמה צירים וחבלים יקבל על עצמו,

 

סעיף:קלג") ובין כך הקב"ה ירבה צערו.

ויכנס לתוך שבילים של אילן אחד.

כי יש לו אילן קדוש גדול וחזק.

שהוא ז"א עץ החיים.  ושם שבעים ענפים

 

ייקח מדות של אלכסונים מלכות הממותקת בבינה.

(נקרא אלכסון. עיין בזוהר. לך.לך דף ח' עיין שם)

וייקח שבעים הממונים של שבעים אומות.

המסובבים שבעים הענפים של האילן.

 

ייקחם תוך אלו המידות של האלכסונים,

ויהיו נמצאים אסורים במשקל אחד של מדה ומחצה.

אז יורדים מכל ענף וענף.

 

פירוש: שהוא מקור המיתוק שבכל ספירה,

כי הבינה הם סוד מדה שלמה.

שממנה בא המיתוק של האלכסון,

והמלכות היא חצי מדה.  דהיינו. רק ט'

ספירות ראשונות. שמקבלת מיתוק אלכסון מבינה.

שהם נבחנים לחצי מדה.

אבל המלכות שלה אינה מקבלת.(מלכות של מלכות).

וע"כ נחשבת לחצי מדה.

 

ואלו הב' בינה ומלכות. שהם מדה וחצי מדה.

שהן מקור כל המיתוקים ,

אוסרים את ע' השרים ומכניעים אותם.

ומורדים אותם מע' הענפים של האילן הקדוש.

 

 

סעיף:קלד")  וכמה ענפים קטנים ושאינם קטנים ישברו

בירידת השרים משם,

משום שהיו נאחזים בענפים, ובירידתם נשברו,

 

אז הרבה הרבה מהעם הקדוש ישברו

בין רגלי העמים האחרים.

וכל אלו הממונים. יעברו אותם בנהר דינור.

ויהיו נעברים מממשלתם.

 

סעיף:קלה") ובין כך יהיו למשיח צירים וחבלים כיולדת.

ועל זמן ההוא כתוב.

יענך ה' ביום צרה, (תהילים כ')

שהם תשעה פסוקים כ' ט' יריחים של יולדת.

ויש בו ע' מילים. שרומז.

כי לשבעים שנים באלף השישי יוליד את ממשלתו.

דהיינו. שישלוט על כל העולם.

 

משום זה. באלו ט' יריחים יהיו נראים בכל לילה.

מחצות הלילה ולהלאה,

רכב אש וסוסי אש לחוץ מן הרקיע.

שעושים מלחמה אלו באלו עד שיאיר הבוקר.

 

סעיף:קלו")  אחר שיעברו תשעה ירחים אלו.

אז יעורר הקב"ה את המשיח הזה.

ויוציאו מגן עדן.

ואותו היום שיצא מגן עדן.

יזדעזע כל העולם.

כי כל בני העולם יחשבו שימותו.

 

סעיף:קלז") ועל היום ההוא כתוב:

ובאו במערות צורים ובמחילות עפר.

מפני פחד ה', זו היא השכינה

שתתרומם מאותו זמן ולהלאה, ומשיח עמה,

ומהדר גאונו, זה הוא המשיח.

בקומו לערוץ הארץ.

 

אז ואסף נידחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ.וגו'

זהו בששים שנה של האלף השישי.

וילכו, לאחר שיעשה להם הקב"ה כמה נסים.

(וכאן הזוהר מסיים. וחסר תשלום העניין.)

 .................................

 

השארת תגובה