קבלה מהזהר שירת הבאר, בוא וראה, כמה כח התשובה עליון על הכל,

זוהר חדש פרשת חקת  יג')

שירת הבאר,

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,

......:::::::::::::::::......

זה שנאמר, באר חפרוה שרים,

זהו אבא ואמא הנקראים שרים,שהולידו אותה,

את הבאר שהיא המלכות,

 

כמ''ש ויבן ה' אלקים את הצלע, שהם סוד,

אבא ואמא שבנו את המלכות,

כרוח נדיבי עם, אלו האבות, מהו כרוה

היא כש''א ואכרה לי בחמשה עשר כסף,

 

אלו הם האבות, שהםם חסד גבורה תפארת,

וזרע ישראל שנתחברו בה, במלכות,

בחמשה עשר בניסן ( ליל סדר) דהיינו ביציאת מצרים,

נתעורר עליהםםם יד הגדולה, הנקרא כסף

שהוא ימין דהיינו חסד,

 

היינו על ידי משה, שהוא מחוקק,

נתחברה, המלכות ב-י''ב שבטיםם שה בינה,

השורי סביב לה,  מהו במשענותם,

בוא וראה כשישראל עוסקים בתורה, שניתנה

על ידי המחוקק, אז אלו י''ב עומדים למעלה סומכים את השכינה, שהם סוד

י''ב השבטים העליונים,

וע''כ אומר במשעונתם,

כי המלכות נשענת עליהם,

ובוא וראה, י''ב שערים יש לה לבאר הקדוש הזו,

שהיא סוד העיר הקדושה הנקראת ירושלים,

שהם סוד המלכות,

ומשערים האלו יוצאים לעולם

י''ב מתנות עליונות שהן,

טובה,  ושמחה,  ברכה

ושלום  עזרה, כפרה,

תורה, חכמה, וחיים,

ורצון, ועושר וכבוד,

וכל שבט ושבט מי''ב השבטים, ינק לו מתנה עליונה,


טז')  זה שנאמר ממדבר מתנה, מהו מדבר?

הוא, כמש''א ומדברך נאוה, דהיינו דיבורי תורה,

מהמדבר הזה באה להם מתנה עליונה, באותו זמן

שאינם פוסקים מלסמוך אותה ע''י עסק התורה,


וע''ז העירו החברי, כשאד  נושא אשה,

הוא מתדבק בשכינה,

כי מטרם שנשא אשה אין השכינה שורה עליו,

כי אין השכינה שורה על מקום פגום,

וכשהשיכנה אינה שורה עליו

היא מונעת ממנו י''ב מתנות עליונים,

משום  שאשת חיל זו, שהיא המלכות,

נקראת יראת ה', כש''א יראת ה' טהורה,

וכשאדם נושא אשה, נפתחים כל י''ב השערים

להוסיף ברכות על ראשו,

משום שיושב בסתר המלכות, ונשלם כעין של מעלה,

ממדבר מתנה,  ועל זה, ומדבר מתנה,  שמכסק התורה

 זוכים  לי''ב מתנות, וממתנה נחליאל,

דהיינו שנחלי שפע של אל נמשכים אליו,

 

ומנחליאל, במות, מהו במות, היא התעלות,

שמתעלה ויושב ברום העולם

ועוסק בדברים עליונים שבתורה,

 

ומבמות הגיא העמדנו, אבל בוא וראה,

כשאדם נתדבק בתורה ויושב ברום העולם,

הוא צריך להשפיל עצמו,

כדי שהיצר הרע, שהוא הקטגור המקטרג עליו,

לא ישלוט בו, להסירו מן הדרך,

 

וע''כ במבמות הגיא אשר בשדה מואב מחמת

ההתעלות הגדולה הוא צריך לעשות עצמו שפל כגאי,

כדי שיפרד ממנו אותו שיושב בשדדה מואב,

הוא היצר הרע שנקרא לוט, ושוכן במואב,

 

משום שדבקותו הראשונה, להוצאי פירות של מעשים

רעים, בעולם, היתה מואב,  כמש''א

ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב

כב')  ואם אדם נפרד ממנו,

עולה להיות ראש, ולשכון בפסגה, מהו פסגה?

הוא כמש''א, פסגו ארמנותיה שהיא המלכות ונשקפה,

 

דהיינו שבו הסתכלות שלמעלה, על פני הישימון,

זהו עולם הבא שהוא בינה,  שנקרא ישימון,

שהוא מסתכל בפסגה הזו,

שהיא עיר הקודשה ירושלים, דהיינו המלכות,

כי הבינה מסתכלת, דהיינו שמשפעת במלכות,

 

פירוש אחר, כשישראל חזרו בתשובה,

והעלו את הבאר שהיא המלכות למעלה,

היא ניתנה להם במתנה,  ועל זה כתוב,

וממדבר, דהיינו מתשובה מתנה,

 

וכשחוזרים לדרך רע,

אז ומבמות הגיא, כש''א ונשב מול בית פעור,

על עון זה ישבו למטה בגיא,  אשר בשדה מואב,

משום שצד של מואב גרם להם ולבתר

 

ואחר שקבלו את עונשם עלו לראש,

והרימו דגליהם על הכל, כמש''א ויהי המגפה וכו',

שאו את ראש, דהיינו להרים דגליהם על הכל,

........................

השארת תגובה