קבלה מהזוהר, מחשבת הבריאה אין מתחלים ביום ב' וד'

מאמר:  אין מתחילים בימי ב' ו-ד'

שום התחלה חדשה,

זוהר פרשת כי תצאדף מג' סעיף קיב'

,,,,,,,..........,,,,,,,

עליו נאמר לאברהם, 

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך,

דהיינו מבית מולד שלך,

דהיינו מאצטגנינות בכוכבים ומזלות,

מאלו בתי הלבנה,  או בתי שבתאי,  או בתי מאדים,

 

כי בתי מאדים ובתי שבתאי ולבנה,

עליהם נאמר אין מתחילים בימב'  וביום ד',

כי מאדים יש בו אדמומיות החמה,

 שיורא על גהינום  שהוא אמו של עשו,

שנולד ביום ב' של מעשה בראשית, (ויבדיל)

וע''כ אין מתחילים ביום ב',

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

והלבנה היא טוב ורעשמאירה במלואה,

ורע  כשהיא בימי חסרונה,

משום שהלבנה כלולה מטוב ורע,

מחשבים בה ישראל    ומחשבים בה בני ישמאל,

שישראל אוחזים בטוב שבה,(מ א' עד ט''ו בחודש )

וישמאל ברע שבה , (מ''ז  עד כ''ח בחודש)

 

וכשהיא נלקה בימי מילואה שהיא הטוב שבה

סימן רע לישראל,

וכשהיא נלקה  בימי חסרונה, סימן רע לישמאל,

בזה כתוב בישעייה כ')  ואבדה חכמת חכמיו,

דהיינו חכמה של הישמאלים, ובינת נבונים תסתתר,

כי הם אינם יודעים בבריאתם של של הכוכבים ,

אלא בשימושם בלבד ,

כפי השינויים  בעולם בהליכתם ושמושם,

 

הלבנה נבראה ביום ד' של מעשה בראשית,

ומיעוטה  של הלבנה שהוא עניות, נבראה לילית,

שהיא שבתאי, שהוא רעב וצמעון וליקו מאורת,

שעליה נאמר יהי מאר''ת חסר ו', שמשמעותו קללה,

מארת ה' בבית רשע. וכן וחוטא ילכד בה,

בבית האסורים שלה,  וצדיק ימלט ממנה,

וע''כ אין מתחלים ביום ד' התחלות חדשות,

.....,,,,,,,,,.....

ויש כוכב אחד, שהיא נקודה קטנה על הלבנה,

שהיא  מארת, וזו היא נקודת החלם,

שנקראת בת המלך, שבת המלכה,

וממשלת שניהם של שבתאי, ושל שבת המלכה,

היא ביום השבעי, שנאמר בה למען ינוח עבדך ואמתך,

כי סדר בריאתם אינו כסדר שמושם,

 

משום זה, חמה ומאדים, שהם אדומים בחינת גיהנום,

נבראו ביום ב' של מעשה בראשית

 

שבתאי, יורא על רעב וחושך, ומשום זה אין מתחילים התחלות הימים ב'-ד',  משום שהגיהנום נברא ביום ב',

וליקוי מאורות ביום ד'',

,,,,,..........,,,,,

עץ החיים ז''א ספירת  תפארת יעקב ישראל

שזי חודש השלישי  המזל השלישי והיסוד השלישי אויר,

,,,,,...........,,,,,

כוכב עליו נאמר דרך כוכב מיעקב,

(המלכות של ז''א הלבנה הנקראת רחל,)

שהוא קו אמצעי, ומדרגתו ביום ג' של מעשה בראשית,

ובו נאמר, ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר,

שבו ירד הקב''ה לתת התורה  לישראל

שהתוראה בת יחידה, דהיינו המלכות שתהיה עמו,

 

עם יום השלישי הוא תפארת  שבת המלכה,

כי יום השלישי הוא כולל ג' ענפי האבות,

דהיינו ג' ענפים  של ש' שהם  חסד  גבורה תפארת,

 

ובת יחידה, שהיא המלכות, ממשלתה הוא

בליל שבת נעשת בו, ביום הג' שבת,

כי שבת אותיות ש-בת   

אשר הש' רומזת על ג' ספירות האבות

(שבכל ספירה יש אות ו' שהוא ז''א עץ החיים,)

חסד אברהם, גבורה יצחק תפארת יעקב שבז''א,

שהם דבוקים בבת שהיא המלכות,

 

ומשום זה חלוקים בעלי המשנה,

על מתן תורה,  שהיא הבת היחידה

זה אמר בשלישי ניתנה התורה,

וזה אמר בשביעי ניתנה התורה,

 

כי היא בת יחידה הנאחזת בעמוד האמצעי,

שהיא שלישי לאבות, דהיינו תפארת,

שלפי זה נניתנה התורה ביום שלישי,

 

והמלכות נאחזת בצדיק, שהוא היסוד,

דהיינו יום השישי, והבת היחידה שהיא המלכות,

היא השביעית אליו,, וכשהיא עטרא על ראשו,

היא נקראת בו שביעית

שהוא היסוד, הוא השישי,

 

וכוכב שלו צדק,  ובת יחידה שבת המלכה

נקראת צדק ומשום זה התורה שהיא המלכות

נאחזת בין יום ג' ליום ז',  וע''כ 

יש אומרים  שביום ג' ניתנה התורה

ויש אומרים שבשביעי נתנה התורה,

,,,,,,,,,,,

כוכב, אותיות כ''ו שהוא הוי'''ה של ז''א

וכ''ב אותיות שהם הכלים שבהם ניברא המלכות,

.....הוי''ה...........כו''כב..........אלקים......

והמלכות כ''ב מן הכוכב,

וכ''ו מכוכב, הוא בגימטריה בוי''ה,

בסוד הכתוב: כי שמש ומגן הוי'ה צבאות,

 

והשכינה שהיא מלכות הקדש, עליה נאמר

בך יבורך ישראל, שהיא כ''ב מכוכב,

שהם סוד כ''ב האותיות התורה,

......................

 

כו''כב כולל מג' מדרגות,

אות כ' מכוכב  הוא כתר,

אות ב'  מכוכב הוא בינה,

כ''ו של כוכב שהוא הוי''ה,כולל שניהם,

והוא חכמה,  כוכב , וכוכב כולל הכל,

שכולל גם מדרגת עמוד האמצעי,

שהוא כ''ו של כוכב, שבגימטריה הוי''ה

וכולל השכינה, שהיא כ''ב של כוכב כנ''ל,

 

והשכינה לנקראת לבנה,

דהיינו לבון ההלכה, שהיא רחמים,

דהיינו מצד החסד, והיא נקראת חמה,

ברא חמה, מצד הגבורה,

פני משה כפני החמה,

ומיעוט הלבנה, שהיא לבנה אפלה,

שהיא השפחה שלה של המלכות שהיא

 הגיהנום,  וחמה רעה,

 

וכן השפחה שלה היא שבתאי,

שהיא ליקוי המעורות ,

 והיא חלול שבתשבתאי, או אי שבת

היא שפחה המחזרת ערפה

אל הגבורה  שהיא המלכות,

בכל יום ויום, ומתגברת עליה,

מחמת עונות ישראל בניה,

וזה שנאמר: ושפחה כי תירש גבירתה,

 

ועיקר ממשלת השפחה, אינה, אלא

ביום שני שנברא בו הגיהנום,

וביום רביעי  שלקו בו המאורות,

ומהם חזרה לשלוט בכל יום ויום,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

השכה נקראת נגה,

,,,.......,,,

ובת מלך שהיא המלכות ,

אסורה בסרכות, כלומר, כמו סרכות הריאה

המעבות הרוח מן הריאה,

 

כן עונות ישראל, מעכבים האור מין הריאה,

בבית האסורים בגלות  שלה

והיא קן של סמאל בין הכוכבים,

כלומר שסמאל נאחז בה, ונשבע הקב''ה,

אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים

שים קנך משום אורידך  נאום ה',

והשכינה נקראת נגה, וכתוב, ונגה לאש,

ומכאן  קוראים לבית כנסת אש נגה  בלע''ז,

כוכב מאדים, אל המלחמות , כוכב אש,

האש של מאדים  היא אדומה,

כי מאדים הוא לשון אודם

בסוד הכתוב: (משל ל') טור אודם  פטה

ונגה הוא אש לבן,

ושניהם הם פני חמה ופני לבנה,

שהם נצח והוד, והם לוקחים

לבן מחסד, ואדום מגבורה,

עשו הרשע העבד, הוא נקרא אדום,

והנוקבא שלו נקראת מאדים,

שהיא שפיכת הדמים בישראל, 

 

וגרמה, שנתקיים בהמלכה,

נתנני ה' בידי לא אוכל קום,

נתנני שוממה כל היום דוה. הוד נתהפכו האותיות

מהוד לדוה, שהם נגד נצח והוד,

 

לא אוכל קום הוא כנגד נצח,

כל היום דוה, הוא כנג הוד,

שהם יכין ובועז,

שנצח הוא יכיןוהוד הוא בועז,

ושתיהן אשר הבית שהוא מלכות נשען עליהם,

 

כי בית הכנסת שהיא כנגד המלכות,

נקראת על שם אש נגה, כמו שאמרנו,,

 

וכוכב שבתאי

ושפחה רעה היא בחינת קבורה,

ובה אסורה גבירתה,

והשפחה הרעה היא שבתאי, שהיא קרה ויבשה

בקבורה בעפר, והיא המות של העניות בתורה,

שאמרו עליה, עני חשוב כמת, והיא קבורת העני,

המכוסה בה בשבעה מיני מדורים,

כי היא כלולה משבעה כוכבים,

כמו גבירתה, שבת המלכה, כלולה משבע ספירות,

אלו שבע הכוכבים, מצד הגבירה,

הם שבע שני השובע,

מצד השפחה הם שבע שני הרעב,

שעליהם אמר הנביא (עמוס ח')

גבירתה היא גן עדן,

השפחה, היא אשפה מטונפת מצד ערב רב,

האשפה מעורבת בגן,  כדי לגדל זרעים

מצד עץ הדעת טוב ורע,

מצד עבודה זרה נקראת השפחה,

 שבתאי, לילית, אשפה מטונפת,

 

משום שהיא צואה מעורבת בכל מיני

טינוף ושרצים, שזורקים בה כלבים מתים,

וחמוריעם מתים, בני עשו וישמעאל  קבורים בה,

עכו''ם, שהם כלבים מתים קבורים בה,

והיא קבר של עבודה זרה, שקוברים בה ערלים,

שהם כלבים מתים, שקץ, וריח רע, מטונף,

 

ונסרח משפחה הרעה היא הסרכה

האחוזה בערב רב, המעורבים בישראל

ואחוזה בעצם ובשר, שהם בני עשו וישמעאל,

שהם עצם מת, ובשר טמא, בשר בשדה טרפה,

שנאמר עליו לכלב תשליכון אותו,

 

וכמו שיש י''ב' מזלות מצד הטוב,

כך יש י''ב מזלות מצד הרע,

זה שנאמר, שנים עשר נשאים לאמותם,

כי זה לעומת זה עשה האלהים,

 

והרשעים הם בני אבות הטומאה,

שהם טמא מת ושרץ,

המטמא את האדם מאוירו,מתוכו ומגבו,

ואפילו תוך תוכו, נטמא בהם,

ומשום זה על כל נפשוץ מת לא יבא,

כי רשע נקרא מת

והמאור הקדוש אפילו לאביו ולאמו לא יטמא,

 

השארת תגובה