קבלה מהזוהר, משלי,מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם .

מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:

הנה שני מינים של השפעה הם,

הא' היא, כאשר העליון משפיע אל התחתון.

והשנית הוא, כאשר התחתון עולה עד העליון,

לקבל השפע ממנו:

 

והנה כאשר הסטרא אחרא מתגבר בעולם

מפני עון הדור, יש בו שתי בחי' הנזכר.

 ואמנם הבחי' הב', היא מים גנובים, ר"ל גנובים,

כי המים הבאים מן הנגב, והוא החסד,

והם נמשכים לסטרא אחרא, ימתקו מאד להם,

כאשר הוא עולה למעלה לגונבם וללוקחם.

אמנם כשהעונות יותר גדולים,

אז גורמין לבחי' הראשונה היותר קשה,

והיא הנקראת לחם סתרים,

כי אז המשפיע עצמו

משפיע לסטרא אחרא למטה במקומה,

ונמשך אליה בסתר ולא בפרהסיא.

והנה זה ינעם להם,

אבל אינו כ"כ מתוק להם,

כמו שעולים למעלה.

 

והנה כאן שהזכר בעצמו משפיע למטה

 לנקבה דסטרא אחרא,

הזכיר השפע ההוא בלשון לחם, והבן זה.

 

אבל למעלה שהנקבה עולה לקבל,

 הזכיר מים, והבן גם את זה:

ובזה יתבאר לך טעם,

למה הגנב משלם תשלומי כפל והוא,

אחד לפי שיצא סטרא דקדושה,

והשנית, לפי שנתן כח ושפע לסטרא אחרא,

 ונתדבק בה, וכיון שנתדבק בה,

א"כ אח"כ מוסרים לו שפחה כנענית מסטרא אחרא,כשנמכר בגניבתוכי היא נקראת כך:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ברכת ה' היא תעשיר

ולא יוסיף עצב עמה:

הענין הוא, שבשבת שיש אל המלכות הנקראברכת ה', שפע מהג"ר, מתעשרת משם,

 

ואז לא יוסיף עצב,

כי אין אחיזה אל החיצונים שהם הקליפות

 הנקראים עצב, בה.

 

אבל בי"ט, שאינה מושפעת אלא מן הו"ק,

הנקרא ימים טוביםששה ימי בראשית,

אז יש אל הקליפה קצת אחיזה,

ובזה תבין למה נקראו ימים.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

קבלה מהזוהר, משלי, ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, סודות הקבלה והזוהר,

ברכת ה' היא תעשיר  

ולא יוסיף עצב עמה:

הענין הוא, שבשבת שיש אל המלכות הנקראברכת ה', שפע מהג"ר, מתעשרת משם,

 

ואז לא יוסיף עצב,

כי אין אחיזה אל החיצונים שהם הקליפות

 הנקראים עצב, בה.

 

אבל בי"ט, שאינה מושפעת אלא מן הו"ק,

הנקרא ימים טוביםששה ימי בראשית,

אז יש אל הקליפה קצת אחיזה,

ובזה תבין למה נקראו ימים.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

איש תהפוכות ישלח מדון

ונרגן מפריד אלוף:

הפסוק הזה מדבר על הקוצץ בנטיעות,

ומפריד העשירית שהיא מלכות,

הנקראת בשני שמות, נ"ר, ג"ן, כנודע.

וזה שמפרידה מן אלוף נעוריה. גם ירמוז,

כי מפריד אות ו' מן אלוף, וישאר אלף,

והם סוד אלף יומין דחול,

הנרמזים בהאלף לך שלמה, כנזכר בזוהר.

 

ובדעת חדרים ימלאו:

 

 

הדעת הוא בחי' הלשון כנודע והנה עליו נאמר

מות וחיים ביד לשון, והם החו"ג.

לשון גימטרייה שכינה


 ולכן בר"ת 
'ובדעת 'חדרים 'ימלאו הוא וח. ובס"ת מות, לרמוז מות וחיים ביד לשון.

השארת תגובה