קבלה מהזוהר סודות השבת מהו השבת ואור השבת,

......פירוש......

כי הם ה' מדרגות: רוח סערה הוא מלכות, ענן גדול הוא ז''א, אש מתלקחת היא בינה, ונגה לו סביב הוא חכמה שבימין,

בשעה שהחשיך הלילה,

מאור העליון הוא מאסף אותם ומכניסם בתוכו, עד שמאיר היום, כיון שמברכים ישראל על האור ביום,

אז מוצאי אותם בשלימות הארתם, ועקב זה מברכים על יוצר המאורות, ולא אומרים, בוראאע''פ שמתחדשים כל בקר, וכאן במוצאי שבת, אומרים בורא,