קבלה, עולם המחשבה שבאדם , הנחש, כשהאדם מנחש ניחושים,

פרשת חקת זוהר חדש,

מאמר ויסעו מהר ההר

....."""""""""""".....

ויסעו מהר ההר דרך ים סוף,

הנה העירו החברי, שנסעו, דהיינו

שפסקו מללמוד התלמוד, שהוא התורה שבעל פה,

שנקרא הר ההר

 

ולמה נקרא הר ההר?

משום שמשם יוצאת הוראה לעולם,

שכתוב, אשר כתבתי להורותם,

וזו היא תורה שבעל פה, שמשםם יוצאת הוראה,

 

אבל בוא וראה, סוד החכמה יש כאן,

המקום הזה  שנקרא הר ההר, הוא דרך לים סוף,

דהיינו סוף המדרגות, שהוא המלכות,

 

שהיתה הולכת לפניהם במדבר,

ולימדה אותם דרכי החיים, משום שהיא, הדרך,

לבא על ידה לעולם הבא,

 

והם, ישראל, נסעו מאחוריה ומדרכה,

והלכו אחר נחש עקלתון, השולט בארץ אדום,

ע''כ נאמר ויבעו מהר ההר וגו'

 

ואז, ותקצר נפש העם בדרך,

משום שסרו מדרך החיים,  ואז, וידבר העם

באלקים ובמשה,

באלקים הוא מלכות, ובמשה  הוא ז''א (הוי''ה)

 

על הכל הלינו,  על התורה שבעל פה,

שהיא המלכות,  ובתורה שבכתב שהוא ז''א,

 

כי אין לחם, זו היא תורה שבעל פה,

ואין מים, זו היא התורה שבכתב,

והוא לחם הקלוקל,

כי דבר התורה שבעל פה, קל היה בעינהם,

 

ד')  בוא וראה אהרון הוא ימינו של המלך,

שהוא החסד, נסתלק אהרון ונסתלקו מישראל

ז' ענניםם, שהם סוד ז' ספירות,

(חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,)

שם מצד החסד

 

אז חזרו ישראל לאחוריהם ז' מדרגות,

שנסעו מבאר מים חיים, שהיא המלכות,  שהיתה

מנסכת עליהם שפע לקבל עול מלכות שמים,

 

כי בתחלה היו עולי באלו ז' מדרגות

(חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,

ממטה למעלה,  ממלכות עד החסד,

 

ואח''כ חזרו לאחוריהם ונתדבקו בנחש עקלתון

השט  בים, כי יצאו מהרשות העליונה,

מחמת אלו ז' המדרגות שחטאו בהן, ונסתלקו מהם,

 

אז היתה רשות לנחש התחתון לשלוט בהם,

שהוא, עמלק יושב בארץ הנגב,

 

אם לא היו חוזרים בתשובה,

ונתדבקו בקול יעקב,(תפארת ז''א)

ואז שלטו בנחש ההוא ונמסר בידיהם,

.....:::::::::::.....

מאמר וישלח – הנחשים השרפים,

.................

ה') אח''כ חזרו לסורם, וחטאו במקום תורה ומצוות,

וחזרו לאחור שבע מדרגות,

אז נתעורר הנחש העליון לשלוט עליהם,

שכתוב, וישלח ה' בעם את הנחשים והשרפים,

 

מהו שרפים? הוא כש''א, שרפים עומדים ממעל לו,

פרשת תזריע, צ''ד, הפירוש, מה הם עונותיו, הם לשון הרע,

שבשביל לשון הרע, מזדמן הנחש הקדמוני, בין למעלה ובין למטה,

שכתוב, וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים,,

זה סוד והם נקראים הנחש  העליון, משום שתחילה היו

שני תנינים וחזרו להיות אחד,  כתוב תנינם חסר י'

וביאור הנחש העליון, שהם סוד התנים הגדול עיין בפרשת בא בזהר על סוד התניניםם, סעיף ל''ט, ומ')

וכמה נחשים יוצאים מהנחש העליון ההוא,

ונתחברו בהם, בישראל,

אז חזרו בתשובה שלמה, ונתדבקו בצד הרחמי,

להוריד רחמים ולהמתיק העולם,

והוסר הנחש, וכל העולמות נמתקו,

 

בוא וראה, כשחטאו, כתוב, וידבר העם באלקים ומשה,

כשחזרו בתשובה כתוב, כי דיברנו בה' ובך,

ולא כתוב, באלקים,  ומשיב, אלא,

 

אחר שחזרו בתשובה, רצו להחזיר המים, דהיינו השפע,

מהמקור העליון למקומם, דהיינו מהתורה שבכתב,

שהיא ז''א, לתורה שבעל פה, שהיא המלכות,

 

ונתדבקו במקום העליון, בז''א, שבו תלוי הכל להמתיק

המקוםם, שהוא מלכות,  ולהמשיך מיםם עליונים מז''א,

למקוםםםם השורה עליהם, שהוא מלכות,

 

משום זה, אומר כי דברנו בה' ובך,

שהוי''ה הוא ז''א,

........... הנחש והניחוש .............

סעיף ח'  בוא וראה, כשאדם חוטא במקום הדין,

                       דהיינו שממשיך דינים למטה,          

הוא כאילו חטא במקום הדין העליון, במלכות,

כל שכן כאן שחטאו בכל,  באלקים ובמשה,(ז''א הוי''ה)

ומה הטעם שבא עליהם נחש,

הוא משום שהם נחשו ואמרו,

אם לא יבא עלינו דין אין לנו לעסוק בתורה,

ואם יבא עלינו דין נעסוק בתורה,

ט') עשה לך שרף, הוא כמש''א, שרפים עומדים,

משום שמאחר שחזר בתשובה עליונה,

הרי הם בהיכלי,  כשרפים עליונים המשמשים לפני,

 

ושים אותו על נס. דהיינו, להגביה את ישראל למעלה,

שייניק אותם המקום של מזבח העליון,

שהוא בינה הנקרא נס, בכנפיו להצילם מן הנחש,

 

כמש''א, ויקרא שמו ה' נסי,

אשר הוי''ה הוא ז''א,  - נסי הוא בינה,

וע''כ וישים אותו על נס ודאי,

.....:::::.....

בוא וראה, והאלקים נסה את אברהם,  פירושו,

שהרים דגלו על הכל,  כי נסה הוא לשון רוממות,

אף כאן הרים דגלו על הכל,

 

מה הטעם שעשה את הנחש מנחשת,

הוא משום שהנחשת תלויה במקוםם החיים,

כי נחשת הם סוד תפארת, המקום שיעקב שרוי שם,

והוא תפארת, משום זה וחי וחי ודאי,

כי התפארת הוא עץ החיים,

בוא וראה, כמה כח התשובה עליון על הכל, משום

שכשהאדם שב  לפני אדונו,

מתמלאת אז באר מים חיים, שהיא המלכות,

ומבועיה יוצאים לכל הצדדי,  ונמש לכל שבו ושבט ב-י''ב

השבטים, הנקראים  אריה זאב שה חיות גדולות, וטלה וגדי,

שהם חיות קטנות,

וישראל כשחוזר בתשובה, אז אמרו שירה,

ואלו שבע מדרגות שחזרו לאחוריהם,

החזירן אותם עם השירה שלהםם והעלו הבאר העליון,

שהיא המלכות, למעלה, לבינה,  כי המלכות עד הבינה יש ז' מדרגות ונפרד הנחש מן העולם,

 

זה שנאמר אז ישיר ישראל, וגו',

עלי באר ענו לה', כי הבאר שהיא המלכות,

עלתה למעלה למעלה, לבינה, ונתחברה

האם התחתונה, שהיא המלכות, בעליונה, שהיא בינה,

השארת תגובה