סודות הכוונות של הברכות שער כוונות סודות התפילה והחגים,

מה הפרש בין גשם למטר, 
שהמטר רומז ליסוד דזעיר, רמ"ח אברים ע"ה, שהוא בחי' דין שביסוד, דהיינו ה' גבורות. וגשם, הוא יסוד אבא, ונקרא שביל - י"ש ל"ב, היינו חכמה, ול"ב נתיבות.
ו שביל ע"ה, גימטריא גשם, והוא רחמים גמורים.    לפיכך יש, עולה י"פ אל, כנגד י"ס דאבא, שהוא חסד גמור. 

שער הברכות - פרק א:

פרי עץ החיים,

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,


ונתחיל שער הברכות, בעזרת המשדד המערכות:

יתבאר בו סוד הברכותוברכות השחר.

ההפרש שיש בין ברכות הנהניןלברכות התפלה:

 

שער הברכות לסלק כל המחשבות הטורדות אותו,

הן בתפלה, הן בשעת הלימוד,

 יכוין בשם זה ובנקודתו כזה - יהוה. והנקודות הם מפסוק


לעברך בברית ה' אלקיך וכו':

 

כוונה כוללת מאה ברכותשחייב אדם בכל יום

 אשר תיקנם דוד המלך ע"ה.

 תחלה צריך להמשיך ק' ברכות אלו מאמא עילאה לזעיר,

(מבינה לזאיר אנפין,)

כי מן הבריכה העליונה שהיא אימא עילאה,

מתפשטים בו הק' ברכות,

והם בחי' נצח  הוד יסוד  דאמא

הנכנסים בזעיר בבחי' מוחין, והם בחי' ברכות ממש.

וגם זה מלשון ברכיים כי ברכי אמא שהם נה"י,

הם מתפשטין בו. והנה הם נתבארו בדרוש ו' בני לאה אשת יעקב, ודינה ע"ש:

אך הכוונה בקיצור הוא, כי שם ס"ג הוא באמא,

יוד

הי

ואו

הי

ס"ג

 

והיא מתפשטת שם בז"א, עד שליש העליון דת"ת,

שהוא בחזה דז"א, שהם ו' ספירות ושליש,

שהם כחב"ד ח"ג ושליש הת"ת, הוא שם ס"ג.

וכל זה הוא מקום הסתום,

 ואח"כ יוצאים החסדים ומתגלים מן היסוד דאמא

 מן החזה דזעיר ולמטה,

והם ב' שלישי הת"ת ונה"י דזעיר הרי הם ל"ז,

והם בחי' מילוי דשם ס"ג, המתגלה מן שם ס"ג עצמו.

יוד

הי

ואו

הי

ס"ג

וד

י

או

י

ל"ז

 

 

וכללות ס"ג ול"ז, גימטריא ק',

 והם ק' ברכות אל זעיר.

 

ואח"כ צריך להמשיכם גם כן אל המלכות הנקראת אדנ"י.ותכוין לצייר שם זה 


באופן זה - כי אות א הוא צורת י ו י,

 ונ היא צורת ינ, כי הי' יושבת קוץ על ראש הנ'.

ותמצא שזה צורת השם אדנ הוא בזה האופן יו"י דיני

 והוא בגימטריא ק':

יוי +ד' + ינ + י ק'

הגהה (א) הג"ה נתן - וז"ס מאה אדנים:

כוונה כוללת, בכל ברכת המצות, או ברכת הנהנין,

 חוץ מברכת העמידה בלבד,

והוא, כי בכלם המשכת השפע מלמעלה למטה,

חוץ מח"י ברכות העמידה,

שהם להעלותם מ"ן מלמטה למעלה.

 

וכל זה נזכר בזוהר פר' עקב דף ר"ע - ומכאן תבין המאמר ההוא, 


ואף על פי שבמקצת המצות אבאר לך איזה כוונת בסיום הברכות,

 זכור ואל תשכח כוונת ראשית הברכות

 כמ"ש לך כאן:ותחלה נבאר לך דרך כוללת בקיצור והוא, במלת ברוך, תכוין להאי שביל דקיק, 


שהוא יסוד דחכמה, המחבר חכמה בבינה, אשר ע"י מוריד השפע אל הז"א, 


כדי שיוכל לעלות. וענין עליה זו, הוא כלל גדול בכל מיני העבודות והתפלות, 


להשפיע ב' מיני שפע - הא' הוא, שצריך שיקבלו בתחלה שפע העליון, 
עד שיהיו ראוים ומוכנים כדי לעלות. ואחר שעלו, אז הם מקבלים השפע האמיתי הראוי להם:

הנה בתחלה, אנו מורידים השפע העליון מן ברוך הנזכר אל אתה, 


שהוא החסד, בסוד ואתה כהן לעולם. ואח"כ אל התפארת הנקרא יהו"ה. 


ואחר כך אל הגבורה הנקראת אלהינו. וע"י קבלת השפע, יכולים שלשתן לעלות אל מקום הבינה, 


ואז נקראת בינה מלך, כי אין מלך בלא חיילות. והנה הבינה היא הנקראת עולם, 


ועתה שעלו חיילותיה אליה, אז היא נקראת מלך העולם:


ועתה שכבר עלו שם, הם מקבלים השפע האמיתי הראוי להם, וזה אשר קדשנו. 


כי אשר שהוא בבינה, קדשנו בסוד התפארת. במצותיו - שהם נצח והוד. וצונו ביסוד. 


ותשלום הברכה באיזה אופן שהיא, היא לעולם במלכות:

כוונה אחרת בדרך פרט, הנה עיקר כוונתינו היא, להעלות ז"א עם המלכות אל הבינה, שתקבל שפע. 


והיא ע"י ג' הידים המעלים אותה, שהם חג"ת דז"א כנודע,


 שהם בסוד באר חפרוה שרים, והנה ענין חג"ת אלו, לפי שבשאר היום, כשהוא שלא בשעת התפלה והעמידה, אז זעיר אין לו מוחין, 


ואינו עומד אלא בבחי' ו"ק לבד, ואז החג"ת שלו הם בבחי' ראש אליו כנודע. 


ואז המלכות דבוקה עמהם בחזה של התפארת מאחוריו, ואז עולין זו"ן יחד שניהם אל הבינה, 


לינק ממנה בסוד היניקה. כי כשהוא תינוק שאין בו רק ו"ק לבד, 


אז הוא יונק משדי אמו. ואז חג"ת שלו הם העולים שם בבינה לינק. וכאשר עלה ת"ת, 


אז גם המלכות הדבוקה עמו שם, עולה עמו לינק. ואמנם נה"י דזעיר, אין צורך שיעלו, כי הוא יונק דרך ג"ר שלו. 


ואח"כ הם יורדים, ומביאים השפע למטה לזו"נ, ולכל העולמות כולם:

וע"כ בתחלה אנו מעלים אותם ע"י שם מ"ב, והוא כי בכל הוי"ה יש מ"ב אותיות,


 שהם - ד' פשוטות, ועשר אותיות המילוי, וכ"ח אותיות מילוי המילוי, הרי מ"ב. 


ולכן אנו מורידין מ"ב הראשון של הוי"ה דיודי"ן דע"ב, אל החסד, להעלותו. ומ"ב השני דשם ס"ג,


 אל הגבורה, להעלותה. ומ"ב הג' דהוי"ה דאלפי"ן, אל הת"ת, 


להעלותו. וג' מיני מ"ב אלו נרמזו בתיבת ברוך. כי ג' מ"ב גימטריא קכ"ו, 


וג' מילוים הנזכרים בלתי הפשוטים, שהם - מ"ו, ל"ז, י"ט, שהם בגימטריא ק"ב,


 הרי קכ"ו וק"ב גימטריא ברוך:

נמצא דע"י ג' מילוים - ע"ב, ס"ג, מ"ה, וע"י ג' מ"ב שבהם, אנו מעלים חג"ת דז"א, 


הנקראים אתה יהו"ה אלהינו, בדרך ג' קוים. תחלה אתה שהוא החסד קו ימין, 


ואח"כ קו האמצעי הת"ת הסמוך אליו, ואח"כ קו שמאלי גבורה.


 ושלשתן עולים אל הבינה לינק משם כנזכר, ואז נקראת הבינה מלך העולם. כי הנה הבנין מתחיל מן החסד, וז"ש אמרתי עולם חסד יבנה. וג' אבות הם נקראים עולם,


 וכשהג' אבות עלו אל הבינה, אז נקראת הבינה מלך העולם:

והנה גם צריך לרמוז אל המלכות שגם היא עולה עמהם, דבוקה בחזה הת"ת מאחוריו, 


ואז תכוין ג"כ במלת מלך העולם, שהוא לשון מלכות. כי כמו שהבינה נקראת מלך עליון בעליונים, 


כן המלכות היא מלך בתחתונים. ואחר שעלו כולם, וינקו משם השפע, 


אז הם יורדים ומביאים השפע למטה בסיום הברכה, כפי מה שתהיה נוסח הברכה, כמ"ש כ"א וא' במקומו בע"ה, ע"כ:

כוונה שלישית יותר בדרך פרט:

תחלה במלת ברוך, תכוין לחבר היסוד של חכמה ביסוד של בינה, ולהשפיע שפע בזיווג העליון מיסוד שלו


 ליסוד שלה. והנה היסוד שלו נקרא ברוך, והיסוד שלה נקרא ברכה. ונמצא, 


כי במלת ברוך תכוין אל יסוד דאבא, גם תכוין אל יסוד דאמא, הנקרא גם היא ברכה, 


ועם הכולל הוא כמנין ברוך. (ב) והנה היסוד דחכמה נקרא שביל דקיק, ויסוד דבינה נקרא נתיב, וכבר ידעת כי כל בחי' זיווג או"א דברכת הנהנין והמצות, הוא זיווג חיצוניות העולמות וחיותם, 


שהוא זיווג תדיר דלא פסיק לעלמין, וע"כ ב' אלו היסודות שלהם, נרמזין יחד במלת ברוך, כי שניהם לעולם בזיווג, ולכן נקרא זה השביל, דלא אתיידע לא לעילא ולא לתתא, כי לעולם הוא בזיווג עם הנתיב, 


ולא אתיידע אם הוא לעילא בחכמה, או לתתא בבינה, מרוב חבורו עמה:

הגהה צמח - למזכרת עיין בכוונת משיב הרוח ומוריד הגשם, שכתב שם, 


כי גשם גי' שביל, והכל בחכמה, כי אותיות יש משביל, הם י"פ א"ל, שבי"ס שבחכמה. 


ול"ב דשביל הם ל"ב נתיבות החכמה. 


ועיין והסתכל כי אין יסוד דאימא נתיב, אלא בהיות בתוכה יסוד דאבא, דוק ותשכח:

גם תכוין, כי מלת ברוך, עם הד' אותיות, בגימטריא רל"ב, כמנין ד' שמות - ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן, 


שהם כמנין רל"ב. והכל נמשכין בשביל העליון דחכמה הנקרא ברוך. ותכוין שיש גם רל"ב אחרים, 


ויומשכו גם ביסוד של בינה, הנקראת ברכה כנ"ל, שהיא ג"כ רל"ב, כמנין ברכה עם ד' אותיות והכולל. 


כי נודע כי אהיה במילוי ההי"ן הוא ביסוד הבינה, ותכוין שיומשכו שם שאר האהיה דאלפין ודיודין כמ"ש:

אמנם אהי"ה דההין לבדו אשר שם ביסוד הבינה, הוא רל"ב בציורו,


 כי הד' ההי"ן שיש בשם זה, יש בכ"א ג' ציורים - דו, די, ווו כנודע. וכאשר תחבר כל הד' ההי"ן, וכ"א בג' ציורים הנזכרים, יעלו בגימטריא קס"ח, והיוד הוא כ', ואם תחלק הדלת לב' ווין, יהיו בגי' ל"ב, הרי קס"ח ול"ב כמנין ר'. ואח"כ תצייר אות אלף בציור יוד כנודע, ותחלק ג"כ הד' לב' ווין ועם כ', ויהיו ל"ב, ועם הר' הרי רל"ב. 


ונשאר עתה ב' אותיות ל ף דמילוי אלף, ועם א' עצמה, הרי פלא, הוא בחי' השביל דקיק, הנקרא פלא,


 דלא אתיידע לא לעילא ולא לתתא כנזכר, שהוא הוראת היות זיווגייהו תדיר ולא פסיק, ולכן רמוז השביל העליון הנקרא פלא, שהוא יסוד דחכמה, ביסוד דבינה שהוא אלף מאהי"ה דההין:

והנה נתבאר כי שם אהיה הוא בגי' רל"ב, ועם פלא הרי גשם, ואלו הם ה"ג בחי' מ"נ שביסוד הבינה, הנקרא גבורת גשמים. והנה גם הוא בגימטריא בשם עם הכולל, ומשם היה נשמת משה נמשך. וזש"ה ואתה אמרת ידעתיך בשם. (ג) וגם הוא בגימטריא שביל, 


לרמוז היסוד של החכמה הנקרא שביל גנוז שם לעולם, ולא פסיק זיווגייהו:

(ג) ונלע"ד נתן - ואתה הוא היסוד דאבא, קודם כניסתו ליסוד דאמא דבינה, 


כמ"ש בע"ה בגליון. אמרת מלשון וה' האמירך, שהוא לשון התגדלות והתרוממות, 


בסוד הקמת הברית. ואז ידעתיך שהוא לשון זיווג, וידע אלקנה. ואז נכנס בשם, שהוא ביסוד בינה כנזכר:

ואמנם כאשר תחבר בחי' פלא לבד עם השביל עצמו העליון שהוא יסוד דחכמה, 


הוא בגימטריא תנ"ה עם ב' הכוללים, והם ג' אהי"ה - דיודין, דההין, דאלפין. 


וזה להורות, איך נקשר זה בזה, כי הפלא העליון קשור ביסוד דבינה, שהוא אלף דאהיה דההין כנזכר. 


גם אהיה דיודין דאלפין דההין שהם ביסוד הבינה, נקשרים עם השביל העליון דחכמה. להורות הקשר העליון הגדול והנמרץ דלא פסיק כלל:

וכן כאשר תחבר כללות ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שהם גימטריא רל"ב, שבשביל העליון דיסוד דחכמה, עם ג' אהיה דיודין דאלפין דההין עצמן, שביסוד דבינה, הנה הם ז' שמות, 


וכאשר תחבר כללות הז' שמות הנ"ל עם תנ"ה, יהיו בגימטריא נתיב, שהוא יסוד דבינה הנקרא נתיב, 


ויש בו ג' שמות אהי"ה ועם ג' כוללים עצמם תנ"ה, 


ונקשרים וכוללים עמהם כללות ד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן שביסוד חכמה זה וזה בגימטריא נתיב, 


הרי נתבאר ענין נתיב ושביל הנזכר בכל מקום:

(ד) ונלע"ד נתן - ושבילך במים רבים, שהם ד' הויות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, 


עם אותיות פלא, הרי בגימטריא שביל כנודע. וע"י שביל הנזכר שהוא רחמים רבים, 


מתבטל כח הדין. וז"ס ועקבותיך, שהם ב"פ עקב, שגימטריא ד"פ אלהי"ם לא נודעו,


 שהם נמתקו בגבורתם ונהפכו כולם לרחמים, וז"ש במי"ם רבי"ם, בגימטריא ד"פ אלהים, 


ועתה נקראים מים שהם חסדים:

ונחזור עתה אל הכוונה הנ"ל, כי אחר אשר המשכנו האורות הנ"ל 


אל השביל ואל הנתיב העליונים במלת ברוך, שהוא גימטריא ברכה ג"כ כנ"ל, שהם השביל והנתיב, 


אז צריך שיתחבר כל זה בבחי' זיווג בנתיב שלה לבד, שהוא היסוד. 


ואח"כ צריך להמשיך שפע אל המלכות שבה, שהוא עטרת היסוד שבה, כמבואר אצלינו ענינם. 


והוא הבשר הנקרא שפולי מעים. (הגהה צמח - שהוא נקרא בשר תפוח). 


וב' בחי' אלו נרמזו בתיבת אתה:

והוא שתכוין בר"ת "אשר "תנה "הודך, והוא, כי יסוד הזכר חכמה נקרא ראש, ויסוד שלה נקרא אשר, 


כנזכר בזוהר פרשת ויחי דרמ"ו. ובתיקונים דע"ז. והוא, 


כי עתה ע"י המשכת כל השפע הנזכר ביסוד שלה בלבד, ואז נקרא היסוד שלה אשר,


 ומשם תמשיך אחר כך אל תנ"ה, והוא העטרה של היסוד שבה, הנקרא תנ"ה, 


לפי שהוא נעשה מג' אהי"ה דיודי"ן אלפי"ן ההי"ן, שהוא כמנין תנ"ה. והנה כל השפע הזה הנמשך שם, 


הוא בחי' ה' חסדים שנותן בה חכמה, ואמנם בעטרת יסוד שבה, שם ה' גבורות ונקראים הודך, 


לפי שהם מתפשטים מן החסד עד הוד, ולכן כולם נקראים הודך.


 וכל אלו הה"ג מתקבצים אחר כך בעטרת היסוד שלה, הנקרא תנ"ה כנ"ל.


 הרי עתה נמשכים ה"ח של הזכר בעטרה שבה ששם ה"ג. 


וכל זה נרמז במלת אתה, "אשר "תנה "הודך כנזכר:ואח"כ במלת יהו"ה, תכוין, כי עתה יוצא השפע משם מן העטרה של בינה ולחוץ, 


ונתפשט עד המקיפין של המוחין דז"א, הנקראים יהו"ה. וז"ס תנה הודך על השמים, 


כי מן העטרה דבינה הנקרא תנ"ה הודך כנזכר, משם נמשך על השמים, שהם המקיפין של המוחין של ז"א, 


העומדים על השמים, שהוא ז"א הנקרא שמים, ואינם בשמים ממש במוחין פנימים, רק על השמים בסוד מקיפין כנזכר:

אח"כ צריך לכוין עתה בשם הוי"ה זו, איך נעשית גם הוא רל"ב, כמנין רל"ב של ברוך, 


שנמשך השפע ההוא כאן. ופירוש הדבר - כי הד' מוחין, הם הנקראים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, והם בגימטריא רל"ב, ותכוין להמשיכם ולכוללם כולם בשם ב"ן האחרון, לפי שעתה ז"א נקרא ב"ן, לפי שהוא בסוד ו"ק, כבן היונק משדי אמו. 


וצריך שזה הב"ן שלו, יהיה ציורו כמנין ברוך שהוא רל"ב. כיצד - ד' ההי"ן שבשם זה הב"ן, 


כ"א בג' ציורים - דו, די, ווו, כנ"ל בשם אהי"ה דההי"ן, יהיה גימטריא קס"ח,


 ויו"ד הרי כ', ותצייר הד' בב' ווי"ן יהיה בגימטריא ל"ב, 


ועם קס"ח יהיה בגימטריא ר',


 וב' ווי"ן כמנין רי"ב, אח"כ תקח הד' ההי"ן כפשוטן שהוא כ', הרי רל"ב כמנין ברוך עם ד' אותיות.


 והרי נתבאר ג' תיבות ברוך אתה יהו"ה:גם צריך שבכל פעם שאתה מברך ומזכיר שם הוי"ה, שתכוין לכלול ביחד הוי"ה ואדנ"י. והענין - כי הנה בכתיבתו הוא הוי"ה, ובקריאתו אדנ"י. וביותר מזה צריך שתכוין, אפילו בכל פעם שאתה מזכיר שם הוי"ה, אפילו שאינו בברכה, תכוין אל קשר המלכות אל ז"א באופן זה - כי הג' אותיות ראשונות יה"ו הוא דז"א, וה' אחרונה היא מלכות, ותכוין שנעשית זאת ה' אחרונה שם שלם, הנקרא אדנ"י, והרי נתחברו יחד הוי"ה ואדנ"י בשם הוי"ה, מעץ חיים עצמו ע"כ:

 

 

שער הברכות - פרק ב:

ברוך - הוא יסוד אבא הטמיר וגנוז בתוך יסוד אימא,

באותו השביל דקיק, נתיב לא ידעו עיט.

 וכמו שבברכת אבות אמרנו,

שהיסוד שהוא ברוך בלשון זכר,

 מחובר עם ה' תתאה הנקרא ברכה,

 עכ"ז נקרא ג"כ ע"ש הזכר ברוך.

 

והנה כן גם כאן מלמעלה למטה, להיות היסוד דאבא מחובר 


ומלובש בנקודת ציון שבמלכות דאימא המזדווגים ע"י שביל דקיק, 


כנ"ל כי תמיד הם כחדא ולא מתפרשין לעלמין,

 לכן נקרא ע"ש יסוד דאבא ברוך,

 אפילו כשהוא בתוך יסוד אימא הנקרא ברכה:

חסד תפארת גבורה:

אתה יהו"ה אלהינו הם חג"ת, ונודע

כי ה' גבורות הם ה' אותיות מנצפך, העולים פ"ר,

ואם תחלק פ"ר לה' חלקים, יהיה בכל חלק נ"ו,

לכן אלהינו מסיים בנ"ו,

לרמז כי היא גבורה אחת מה' גבורות:

מלך העולם - הנה אחר שאמא מקבלת שפע מאבא,

ע"י אותו שביל דקיק הנזכר המזווגם,

אז אמא נותנת שפע לכל העולמות שתחתיה,

ונקראת מלך העולם,

 ר"ל להשפיע לקיום העולם וזהו זיווג תדיר דלא פסיק לעלמין, שהוא לקיום העולמות:

אשר קדשנו - הנה הבינה נקראת אשר,

בסוד מאשר שמנה לחמו,

כנזכר בזוהר והוא יתן מעדני מלך,

 

כי הבינה הוא הנותן שפע לעולמות שהוא סוד מעדני מלך. ומ"ש אשר קדשנו שלא לנוכח,

וברוך אתה לנוכח, הענין הוא,

שכבר נודע שכל קודש הוא מאבא,  ויסוד דאבא הוא טמיר וגנוז תוך יסוד אמא,

 ולכן אנו אומרים אשר קדשנו שלא לנוכח,

 כי הבינה שהיא אשרקדשנו ע"י יסוד אבא,

הנקרא קודש, לכן אנו אומרים שלא לנוכח

 כיון שהוא טמיר בנקודת ציון כנזכר ואינו נראה מבחוץ,

ע"כ במצותיו - נצח והוד.  וצונור - יסוד.

 וחתימת הברכה, מלכות, אשר בה בחי'

הגפן, ועץ, ואדמה:


והנה כל מ"ש, רמוז בתיבת ברוךכי ב' דברוך רומז אל החכמה, והוא ב' לכתר.

 

 ואות ר' לאמא, הנקראת אשר ראש.

ואות ו' לז"א, עמודא דאמצעיתא, יחודא דתרוייהו,

ולכן בא ו' אחר אותיות ב"ר, שהם או"א.

והנה ך' דברוך, לא רמזנו אותה בברכה,

 כי אם מחכמה ולמטה, מפני שהם בחי' ברוך כנ"ל.

 והנה כ' זו, רמוז לכתר,

והוא כתר דל"ב נתיבות חכמה, דכתיב

נתיב לא ידעו עיט.

 וכתר זה הוא שלא השיג מרע"ה, כי הוא סוד הנ' דנ' שערי בינה, שנעלם ממשה. 


ולעתיד נאמר, הנה ישכיל עבדי, בסוד לא כן עבדי משה, 


בסוד לקדושים אשר בארץ המ"ה, דהיינו ישיגו כל הנ' שערי בינה שבגי' מ"ה:
מה הפרש בין גשם למטר,

שהמטר רומז ליסוד דזעיררמ"ח אברים ע"ה,

 שהוא בחי' דין שביסוד, דהיינו ה' גבורות.

 

וגשם, הוא יסוד אבא, ונקרא שביל - י"ש ל"ב,

היינו חכמה, ול"ב נתיבות.

 ו שביל ע"ה, גימטריא גשם, והוא רחמים גמורים.

לפיכך יש, עולה י"פ אל, כנגד י"ס דאבא,

 שהוא חסד גמור.

אבל באמא ובזעיר, הם ה"חסדים  וה"גבורות .

 וז"ס בים דרכך, דרך שהיא המלכות,

הוא בים שעולה ב"ן, שבה הוא שם ב"ן שהוא גבורה.

 

ו שביל ך שהוא יסוד דאבא,

במים רבים דהיינו אמא.

ועקבותיך לא נודעו שהם נצח הוד  שלו

 שהיו מגולים, עתה הם מכוסים ונעלמים בזעיר,

 ולפיכך לא נודעו:

 

מהאר"י זלה"ה, בים דרכך וגו',

מדבר באריך שמתלבש במים עליונים,

וע"י מתגלים לנו האורות, ואנו נהנים ממנה.

 אבל עקבותיו וראשי הרגלים לפי שהם מגוליםלא נודעו,

שאין אנו יכולים לידע ולהשיג אותו האור המגולה

שהוא צח ותקיף מאוד,

 ואי אפשר להשיגו בלא התלבשותו.:

א)    נלע"ד נתן - ו שביל ך במים רבים,

י"ל אע"פ שהיסוד נכנס תוך המ"נ ביסוד דאמא, הנקראים מים רבים 


כחשבון שביל ממש,

אע"פ כן מהחזה ולמטה בזעיר,

אזי היסוד דאבא נודע לכל,

מפני שהוא מגולה ויוצא מנרתקו ולחוץ.

אבל ועקבותיך שהם נצח הוד  

לעולם הם סתומים בתוך נ"ה דאמא,

 ואינם מתגלים לחוץ כלל ועיקר בשום אופן,

מפני שהז"א אין יכול לקבל הארתם

ד נצח הוד  בלי  תיק שהם נצח הוד  דאמא,

וז"ס לא נודעו - נודע ו' שהוא ז"א:

 

 

למה נאמר קדשנו שלא לנכח, הטעם הוא,

כי יסוד דחכמה הנקרא ברוך, ונקרא אתה,

טמיר וגנוז בנקודת ציון דאמא,

ואינו נראה לחוץ, וזה אחר כניסתו לתוכה.

ולכן בתחלה אנו אומרים אתה לנוכח,

 שעדיין לא נכנס בתוכה ואח"כ אנו אומרים אשר קדשנו,

כי אשר הוא בינה כנודע, ובתוך היסוד דילה,

גנוז יסוד דאבא הנקרא קדש.

וז"ס אשר קדשנו במצותיו שלא לנוכח,

כי הוא טמיר, כי קדשנו הוא בינה,

אשר בתוך נקודת ציון דילה יסוד דאבא,

הנקרא קודש, ואינו נגלה:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\