פרשת בא סודות פסח:  ד' יסודות היקום והאדם. שְׂאוֹר ומַחְמֶצֶת. דם הזבח ודם המילה, סוד ההגדה ועוד

פרשת בא סודות פסח: ד' יסודות היקום והאדם. שְׂאוֹר ומַחְמֶצֶת. דם הזבח ודם המילה, סוד ההגדה ועוד

מאמר:  שה לבית אבות בעשור לחודש,

....פרשת בא סעיף: קס').....

עורך ומגיש: רבי דוד קורן,  ....  קרן אור ללימודי הקבלה

.....................

קס) דברו אל כל עדת וגו'.

שואל:  למה בעשור לחדש, אמר רבי אבא,

בזמן שהיובֵל, בינה, מאיר אל הלבנה, שהיא מלכות,

 כמ"ש, ביובֵל, בעשור לחדש השביעי יום הכפורים הוא.

ויום הכפורים הוא הארת הבינה.

הרי שהארת הבינה במלכות הוא בעשור לחדש.

 

קסא) וְיקחו להם איש שה לבית אבות.

למה, משום שבשעה ההוא צריכים למשוך אותו.

 

כי למדנו, בלקיחת השה נשבר כתר התחתון,

שנאחזים בו כל שאר כתרים התחתונים של קליפה.

 

 ועל זה פרש משה ואמר, מִשכו וּקחו לכם צאן.

שהוא, כמ"ש, צאן ועבד ושפחה,

שהם כתרים תחתונים של קליפות. וצאן כולל כולם.

 והמצרים עשו אותם לאלהים.

 

קסב) אמר הקב"ה, עשו אתם מעשה למטה,

שתמשכו ותקחו צאן, ואני אשבר תוקפם למעלה.

וכמו שתעשו אתם לשרפו באש, כמ"ש, כי אם צלי אש,

 אני גם כן למעלה אעביר אותו באש, בנהר דינור.

 

קסג) שואל: למה נמשך בעשרה לחדש,

ונשחט בארבע עשר, אמר רבי אבא,

 בשה, שהיא אלהי מצרים,

נקשרו ישראל תחת שעבודו ארבע מאות שנה.

 

ואע"פ שלא השתעבדו בהם ארבע מאות שנה,

מכל מקום, משום שהיו מוכנים להתקשר בהם ת' שנה,

 

 לולא דִלג הקב"ה את הקץ,

 נחשב כאלו השתעבדו בהם כל ת' שנים.

 

 משום זה מעכבים את השה ארבעה ימים,

 כשהוא קשור ברשות ישראל.

 ואח"כ, ושחטו אותו כל קְהל ישראל בין הערביים.

 

קסד) למה נשחט בין הערביים? משום שהוא בשעה שהדין תלוי,

ובשעה שנמסר דבר זה, של גלות מצרים, על ידי אברהם,

 

 שכתוב, ויהי השמש באה ותרדמה נפלה על אברם,

 והנה אֵימָה חֲשֵׁכָה גדולה נופלת עליו.

אימה, הוא כתר אחד של הקליפה.

חשכה, כתר אחר. גדולה, זו שהיא גדולה מכל הכתרים.

 

ואע"פ שביארנו כתוב הזה, על שאר שעבודי ישראל,

אֵימה זו בבל, חֲשֵׁכה זו מדי, גדוֹלה זו יון. והכל היה.

שרומזים על ג' כתרים של קליפה, וכן על הגליות.

 

כעין זה שאמרנו בַּשֶה, שאמר הקב"ה,

אתם תעשו מעשה למטה ואני אשבר תקפם למעלה.

כך, כי מחׂה אמחה, אתם תעשו למטה, ואני אעשה למעלה.

 

קסה) לא יצאו ישראל ממצרים, עד שנשברו מממשלתם

כל השרים שלהם למעלה, ויצאו ישראל מרשותם,

ובאו לרשות הקדושה העליונה בהקב"ה, ונקשרו בו.

 כמ"ש, כי לי בני ישראל עבדים,

עבַדי הם. מהו הטעם שעבַדי הם? הוא,

אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים.

שהוצאתי אותם מרשות אחרת, והבאתי אותם לרשותי.

.............................

מאמר:  שְׂאוֹר ומַחְמֶצֶת

.......................

קסו) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל מַחְמֶצֶת. שאור זה ומַחְמֶצֶת זו הם מדרגה אחת, וכולם אחד.

רשות אחרת, הם השרים הממונים על שאר העמים.

ואנחנו קוראים אותם יצר הרע, רשות אחרת, אל נכר,

אלהים אחרים. אף כאן, שאור ומחמצת וחמץ, הכל אחד הוא.

אמר הקב"ה, כל אלו השנים עמדתם ברשות אחרת,

ועבדתם לעם אחר.   מכאן ולהלאה, שאתם בני חורין,

אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם,

 כל מחמצת לא תאכלו, ולא יֵרָאֶה לך חמץ.

 

קסז) אם כן גם כל ימות השנה לא נאכל חמץ,

למה רק שבעת ימים,

שכתוב, שבעת ימים שאור לא ימצֵא בבתיכם?

כל זמן שהאדם מחויב להראות עצמו בן חורין,

צריכים שלא לאכול חמץ,

 ובכל זמן שאינו מחויב אינו צריך לאיסור חמץ.

 

קסח) זה דומה למלך, שעשה אדם אחד לשר.

 כל אלו הימים שעלה למדרגה הזו,

היה שמח ולובש לבושי כבוד. לאחר כך,

לא היה צריך לזה. לשנה האחרת,

 

שמר אלו הימים שעלה לכבוד הזה, ולבש אלו לבושים.

וכן כל שנה ושנה. כעין זה ישראל,

כתוב, שִבעת ימים שאור לא ימצא, שהם ימי שמחה,

הימים שעלו לכבוד הזה, ויצאו משעבוד אחר.

ומשום זה בכל שנה ושנה שומרים אותם הימים,

שעלו לכבוד הזה, ויצאו מרשות אחר, ובאו לרשות הקדושה.

וע"כ כתוב, שבעת ימים מצות תאכלו.

................................

מַצּׂת כתוב בלי ו',  שהוא דין,


.....::::::::::::.....

קסט) מַצּׂת כתוב בלי ו', כמ"ש, מראת אלקים שהוא חסר ו',

שע"כ רומז על דין. ונקראו מַצּׂת, להיותם דין קדוש,

 דין הנאחז בשם הקדוש,

דין שלא היה חזק כל אותו הזמן בתוך ישראל,

 משום שהלבנה עמדה בפגם.

ומשום שהלבנה עמדה בפגם, ע"כ כתוב, להם עוני.


תחלה היתה הנוקבא בסוד ב' מאורות הגדולים.

ששניהם, ז"א ומלכות, היו בקומה שווה.

ז"א היה מלביש קו ימין של בינה,

והמלכות לצד שמאל של בינה.

ואז היו בבחינת פנים קטנות.

כי הם מוחין של אחורים שאינם מאירים, והם בחינת דין.


ואח"כ ע"י מ"ן שמעלים התחתונים, המלכות מתמעטת וחוזרת לנקודה.

 ואח"כ נבנית בנין גדול ע"י או"א, וחוזרים למוחין של גדלות.

 

ואע"פ שכבר עומדים ז"א ומלכות במוחין של גדלות,

אין המוחין של אחורים בטלים,

 אלא חוזרים להאיר בבחינת הרחמים.

וכל הארת החכמה שבמדרגה באים מאלו המוחין.

ומצה היא אלו המוחין של  אחורים,

בעת שכבר נתקנו במוחין של גדלות.

ולמה נקרא מַצּׂת דין, כמ"ש מצת בלי ו' להיותם דין,

כי הם מוחין דאחורים, בעת שזו"ן היו במוחין של קטנות.

אלא, דין קדוש, כי כבר חזרו ובאו במוחין של גדלות,

שהם קדש ומאוחדים בסוד ג' קוים,

שהם יה"ו של השם הקדוש.
ולבא למוחין של גדלות צריכה המלכות ב' תקונים:

א. להתמעט לנקודה.
ב. לבנין הגדלות.
וע"ז יש ב' מעשים בהתעוררות מלמטה:
א. מילה.
ב. פריעה.

וכיון שישראל מלו את עצמם בעת ההיא,

 ע"כ כבר באה המלכות בתקון א',

שהיא נתמעטה לנקודה,  בסוד מיעוט הלבנה.

 ואז כבר נמתקו בזה הדין של מוחין של קטנות שבמצה.

 וע"י פריעה, שהיא אותיות פרע י"ה,

מעוררים למעלה בנין המלכות ע"י או"א,

 

ומתגלים המוחין דגדלות.
וכיון שכבר מלו את עצמם,

 

והלבנה, שהיא המלכות, נתמעטה, אז נחלש כח

הדין שבמוחין של קטנות.

ואח"כ שיעשו פריעה, יצאו המוחין של גדלות.

 

 ואין קושיה, הרי בפסח כבר מאירים המוחין של גדלות,

אע"פ שישראל עוד לא פרעו?

כי המדובר הוא ע"י התעוררות מלמטה,

 ובליל פסח היה הארת המוחין מהתעוררות מלמעלה בלבד.

 וע"כ לא האירו רק אותו הלילה בלבד. וע"כ, לחם עוני כתוב.

כי מבחי' התעוררות מלמטה עוד לא המשיכו המוחין של גדלות.

 

קע) מה הטעם שהלבנה, המלכות, עמדה במיעוט?

משום שלא נפרעו, ולא נגלה בהם אות הקדוש.

כי ע"י הפריעה  ממשיכים המוחין של גדלות.

ואז הלבנה במילואה. נמולים היו ישראל,

 ולא עשו פריעה. ומתי נפרעו? בשעה שכתוב,

שָׁם שָׂם לו חק ומשפט ושָׁם נִסָּהוּ.

 

קעא) ואם תאמר שבימי יהושע נפרעו, אינו כן.

אלא הם, כמ"ש, וכל העם הילודים במדבר בדרך. אחר שנפרעו,

אמר הקב"ה, בתחילה אכלתם מצות,

משום שעמדה הלבנה במיעוט, ונקרא לחם עוני.

 

מכאן ולהלאה, לחם זה יהיה ממקום אחר, כמ"ש,

 הנני ממטיר לכם לחם מן השמים.

 לא מן הלבנה, המלכות,

כבזמן ההוא, מטרם שנפרעו, אלא מן השמים ממש,

 מז"א, כמ"ש, ויתן לך האלקים מטל השמים.

 

קעב) וישראל הקדושים, שומרים אלו הימים

שנכנסו תחת כנפי השכינה.

ושומרים הלחם הבא מִצִדה, המצות, כמ"ש,

 ושמרתם את המצות. הוא כמ"ש, ושמרתם את בריתי,

שהוא ברית מילה. והכל עולה ונאחז במדרגה אחת.

 

קעג) ואיך משה לא פרע אותם, אלא הניחם במילה בלי פריעה?

משום שלא יתעכבו ישראל שם עד שיתרפאו.

לכן לא פרע אותם.

ועל זה כתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני.

משום כי בחפזון יָצָאתָ.

 

וכן כתוב, כי לא יכלו להתמהמה. וע"כ לא נפרעו.

ומילה בלי פריעה ממשיך לחם עוני.

 

קעד) כשבאו ישראל לארץ, באו כשהם נמולים ונפרעים,

כתוב,  ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם.

מסכנות הוא לחם עוני. ונקרא לחם עוני,

משום שהלבנה, המלכות, עומדת במיעוט,

 ואינה מתברכת מן השמש, ז"א, ואינה מאירה מן השמש,

 

 כמ"ש, כי כׂל בַּשָּׁמַיִם וארץ. שפירושו,

 אשר כל, יסוד ז"א, נאחז בשמים, ז"א, ובארץ, המלכות,

ומקבל מן השמים ונותן לארץ. ולא האירה מן היובֵל, בינה,

 

משום שלא פרעו את עצמם.

אבל כאן בביאת הארץ, שנמולו ישראל ונפרעו, כתוב,

 לא תחסר כּׂל בה, היסוד דז"א המאיר אל המלכות.

ועל כן לא במסכנות תאכל בה לחם. ,

משום שלא תחסר כּׂל בה, כמו שנחסרו ממנו במצרים.

 

קעה) ובכל שנה ושנה עושים ישראל זכר למצרים,

ואוכלים מצות, ואינם מפסיקים מדורי דורות.

 ומשום שלא פרעו את עצמם במצרים, חסרו כל הזה,

 ועמדה הלבנה במיעוט, ונקראת לחם עוני. עוני, פירושו, מסכנות.

 

 ומה שאכלו לחם עוני בארץ, אע"פ שכבר פרעו עצמם,

הוא זכר למצרים.

 וזה נוהג לדורי דורות. ולעתיד לבא, כתוב,

לא יבוא עוד שִׁמְשֵׁךְ, וִירֵחֵךְ,

שלא יקרה עוד מיעוט בלבנה, שהוא המלכות.

.........................

 

קעו) בעשור לחודש הזה וְיקחו להם.

וכתוב, אך בעשור לחודש השביעי יום הכפורים הוא.

לקיחת השה בעשור תלוי, שהוא בינה המאירה במלכות.

ועל זה מביא מקודם ההֶקֵּשׁ מן עשור שבכאן

לעשור של יום הכפורים, שהיא בינה.

כתוב לחודש הזה, בחודש הזה היה צריך לומר?

משום, כשבא ההארה למלכות, כתוב לחדש הזה,

לחודש בדיוק, שהיא המלכות, הנקראת חודש.

 

קעז) וְיקחו... שה לבית אבות שה לבית.

 ג' קשרים הם, בכור בהמה, בכור השבי, בכור השפחה.

וכל שאר מדרגות הקליפה מתקשרים באלו ג' אופנים שלמעלה.

ובזו שנקראת צאן, נקשרים הכל,

 והכל כלול בצאן, שהוא מדרגה העליונה שבכולם.

 ונקשרים צאן של מטה כצאן של מעלה.

ולא יכלו להפרד מקשריו. ונמצא בשה כולם נקשרו.

 

וע"כ כתוב בו, והיה לכם למשמרת, קשרו אותו בקשר,

ויהיה נמסר בידכם ברשותכם, עד שתשחטו אותו,

 ותעשו בו דין. ולזמן שיבא כתוב,

מי זה בא מאדום. וכתוב, כי זבח לה' בבצרה.

שיבער כל הס"א מן הארץ. וכתוב אז, והיה ה' למלך.


.....................................

לספר בשבח יציאת מצרים ,

...............מאמר רעיא מהימנא,  משה רבנו,..........

 

קעח) וישא העם את בבצקו וגו'. מצוה זו היא לבער חמץ.

כי מצוה זו נמסרה להם לישראל,

וישא העם את בצקו טרם יחמץ.

 וכתוב, שאור לא ימצא בבתיכם.

וכבר בארוהו החברים, ובארנו  סוד  חמץ ומצה של יציאת מצרים,

 בכמה מקומות,  שזה יצר הרע וזה יצר הטוב.

 

קעט) המצוה שלאחר זו, הוא לספר בשבח יציאת מצרים,

שהוא חוב על האדם לעולם.

בשבחים האלו

 כל אדם המספר ביציאת מצרים.

 וְשָׂמֵחַ בספור ההוא בשמחה,

עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא,

שהיא שמחה מכל צד, שזה הוא אדם השמח באדונו,

והקב"ה שָׂמֵחַ בספור ההוא שלו.

 

קפ) בה בשעה מקבץ הקב"ה את כל החבורה שלו, ואומר להם,

 לכו ושמעו הספור של השבח שלי שמספרים בני, ושמחים בגאולתי.

 

אז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל,

 ושומעים ספור השבח, ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם,

 

ובאים ומודים להקב"ה, על כל אֵלו הנסים והגבורות,

ומודים לו על עם הקדוש שיש לו בארץ,

 ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם.

 

קפא) אז נתוָסֵף לו כח וגבורה למעלה.

וישראל בספור ההוא נותנים כח לאדונם.

כמלך שנוסף לו כח וגבורה, בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו,

 

והכל יראים מפניו, ועולה כבודו על כולם. ומשום זה,

 יש לשבח ולספר בספור הזה.

 

כעין זה חוב הוא על האדם, לספר תמיד לפני הקב"ה,

ולפרסם הנס בכל אלו הנסים שעשה.

 

 

קפב) ואם תאמר:  ולמה הוא חוב לספר את הנסים?

והלא הקב"ה יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה לאחר מכן?

ולמה הפרסום הוא לפניו, על מה שהוא עשה והוא ידע?

 

ומשיב: אלא ודאי צריך האדם לפרסם הנס ולספר לפניו

מכל מה שעשה, משום שאלו המלות עולות,

וכל הפמליא של מעלה מתקבצים ורואים אותם,

 ומודים לפני הקב"ה, ועולה כבודו עליהם למעלה ולמטה.

 

קפג) כעין זה, מי שמספר ומפרט את חטאיו, מכל מה שעשה.

ולמה צריך זה? הוא משום שהמקטרג עומד תמיד לפני הקב"ה,

 כדי לספר ולתבוע על עבירות של בני אדם,  ולתבוע עליהם דין.

 

כיון שהאדם מקדים עצמו, ומפרט חטאיו כל אחד ואחד,

אינו משאיר פתחון פה למקטרג ההוא,

 ואינו יכול לתבוע עליהם דין.

כי תמיד הוא תובע דין תחילה,  ואח"כ מספר ומקטרג,

פלוני עשה כך.

 וע"כ צריך האדם להקדים אותו ולפרט חטאיו.

 

קפד) כיון שהמקטרג רואה את זה, אין לו פתחון פה עליו,

ואז נפרד ממנו מכל וכל.

 

 ואם חוזר בתשובה, טוב.

ואם לא, הרי המקטרג נמצא עליו,

ואומר, פלוני שבא לפניך, וְהִתְוַדָּה בעזות פנים, בעט באדונו,

חטאיו כך וכך. ע"כ יפה שיזהר האדם בכל אלו,

כדי שימצא עבד נאמן לפני הקב"ה.

..........................

חכמה  הוי''ה ע''ב

בינה  הוי''ה  ס''ג

ע''ב + ס''ג = מצה

...........:::::::::::..........

מאמר: קורבן פסח,

.....:::::::::::::::::.....

קפה) המצוה שלאחר זו, הוא לאכול מצה בפסח.

 משום שהוא זכר לדורי דורות על סוד האמונה.

ובארוהו, כי ישראל יצאו בזמן ההוא מסוד אלהים אחרים

ובאו בסוד האמונה. וכבר בארנו סוד זה בכמה מקומות ,

 

קפו) מצוה זו לשחוט את הפסח בין הערבים בי"ד בניסן,

זֵכֶר לפסח של מצרים. וזה הוא חוב על הכל, כמ"ש,

ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים.

 

קפז) פסח זה צריך שיהיה שמור מעשרה ימים ולמעלה,

שכתוב, בעשור לחודש הזה וְיקחו. וגו'.

מהוא הטעם: משום שאז מתחילה הלבנה להאיר,

מעשרה ימים ולמעלה, עד שנשלמה בחמשה עשר.

 ויהיה נשחט בארבעה עשר, בשעה שהדין תולה על העולם, בין הערביים.

 

קפח)  סוד זהו להעביר את העורלה מלפני הברית הקדוש,

ולהנות בריח הזה שמתפשט מצלי אש.

כלומר, שעיקר המצוה הוא להנות מן הריח שבו.

 

ועל כן אינו בא אלא על השובע, שאינו צריך עוד לאכול.

וע"כ, כל ערל לא יאכל בו,

 מי שיש בו ברית הקדוש יאכל בו.

כי זה שהוא מבני ברית משבר תוקפו של כח הס"א,

 ומעביר הערלה מפני הברית.

 משום זה הוא צריך להעשות בבני ברית, ולא בבני ערלה.

 

קפט) כאשר בא הקב"ה למצרים, ראה הדם של הפסח,

 שהיה נרשם על הפתח, ודם הברית, איך היו עומדים על הפתח,

שכתוב, וּלְקַחְתֶּם אגודת אזוב וּטבלתם בדם אשר בסף והגעתם.

אזוב, שהוא מעביר רוחות רעות. וכל צד, כל רוח רעה, הוא מעביר בהתעוררות שלו, לגאולה העליונה של ישראל.

 

קצ) לזמן הבא, יבוא הקב"ה אל יצר הרע וישחוט אותו.

ועתה בגאולה זו של מצרים, כתוב, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, שהוא זֵכֶר מזמן הבא לגאולה ההיא העליונה ממצרים.

 

קצא) על שתי המזוזות ועל המשקוף.

הרשימו של אות הי' במזוזות ובמשקוף,

להראות בהם הרשימו של ברית הקדוש, שהוא הי'.

 ונשברה העורלה מפני דם הברית, הרשום על הכל.

ובא דם על דם, דם הפסח על דם הברית.

כשעבר המשחית,  היה רואה דם והתרחק מן הבית.

 

קצב) שואל: אם הקב"ה בלבדו היה הורג, למה כתוב,

ולא יתן המשחית, שמשמע שהמשחית היה הולך ולא הקב"ה?

 

ומשיב: אלא ודאי שהקב"ה היה הורג, והמשחית היה הולך למצוא

עלילה על ישראל לקטרג עליהם. כיון שראה השבירה של הערלה

בב' בחינות, בדם פסח ובדם מילה, היה בורח ונפרד מהם.

 

 

קצג) ועל שהרג הקב"ה את כל אלו הבכורים של צד ההוא,

נתן וחייב את בכורי ישראל, שיפדו את עצמם.

ולא ימצא עליהם הסטרא אחרא  שום עלילה.

 ומהכל שמר אותם הקב"ה, כאַב על בנים.

 

קצד)  בבית אחד יאכל וגו'. מצוה זו, היא,

 לאכול את פסחעל מצות ומרורים ,מצ''ת כתוב בלי ו'.

שואל מה זה  המצות  כנגד זה המרורים.  חִייב הכתוב לאכלם יחד.

 

אלא להראות על גלות השכינה עם ישראל במרירות הזו שלהם,

שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה. וכאשר אוכלים את הפסח,

להראות כל מה שעשו להם במצרים בגלות ההוא ובשעבוד ההוא.

וע"כ אוכלים אותו על מצות ומרורים.

 

קצה) מה כתוב: ועצם לא תשברו בו. להראות בו בִּזָיון,

ובכל אלהֵי מצרים. כי העצמות היו מושלכים בשוק,

 ובאו כלבים והיו גוררים אותם ממקום למקום.

 

 וזה היה קשה להם מכל. כי העצמות הם תקון הגוף,

ודומים כעין צד האחר. לאלהים אחרים שלהם.

 וישראל השליכו אותם בשוק בדרך בִּזָיון.

וע"כ כתוב, ועצם לא תשברו בו, אתם לא תשברו,

 אבל כלבים היו באים ושוברים אותם.

 

קצו)  עוד יש לפרש:  המצרים באים ורואים העצמות,

 שהכלבים סוחבים ממקום למקום ושוברים אותם,

היו טומנים אותם בארץ, כדי שהכלבים לא ימצאו אותם.

 וזהו ביטול עבודת כוכבים ומזלות הגדול ביותר, מצדם.

ובזה נתעלה הקב"ה בכבודו,

ונכנעים כל כחות האחרים של העבודה זרה,

כי אז נכנעו ביותר כשהבטול עבודה זרה נמצא מצדם עצמם,

שהטמינו עצמות אלהיהם בעפר.

 וע"כ לא בטלו ישראל אותם, שכתוב, ועצם לא תשברו בו. ,

............................

קדש לי כל בכור

........................

קצז) קַדֶּשׁ לי כל בכור. מצוה זו היא לקדש בכור בהמה.

ועם הארץ צריך ב' דברים,

אחד, שיהיה פדוי מתחת הממשלה של יצר הרע, שהוא אדונו. כעין שאמר יעקב לעשו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, בעוה"ז.

הוא אדוֹן מצד העוונות הרבים שעל הגוף. כמו שבארנוהו,

 

הרשע, יצר הרע שופטו,

הצדיק, יצר הטוב שופטו,

בינוני, זה וזה שופטו.

בינוני, היינו אח של יצר הרע ואח של יצר הטוב.

כמ"ש, אָחִי, יְהִי לְךָ אֲשֶר לָךְ.

 

קצח) וכשהזכיות מרובות, הרוח שובר

שתי משמרות של הלילה, שהם חמור נועֵר, כלבים צועקים

ועולה למשמרת הג' של השחר,

 שבו אדם, דהיינו: אשה מספרת עם בעלה.

וחוזר האדם להיות אדון על כל הבריות.

 

זה"ש, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה.

ועולה למדרגת אדם, שנאמר בו,

וּרדו בדגת הים ובעוף השמים.וגו'. ומוראכם וחִיתכם.

 וזהו דבר הב', שעם הארץ צריך להגיע אליו.

 

קצט) וכשהזכויות בינוניות, ויאבק איש עמו. דהיינו,

שהזכויות והעבירות מתאבקות לערוך מלחמה. מצד הזכויות כתוב,

וַיַּרְא כי לא יכול לו. ומצד העבירות

כתוב, ויגע בכף ירכו בגיד הַנָּשֶׁה. נשה לשון,

כי נַשַּׁנִי אלקים את כל עמלי.

 

והוא לשון נְשִׁיָה, שהוא מָדוֹר אחד מאלו שבע ארצות.

 מי שיורד לשם, נשכח ממנו התורה.

..............................

מאמר: כי מלאכיו יצוה לך

.............................

ר) מטרם שבא אדם לעולם הזה, ויוצא מרחם אמו,

ויאבק איש עמו. זהו גבריאל.

ויאבק, היינו באותו אבק של עפר,

כמ"ש, וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה.

ונמצא שהאדם הוא עפר.

והאבק של העפר הוא יצר הרע.

 וגבריאל הוא יצר הטוב, שלוחֵם עם יצר הרע, הנקרא אבק.

 

ומלמדו שבעים לשון. ומשום זה כתוב,

וַיִּיצר, עם ב' יודין. שיוד אחת הוא כנגד יצר הטוב,

גבריאל, שלימד אותו ע' לשון.

 

ויוד אחת כנגד יצר הרע, שהתאבק עמו,

שנאמר, כי נגע בכף יֶרֶךְ יעקב בגיד הנשה,

והשכיח ממנו ע' לשון, שלימדו יצר הטוב.

 

רא) ומקודם לכל, יורדים עמו ארבעה מלאכים,

שנאמר בהם, כי מלאכיו יצוה לךאם יש לו זכות אבות,

אז אחד הוא מיכאל, בזכות אברהם.

והשני הוא גבריאל, בזכות יצחק.

 והשלישי הוא נוריאל, בזכות יעקב.

והרביעי הוא רפאל, בזכות אדם הראשון.

והיצר הטוב למעלה ממנו.

 

רב) ואם אין לו זכות, הולכים עמו ארבעה מלאכי חבלה:

עון, משחית, אף, וחימה.

ויצר הרע למעלה מהם, לדון אותו לעולם שיבא.

 ומשום זה בארוה, רשע יצר הרע שופטו,

צדיק יצר הטוב שופטו,

בינוני זה וזה שופטו. ומשום זה אם הוא בינוני,

גבריאל, שהוא יצר הטוב,

 וסמאל, שהוא יצר הרע, זה וזה שופטו.

..........................

 

רג)  לכל אדם, שיש בו ד' יסודות,

אש רוח מים ועפר,

ארבעה מלאכים יורדים עמו מימין, וארבעה משמאל.

ארבעה מימין:  מיכאל גבריאל רפאל נוריאל.

וארבעה משמאל:  עון, משחית, אף, וחימה.

ומצד הגוף יורד עליו מטטרון מימין וסמאל משמאל.

..............................

 

רד) אין אדם שאין בו ארבעה יסודות:

... אש רוח מים עפר...

 אבל כפי היסוד שהקדים בו, כן מתחילים אלו ארבעה.

 

אם מזל שלו אריה, שהוא חסד, מקדים מיכאל,

ואחריו גבריאל, נוריאל, רפאל.

 

 ואם מזל שלו שור, שהוא גבורה, מקדים גבריאל,

ואחריו מיכאל, ואחריו נוריאל, ואחריו רפאל.

 

 ואם מזל שלו נשר, שהוא תפארת מקדים נוריאל,

ואחריו מיכאל, גבריאל, רפאל.

 

ואם מזלו אדם, שהוא מלכות, מקדים רפאל,

 ואחריו מיכאל, גבריאל, נוריאל.

...........................

 

רה) ואלו שמצד ימין, שהוא מצד מיכאל, כל ד' הפנים שלו,

אריה שור נשר אדם, הם רחמים,

בעל גמילות חסדים, ופניו לבנים.

 ואדם הזה הוא גומל חסד, חסיד, חכם, אם עוסק בתורה.

ואם אינו עוסק בתורה הוא להיפך, מצד יצר הרע,

גזלן, אוויל, אין בו חסד, כי אין עַם הארץ חסיד.

..........................

 

רו) מצד גבריאל, שהוא שמאל, ארבע הפנים שלו,

שור אריה נשר אדם, הם דין,  מדת הדין על הרשעים,

ומתגרה בהם, כמו שהעמדנו,

מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. הוא גבור ביצרו,

 ירא חטא, דיין יהיה, אם יעסוק בתורה וגבור בלמודו.

 

בהיפך, אם הוא מצד היצר הרע, הוא מתגרה בצדיקים

לעשות דין קשה להם, גבור בעבירה לעשותה, אינו ירא חטא,

ועין פניו אדומים, וכמו עֵשָׂו שופך דמים.

................................

 

רז) מי שמזלו נשר, שהוא מקו אמצעי, אינו רחמן גדול,

ואינו במידת הדין גדולה, אלא בינוני ביצר טוב במדיות טובות שלו, ובינוני ביצר הרע במידות הרעות. ולו פנים לבנים ואדומים.

....................................

 

רח) מי שמזלו אדם, שהוא מלכות, מצד הטוב כלול כל מדות טובות,

חסיד, חכם, גבור בתורה, ירא חטא,

ממולא בכל מדות טובות, ועין פניו שחורים.

ואם הוא מצד היצר הרע, הוא ממולא מכל מדות הרעות.

.............................

רט) ואם עונותיו של אדם מרובים,

שולטים עליו כל המחנות של יצר הרע,

עד שיסתלקו ממנו כל המחנות של יצר הטוב.

 והוא ממליך על אבריו, את סמאל וכל המחנות שלו.

 

רי) ואם זכויותיו מרובות, שולטים עליו המחנות של יצר הטוב,

עד שמסתלקים ממנו כל המחנות של יצר הרע. וממליך על כל אבריו את המחנות של יצר הטוב. בזמן ההוא, שולט עליו שם הוי"ה.

 

 

ריא) ואם הוא בינוני, צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו.

אלו מימיניים לִזכוּת, ואלו משמאילים לחובה.

ומי שחזק יותר הוא גובר. ומשום זה העמידו בעלי המשנה,

לעולם יִרְאֶה אדם עצמו כאלו כל העולם כולו תלוי בו,

שיחזיק עצמו לבינוני, ואת כל העולם לבינוניים.

  ואם עשה מצוה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות .    ואם עשה עבירה אחת, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה.

 

ריב) ומצדו של מיכאל, נקרא האדם בכור,

שמדרגתו כסף לבן, הרומז על חסד.

 ומשום זה פדיון הבכור הוא כסף,

 חמשה סלעים, כחשבון ה' של אברהם.

שאם יחכים בתורה, יתוסף עליו י', שהיא קדש,

חכמה, שבו צריך לקדש בכור בהמה,

קדש ישראל לה'.   ובו צריך לעַשֵר וְלָדוֹת,

שכל וָלָד הוא מצד של בן י"ה, שהוא ו', ת"ת.

 

ריג) כל חיות הקודש, באותיות השם הקדוש נקראו.

 כמ"ש, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו.

אפילו כל הבריות נבראו באותיות השם הקדוש,

ואין בריה שאינה נרשמת בשם הזה,

כדי להכיר את מי שברא אותה. יוד של השם הויה,

היא צורת הראש של כל בריה

 ה'. ה' של השם, הן צורות ה' אצבעות של יד ימין,

וה' של יד שמאל. ו' היא צורת הגוף.

...............................

 

השארת תגובה