זוהר: פרשת אמור. מאמר: איש אשר יהיה בו מום, סוד הכוהן, ספירת חסד, רעיא מהימנא

זוהר פרשת אמוררעיא מהימנא

עורך ומגיש: רבי דוד קורן           קרן אור ללימודי הקבלה

.......................................

מאמר: איש אשר יהיה בו מום,

סוד הכוהן, ספירת חסד,   רעיא מהימנא

:::::::::.............::::::::::

סעיף:מ"א.)  איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, 

רבי יצחק אמר, שהטעם הוא, משום שהוא פגום,

ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקדש,

 

הרי העמדנו: שהאדם הנמצא פגום אין בו אמונה,

ופגם ההוא מעיד עליו,

כל שכן הכהן, שצריך להימצא שלם

ובעל אמונה יותר מכל, וכבר העמדנו:

 

סעיף:מ"ב.) רבי אלעזר היה יושב בהיכל של חמיו,

והוא היה אומר,לדולף שבהיכל צרכים למצוא עצה,

שהיו הגשמים דולפים דרך הגג,

 

בתוך כך, עבר אדם אחד שהיה פגום בעינו אחד,

אמר חמיו נשאל לזה עצה, אמר רבי אלעזר

פגום הוא ואינו נאמן,

אמר חמיו, ננסה אותו,  באו ושאלו לו, ואמר לו,

 

מאושרמי הוא בעולם,

אמר האישעשירהוא המעושר שבעולם,

אבל כי ינתק מעשרו, אוי על זה, עמו אנכי בדאגה יותר מכל,

כלומר: שאם מאבד  עושרו הוא אומלל יותר מכל העולם,

 

אמר רבי אלעזר, בדבריו נשמע, שאין עמו אמונה,

ואינו איש נאמן,

כי אינו חושב את הצדיק למאושר שבעולם

אלא את העשיר,   

 

בוא וראה הקב"ה אמר: כל איש אשר בו מום לא יקרב,

שהקדושה שלמעלה אינה שורה במקום פגום

 

מג') פתח ואמר לתורה ולתעודה, אם לא יאמר כדבר הזה

לתורה ולתעודה. שואל, מה הוא תורה ומה הוא תעודה,

 

ומשיב: אלא תורה זו היא תורה שבכתב, שהוא ז''א,

תעודה זו היא תורה שבעל פה אינו שורה במקום פגום,

כי היא נבנית מתורה שבכתב,

 

כי המלכות נבנית מז''א, שהוא שלם,

כתוב: צור תעודה חתום תורה בלימודי צור תעודה,

זו היא תורה שבעל פה, משום ששם במלכות  צרור החיים,

ובתעודה נקשר קשרר החיים של מעלה מז''א שיהיה הכל אחד,

 

מד') ומשום ולמטה, דהיינו למטה במלכות מתפרדים

האורחות והשבלים, ומשם נפרדים דרכים בעולמות כולם,

וזה שנאמר: ומשם יפרד ויהיה

 

מה') חתום תורה: היינו חתימה של התורה, שהיא תורה שבכתב,

שהוא ז''א, באיזה מקום היא, בלמודי, אלו הם הנבאים

הנקראים למודי ה', דהיינו נצח והוד,

 

כמו שאומר הכתוב.(ישעיה ח')

ויקם את העמוד הימני ויקרא שמו יכין, שהוא נצח,

ויקם את העמוד השמאלי ויקרא שמו בועז, שהוא הוד,

 

ומשם נמשכים דרכים לנביאים הנאמנים, שהם מקבלים מנצח והוד,

 עומדים בקיום הגוף, שהוא ז"א  לשש אורות שבו,

וזה שנאמר שוקיו עמודי שש,  שוקיו, הם סוד נצח והוד,

והם עמודים לז"א,  שיש בו שש ספירות,

 

והכל אינו עומד אלא בסוד השלמות,

וקדושת כולם אינה שורה... אלא כשהם בשלמות,

כי כשמתחברים זה בזה, ז"א ומלכות, הכל הוא שלם,

הכל הוא אחד, ושום מקום אינו נפגם,

 

ועל כך נקראת כנסת ישראל, שלם,

כמו שאמרו מלכי צדק מלך שלם,

שמלכי צדק הוא מלכות והוא מלך שלם,

וכן, ויהי בשלם סוכו, שפירושו המלכות,

 

מו')  ועל כך, אינו שורה הכל אלא במקום שלם,

ועל כך, כל איש אשר בו מום לא יקרב,

כעין זה הקורבן אשר בו מום לא יקרב,

מהוא הטעם, שכתוב, כי לא לרצון יהיה לכם,

ואם תאמר הרי הקב"ה אינו שורה אלא במקום שבור,

בכלי שבור, שכתוב: ואת דכא ושפל רוח,

 

ומשיב: מקום זה הוא שלם יותר מכל, משום שמשפיל עצמו

 כדי שישרה עליו גאות הכל, גאות העליון, וזה הוא שלם,

אבל לא כתוב: ואת עור ושבור וחרם ושרוע אשכון,

אלא ואת דכא ושפל רוח,

כי מי שמשפיל עצמו הקב"ה זוקף אותו,

 

ומשום זה הכהן הנמצא למטה כעין שלמעלה,

צריך להיות שלם יותר מכולם, ולא יראה פגום,

ועל כך מזהיר לכהנים, כתוב:

איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום,

 

מח)  ועוד פתח ואמר: רעיא מהמנא, ( משה רבנו) ואמר,

וכי תגישון עוד לזבוח אין רע וכי תגישו פסח וחולה אין רע,

שואל: וכי הקב"ה אומר אין רע, אם כך טוב הוא, ומשיב,

אלא סוף הכתוב מוכיח, שישראל באלו הימים

היו ממנים כהנים בעלי מומים,

וקורבנות בעלי מום על המזבח, ולשמש במקדש,

 

ואמרו, מה חסר לו לקב"ה אם זה או אחר,

והם היו אומרים אין רע,

והקב"ה השיב להם אותם הדברים שהם היו אומרים,

אמר: ישראל, אתם אומרים כשמקרבים בעלי מום

לעבודתי אין רע, מה חסר לקב"ה

 

מט')  בסופו של המקרא מה כתוב:

הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישה פניך,

אדם מכם אם צריך לשלם אל המלך ולהקריב לפניו מנחה,

התשלחו לו עם מום או לא,

 

הירצך או הישא פניך במנחה ההוא שיש בה מום,

כל שכן וכל שאתם מקרבים לפני אדם פגום להקריב לי מנחה

הרי המנחה שלכם תמסר לכלב,

 

כי ודאי הוא אדם בעל מום פגום הוא מכל,

פגום הוא באמונה, ועל כן כל איש אשר בו מום לא יקרב,

 

נ')  אמר רבי יוסי: עתיד הקב"ה להשלים את ישראל,

שימצאו שלמים בכל, שלא יהיו בהם בעלי מום כלל,

משום שיהיה  תקון העולם, בעת התחיה

 

כאלו הכלים והלבושים של האדם שהם תקון הגוף,

וע''כ ישלים אותם, זה שנאמר: ויתיצבו כמו לבוש,

 

נא')  בוא וראה: כשיתעוררו מעפר בתחיית המתים,

כמו שנכנסו לקבר כן יקומו, אם פסחים או עורים נכנסו ,,

פסחים ועורים יקומו, דהיינו באותו הלבוש, שהוא הגוף, יקומו,

שלא יאמרו שאחר הוא נתעורר לתחיה,

 

ואחר כך הקב"ה ירפה אותם,  וימצאו לפניו שלמים,

ואז יהיה העולם שלם בכל,

ואז, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

פרשת אמור.  כי יקלל אלקיו.

עורך ומגיש: רבי דוד קורן               קרן אור ללימודי הקבלה.   

......::::::::::::::::::::::......

 סעיף: ש"כ איש איש כי יקלל אלהיו  ונשא חטאו:

רבי יצחק  פתח,

שמע  עמי  ואעידה  בך ישראל אם תשמע לי

לא יהיה בך אל זר. ולא תשתחוה לאל נכר.

 

שואל,  כיון שכתוב. לא יהיה בך אל זר.

מהו ולא תשתחוה לאל נכר.

 

ומשיב, אלא לא יהיה בך אל זר, פירושו.

שאדם לא יכניס את היצר הרע לתוכו.

שכל מי שבא להתחבר עמו,

אל זר שורה בתוכו,

 

כי כשמתחבר בו האדם, הוא בא מיד לעבור

על דברי התורה.  ולעבור על האמונה

של שם הקודש,

 

ובא אח"כ  להשתחוות אל אל נכר.

ועל כן כתוב: לא יהיה בך אל זר.

כיון שלא יהיה בך אל זר.

לא תבוא להשתחוות לאל נכר,

ולעבור על האמונה של שם הקודש.

זה שנאמר:  ולא תשתחוה לאל נכר.

שזו היא האמונה הרעה של האדם.

 

ועל כן. כי יקלל אלהיו,

הוא יכול לטעון שהוא קלל לאל זר ההוא.

שהוא יצר הרע ששורה עליו לפעמים.

 

ואין אנו יודעים דבריו אם אמת הוא או לא.

ועל כן. ונשא חטאו, בלבד.

אבל נוקב שם ה' מות יומת.

 

אמר  רבי יהודה.

אם כן. שהוא מכון על יצר הרע.

למה כתוב ונשא חטאו.

 

 

נסלח חטאו. היה צריך לומר.

אמר לו, דהיינו כגון אלהי סתם כמו שהעמדנו,

ולא פירש שכונתו על אל זר שהוא יצר הרע.

וע"כ אי אפשר שיכתוב.  ונסלח חטאו.

שהרי  הוא ספק.

 

רבי חייא אמר.

כי יקלל אלהיו  סתם ולא פירש.

זה ודאי  ונשא חטאו.

שאין מענישים אותו.

אבל,  אבל נוקב שם ה' מות יומת.

כי כאן תלוי אמונת הכל.

ואין לו רשות לטעון עליו  כלום.

שלא יכול לומר,  שנתכוון לאל אחר.

 

אמר רבי יוסי

כך הוא ודאי, כי שם זה  הוי"ה הוא אמונת

העליונים והתחתונים, ועל זה עומדים כל העולמות.

באות אחד קטנה שהיא אות י'.(חכמה)

תלוים אלף אלפים ורבי רבבות עולמות של תשוקות.

 

ועל כן למדנו, אותיות אלו, הוי"ה קשורות  אלו באלו,

וכמה אלף ורבבות עולמות תלויים בכל אות ואות.

ועולות ומתקשרות באמונה,  שהיא המלכות.

(כי אור החכמה מתגלה רק במלכות.)

 

ונסתר בהם מה שלא השיגו  העליונים והתחתונים,

התורה  תלויה בהן, ועולם הזה ועולם הבא,

הוא שמו אחד.

 

ועל כן כתוב,תהילים.ל"ט.

אשמרה דרכי מחטוא בלשוני,

וכתוב בקהלת ה'.

אל תיתן את פיך לחטוא את בשרך.

 

רבי חזקיה פתח,

לא תגע בו יד כי סקול יסקל

או ירה יירה אם בהמה

אם איש לא יחיה במשוך היובל.

ומה הר סיני,  שהוא  כשאר הרי העולם.

ומשום  שנראה עליו כבוד המלך הקדוש.

וכתוב לא תגע בו יד כי סקול יסקל

או ירה יירה אם בהמה.

מי שקרב אל המלך לא כל שכן.

ומה הר סיני שאדם יכול להושיט בו היד בדרך כבוד.

כתוב. לא תגע בו יד. סתם, ואפילו בדרך הכבוד.

מי שמושיט ידו בדרך הביזיון כנגד המלך. לא כל שכן.

 

רבי ייבא  פתח ואמר.

אל תקרב  הלום.

של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר

אתה עומד עליו אדמת קדש הוא.

ומה משה שמיום  שנולד

לא הוסר מימנו זוהר הקדוש העליון.

וכתוב בו. אל תקרב הלום.

 

אמר לו הקב"ה משה.  עד  עתה,

אין אתה ראוי להשתמש  בכבודי,

של נעליך  ומה משה כך,

אע"פ  שהיה קרב ביראה ובקדושה,

כתוב בו כך,  מי שקרב בדרך ביזיון אל המלך.

על אחת כמה וכמה.

 

רבי אבא אמר.

איש איש כי יקלל אלהיו  ונשא חטאו:

בוא  וראה,  כשהיו  ישראל  במצרים.

היו יודעים באלו שרי העולם.

הממונים על שאר העמים.

וכל אחד היה לו אליל  מהם בפני עצמו.

 

כיון שנתקדשו בקשר האמונה.

והקב"ה קרב אותם לעבודתו,

נפרדו מהם ונקרבו להאמונה העליונה הקדושה.

משום זה כתוב:

איש איש כי יקלל אלהיו  ונשא חטאו

דהיינו את אחד מ-ע' שרים  הנ"ל.

ואע"פ  שעבודה זרה הוא.

 

כיון שאני מיניתי אותם לממונים להנהיג העולם,

מי שמקלל ומבזה אותםונשא חטאו.

ודאי כי ברשותי הם עומרים.  והולכים ומנהגים

בני העולםאבל נוקב שם ה' מות יומת

ולא כתוב ונשא חטאו כמו באלו  ע' שרים.

אלא מות יומת  מות בעולם  הזה.

ויומת  העולם הבא.

 

ולאלו ע' שרים  ונשא חטאו.

משום  שמבזה  מעשה  ידי.

מבזה את משמשי  שאני ממנה.

והוא אסור. אבל מיתה  אינו מתחייב  בהם.

 

רבי שמעון  היה הולך  בדרך.

והיה עמו  רבי אלעזר בנו.  ורבי אבא.

ורבי חייא.  ורבי יוסי.  ורבי יהודה,

הגיעו  לחריץ  עם מים.

ספג  רבי יוסי  עם בגדיו  לתוך המים.

 

אמר, תיקון חריצים  ובקעי מים  שבני אדם

עושים  בתוך  שדותיהם להעברת  המים.

הלוואי  שלא היו נמצאים,

 

אמר לו רבי שמעון.  אסור לך לומר כך.

משמש  העולם  הוא.

ואסור  לאדם  לנהוג  ביזיון  במשמשו של הקב"ה

ואפילו אם הוא  מזיק.

וכל שכן  אם  הם מעשים של אמת.

כגון אלו החריצים  שבשדות,

שנמצאים בחלקי השגחה העליונה,

כלומר שיש שורש  לתקון זה למעלה.

 

                   סעיף. שכ"ח:    רבי שמעון  פתח ואמר.

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד.

וירא אלקים את כל אשר עשה. נאמר סתם.

לרבות אפילו  נחשיםועקרבים. ויתושים.

ואפילו אלו  שנראים  מחבלי  העולם.

בכולם  כתוב: והנה טוב מאד.

כולם  משרתי  העולם. מנהיגי העולם,

ובני אדם  אינם  יודעים,

 

בעוד  שהיו  הולכים. 

ראו נחש  אחד  הולך  לפניהם.

אמר רבי שמעון.  ודאי  שזה  הולך  לעשות  לנו נס.

רץ  נחש  הזה  לפניהם.

ונקשר  באפעה אחד באמצע הדרך.

נלחמו אחד באחד,  ומתו,

 

כשהגיעו להם, ראו  אותם  שניהם מוטלים  בדרך.

אמר רבי שמעון.

ברוך הרחמן שעשה לנו נס.

כי כל מי שיסתכל  בזה.  באפעה.  כשהוא חי.

או הוא מסתכל  באדם,

אינו ניצל ממנו  ודאי.

וכל שכן אם קרב אצלו.

 

קרא עליו,  לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך.

ובכל דבר עושה הקב"ה את השליחות  שלו.

ואין לנו לנהוג  ביזיון בכל מה שעשה.

וע"כ  כתוב: שיר השירים.

טוב ה'  לכל ורחמיו  על כל מעשיו.

וכתוב: יודוך ה' כל מעשיך.

 באהבה  שלמה  מימני רבי דוד קורן.

רבות מחשבות בלב איש

ועצת ה' היה שתקום.

השארת תגובה