זוהר: פרשת בלק. מאמרים וביאורים מהזוהר,

בזמן מלך המשיח

פרשת בלק. זוהר  סעיף: תקא')

עורך ומגיש: רבי דוד קורן.    ....   קרן אור ללימודי הקבלה

 

........:::::::::::::......

אראנו  לא עתה. כי דברים אלו מהם שנתקיימו

באותו הזמן, ומהם לאחר זמן.

בזמן של מלך המשיח.

 

למדנו, עתיד הקב"ה לבנות את ירושלים.

ולהראות כוכב אחד קבוע,

הנוצץ ב.ע' כוכבים רצים, וב. ע' רוחות.

שמאירים ממנו באמצע הרקיע.

 

ויהיו מצטוים ומונהגים ממנו ע' כוכבים אחרים.

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים.

 

סעיף:תקב'וביום השיש, בכ"ה בחודש השישי.

(חודש אלול מזל בתולה  כ"ה באלול. יום בריאת העולם)

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שיכסה ולא יהיה נראה.

 

ביום הראשון יראה בעיר רום.

(דרום)  קו שמאל ביטול ג' ראשונות.

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

ההוא רומי והיכל הגדול אשר שם יפול.

 

ומושל של אותו העיר ימות.

אז יתפשט כוכב ההוא להראות בעולם.

 

בזמן ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם

לכל ד' צדדים ואמונה לא תמצא ביניהם.

 

 

סעיף:תקג')  ובאמצע העולם. כשיאיר כוכב ההוא

באמצע הרקיע. יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

ורוחו יתגאה על כל המלכים ויעורר מלחמה

בב' צדדים, ויתגבר עליהם.

 

סעיף:תקד')  ביום שיתכסה הכוכב,

תזדעזע ארץ הקודש. מ"ה מילין.

סוד הויה  ז"א. (יוד הא ואו הא.)

מסביב המקום של בית המקדש..

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה.

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות.

וקדושים עליונים יתקבצו אליו.

אז יתגלה המשיח בכל העולם.

ותינתן לו המלכות.

 

 

סעיף:תקה'  ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרה.

 

ושונאי ישראל יתגברו.

אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

וישמיד את אדום הרשעה.

וכל ארץ שעיר ישרוף באש.

 

אז כתוב: וישראל עושה חיל. זה שנאמר,

והיה אדום ירשה ויהיה ירשה שעיר אויביו,

כלומר אויביו של ישראל.

 

וזה וישראל עושה חיל,

ובעת ההיא יקים הקב"ה לתחיה את מתי עמו.

ויסיר מהם המוות,

 

זה שנאמר. ימין ה' עושה חיל.

לא אמות כי אחיה,

וכתוב: עלו מושיעים, ואז והיה ה' למלך.

 

 

סעיף:תקו'אמר לו רבי אבא.  מה שנאמר.

כי השמחה תצאו. וגו'. אלא כשישראל יצאו מן הגלות

השכינה תצא עימהם. ועמה יצאו.

זה שנאמר בשמחה תצאו,

 

דהיינו בהשכינה הנקראת שמחה,

ששון זהו הקב"ה, רבי יצחק אמר,

זהו צדיק. כלומר יסוד של ז"א. זהו שכתוב,

ששון ושמחה ימצא בה.  שהם יסוד ומלכות.

 

אמר רבי שמעון.

צדיק.  שהוא יסוד של ז"א נקרא ששון.

ומיום שכנסת ישראל נפלה בגלות.

נמנעו הברכות לרדת לעולם מצדיק הזה.

 

בזמן ההוא בזמן הגאולה. מה כתוב.

ושאבתם מים בששון.

אלו הם אבא (חכמה) אמא (בינה)

שמשם שואב היסוד.

 

פירוש אחר. ממעייני הישועה הם נצח והוד.

שמהל מקבל היסוד.

והכול מקבלים ממבועים העמוקים הנובעים

שהם חכמה ובינה, אז.

ואמרת ביום ההוא אודך ה' וגו'.

צהלי ורני יושבי ציון. וגו'

ברוך ה' לעולם אמן אמן,

ימלוך ה' לעולם אמן אמן.

.......................................

ביאור המאמר  של הזוהר.

(אני רבי דוד מצהיר: הביאורים  בסוגריים שנכתבו באותיות קטנות הם באורים  שלי ואין להתייחס להם באופן מוסמך.)

 

ביאור המאמר  של הזוהר

כל המאמר הזה סובב לבאר הכתוב.

אראנו ולא עתה  אשורנו ולא קרוב

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל  ומחץ

פאתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשה.

והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל.

 

ותחיל מבואר. אראנו ולא עתה אשורנו וגו'.

אשר ולא עתה. משמע לא עתה אלא בזמן קרוב.

 

אשורנו ולא קרוב.  משמע. בזמן רחוק

שהוא זמן של מלך המשיח.

 

אחרי זה סובב לבאר.  דרך כוכב מיעקב.

זה שנאמר: עתיד הקב"ה לבנות את ירושלים.

ולהראות כוכב אחד קבוע, שהם סוד המלכות.

שהיא קבועה בזיווג עם ז"א  שנקרא יעקב.

 

מנוצץ ב.ע' כוכבים רצים, וב. ע' רוחות.

שמאירים ממנו באמצע הרקיע.

העניים הם סוד ספירת חכמה.. וכאן מורה על הארת החכמה.

 

ואומר שהכוכב כולל מימין ושמאל.

אשר הארת קו ימין שבו מכונים ע' ניצוצות.

שהוא רוחות.

 

וקו שמאל מכונה ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים.

כלומר רצים. משום שהארת השמאל מאירה בריצה. ובחיפזון.

 

שמאירים ממנו באמצע הרקיע. כלומר

שהם כוללים בקו אמצעי של המלכות.

כי כל זה.  נאמר דרך כוכב מיעקב.

אשר כוכב הוא מלכות.

(שהם כ"ב האותיות. כ"ו האור שמאיר בכלים).

וקו אמצעי הוא יעקב. הנקרא ישראל.

שהם הסוד קו אמצעי.

 

ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שהם ע' שרי אומות העולם,

שהם בחינת קו שמאל. גם הם יינקו מכוכב הזה.

שזה סוד הכלי של עולמנו המלכות שבנוי משבע ספירות

נגד שבעת ימי הבריאה במעשה בראשית.

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.

שבכל ספיה יש את השלמות של עשר הספירות.

שהם סוד ע' נפש ליעקב שהם ע' אומות העולם.

 

כבר למדנו. בקורס מבוא לקבלה. בחינה ב' בינה.

צמצום ב'. בסוד תשובה. שהמלכות עלתה לבינה.

 

וכבר ידעת. שהכלים של המלכות הם מבינה.

משום זה המלכות שלנו. חסרה בה בחינת עצמה.

שהם סוד מלכות של מלכות.(הנקרא לב האבן)

הנקרא מנעולה. שהיא נגנזה עד גמר התיקון.

 

ובמקומה משמש יסוד המלכות (ירח). הנקרא המפתח.

יוד  הה  וו  הה. ט' אותיות ט' כלים.

כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד.

אלא ט' ספירות הראשונות שבה. ובחינתה עצמה

שהיא מלכות של מלכות חסרה. כי נגנזה.

 

וזה הסוד שנאמר. וביום השיש, בכ"ה בחודש השישי

שהוא יסוד. ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שהם הכלי של המלכות.  הנקרא כ"ה.

(ראו שעור על מזל בתולה. הנשלט על ידי כוכב כוכב.

בתולה בתו של האל שהיא המלכות.

שהיא בחודש השישי יסוד. עפר קו אמצעי.)

 

שכל האורות הנקראים כ"ה ירחים. יראו

בכ"ה ימים. הם מגעים עד ספירת יסוד.

כלומר שהארת החכמה שנקרא כוכב  תמצא רק במלכות

 שביסוד. שהוא כ"ה בחודש השישי. שה"ס. עטרת יסוד.

הנקרא מפתיח ולא מלכות ממש. שהוא המנעולה.

 

כי כבר למדנו שעד גמר התיקון שהמלכות של המלכות שלנו.

שהיא נקראת אחרית הימים. שהיא אחרית הספירות.

הנקראים בסוד ימים. שהוא יום השבים. המנעולה.

 

היא אינה ראויה לאור מחמת כוח הצמצום הרוכב עליה.

בגלל חוק לחם ביזיון.

 

וזה הסוד שנאמר ויהיה מאיר ולוהט ע' ימים לסוף ע' ימים.

שיכסה ולא יהיה נראה.  יתכסה האור ולא יאיר שם.

כי המנעולה נגנזה ואינה מקבלת שום אור.

 

ותדע  שהפרט והכלל שווים זה לזה.

ימין פרט  אמצע כלל שמאל פרט.

וכמו בגאולות הקודמות של המלכות.

המלכות שהם סוד השכינה נבנית בדרך ג' קווים.

 

בב' צדדים, ויתגבר עליהם כן בגאולה העתידה צריך הסדר להתחיל כן.

ואחר שהמלכות נמתקת בבינה,

שהם סוד קו ימין.  הנה אז

אין עוד גילוי מן הארת החכמה.

 

ותחילת הארת החכמה היא בקו שמאל.

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

ההוא רומי והיכל הגדול אשר שם יפול.

 

כלומר ההארה הראשונה של החכמה תהיה להלחם

 בבחינת שמאל. דין אש.  בלי ימין החסד מים.

שהיא הארת החיצוניים הקראת עיר רומי.

 

אז ילחם עמהם הכוכב הבא מקו אמצעי.

בכוח המסך שבקו האמצעי .

וימעט הג' ראשונות של הארת קו שמאל הזה.

(בסוד שמאלו לתחת לראשי וימינו יחבקני).

ובאותו יום יפלו ג' חומות עליונות מעיר

כלומר שיפלו הג' הספירות הראשונות. של השמאל.

המכונים ג' שרים. עליונים. של הקליפה.

(סוד מזל שור ספירת גבורה של יצחק אבינו. סוד שור תם ושור מועד. ופרה אדומה. ומשיח בן אפרים עיין במאמרים והשעורים של רבי דוד קורן.)

ששליטתם של השרים הממונים תיפול והם ימותו.

 

אז מתפשטת שליטת המלכות שהיא מסוד

קו אמצעי.להראות בעולם.

 

על זמן הזה נאמר.  דרך כוכב מיעקב.

כלומר בזמן ההוא שהביא לנפילת רומי. הנ"ל.

 

יתעוררו מלחמות ומחלוקות בד' רוחות העולם.

ימין ושמאל.  וכן מלחמות של קו אמצעי.

וזה סוד שנאמר.

בזמן ההוא יתעוררו מלחמות חזקות בעולם

לכל ד' צדדים ואמונה לא תמצא ביניהם

 

שאמונה זה סוד המלכות.

שזה הוא מטרם שהמלכות הנקראת אמונה נמצאת בינהם.

 

אבל אחר כך.אחר כך שנגלה הכוכב והכה לרומי.

שהוא השמאל. בלי הימין. אז ובאמצע העולם.

 כשיאיר כוכב ההוא

באמצע הרקיע. יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

ורוחו יתגאה על כל המלכים ויעורר מלחמה

בב' צדדים, ימין ושמאל. ויתגבר עליהם

 

כלומר  כאשר יקבע תיקון קו אמצעי בעולם.

שהיא המלכות, וברקיע שהוא ז"א.

יקום מלך אחד רב ושליט בעולם.

שהוא מלך המשיח.

 

ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרהושונאי ישראל יתגברו.  אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

וישמיד את אדום הרשעה. וכל ארץ שעיר ישרוף באש

 

ויתרגזו וילחמו ימין ושמאל שהם פרט ופירוד

הנקראים פאתי מואב. כי הם מחיצוניות.

נגד קו אמצעי שהוא מלך המשיח שיתגבר עליהם.

 

בסוף ע' ימים. שהוא המלכות של המלכות

(הנקרא לב האבן)

שהיתה גנוזה בכל ששת אלפים השנים.

והאור לא הגיה אליה ונתכסה במקומה. כנ"ל

 

תזדעזע ארץ הקודש. מ"ה מילין.

ארץ הקודש ה"ס המלכות

מ"ה מילין רומז על ז"א שהם הויה במילוי אלפין

בגימטרייה מ"ה  יוד  הא ואו הא = מ"ה = אדם.  

 

ואומר שהשם מ"ה שהוא ז"א (עץ החיים)

ישפיע גבורות קדושות למלכות,

שהיא תזדעזע.  כלומר מסביב יסוד המלכות

שהם סוד מקום בית המקדש.

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה.

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות

 

ומערה אחת מתחת הארץ תתגלה. כלומר

מקום המנעולה הגנוזה. שהיא סוד המלכות של המלכות.

שלא קיבלה שום תיקון עד הנה,

 

וממערה ההיא תצא אש חזקה לשרוף העולם.

כלומר המנעולה בעצמה, המכונה אש קשה.

שעד עתה בכל מקום שנגלתה הייתה

שור]פת ומכלה כל האורות מאותו המקום.

 

וממערה ההיא יגדל ענף אחד גדול ועליון,

שישלוט בכל העולם. ותינתן לו המלכות

ואז תקבל תיקונה השלם.

שהם הסוד. וקם שבט מישראל.  שהוא המשיח.

שיקבל אז העטרה שלו מתיקון הגדול של מנעולה.

שהוא יקבל המלכות השלמה שנשלמה אז.

 

וזה הוא משיח בן יוסף.

ואז עוד לא נגמר כל התיקון. זה שנאמר.

               ובני העולם, בשעה שיתגלה המשיח.

יהיו נמצאים בצרה אחר צרה.

כי להיות מבחינת קו שמאל  אין תיקונו עולה

בשלמות וצרות תבואנה בעולם.

ושונאי ישראל יתגברו.

וזה יהיה נמשך עד שיתגלה

משיח בן דוד  שהוא קו אמצעי.

 

וזה שנאמר. אז יעורר עליהם רוחו של המשיח.

שהוא משיח בן דוד 

וישמיד את אדום הרשעה. וכל ארץ שעיר ישרוף באש.

שהוא סוד הכתוב. והיה אדום ירשה.

שישחית מלכות אדום.  והיא ירשה שעיר אויביו.

שזה סוד הכתוב. והיה ירשה שעיר אויביו.

כלומר אויביו של ישראל.

ואז כתוב: וישראל עושה חיל.

 

ברוך ה' שזיכני לכתוב לכם עם קדוש  את המאמר הזה.

ברוך ה' לעולם אמן אמן,

ימלוך ה' לעולם אמן אמן.

באהבה רבה לרשותכם תמיד רבי דוד קורן.

 

שליחות הנחש. ומודעות צדיק.

פרשת בלק.  זוהר חדש. סעיף:כז')

 

מאמרים: הנה כסה את עין הארץ.

ואתן אדם תחתיך

.......................

סעיף:כז') יש אומרים, שהם סיחון ועוג,

שישראל הרגו אותם, שהיו כעין הארץ. אבל,

כשהביא הקב"ה על ארץ מצרים ארבה,

מה כתוב: ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ.

 

למה, משום שכל המכשפים והקוסמים שבעולם.

אינם יכולים לעשות כישוף.

אלא בדבר אחד.  במדרגה אחד, פעם אחד,

ולעם הזה הביא ארבה מעורב.

בכמה מינים מעורבים  זה בזה,

 

עד שכל המכשפים וכל הקוסמים,

לא היו יכולים לקום מפניהם.

וזה הוא ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ.

 

דהיינו, שלא יכלו לקום מפניהם. וזהו שכתוב כאן

הנה כסה את עין כל הארץ .כלומר.

שאי אפשר לקום מפניו,

 

 

סעיף:כח') אמר רבי אבא בוא וראה.

בלק ובלעם. לא היו בעולם מכשפים וקוסמים כמוהם.

בלעם, היה כוחו וגבורתו  בפיו ובעינו.

בלק, היה כוחו וגבורתו בפעולת הידיים.

וזה צריך לזה.

 

כי כל מיני כשפים שבעולם הם בפה ובמעשה,

ובהם הם תלויים,

בלעם היה לו לשון ולא וידיים,

בלק היה לו ידיים ולא לשון.

 

 

סעיף:כט') הלכו החברים, והשמש היה חזק מאד.

ראו שדה ביופי של עשבים,

ומים יוצאים לכל צד. ועצי השדה גדלים.

 

ישבו שם, אמר רבי אלעזר.

כמה יפה הוא המקום הזה לנוח בו.

 

סעיף:ל'')  בעוד שהיו יושבים,

הנה בא נחש גדול בגבורת השמש, ועבר לפניהם,

אמר לו רבי אלעזר, נחש נחש נטה מדרכך,

כי אותו אדם כבר שב וניחם על מה שעשה.

ולא יוסיף לעשות אותו הדבר.

 

תמהו החברים. אמר רבי אבא,

מה זה. אמר להם שתקו.

 

סעיף:לא')  אמר רבי אלעזר. נחש נחש.

אחר שלחשו לך מן השמים. שתהרוג אותו אדם.

התנחם אותו אדם ושם ברצונו.  שלא ישוב לאותו עון לעולם.  סור לך מן הדרך.

 

קם הנחש על עמדו, ולא הלך לכאן ולכאן.

שב רבי אלעזר כבתחילה,

ואמר לו, נחש נחש. יודע אני מה אתה רוצה,

חזור מדרכך. כי גוי רשע בא.  שעשה רע ליהודי אחד.

מיד חזר אותו הנחש. ודילג דילוגים לפניהם.

 

סעיף:לב')  אמר רבי אלעזר חבריםאם לא הייתי כאן,

כמה רעות היה עושה אותו הנחש.

 

כי אדם אחד יהודי, עשה מעשה עון.

ומטרם שעשה תשובה,  לחשו לו,

לאותו הנחש  שיהרוג אותו.

ובתוך כך נתיישב אותו האדם, וניחם מעונו.

 

ואמר, שלא ישוב לעשות לאותו עון.

וע"כ  נצל מן הדין.

 

סעיף:לג') אמרו החברים לרבי אלעזר, במה ידעת.

אמר להם סימן נתן לי אבי.(רבי שמעון)

ואני הכרתי על ידו.  אמרו לו,

זה נכון כלפי הנחש שהכרת בו,

אבל אותו אדם,  שניחם ושב מעונו, במה ידעת.

 

אמר להם, כשאותו הנחש היה הולך, והקשקשים שלו

היו עולים, וזנבו היה זקוף, והוא הלך בחופזה.

ורוח אחר היה הולך כנגדו.  והיה קורא לפניו

שוב מדרכך.   כי אותו אדם שב מעונו וניחם.

 

ואותו הנחש הרע לא היה מקשיב עד שיתנו

לו כופר במקום אותו אדם שנתחייב

הריגה ושב מדרכיו וניחם,

 

כי כך דרך ל הנחש מעלה, כלומר  הנחש הרוחני,

ולמטה, הנחש הגשמי.

כיון שניתנה לו רשות אינו חוזר עד שמשלים אותו

הדין הרע שניתנה לו רשות לעשות.

 

או שיתנו לו רשע אחר כופר במקומו.

כי לא ישוב ריקם, אחר שניתנה לו רשות.

 

סעיף:לד')  אמרו לו, כל זה נכון הוא.

אבל אותו גוי שאמרת שניתן בשבילו כופר,

במה ידעת.  אמר להם,

 

כיון שדברתי אל הנחש  הנה אותו הרוח שהיה

הולך כנגדו ולוחש לו שישוב לדרכו

כי ניחם אותו האדם מן העון.

הוא דלג על אזני ואמר לי.

 

סעיף:לה') תמהו החברים, אמר רבי אלעזר.

חברים, נלך ונראה, כי הנחש כבר עשה מה שעשה.

קמו וקרבו לסלע אחד באותו השדה.

ומצאו לגוי ההוא שמת.

 

ואותו הנחש היה היה כרוך על עקבו ולא נפרד ממנו.

אחר כך, נפרד מעקבו ועלה על גרונו, ונכרך שם,

ומשם היה יורד על עקבו. ולא היה נפרד מימנו.

 

סעיף:לו') מצאו שם כיס אחד מלא דינרים,

שהגוי גזל מהיהודי אחד בדרך. והכה אותו.

לקח רבי אלעזר את הכיס, ואמר.

ברוך הרחמן, שבכל דבר הוא עושה שליחותו.

חזרו לאותו מקום שהיו בו,

השארת תגובה